Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Το μάθημα των Θρησκευτικών βρίσκεται υπό διωγμόν. Το Υπουργείο Παιδείας και -κατ επίφαση Θρησκευμάτων- επιτίθεται κατά τῆς Ορθοδόξου πίστεως, καταργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ συγχρόνως με διάφορα προσχήματα και με αδικαιολόγητες δικαιολογίες εμπαίζει και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς -με πόνο ψυχής- απευθυνθήκαμε στον ἐξαίρετο μεν άνθρωπο, αλλά και τραγικό τώρα Υπουργό της Παιδείας κύριο Στυλιανίδη με το παρακάτω ἔγγραφο, επισημαίνοντας σοβαρές ἐκτροπές και παραβιάσεις του ισχύοντος Συντάγματος.
Παραδίδουμε, λοιπόν, στην δημοσιότητα το έγγραφο αυτό και αφήνουμε την κρίση στον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. Από τήν συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ἀλλα περιμέναμε.
Θέτουμε το ερώτημα: με ποιά κριτήρια και με ποιό δικαίωμα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει χαρακτηρίσει τό θρἠσκευμα ως απόρρητο προσωπικό δεδομένο; Σε ποιές διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας στηρίζεται η Ἀπόφαση της Αρχής; Και επίσης σε ποιές διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκῆς Ενώσεως; Όποιος γνωρίζει, παρακαλώ, ας μου απαντήσει στο e-mail: mkka@otenet.gr.
Δώστε, παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, δώστε ένα χεράκι για να γκρεμίσουμε την αυθαιρεσία τῆς Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μιᾶς Αρχής, η οποία αυθαιρετεί! Μιάς Αρχής η οποία παραβιάζει τό Σύνταγμα. Μιάς Αρχής η οποία αθετεί τις υπ'αριθμ. 3533/1986 καί 2176/1998 Αποφάσεις του Σ.τ. Ε (βλ. άρθρα κ. Αναστ. Μαρίνου στην εφημερίδα "Εστία" της 11ης, 12ης και 13ης Αυγούστου 2008). Μιάς Αρχής η οποία εκδίδει αποφάσεις που είναι αντίθετες πρός τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και πρός τις επιταγές ης Συμβάσεως της Ρώμης. Οι Αρχές και οι Παραδόσεις μας πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Αγαπητοί Έλληνες και συν-έλληνες ξυπνήστε!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟς
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2008
(Ο Μετρητής μας τώρα δείχνει 53.459 επισκέψεις))

******************************

Εξοχώτατον Κύριον
Ευρυπίδην Στυλιανίδην
Υπουργόν Εθνικῆς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργεῖον Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου, 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ


Αγαπητέ μοι Κύριε Ὑπουργέ,
Εμελέτησα μετά προσοχῆς το περιεχόμενον των Ἐγκυκλίων με αριθμ. Πρωτ. 91109/Γ2. 10.07.08 και 104071/Γ2.04.08.2008 και με τίτλον «Ρύθμιση μαθη-τικών θεμάτων», το οποίον και ημάς τους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταγούς ουδόλως ικανοποίησεν, αλλά και υφ’ολοκλήρου σχεδόν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου κατεκρίθη. Η πρώτη Εγκύκλιος ηρμηνεύθη, ότι δι΄αυτής το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται πλέον προαιρετικόν «γιά όλους». Άλλα δημοσιογραφικά έντυπα εθεώρησαν ότι διά της Εγκυκλίου εισάγεται «απαλλαγή... για όλους από τα Θρησκευτικά». Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν εις τα φύλλα τους: «καταργούν τα Θρησκευτικά από τα σχολεία!...» Γενικώς διά της πρώτης Εγκυκλίου εθεωρήθη, ότι πλήττεται το μάθημα των Θρη-σκευτικών.
Η είδησις αύτη ήλθεν ως κεραυνός εν αιθρίᾳ! Όλες οι εφημερίδες της 31ης Ιουλίου ε.έ. εθεώρησαν τα διά της Εγκυκλίου οριζόμενα ως πλήγμα κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Την ανησυχίαν μας διεσκέδασεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφερεν εις τα Μέλη της συνεδριαζούσης Ιεράς Συνόδου την διαβεβαίωσιν Υμών, ότι διά νεωτέρας Εγκυκλίου θα θεραπευθή η εμφιλοχωρήσασα παρερμηνεία, διότι η Κυβέρνησις δεν προτίθεται να πλήξῃ το μάθημα των Θρησκευτικών!
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος ανεμένομεν την νεωτέραν-διορθωτικήν- Εγκύκλιον, της οποίας όμως το περιεχόμενον όχι μόνον μας απογοήτευσεν, αλλά και επλήρωσεν τας καρδίας μας αγανακτήσεως. Διότι αντί να επανορθώση τα πράγματα, κατέστησε ταύτα έτι μάλλον τραγικώτερα. Το Υπουργείον Παιδείας διά της Εγκυκλίου ταύτης φέρεται ως να εμπαίζη τον Ελληνικόν Λαόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του.
Τι νέον προσέφερεν η Εγκύκλιος αύτη, Κύριε Υπουργέ; Ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....»; Μα αυτό είναι αυτονόητον! Το εγνωρίζομεν και ουδέποτε ηγέρθη αμφισβήτησις περί αυτού. Οι Καθηγηταί και οι Διδάσκαλοι θα διδάξουν ασφαλώς τα μαθήματα, ως ταύτα ορίζονται διά των αναλυτικών Προγραμμάτων. Αλλά εις ποίους θα το διδάξουν, εφ’ όσον καθ’ υπόθεσιν έκαστος μαθητής δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του; Το ερώτημα, όθεν, όπερ έχει τεθῆ ενώπιόν μας είναι: ο Ορθόδοξος μαθητής τι θα κάμη; Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήση το μάθημα των Θρησκευτικών, να βαθμολογηθή κλπ. ή είναι ελεύθερος με μίαν απλήν δήλωσιν του ιδίου ή του γονέως του να απαλλαγή; Με άλλα λόγια το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τα τέκνα των Ορθοδόξων οικογενειών;
Εκ του συνδυασμού του περιεχομένου αμφοτέρων των Εγκυκλίων συνάγεται ακριβώς το αντίθετον συμπέρασμα. Άρα και τα δημοσιεύματα των Εφημερίδων απέδωσαν την πραγματικότητα και αι των Σεβ. Ιεραρχών ανησυχίαι είχον βάσιν!
Το πρόβλημα θα ελύετο, εάν εις το κείμενον της δευτέρας -διορθωτικής- Εγκυκλίου προσετίθετο μία και μόνη λέξις, η λ. «υποχρεωτικώς», οπότε το κείμενον θα είχε ως εξής: «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται υποχρεωτικώς εις τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις σχολικές μονάδες τῆς .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....». Τότε οι Ετερόδοξοι, οι Αλλόδοξοι και οι άθεοι μόνον –και μόνοι αυτοί- διά τινος δηλώσεώς των θα ηδύναντο να απαλλαγούν εκ του μαθήματος. Άρα ούτως εχόντων των πραγμάτων επί των ημερών σας η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ένα εισέτι πλήγμα!

Κύριε Υπουργέ,
Ημείς σἠμερον επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν σας εις μίαν άλλην παράμετρον τοῦ προβλήματος: Διά της επιχειρουμένης ρυθμίσεως παραβιάζετε το Σύνταγμα της Ἑλλάδος! Το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον προσδιορίζει και επιβάλλει τον χαρακτηρα της Παιδείας, ήτις μάλιστα τελεί υπό την προστασίαν του Κράτους.
Το άρθρον 16 διαλαμβάνει τα εξής:
«2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Καθισταμένου, λοιπόν, προαιρετικού του μαθήματος των Θρησκευτικών τίνι τρόπω θα αναπτυχθή η θρησκευτική συνείδησις εις τους μαθητάς;

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει ψηφισθή υπό του Ελληνικού Λαού! Ουδείς έτερος δύναται να είναι υπέρτερος αυτού, ούτε το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον, ούτε οι παράγοντες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως και η οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή εις την Χώραν μας. Παν ό,τι αντιστρατεύεται το Σύνταγμα είναι εξ αρχής και εξ ορισμού άκυρον!
Όθεν ως Έλλην πολίτης διαμαρτύρομαι διά την επιχειρουμένην αλ-λοίωσιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και σας παρακαλώ να ακυρώσετε αμέσως πάσαν εναντίαν πράξιν.
Επί δε τούτοις διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς ενημέρωσιν.
*************************
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Παράρτημα Νομού Τρικάλων
Κονδύλη & Σολωμού
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24310 26549

Τρίκαλα 12-8-08
Αριθμ. Πρωτ: 3

Προς τον αξιότιμο κύριοΕυριπίδη ΣτυλιανίδηΥπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με της εγκυκλίους υπ΄ αριθ. 91109/Γ2/10-7-2008 και 104071/Γ2/4-8-2008, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε μαθητής με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ,η του κηδεμόνα του, χωρίς να υποχρεούται καν να δηλώνει τον λόγο, κάτι που συνέβαινε έως τώρα. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και το σκεπτικό της εγκυκλίου. Πολλοί γνωστοί κύκλοι θριαμβολόγησαν γιατί η εγκύκλιος αυτή όπως πιστεύουν θα οδηγήσει, επί τέλους, στην κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν και αιφνιδιαστικά, τα κέντρα που πολεμούν την Ορθοδοξία και προωθούν τον αποχριστιανισμό, προσπαθούν να απογυμνώσουν την ελληνική νεολαία από την Ορθόδοξη πολιτισμική της κληρονομιά.
Το υπουργείο μιλάει για εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, τροφοδοτώντας για μια ακόμη φορά έντονες αντιπαραθέσεις για την αναγκαιότητα και τη μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Εν όψει τούτων και για να γίνει γνωστή η προσπάθεια παραπληροφόρησης κρίναμε ότι θα έπρεπε να παραθέσουμε την είδηση όπως αυτή πέρασε - δημοσιεύθηκε σε κάποιες εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων:
1. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση (ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 31-07-2008.
2. Εκτός Θρησκευτικών με μια δήλωση . Η είδηση αρχίζει : Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση θα απαλλάσσονται, πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=89671
3. Με δήλωση η εξαίρεση από τα Θρησκευτικά . Με μία απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξαιρεθούν από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα απαλλάσσονται πλέον από το συγκεκριμένο μάθημα.
"http://ant1online.gr/Society/Education/Pages/20087/67ef10a3-829e-4a9a-ba46-5468373a7ec2.aspx" .
4. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση και χωρίς κάποια παραπάνω διαδικασία, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή. "http://zougla.gr/news.php?id=5698" .
5. Προαιρετικά τα Θρησκευτικά. Απλούστερη γίνεται η διαδικασία απαλλαγής όσων μαθητών δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, αφού στο εξής θα απαιτείται μια απλή δήλωση των γονέων, χωρίς αιτιολόγηση. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31-07-08 .
6. Εύκολη απαλλαγή από Θρησκευτικά Πιο εύκολη γίνεται η απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31-07-08.
7. «Προαιρετικά τα θρησκευτικά» Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας (στις 10 Ιούλη) το μάθημα των θρησκευτικών θεωρείται προαιρετικό. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1-8-08.
8. «Έρχεται μαζική φυγή από τα Θρησκευτικά». TA NEA 1- 8 – 08.
Για όλα αυτά θέλουμε να καταγράψουμε κάποιες σκέψεις μας.
-Αυτή την αρνητική εντύπωση για το μάθημα την δημιούργησε η συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιος που είναι δοσμένη έτσι ώστε να δημιουργεί πρόβλημα , ευκαιρία για παραπληροφόρηση και πόλεμο για μια ακόμη φορά κατά του μαθήματος . Πως η Ελληνική Πολιτεία υιοθετεί χωρίς σοβαρή σκέψη μία απλή σύσταση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη; Όταν υπάρχουν η εγκύκλιος Γ2/61723-13/6/2002 και το δελτίο Τύπου 24/2/2005, δεν νομίζουμε ότι υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή.
-Τι εξυπηρετεί, η νέα εγκύκλιος όταν είναι γνωστό ότι η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ισχύει για τους μαθητές που ήταν αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι ( αν βέβαια το επιθυμούν και οι ίδιοι);Το μάθημα εκπληρώνει παιδαγωγικούς και όχι εκκλησιαστικούς σκοπούς. Γι΄ αυτό και η απαλλαγή από το μάθημα εσφαλμένα θεωρείται ως προστασία της συνειδήσεως και της ανεξιθρησκίας των μαθητών .Τα παιδιά με βάση τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάσκονται το φαινόμενο της θρησκείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον υπαρκτό θρησκευτικό πολιτισμό και παράδοση της χώρας.
-Αν το μάθημα των Θρησκευτικών γίνει προαιρετικό τότε θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ίδια αρχή και για άλλα μαθήματα. Στα σχολεία, εκτός από παιδιά θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχουν και παιδιά εθνικών μειονοτήτων! Μήπως δεν είναι τυχαία η αλλοίωση της εθνικής μας ιστορίας τα τελευταία χρόνια;
-Στο Σύνταγμα που ακόμα ισχύει και δεν άλλαξε, σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης είναι: ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» ΑΡΘΡΟ 16,2. Προβλέπει δηλαδή ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης».Στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος δεν υπάρχει κεντρικός σκοπός της παιδείας;
-Κατά πόσο εφαρμόζεται η επιταγή του συντάγματος , που ορίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία της χώρα μας πρέπει να διακατέχεται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, άρθρο 1);
-Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει , χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην κοινωνική του ζωή .Το ζητούμενο είναι εάν την αρχή αυτή την παραβιάζει ένα σχολικό μάθημα. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών δεν κινδυνεύουν από ένα μάθημα. Κινδυνεύουν από τόσους άλλους παράγοντες που πολλοί από αυτούς υπάρχουν και στα σχολεία.
-Το μάθημα ουσιαστικά καταργείται , εφόσον όσοι απαλλάσσονται από αυτό δεν το αναπληρώνουν με κάποιο άλλο π.χ. Ηθικής . Μήπως ωθούμε τους μαθητές με κίνητρο την τεμπελιά, να ζητούν απαλλαγή από το μάθημα και έτσι αφού απαξιωθεί και συρρικνωθεί στη συνέχεια να καταργηθεί;
-Το Υπουργείο Παιδείας αντιφάσκει όταν από την μια πλευρά προωθεί μεθόδους διδασκαλίας όπως η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα και από την άλλη ουσιαστικά υποβαθμίζει το μάθημα των θρησκευτικών σε προαιρετικό.
Για τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ, το Παράρτημα Νομού Τρικάλων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα και ζητά την ανάκληση της απόφασης που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιοτου Παραρτήματος Νομού Τρικάλων
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ο Πρόεδρος

Ιερεύς Απόστολος Μανώλης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αξιότιμο κ. Κων. Καραμανλή Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
2. Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3. Αξιότιμο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
4. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
5. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιο
6. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ
7. Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Ν. Τρικάλων
8. Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
**************
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με το έγγραφο 91109/Γ2/10.7.08 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζει το θέμα της απαλλαγής των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των Θρησκευτικών. Με τη ρύθμιση αυτή τα Θρησκευτικά καθίστανται ουσιαστικά μάθημα επιλογής, αφού «για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής».
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, την αγανάκτησή μας και την πλήρη αντίθεσή μας στη ρύθμιση αυτή. Κατανοούμε απολύτως την απαλλαγή αλλοθρήσκων και ετεροδόξων μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε τη λογική απαλλαγής των ομοδόξων. Αν το ΥΠΕΠΘ ήθελε να είναι συνεπές με τον εαυτό του θα έπρεπε να δέχεται απαλλαγή των αλλοεθνών μαθητών και στα μαθήματα της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας κλπ. Δεν το κάνει όμως και ορθά.
Η απαλλαγή ίσχυε μέχρι τώρα μόνο για δύο μαθήματα, τα θρησκευτικά και τη γυμναστική. Για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό από γιατρό, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί όμως ο μαθητής να ζητήσει απαλλαγή με μια απλή δήλωση, ούτε για τη γυμναστική ούτε για κανένα άλλο μάθημα, πλην των Θρησκευτικών. Με τον τρόπο αυτό τα Θρησκευτικά υποβαθμίζονται ακόμα και σε σχέση με το μάθημα της Γυμναστικής.
Η ρύθμιση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, διότι με παρόμοια λογική θα μπορούσαν και άλλα υποχρεωτικά μέχρι σήμερα μαθήματα να γίνουν προαιρετικά. Για παράδειγμα, οι ξένες γλώσσες με δεδομένο ότι το πλείστον των μαθητών διδάσκονται τις ξένες γλώσσες σε φροντιστήρια, όπου μάλιστα προετοιμάζονται για τη λήψη τίτλων (Lower, Proficiency κλπ.). Όλοι αυτοί οι μαθητές δικαιολογημένα θα ζητούσαν απαλλαγή από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ. Πολλοί μαθητές επίσης είναι αθλητές ή ασχολούνται ερασιτεχνικά με διάφορα αθλήματα. Γιατί οι μαθητές αυτοί να μη ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής; Ακόμη, με τη λογική αυτή θα έπρεπε τα μαθήματα που σχετίζονται με την κοινωνική αγωγή και την οργάνωση της πολιτείας να είναι προαιρετικά αφού υπάρχουν μαθητές με αναρχικά πολιτικά φρονήματα. Ανάλογο σκεπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με βασικά νομοθετήματα του ελληνικού κράτους:
1. Στο ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 16) αναφέρεται ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Γιατί λοιπόν η Πολιτεία παραβλέπει τους σκοπούς τους οποίους πρωτίστως η ίδια είναι ταγμένη να υπηρετεί;
2. Στο νόμο 1566/1985, άρθρο 1, αναφέρονται μεταξύ άλλων ως σκοποί της εκπαίδευσης και «να εμπνέονται οι μαθητές από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης». Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με μαθήματα κατά βάση ηθοπλαστικά όπως είναι τα θρησκευτικά. Όταν όμως τα θρησκευτικά γίνουν μάθημα επιλογής πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί;
Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης; Απάντηση στο ερώτημα δίνεται στο πόνημα του διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου κ.Γεωργίου Κρίππα «Η συνταγματική κατοχύρωσις του μαθήματος των θρησκευτικών παρ’ημίν και εν τη αλλοδαπή», το οποίο έχει δημοσιευθεί και στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» (τόμος 71, τεύχος 1ον, Ιανουάριος-Ιούνιος 2000). Δυστυχώς, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι πρωτοτυπούμε και δεν αντιγράφουμε τα καλά των Ευρωπαίων αλλά μόνο τα αρνητικά. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και άλλες τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σε ορισμένες δεν είναι απλά γνωσιολογικό αλλά κατηχητικό. Ακόμα και στην «άθεη» Γαλλία, όπου από το 1880 απαγορευόταν στα σχολεία κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε θρησκεία, τα τελευταία χρόνια επανήλθαν τα θρησκευτικά σαν μάθημα θρησκειολογίας.
Ελπίζουμε πως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν θα κωφεύσει στην έκκλησή μας και θα αποσύρει άμεσα τη σχετική ρύθμιση, η οποία μόνο κακό θα προκαλέσει στην κοινωνία μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ»

69 σχόλια:

Φώτης είπε...

Συνεχίζει τη "σιωπή" του ο Καλαβρύτων, όπως μας είχε δηλώσει.Άντε να δούμε πότε θα αρχίσει να "μιλάει"!!!!!!!!!
Αφού δε μπορεί να μη μιλά, τι όλο δηλώνει ότι θα σιωπά.
Είναι αναξιόπιστος!

Urfurslaag είπε...

Καλό χειμώνα κλώνε! ελπίζω να συνεχίσεις και φέτος αυτό το μπλογκ...

Yellow Kid είπε...

Αυτό που δεν καταλλαβαίνει το παπαδαριο, είναι το συμφέρει το μάθημα των θρησκευτικών να είναι προαιρετικό απο το να καταργηθεί τελειως (όπως νομίζω πως είναι το σωστό).

Στην πρώτη περίπτωση έχουν ακόμα την δυνατότητα να προσυλυτίσουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολλες "κατα παραδοση χριστιανικές οικογένειες" που συνεχίζουν να κάνουν πλύση εγγεφάλου στα παιδια τους για το παραμυθάκι του χριστου και του θεού.

Το μάθημα δεν στηρίζεται σε καμία αποδεδειγμενη ή επιστημονική βάση όπως τα υπόλοιπα, αρα πρέπει να καταργηθει τελείως.

Άννα είπε...

Άλλο ένα κείμενο που είναι αξιόλογο και χαρακτηρίζεται από το θάρρος της γνώμης του του Νομαρχιακού Συμβούλου Νικολάου Τσάνη.
Μπράβο του!Είθε να τον μιμηθούν και άλλοι.


Μακαριώτατε - Συνοδικοί Επίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας,

Σαν Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος διάβασα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας σχετικά με την σκέψη που έχετε να μετατρέψετε Μοναστήρι της Χρυσοπηγής στη Δίβρη σε ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ για τους κρατούμενους κληρικούς, απεφάσισα να σας μεταφέρω τις ταπεινές σκέψεις μου οι οποίες είναι και σκέψεις πολλών πιστών που αγωνιούν για τις συμπεριφορές Δεσποτάδων (διότι δεν θέλουν να σας στεναχωρήσουν).
ΠΑΤΙ; ΑΥΤΉ Η ΔΙΑΦΟΡΕ ΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ από τους άλλους παραβάτες του Νόμου;
Όλοι οι Έλληνες έναντι του Νόμου δεν είναι ίσοι;
Ας μην παρανομούν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας για να μην φυλακίζονται.
Μακαριώτατε ασφαλώς θα θέλετε να δώσετε χάρη σε ορισμένους Δεσποτάδες οι οποίοι με τις πράξεις τους προσέβαλλαν τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ χρησιμοποίησαν αυτόν και τον χρησιμοποιούν για να ικανοποιήσουν ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥΣ είτε οικονομικές, είτε διαστροφικές.
Αυτοί ξέχασαν ότι οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ μεταδίδουν την αγιότητα τους, την προσευχή τους, για το χριστεπώνυμο Ποίμνιο τους, όπως η χάρη του Χριστού μας επιτάσσει.
Ο Έγκλειστος συνάδελφος σας στις φυλακές, δεν είδαμε να ζητήσει Δημόσια ΜΕΤΑΝΟΙΑ όπως αναφέρουν οι Ιερές Παραβολές του Ευαγγελίου μας.
Δεν είδαμε τους Ποιμενάρχες μας να πρωτοστατήσουν για το Κοινωνικό Έργο της Εκκλησίας μας, προκειμένου να ιδρυθεί Ίδρυμα για τα νεογνά παιδιά με ανίατες ασθένειες για τους τοξικομανείς νέους. Ενώ μας δίδαξαν ότι τα χρήματα που συγκέντρωναν θα τα χρησιμοποιούσαν για τα γηρατειά τους.
Δεν είδαμε τον πρώην Αττικής Συνάδελφό σας ο οποίος εξευτέλισεν το επισκοπικό Αξίωμα με . τα οικονομικά του και τα σεξουαλικά σκάνδαλα, να μεταμεληθεί για τις πράξεις του.
Ερωτώ εάν αυτός ο Σκανδαλοποιός Κληρικός με τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου συλειτουργεί σε διάφορες ενορίες των Αθηνών.
Εάν ναι ποιο λόγο του Θεού διδάσκει;
Μακαριώτατε: Πόσοι επίσκοποι σήμερα πίσω από την ασθένεια που έχουν στο χρήμα έχουν γίνει ΕΥΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ καταστρατηγούν τας μερικές φορές ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις, αλλοιώνοντας τις ΙΕΡΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ παρακαταθήκες των προγόνων μας στο βωμό των επιχειρήσεων των μετατρέποντας αυτές σε χρηματιστήρια όπως προγραμματίζει και ο Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για το θρησκευτικό μας σύμβολο Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗ με τις επιχειρήσεις του που θέλει να κατασκευάσει
«Πόσα οικονομικά σκάνδαλα σας βασανίζουν; ως αναφέρονται για διάφορα εκκλησιαστικά ιδρύματα όπως Η ΣΥΜΕΑΝ - Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κ.λπ.».
Εσείς ως αρχαιολόγος που είσαστε πως επιτρέπετε, να αλλοιώνονται τα εκκλησιαστικά αρχιτεκτονικά μνημεία της Ορθοδοξίας μας;
Μήπως οι Συνοδικοί αυτοί Πατέρες αγνόησαν τα λόγια των Αγίων που έλεγαν ότι το χρήμα, η φιλαργυρία, η χλιδή είναι το σκότος και ότι το φως είναι ο Χριστός.
Μήπως είναι όλα αυτά τα αίτια που φεύγει ο κόσμος από τις εκκλησίες;
Ο Μακαριώτατος Χριστόδουλος είχε υποσχεθεί αυτοκάθαρση στους κόλπους της Εκκλησίας μας την οποία ουδέποτε είδαμε (Σταυρός 21). Ενώ ήρθανε στο φως ο Γιοσάκης, ο Βαβίλης, τα έκτροπα του Πατριαρχείου με τους υμετέρους κληρικούς του, τα παραδικαστικά κυκλώματα τα οποία και συνεχίζονται και σήμερα ως τα πρόσφατα γεγονότα των Πατέρων του Αγίου Όρους.
Από όλες αυτές τις συμπεριφορές του Κλήρου τι διδάγματα παίρνει η κοινωνία μας, η νεολαία μας;
Μήπως είναι τα λαμόγια της Εκκλησίας όπως αναφέρει ο Πατέρας Τιμόθεος Κιλίφης από τις φοβερές ατασθαλίες που συνεχίζουν να κάνουν.
Προσωπικά διαβάζοντας τους αφορισμούς του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας τρεις εις αριθμόν, δύο σε μοναχούς και μοναχές και τρίτον σε συνάδελφο του θεολόγο ο οποίος είχε το θάρρος να του επισημάνει θεολογικές αλήθειες και για τον οποίο εζήτησε από την Υπουργό Παιδείας την τιμωρία του ως άνω θεολόγου. Αμαυρίζοντας με τις ενέργειες του αυτές την κοινωνική του προσφορά προς τους πιστούς μας.
Αυτή είναι η αγάπη που μας εδίδαξε ο Χριστός μας; Η Ιερά Σύνοδος δεν έχει λόγο ή δεν δύναται να παρέμβει στους αφορισμούς που γίνονται από τους εκπροσώπους της.
Οι ποιμενάρχες μας πρέπει να δίδουν πρώτοι στο ποίμνιο τους το καλό παράδειγμα που ο Χριστός μας έδωσε.
Υβριστικές δηλώσεις (αδελφών Επισκόπων) περί προώθησης στις τάξεις της Εκκλησίας μας κίναιδων κληρικών (Ζακύνθου προς Αμβρόσιο) υποβαθμίζουν το αξίωμα του Επισκόπου.
Διαβάζοντας την από 24/5/95 επιστολή Αμβροσίου προς Αδελφό Επίσκοπο σημερινό Αρχιεπίσκοπο τους χαρακτηρισμούς που Σας αποκαλεί ψεύτη, συκοφάντη, σκανδαλιστή του λαού κ.α. (ορ. τυπ. Φύλλο 1240).
και
Διαβάζοντας την επιστολή των τρομοκρατημένων απλών παπάδων που αναφέρουν ότι οι Επίσκοποι εφαρμόζουν φεουδαρχικό σύστημα Διοίκησης (τεύχος 13/12/06 σελ. 3). Διερωτώμεθα ποια σχέση χριστιανικής αγάπης υπάρχει μεταξύ των εκπροσώπων του Θείου Λόγου.
Το Αγαπάτε τους αλλήλους ίνα εν ομόνοια ομολογήσουμε ισχύει στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου; Αρχιεπίσκοπε και Συνοδικοί Πατέρες.
Μήπως πρέπει να αποβάλλετε το δεσποτικό σας αλάθητο, να εκδημοκρατήσετε την εκκλησία, να αγαπηθείτε πραγματικά και την ομοφυλοφιλία που κάνει θραύση στους κόλπους της Εκκλησίας μας να την αποβάλλετε καν να μην προσπαθείτε να την καλύπτετε με συνοδικά σας έγγραφα. (Σταυρός 24).
Συγκρουστείτε με τους ανάξιους συναδέλφους σας και πράξετε αυτό που έπραξε ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Αυτό για την συνέχεια της Ιεράς αποστολής που έχετε αναλάβει έναντι της Ορθοδοξίας μας. Εάν τούτο δεν το πράξετε τότε θα επαληθεύονται τα λόγια του Αγιορείτη ασκητή Νείλου που είχε προφητεύει ότι θα έρθει στιγμή που η Εκκλησία θα στερηθεί ευσεβών ποιμένων και οι Χριστιανοί θα στερηθούν την χαρά του Αγίου Βαπτίσματος.
Δώστε όλοι το στίγμα ότι η Ιερά Σύνοδος - Κληρικοί και Λαός είμαστε όλοι μαχητές του Χριστού μας. Σήμερα μάλιστα επιβάλλεται διότι η Ορθοδοξία μας - η θρησκεία μας - η πολιτισμική μας ταυτότητα αφανίζεται από την παγκοσμιοποίηση στην οποία είμαστε όλοι θεατές.
Το ότι τα Θρησκευτικά στα Σχολεία μας αντικαθιστάθισαν με υπεύθυνη δήλωση των μαθητών. Αυτό και μόνο πρέπει όλους να μας προβληματίσουν και να σταθούμε προ των ευθυνών μας για το Ιερό χρέος της Ορθοδοξίας μας της Πατρίδας μας. Πριν γίνουμε σαν θρησκεία, σαν Ελλάδα μειονότητα στους αλλοδαπούς μας.
Μετά Σεβασμού
ΝΙΚΟΣ ΤΣΛΝΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
*Η επιστολή έχει σταλεί στο Μακαριώτατο από την 5/9/2008

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης προσπαθεί να μας πείσει ότι το ΣΗΜΑΝΤΡΟ είναι περισσότερο φτιαγμένο για Συνεδριακό Κεντρο;

Η ξανθιά καλλονή θα κάνει τις εισηγήσεις φαίνεται!!!!!

Απο τις 50 εικόνες οι 2 είναι συνεδριακές. Οιυπόλοιπες μαρτυρούν μόνες τους και διαψεύδουν το Μητροπολίτη.


http://www.semantron.gr/image-library.aspx

Σία είπε...

Από τη συζήτηση (23-9-2008) στο press με την γνωστή Ντίνα


Ο/Η Ντινα είπε...
Ευτυχώς που υπάρχουν και Ιεράρχες σαν τον Σεβασμιώτατο Αμβρόσιο,που εκτός του ότι δημοσιοποιούν το φιλανθρωπικό έργο που κάνουν,ελέγχουν και την ασύδοτη εξουσία...Αφ ης στιγμής έφυγε ο Χριστόδουλος εκκλησιαστικό έλεγχο στην εξουσία δεν βλέπουμε...Είναι η φωνή μας όπως πριν τις 28 Ιανουαρίου,εκείνη τη μαύρη Δευτέρα ήταν ο Χριστόδουλος...Και μια παρατήρηση προς όλους τους...προοδευτικούς...Εσείς κατά πόσο δείχνετε εμπράκτως την αγάπη σας για το συνάνθρωπο ?Αυτός πο αγαπά τους συανθρώπους του τους βοηθά γιατί το πιστεύει ο ίδιος,και δεν περιμένει την Εκκλησία,τους φιλανθρωπικούς συλλόγους κλπ για να το κάνει...Ολα τα άλλα είναι σκέτος λαικισμός...
22 Σεπτέμβριος 2008 10:19 μμΟ/Η Σία είπε...
Αγαπητή Ντίνα,
μόνο εσύ , κάποιοι έμισθοι του Δεσπότη και κάποιοι που τους "υποχρεώνει" με τον τρόπο του τον υποστηρίζετε. Όλο το άλλο Αίγιο και τα Καλάβρυτα ξέρουν πλέον ποιος είναι και τι ρόλο παίζει. Όσο δε περνά ο καιρός τόσο αποκαλύπτεται πέφτοντας από σφάλμα σε σφάλμα.
Έπονται κι άλλα.
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσει.
23 Σεπτέμβριος 2008 7:09 μμ


Ο/Η Ντινα είπε...
Σία,απλώς αναγνωρίζω τους σωστούς ανθρώπους όπου τους βρίσκω...Και έχω εδώ και καιρό καταλάβει ότι όποιος πάει να κάνει κάτι για την ανόρθωση αυτής της δύσμοιρης χώρας ακούει και τις επικρίσεις...Αυτό βλέπω εγώ.Είναι ένας δυναμικός άνθρωπος που κάνει έργο στη Μητρόπολή του και που συγχρόνως ελέγχει την εξουσία,κάτι που ελάχιστα βλέπουμε πλέον.Ανθρώπους με παρρησία χρειαζόμαστε,και από αυτή διαθέτει άφθονη ο Σεβασμιώτατος !Νασαι καλά με υγεία.
23 Σεπτέμβριος 2008 8:43 μμΟ/Η Σία είπε...
Ντίνα,
είναι δικαίωμά σου να υπερασπίζεσαι τη γνώμη σου. Όμως η πλειοψηφία της Αιγιαλείας έχει την αντίθετη γνώμη, διότι βλέπει ότι ο δεσπότης ασχολείται με έργα εκτός του τομέα του.
Εκμεταλλεύεται τη θέση του και το σεβασμό που απορρέει και γίνεται επιχειρηματίας, έμπορος, πολιτευτής ,παραβάτης των νόμων(Πολεοδομία κ.λ.π),υβριστής Θείων και ανθρώπων(συνέντευξη ΑΞΙΟΝ-επιστολή κατά Ιερωνύμου) ,κριτής των πάντων κ.λ.π κ.λ.π.
Όταν αρχίζουν τα δύσκολα κρύβεται πίσω από το τίτλο του πνευματικού πατέρα που όλους μας αγαπά. Περνά η μπόρα και αρχίζει πάλι τα ίδια.
Το πνευματικό έργο του μένει στους τύπους , χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Καταργεί και παραβαίνει τους κανόνες (περίπτωση Ετεροδόξων-Αφορισμοί), βάζοντας πιο πάνω τη λογική του. Δε λυτρώνει τους ανθρώπους, αντίθετα τους κολάζει.
Εύχομαι έστω και αργά να τον καταλάβουν και οι ελάχιστοι «υπήκοοί» που του έχουν απομείνει.
23 Σεπτέμβριος 2008 10:42 μμ

vlepw kai grafw είπε...

xa xa xa.. re eseis edo mesa...
san gaidaroi pou malonoune se kseno axerona...
o gerontas diladi an einai anaksiopistos mia fora..eseis tote ti eiste???

xa xa anomaloi.

Ανώνυμος είπε...

Προς vlepw kai grafw
Φαίνεται ότι ανήκεις και συ με όσους υπερασπίζεσαι στη ίδιο σινάφι που κατηγορείς.
Τουλάχιστον τα ζωντανά του Θεού ανώμαλοι δεν είναι.

An είπε...

Τα ηθικά έκτροπα που θα γίνονται ως ξενοδοχείο (που συμβαίνουν πάντα στα ξενοδοχεία) θα τα χρεώνεται η Εκκλησία όμως. Το ου μοιχεύσεις , ου πορνεύσεις κ.λ.π. θα γίνονται κάτω από τη σκέπη του Δεσπότη.
Θα έχουν και ευλογία. Τα λεφτά θα πηγαίνουν για φιλανθρωπία. Οπότε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Καλά θα είναι.
Ρε δε ντρέπεστε!!!! Εισάγετε άλλο Ευαγγέλιο δικό σας.

vlepw kai grafw. είπε...

tote min dixnete to kako....:)
ma to kalo. eimai o ioannis .
apla to 8eorw anandro na milate etsei ston mono (esto kai etsei)pou evgale kefali na milisei me ton lao...

o amvrosios kserw episeis oti einai gramateas tis ekklisias tis pagkosmias ekklisias tou papa kai as ton katigoraei sta matia mou.
omos logo to oti simpa8isa tin proeresi sou kai aspazwmenos afta pou exeis os apopsi..
8a sou doso mia evaggelikia simvoyli.

afiste ta sinxoremena tou 8eou stin krisi tou giou tou...
kai oso gia tous ioudes..to idio to evaggelio to leei...
o ioydas sto telos monos tou kremastike:)

An είπε...

Η κρίση βέβαια είναι του Θεού .
Οι πράξεις όμως των Δημοσίων προσώπων υφίστανται κριτική.Δεν μπορούν να είναι στο απυρόβλητο και να μας παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν και τους βολεύει εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους.

amazona fotini είπε...

xe xe mpravw gia ta sxolia sas..
ma efoson agapate tin
ali8ia...kante enan akoma logio klono...
ton filo sas, ton pio peni ierea pou ida pote kai gnorisa xristo!!!
efoson 8elete 8riskeftika, ginete ellhnes kai emena tin porni psixi pou i panagia me ekane ellhnida....sas simvoylevw na ginete ellinida gnosh...oxi ton pisoglentidwn papadwn.
ma tou ioann tou vasilia twn ftoxvn poy o idios o amvrosios epapse na exei sxolia dioti ''os gramateas tis pagkosmias 8riskias tou papa pou einai stamatise ta sxolia opos kai i apostoliki diakonia tis ''ellados'':)
an eiste ellhnes...kante klono kai tis ali8ias to post.
enos monaxou pou einai o ellhnas eaftos sas.

www.toneraideniodasos.blogspot.com
kai pali mpravo ''an eiste ellhnikos klonos gia tin prospa8ia sas... o vasilias den ksanampeni ma sas stelni tin .... fotisi pros to simferon tis ellados ws e8noys kai aimatos sas, se enan paradiso edw twn ellhnwn tin gh.
xristos anesti....
kairos kai ta paidia toy patera tou.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Δεσπότης του Αιγίου κ. Αμβρόσιος, με δημοσίευση στο μπλόγκ του (http://mkka.blogspot.com/2008/09/blog-post_20.html) έλεγε πριν 4 μέρες ότι, όσα διαδραματίζονται γύρω από τη Μ. Βατοπαιδίου …χαλάνε τη εικόνα της Εκκλησίας της Ελλάδος! Γράφει συγκεκριμένα: «Η οργή όμως του κόσμου… στρέφεται εναντίον όλων των εκκλησιαστικών παραγόντων, που…στελεχώνουν διοικητικά την Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη αδικία εις βάρος μας. Επειδή εμείς, οι ανήκοντες στην Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε τα προνόμια των Αγιορειτών απολαμβάνουμε, ούτε και τις οικονομικές δυνατότητες των Αγιορειτών Πατέρων διαθέτουμε».
Σε νεότερη έκδοση όμως της…σκέψης του, διαφοροποιείται από τον εαυτό του και κατηγορεί τους δημοσιογράφους γράφοντας και τα εξής: οι σημοσιογράφοι “βρήκαν την ευκαιρία να παραστήσουν για μια ακόμη φορά τους τιμητές των πάντων και να δικάζουν δημόσια ενόχους ή και καθ΄υπόθεση ενόχους, στήνοντας κάποια ιδιότυπα λαϊκά δικαστήρια, που μας θυμίζουν κάποιες άλλες εποχές και κάποια δίσεκτα χρόνια”.
Φαίνεται, πως λόγω ηλικίας, και στην πρώτη και τη δεύτερη παρέμβασή του, ξέχασε τα αντίστοιχα σκάνδαλα της ελλαδικής Εκκλησίας του 2005. Ξέχασε πως τη διαπίστωση περί σκανδάλων στην Ιεραρχία, την διατύπωσε τότε (2005), ο ίδιος ο ομογάλακτος πνευματικός αδελφός του Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος καυτηρίασε την φιλαργυρία των δεσποτάδων και τις οικονομικές ατασθαλίες που στις ελλαδικές Μητροπόλεις γίνονται. Ξέχασε τα σκάνδαλα των Μ.Κ.Ο. (ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΣΥΜΕΑΝ), που ο αυτάδελφός του Χριστόδουλος συνέστησε. Ξέχασε πόσα εκατομμύρια κατασπατάλησαν, πόσα εκατομμύρια χρωστούν. Ξέχασε πόσες απορίες άφησαν, όσα είπε για τη Διαθήκη του Χριστόδουλου, που ο ίδιος παρέδωσε στον νυν Αρχιεπίσκοπο. Δεν σχολίασε τη δημοσίευση του περιοδικού (“Ιερά Παρακαταθήκη”) για την ακριβή ζωή του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου, όπως φαίνεται με όσα πανάκριβα και χλιδάτα προσωπικά αντικείμενα άφησε πίσω του, εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Δεν μας λέει, ακόμα, τίποτε για τις δικές του πολεοδομικές παρανομίες (όπως έγραφαν τα κανάλια και οι εφημερίδες), ως προς το ιδιωτικό διαμέρισμα που χτίζει στο Αίγιο, ως προς το ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε., που μετονόμασε σε ΣΗΜΑΝΤΡΟ, του οποίου ο προορισμός ήταν να γίνει Συνεδριακό κέντρο. Χάλασε εκατοντάδες εκατομμύρια γι’ αυτό. Και τώρα θυμήθηκε πως ένα τέτοιο συγκρότημα δεν είναι δυνατόν να τα βγάζει πέρα με ένα-δυό συνέδρια το χρόνο, κι έτσι, αναγκαία θα λειτουργεί ως ξενοδοχείο! Ένα συγκρότημα όμως, που 1 μήνα λειτουργεί ως συνεδριακό κέντρο και 11 μήνες ως ξενοδοχείο, είναι ξενοδοχείο και περιστασιακά Συνεδριακό κέντρο. Πράγμα που ήξερε ο Καλαβρύτων, αλλά για να πάρει την άδεια το…βάπτισε Συνεδριακό κέντρο!!! Δραστήριος στα οικοδομικά, αλλά στα πνευματικά του καθήκοντα ανεπαρκής. Κι όταν κάποιος Αιγιώτης θεολόγος του το “υπενθύμισε”, ο ακριβοδίκαιος και ευαίσθητος για τα σκάνδαλα των άλλων Αμβρόσιος, τον…αφόρησε!!!

Διαβάζουμε στο http://orthodox.tk
«Δι ευχών των αγίων επιχειρήσεων ημών...το μετόχι που έγινε Grand Resort
paratata08@freemail.gr
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008.
Ο μητροπολίτης προσπαθεί να μας πείσει ότι το ΣΗΜΑΝΤΡΟ είναι περισσότερο φτιαγμένο για Συνεδριακό Κεντρο;

Η ξανθιά καλλονή θα κάνει τις εισηγήσεις φαίνεται!!!!!
Απο τις 50 εικόνες (που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ http://www.semantron.gr/image-library.aspx) οι 2 είναι συνεδριακές. Οι υπόλοιπες μαρτυρούν από μόνες τους και διαψεύδουν το Μητροπολίτη».

Εύλογο, μετά τα παραπάνω, ανακύπτει το ερώτημα: Τι θέλει και ανακατεύεται ο κ. Αμβρόσιος; Μήπως για να θολώσει τα νερά για τα δικά του ανοιχτά θέματα;

Ανώνυμος είπε...

Από το
http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html

Κύριε Σωτηρόπουλε
Η πλειοψηφία της Αιγιαλείας έχει την αντίθετη γνώμη με τον Καλαβρύτων, διότι βλέπει ότι ο δεσπότης ασχολείται με έργα εκτός του τομέα του.
Εκμεταλλεύεται τη θέση του και το σεβασμό που απορρέει και γίνεται επιχειρηματίας, έμπορος, πολιτευτής ,παραβάτης των νόμων(Πολεοδομία κ.λ.π),υβριστής Θείων και ανθρώπων(συνέντευξη ΑΞΙΟΝ-επιστολή κατά Ιερωνύμου) ,κριτής των πάντων κ.λ.π κ.λ.π.
Όταν αρχίζουν τα δύσκολα κρύβεται πίσω από το τίτλο του πνευματικού πατέρα που όλους μας αγαπά και φροντίζει μόνο για την εκκλησία. Περνά η μπόρα και αρχίζει πάλι τα ίδια.
Το πνευματικό έργο του μένει στους τύπους , χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Καταργεί και παραβαίνει τους κανόνες (περίπτωση Ετεροδόξων-Αφορισμοί), βάζοντας πιο πάνω τη λογική του. Δε λυτρώνει τους ανθρώπους, αντίθετα τους κολάζει. Έχει το χρήμα από τις επιχειρήσεις και ως εξουσία ελέγχει τον Τοπικό Τύπο κατά 80%(είναι ο αιμοδότης του)και σχεδόν όλοι καλά γράφουν γι αυτόν. Όμως την αλήθεια την ξέρει ο λαός.
Εύχομαι έστω και αργά να τον καταλάβουν και οι ελάχιστοι «υπήκοοί» που του έχουν απομείνει.

29 Σεπτέμβριος 2008 3:13 μμ

Πάρις είπε...

Έτσι είναι ακριβώς φίλε . Αυτό είναι το πνεύμα της Χρυσοπηγής . Εξουσία και χρήμα, παρέα με πολιτική υπέρ της Ν.Δ.
Και ηθοποιία πολύ σε ότι εκπροσωπούν.

Απορών είπε...

Το παρόν αφιερώνεται στον κ.Αμβρόσιο με την παράκληση να το σχολιάσει.
Το ερώτημα το δικό μας είναι.
Ήταν κι αυτός ακτήμων; μια και στην δημοσιευθείσα Διαθήκη του δεν άφηνε τίποτα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
==============================
Ειδησεογραφία από τις εφημερίδες της 27.7.2008.


Ξεσφράγισαν το σφραγισμένο ιδιαίτερο δωμάτιο του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στο
Παλαιό Ψυχικό και βρήκαν πάρα πολλά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας. Τα
κατέγραψε επιτροπή την οποία αποτελούσαν δικαστικές αρχές, ο διευθυντής της
αστυνομίας, ο εκπρόσωπος της εφορίας, ένας συμβολαιογράφος, ο αρχιερατικός
επίτροπος Θωμάς Χρυσικός, ο πρώην αρχιερατικός επίτροπος Θωμάς Συνοδινός, ο
γνωστός Βρεσθένης Θεόκλητος Κουμαριανός, και δύο διάκονοι του Χριστόδουλου.Τα πράγματα που καταγράφηκαν βρίσκονταν τόσο στο ιδιαίτερο δωμάτιο του
Χριστόδουλου όσο και στα βεστιάριά του(= ιματιοθήκες) και στο υπόλοιπο ανάκτορό
του. Μόνο τα μικροαντικείμενα τρεχούσης χρήσεως του δωματίου του ξεπερνούν σε
αξία το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Αραδιάζουμε μερικά χαρακτηριστικά από τα καταγραμμένα.

600 ζεύγη χρυσά ή αργυρά μανικετόκουμπα. Απ’ αυτά τα 140 ζευγάρια έχουν
διαμάντια και μερικά έχουν ζαφείρια.

Πάνω από 100 πολύτιμα χρυσά και αργυρά στυλό και πέννες ανεκτίμητης αξίας.

Πάρα πολλοί χρυσοί και αργυροί σταυροί ευλογίας με πολύτιμα πετράδια.

Πολλές αρχαίες εικόνες. 30.000 ευρώ και 9 χρυσές λίρες σε φάκελο για τον π. Θωμά
Συνοδινό.

Ένας μεγάλος πολυτιμότατος πολυέλαιος Baccarat αξίας 50.000.ευρώ η ανώτερη φίρμα
στον κόσμο.

Καναπέδες και πολυθρόνες του σαλονιού, των γραφείων και των δωματίων από τις δυό
ακριβότερες φίρμες του κόσμου Versace και Armani.

Μεταξωτές κουρτίνες πολυτιμότατες από τις καλλίτερες φίρμες στον κόσμο σε όλο το
ανάκτορο.

Εκατοντάδες λευκά πουκάμισα, τα περισσότερα μεταξωτά.

Εκατοντάδες μαύρα παντελόνια πανάκριβα.

Εκατοντάδες ζεύγη παπουτσιών όλα από τις δυό ακριβώτερες φίρμες του κόσμου
Sebago και Church’ s, απ’ αυτά που φορούν μόνο οι Άγγλοι πρίγκηπες, λόρδοι και
άλλοι αριστοκράτες. Ο Χριστόδουλος φορούσε μόνο τέτοια παπούτσια, που το κάθε
ζεύγος τιμάται πάνω από 1.000 χίλια ευρώ. ( Όταν ανατράπηκε ο δικτάτωρ των
Φιλιππίνων Μάρκος, βρέθηκε ότι η γυναίκα του είχε 80 ζεύγη παπουτσιών, ακριβά
βέβαια αλλά συνηθισμένα).

Τρείς δεκάδες σέτ με καθημερινά δεσποτικά άμφια.

50 επίσημες και μεγαλοπρεπείς αρχιερατικές στολές αξίας κατά μέσον όρο 300.000
ευρώ η κάθε μία.

12 στέμματα ( μίτρες ) από χρυσό και πολυτίμους λίθους αξίας κατά μέσον όρο
300.000 ευρώ το καθένα. Κυρίως έχουν διαμάντια.

100 εγκόλπια χρυσά και γεμάτα πολυτίμους λίθους, κυρίως διαμάντια και ζαφείρια,
αξίας 100.000 ευρώ το καθένα.

200 εγκόλπιοι σταυροί ίσης αξίας και παρόμοιας διακοσμήσεως ο καθένας.

25 ποιμαντορικές ράβδοι (πατερίτσες) χρυσές και αργυρές και ελεφάντινες
(φιλντισένιες) γεμάτες πολυτίμους λίθους, κυρίως διαμάντια και ρουμπίνια, αξίας
κατά μέσον όρο 100.000 ευρώ η κάθε μία. 40 απλές αργυρές ράβδοι ( βακτηρίες,
μπαστούνια ) με ημιπολυτίμους λίθους, αξίας 20.000 ευρώ η κάθε μία.

Δύο υπερπολύτιμα δισκοπότηρα χρυσά, σκαλιστά έργα τέχνης, με πολυτίμους λίθους,
δώρα το ένα του Βαρθολομαίου και το άλλο του πάπα Ρώμης Βενεδίκτου.

Δεκάδες χρυσά και αργυρά κηροπήγια (δικηροτρίκηρα).

Δεκάδες χρυσά και αργυρά επιτραπέζια κηροπήγια με πολυτίμους λίθους.

Πολλές δεκάδες αργυροί δίσκοι σερβιρίσματος και κεράσματος.

Δεκάδες αργυρές φρουτιέρες.

Εκατοντάδες δωδεκάδων ποτήρια αργυρά και κρυστάλλινα υψηλής αξίας. Εκατοντάδες
πανάκριβα αργυρά κρυστάλλινα και πορσελάνινα σερβίτσια ανυπολόγιστης αξίας.

Εκατοντάδες δωδεκάδες πανάκριβα χρυσά και αργυρά κουταλομαχαιροπήρουνα φίρμας
Christofie, που είναι η ακριβώτερη στον κόσμο.

Εκατοντάδες πορσελάνινες δωδεκάδες πιάτων.

Εκατοντάδες πορσελάνινες και αργυρές πιατέλλες.

Βαρύτιμες μεταξωτές κουρτίνες σε όλο το ανάκτορο.

Εκατοντάδες ζεύγη μεταξωτές μπιζάμες.

Δεκάδες μεταξωτές κλινοστρωμνές και μαξιλάρια.

Τέσσερες ζωγραφικοί πίνακες αμύθητης αξίας που ανήκουν στο Μουσείο Μπενάκη και
τους νοίκιαζε με μηνιαίο μίσθωμα που του καθενός η αξία είναι όσο τα μηνιαία
μισθώματα τριών μεγάλων και πολυτελών ρετιρέ.

Έξι γκραβούρες με πανάκριβο μηνιαίο μίσθωμα από το ίδιο Μουσείο.

Πάρα πολλά και πανάκριβα έπιπλα από πολύτιμα ξύλα υφάσματα μέταλλα και γυαλιά,
φτιαγμένα από τις 4 μεγαλύτερες και ακριβώτερες φίρμες στον κόσμο.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια για δύο βίλλες-ανάκτορα του Χριστοδούλου, για να
ξεκουράζεται, που θα κτίζονταν σε τεράστια οικόπεδά του πανύψηλης αξίας, ένα
στην Ερμιονίδα και ένα στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο σε πανέμορφες τοποθεσίες.

Ένα τεράστιο ποσό (πολλά εκατομμύρια ευρώ ), για να κτιστή ειδικό μουσείο με την
επωνυμία «Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος», για να φυλάγωνται και να εκτίθενται εκεί
σε κοινή θέα οι στολές, οι μίτρες, οι πατερίτσες, και όλα τα λειτουργικά και μη
λειτουργικά κοσμήματα και σκεύη του Χριστόδουλου στους αιώνες των αιώνων, μαζί
και με τα έξοδα συντηρήσεως τόσο του μουσείου όσο και των εκθεμάτων, και με τους
μισθούς των υπαλλήλων του μουσείου.


Και μια ξεραμένη πορτοκαλάδα στο ποτήρι, πάνω στο γραφείο του, την οποία δεν
πρόλαβε να πιή, γιατί πέθανε. Είχε μέσα και το καλαμάκι.


Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας ή πρωθυπουργός, πρώην και τωρινός,
ή βιομήχανος ή εφοπλιστής που να έχη σπίτι με τέτοια οικοσκευή και τέτοια ρούχα,
παπούτσια και κοσμήματα.

Δεν έρχεται όμως πρώτος στον κόσμο ο Χριστόδουλος, αλλά μόλις τρίτος. Οι δυό
πλουσιώτεροί του είναι η βασίλισσα της Αγγλίας και ο σουλτάνος του Βόρνεο.
Υπολογίζεται, ότι τον περνούσε και ο δικτάτωρ της Ρουμανίας Τσαουσέσκου.

Άνθρωποι του Χριστόδουλου λένε ότι στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού του υπήρχαν
κατά τις τελευταίες ώρες του και 7 εκατομμύρια ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες
(καθημερινά ψώνια κ.λ.π), τα οποία όμως παρ’ όλες τις έρευνες δεν βρέθηκαν.

Και όλα αυτά ήταν μόνο το πρόχειρο πορτοφόλι του Χριστόδουλου για τα καθημερινά
έξοδά του.

Αγνοείται, τελείως πού βρίσκονται οι κύριες καταθέσεις του στο εξωτερικό ή
εσωτερικό, μετοχές, επενδύσεις, ακίνητα, κ.λ.π.

Θα πούν μερικοί κακοπροαίρετοι. «Και τι τα ήθελε όλ’ αυτά ο αρχιεπίσκοπος ;».
Δεν σκέφτονται οι αδιάκριτοι και απερίσκεπτοι ότι ο Χριστόδουλος όλ’ αυτά τα
εξοικονόμησε, επειδή του χρειάζονταν για το εισιτήριο του στον παράδεισο ;

Οι ευσεβείς χριστιανοί πρέπει να ζουν με λιτότητα και συνετή οικονομία, ώστε να
ρίχνουν στο δίσκο της Εκκλησίας όσο μπορούν μεγαλύτερο οβολό, διότι είναι κρίμα
ένας αρχιεπίσκοπος να μην μπορέση να συγκεντρώση το ποσό που του χρειάζεται για
να κόψη ένα εισιτήριο για τον παράδεισο, σαν αυτό του αρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου. Αυτός είναι « Ο Χριστόδουλός σας», όπως είπε κάποτε κι ο ίδιος.

Από το περιοδικό ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνός Σεπτεμβρίου 2008

Ανώνυμος είπε...

Με την εκπομπή του ΑΛΤΕΡ για το ΣΗΜΑΝΤΡΟ περιμένουμε την επιχειρηματολογία και το μπάλωμα από τον Καλαβρύτων και το κουκούλωμα από τη Ν.Δ.
Οψόμεθα.

Ανώνυμος είπε...

Μα δε βλέπεις ότι καμία, μα καμία εφημερίδα δεν αναφέρει για το Σήμαντρον του Καλαβρύτων; Ποιος ξέρει τι χρήματα ,υποσχέσεις, δωράκια απειλές κ.λ.π. έπεσαν.

Ανώνυμος είπε...

Από
http://bollywood-greece.blogspot.com/

Δευτέρα, 6 Οκτώβριος 2008

Kαι στο ΥouΤube ...διαφημίζει ο Αμβρόσιος το ξενοδοχείο -μοναστήρι , με αισθησιακή μουσική !!!!
Αναρτήθηκε από bollywood-greece στις Δευτέρα, Οκτώβριος 06, 2008
0 σχόλια Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση Ετικέτες Business, YouTube, Εκκλησία, Κοινωνία
Χωρίς άδεια το χλιδοξενοδοχείο "Σήμαντρον" του Αμβρόσιου που αποκαλύψαμε στο Bollywood -Greece !
Αναρτήθηκε από bollywood-greece στις Δευτέρα, Οκτώβριος 06, 2008
Αποκαλύψεις τώρα στο Χατζηνικολάου για τις μπίζνες του Αμβρόσιου Καλαβρύτων, που έκανε παλιά κελιά των μοναχών σουίτες με Πισίνες ...και έχει γεμίσει το internet με διαφημίσεις για να μαζέψει τουρίστες...Ενώ όταν το έβγαλε το θέμα η Εspresso και ακολουθήσαμε εμείς με δύο ποστ ,έγραφε σε ανακοινώσεις του ότι είναι για εκκλησιαστικά συνέδρια... Σήμερα το βράδυ στην εκπομπή του Χατζηνικολάου αποκάλυψαν ότι το "Σήμαντρον", έτσι λέγετε η ξενοδοχειακή μονάδα , λειτουργεί χωρίς άδεια! Kαι όχι μόνο... Σωρεία άλλων παραβάσεων (φορολογικές κλπ) αποκάλυψε η ίδια εκπομπή , με άξονα τις μπίζνες Αμβρόσιου στην περιοχή και στην εταιρία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ πού έχει την οικονομική διαχείριση... Ιδού τα ποστ και οι αποκαλύψεις μας για τις μπίζνες Αμβρόσιου
Παπαδομπίζνες ...Ν2 ! Το ξενοδοχείο του Αμβρόσιου το διαφημίζουν μοντέλες με μπικίνι !!!
Αναρτήθηκε από bollywood-greece στις Σάββατο, Σεπτέμβριος 20, 2008

Ποιος είπε ότι είναι βαριά η καλογερική... Πρωτοφανή ...διαφήμιση ξενοδοχειακής μονάδας του Αμβρόσιου Καλαβρύτων στο Internet με φόντο την μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και από κάτω "λουόμενες" με μπικίνι στις ξαπλώστρες της πισίνας του ξενοδοχείου μοναστήρι ! Και οnline κράτηση δωματίων έχει! Τον ΞΈΣΚΙΣΕ ΤΟΝ ΕΦΡΑΙΜ στο Μάρκετινγκ!
Μετά τον Εφραίμ, ο Αμβρόσιος της Αιγιαλείας ...είναι ο νούμερο 2 "μπίζνεσμαν" επώνυμος δεσπότης που έχει μετατρέψει ένα μετόχι της μητρόπολης του σε Super Paradise χλιδοξενοδοχείο ΜΑΛΙΣΤΑ έχει και εκκλησιαστικό Brand name . Το ονομάζει "Σήμαντρον" Ε κει να δείτε χλιδή ...Παίρνει Μάστερ στο marketing! Ακόμα και τα κελιά των μοναχών που υπήρχαν εκεί τα έχει μετατρέψει σε καμπάνες...για τους ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας του! ΕΧΕΙ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που έχει κατασκευάσει το ξενοδοχείο και τις άλλες εκμεταλλεύσεις με την ονομασία "Μετόχι" ΑΕ . Η παπαδοεταιρία μάλιστα έχει χρηματοδοτηθεί από το κράτος... Συμπεριλαμβάνεται στις επιχειρήσεις του Αγροτουρισμού... Επιπλέον να αναφέρουμε οτι υπήρξαν δυναμικές αντιδράσεις και από κατοίκους της περιοχής και μοναχούς για αυτές τις άγιες μπίζνες που κολάζουν ...όχι μόνο κοινούς θνητούς αλλά και αγίους! Δείτε πως πλασάρουν στο Ιντερνετ την ξενοδοχειακή τους μονάδα!
0 σχόλια Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση Ετικέτες Business, Κοινωνία
Tα blogs γράφουν , αποκαλύπτουν , σατιρίζουν
Αναρτήθηκε από bollywood-greece στις Δευτέρα, Οκτώβριος 06, 2008

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΓΙΟΧΟΣ 7-10-2008
Γράφει ο Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος

Αμβρόσιος
Η άνοδος και η πτώση
Για ποιόν χτυπά το ...Σήμαντρον;

Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται... Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να αντιληφθεί φυσικά ο οποιοσδήποτε ότι με την κατάρρευση του «οικοδομήματος» της Χρυσοπηγής ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος τραγικά απομονωμένος βρίσκεται ενώπιον των ...επιλογών του!
Χωρίς πλέον κάλυψη και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο «αποστασιοποιημένο» από το παρασκήνιο, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος βρίσκεται πλέον σε δυσχερή θέση. Άλλωστε η δήλωση Ιερώνυμου το επίμαχο διάστημα της άδικης κατηγορίας του (για τη διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας) ότι: «ένας Μητροπολίτης από την Πελοπόννησο ήταν ο εμπνευστής του σχεδίου εις βάρος του», που του στέρησε την εκλογή το 1997 και τον ενέπλεξε σε δικαστικές περιπέτειες, δεν αφήνει περιθώριο για αναζήτηση παρασκηνιακής στήριξης.
Η χθεσινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου δεν ήρθε να προσθέσει νέα στοιχεία στο ρεπορτάζ για το «φάκελο» Μετόχι που έχει αναδειχθεί στην τοπική κοινωνία με σειρά δημοσιευμάτων του Ημερήσιου Αιγίοχου και αναδημοσιεύτηκαν σε δεκάδες αθηναϊκές εφημερίδες.
Διακριτική και έντιμη ήταν άλλωστε και η στάση μας τώρα που οι απεσταλμένοι του ΑΛΤΕΡ μας ζήτησαν συμμετοχή στη χθεσινή εκπομπή και τους παραπέμψαμε στα δημοσιεύματά μας επιλέγοντας συνειδητά να μην έχουμε καμία άλλη επαφή. Τότε που έπρεπε... φυσικά οι πάντες κώφευαν αλλά τώρα φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να προ-αναγγελθεί από ένα πανελλαδικό δίκτυο ότι: «καθυστέρησε πολύ... επί τρία χρόνια η προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας Αθηνών».
Θα προσθέταμε ότι το ίδιο έγινε και με το ΣΔΟΕ... Προφανώς η ανάδειξη των «έργων και των ημερών» του πάλαι ποτέ παντοδύναμου Αμβροσίου μόνο τυχαία δεν είναι...
Η δε πορεία του πλέον προδιαγεγραμμένη αφού ο ίδιος με μια ανεξήγητη
εμμονή σε σωρεία αυθαιρεσιών και παραβάσεων βρίσκεται εκτεθειμένος ενώπιον του νόμου και φυσικά της ελληνικής κοινωνίας, αφού η ιδιότυπη ασυλία που απολάμβανε φαίνεται ότι λαμβάνει και τυπικά πλέον οριστικά τέλος.

Φώτης είπε...

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ο Καλαβρύτων. Καμία απολογία για το Σήμαντρο . Ασχολείται με πατριωτικά θέματα που έχουν πέραση στο πολύ κόσμο για αποσυντονισμό και υπεκφυγή από το θέμα που τον καίει...

Ανώνυμος είπε...

Από το ΒΗΜΑ 12-10-2008

ΠΛΗΝ

Οι «αποκαλύψεις» για τα κατορ-θώματα Αμβροσίου στο «Σημαντρο» και την «Επισκοπική κατοικία» που διαφημίστηκαν σαν αποκλειστικά από το ΑLΤΕR. Θέματα που έχει ξεσκεπάσει εδώ και χρόνια ο τοπικός τύπος απ' όπου και πήραν όλα τα στοιχεία.

Ανώνυμος είπε...

Ένα αξιόλογο άρθρο του http://orthodox.tk/
που ταιριάζει ακριβώς στην περίπτωση του Καλαβρύτων.

Οι Δεσποτάδες και οι ηγούμενοι δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίες και σαράφηδες
6
12 Οκτ 2008 «δι' όνου, καί διά Βαλαάμ, διά μικρού ανθρώπου, τού λαού ένεκεν ελάλησε»

αγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΜάκης Κουρής,ΠΑΡΟΝ 12-10-2008
Ο κ. Εφραίμ, με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, εγκλημάτισε κατά της Εκκλησίας. Έδωσε επιχειρήματα στους εχθρούς της. Ντρόπιασε τους πιστούς. Προκάλεσε διλήμματα. Εξόργισε τον κόσμο.


Και βέβαια δεν κόμισε γλαύκα ες Αθήνας ο ηγούμενος μ' όλο το... ασκέρι της Μονής Βατοπεδίου. Δεν πάνε πίσω και άλλες Μονές. Ούτε φυσικά είναι άμωμοι οι περισσότεροι, για να μην πούμε ΟΛΟΙ, οι κύριοι Μητροπολίτες. Αρκετοί είναι χειρότεροι και από τον Εφραίμ. Τηρούν όμως τα προσχήματα. Και δεν είναι... πνευματικοί σε επιφανείς... Κάνουν τις δουλειές τους σιωπηρά! Με καμία διαφάνεια. Πουλάνε τα φιλέτα, κτίζουν πολυκατοικίες και μαγαζιά για να τα νοικιάζουν, τουριστικά θέρετρα, ξενοδοχεία, μεζονέτες, αντί να φτιάξουν γηροκομεία, στέγες αστέγων, να βοηθήσουν φτωχούς, άρρωστους που πρέπει να πάνε στο εξωτερικό. Δεν είναι βέβαια ο κανόνας.

Υπάρχουν ευτυχώς και κάποιες εξαιρέσεις.

Σε Οίκο εμπορίου έχουν μετατρέψει την Εκκλησία Μητροπόλεις και Μονές. Χρειάζεται η Πολιτεία να πάρει το μαστίγιο. Από τη στιγμή που είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί η ίδια η ηγεσία της Εκκλησίας να χωρίσει τους αμνούς από τα ερίφια.

Θα πρέπει ν' απαγορευθεί στους Μητροπολίτες, στους ηγούμενους, στα εκκλησιαστικά συμβούλια να πουλάνε, να κάνουν τους εμπόρους, τους μεσίτες, τους ξενοδόχους. Να απαγορευθεί να βγάζουν στο σφυρί σπίτια, οικόπεδα και εκτάσεις που δωρίζουν οι πιστοί είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον. Τα δίνουν για να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας και όχι για να πλουτίσουν οι δεσποτάδες με τις οικογένειές τους και οι ηγούμενοι. Μόνο με άδεια Επιτροπής, όπου θα έχουν την πλειοψηφία εκπρόσωποι των αρχών της τοπικής κοινωνίας, θα μπορούν να πουλήσουν, για να ενισχύσουν πολίτες που έχουν ανάγκη ή για να γίνει κάποιο κοινωνικό έργο.

Η Βουλή, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και φυσικά ο Αρχιεπίσκοπος έχουν τον λόγο. Αρκετή ζημιά έκαναν οι Εφραίμηδες. Εδώ και τώρα απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των Μητροπόλεων και των Μονών, που δεν ανήκουν στους Δεσποτάδες και τους Ιεράρχες, αλλά στον λαό, που προσφέρει συνεχώς τον οβολό του.

Ανώνυμος είπε...

http://nonews-news.blogspot.com/2008/10/blog-post_7515.html
Χτύπησε το σήμαντρο...

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκπομπή χθες του Χατζηνικολάου "Πρόσωπο με πρόσωπο". Αποκάλυψε την επιχειρηματική δράση του Αιγιαλείας Αμβρόσιου καθώς και τις παρανομίες του ξενοδοχείου "Σήμαντρον" που έχει στήσει ο ίδιος ο Μητροπολίτης.

Τα περισσότερα βεβαίως απ' αυτά ήταν γνωστά. Αλλά η επιτυχία της εκπομπής ήταν ότι κάνανε στριπτίζ στην...

...προσωπικότητα του Δεσπότη. Παρά την ηλικία του, μάγκας, σκληρός και τσαμπουκάς. Δεν καταλαβαίνει Χριστό ο άγιος.

Εδώ "βούτηξε" την περιουσία της θείας της βουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ Ελένης Κούρκουλα και μάλιστα στην εποχή που αυτή ήταν υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σιγά μην κωλώσει τώρα με το "Σήμαντρον"...

Subscribe to this feed • Save to del.icio.us • Add to del.icio.us • Email this
Αναρτήθηκε από nonews-NEWS στις 14:17

Ανώνυμος είπε...

http://makelio.blogspot.com/

Ο Αναγνώστης μας Φάνης ασχολειται με τα του +Αμβροσίου....

Το τι έχει και πού ο Καλαβρύτων, μόνο ειδικοί το ξέρουν. Η Χρυσοπηγή ξέρει και κρύβεται,προς το παρόν τα 'χει καλά με την εξουσία και τον Τύπο.Στην επαρχία του ελέγχει το 80% του τοπικού τύπου και αρκετό ποσοστό απο τον αθηναϊκό . Καμία εφημερίδα δεν αναφέρει για το Σήμαντρον του Καλαβρύτων; Ποιος ξέρει τι χρήματα ,υποσχέσεις, δωράκια απειλές κ.λ.π. έπεσαν.

Αναρτήθηκε από ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ στις 10/14/2008 07:55:00 μμ 0 σχόλια

Ανώνυμος είπε...

Ο Καλαβρύτων πολιτευτής της Ν.Δ.
Έβγαλε τον Καραφωτιά δήμαρχο.« Εμάς μας αρέσει»
Μάθημα…Δημοκρατίας….

Άρθρο-παρέμβαση του-Νίκου Μουρίκη

Αιγίοχος 15-10-2008


Είναι σαφές ότι σε μια θλιβερή εικόνα της εξουσίας αντιστοιχεί μια εξίσου θλιβερή εικόνα της κοινωνίας. Την δύναμη των επιχειρημάτων και της νομιμότητας υποκατέστησε η φράση " εμάς μας αρέσει" που έγινε ήδη σλόγκαν.
Ο Δήμαρχος Αιγίου ψέλλισε απολογητικά και την άκουσε όλη η Ελλάδα αυτή την επίμαχη φράση.
Δεν του έχει πει κανείς ότι για τους
ασκούντες εξουσία όταν απευθύνονται στην κοινωνία δεν υπάρχει το εγώ και το εμείς ,το εμένα και το εμάς ?
Δεν του είπε κανείς ότι σε αυτή την καρέκλα δεν είναι για να περνάει τις προσωπικές του απόψεις και να μας καπελώνει με την γνωστή του αισθητική , βάζοντας πάνω από τη νομιμότητα, την με κάθε κόστος εξυπηρέτηση συμφερόντων του εκκλησιαστικού κατεστημένου?
Εάν τον έβγαλε Δήμαρχο ο Αμβρόσιος να μας το πει, αλλιώς να λάβει υπόψη του τη νομιμότητα και την πόλη.
Στις Δημοκρατικές κοινωνίες δεν κάνουμε ότι μας αρέσει αλλά ότι πρώτιστα είναι σύννομο και αποδεκτό από την κοινωνία.
Εγώ να δεχθώ ότι η πρόταση του Αμβρόσιου έχει στοιχεία οράματος, αλλά όταν αυτό σκοντάφτει στη νομιμότητα και στο κοινό αίσθημα δεν βγαίνουμε μπροστά προκλητικά και με το πείσμα ενός παιδιού ,στην κοινωνία. Δεν καταργούμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και την εισήγησή τους γιατί "εμάς μας αρέσει".
Δεν καταργούμε την Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες και αιρετούς πολίτες αυτής της πόλης γιατί έτσι μας αρέσει.
Και τέλος πάντων η ομερτά άνθισε σε μια ρακένδυτη νότια Ιταλία, σε ένα περιβάλλον απόλυτης απουσίας του κράτους. Η ομερτά δεν αρμόζει στον πρώτο πολίτη της πόλης που όταν εισηγείται, ψηφίζει ή τοποθετείται το κάνει με παρρησία απέναντι σε οποιονδήποτε παραβλέπει το συμφέρον της πόλης .
Οι άξονες ανάπτυξης αυτής της πόλης δεν βρίσκονται στον διασυρμό και στην εμπορευματοποίηση των μοναστηριών και των βυζαντινών προσκυνημάτων. Δεν βρίσκεται στον φόβο και στον εφησυχασμό , αντίθετα βρίσκεται στον κοινωνικό διάλογο και στην εμπλοκή της κοινωνίας σε ότι αφορά την πόλη .
Η Δημοτική εξουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει δεν συμψηφίζει, διαχειρίζεται το παρόν και το μέλλον της πόλης απολογούμενη μόνο στην κοινωνία στο σύνολό της και όχι σε οποιοδήποτε μορφής κατεστημένο.
Η τέχνη και τα μνημεία δεν υπολογίζονται στην αξιακή ιεράρχηση με το μέγεθος των εσόδων αλλά με το ειδικό παιδευτικό και αξιακό τους βάρος. Το κοντινότερο ξενοδοχείο στο Λούβρο είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων , το κοντινότερο ξενοδοχείο στην Ακρόπολη είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων , φαντάζομαι εσάς που σας αρέσει το όραμα του Αμβρόσιου δεν θα έχετε καμία αντίρρηση να σκάψουμε τον βράχο να κάνουμε υπόγεια ασανσέρ , παρκιν και ένα ξενοδοχείο.
Θλιβερές αστειότητες ,θλίψη και απογοήτευση που με κάνουν φτωχότερο και ξένο στην πόλη που γεννήθηκα.

Ανώνυμος είπε...

"ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΓΟΡΑΚΙ 6
ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.
ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΤΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. Η ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΒ+ (ΡΕΖΟΥΣ ΘΕΤΙΚΟ).
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΝΑ...

ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΑΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΣΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ (παιδο-ογκολογικό)
(2310 993506 & 2310 993944)
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΤΣΙ
ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥ, ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ..... ΑΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΣ......ΑΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ
ΕΜΕΙΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ..."

Ανώνυμος είπε...

Από το press
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=31249303&postID=6895169421608284949Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ντίνα, ας υμνήσουμε:


Ήχος πλ. δ' (Τι ημάς καλέσωμεν)

Τι σε, Καλαβρύτων, καλέσωμεν• κληρονόμον των γερόντων, χωροφυλάκων αδελφόν• παραδελφόν του Χριστοδούλου, ραδιούργον φοβερόν. Ολετήρα ευσεβείας απαστράπτοντα• Χρυσοπηγής προεξάρχοντα, ιντριγκαδόρων συνόμιλον• υποκριτήν απαράμιλλον. Ύπαγε, μην ταράζεις τας ψυχάς ημών.

16 Οκτώβριος 2008 1:15 πμ

Ανώνυμος είπε...

ΒΗΜΑ
19-10-2008


Επανήλθε το ΑΛΤΕΡ τη Δευτέρα στα έργα και τις ημέρες του Αμβροσίου, ξετινάζοντας μετά το «Σήμαντρον», την «Επισκοπική κατοικία» και το όραμά του για τη μετατροπή της Παναγίας Τρυπητής σε τεράστιο προσκυνηματικό κέντρο.
Όλα ήσαν γνωστά στην τοπική κοινωνία από δεκάδες δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού Τύπου και λίγο έκαναν εντύπωση οι «αποκαλύψεις», που «κουτσουρεμένες» και «στριμωγμένες» στον τηλεοπτικό χρόνο εντυπωσιασμό μόνο προκάλεσαν στους τηλεθεατές, οι περισσότεροι από τους οποίους αμφιβάλλω αν κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει και στα τρία αυτά μεγαλεπήβολα σχέδια του πολυμήχανου Αμβροσίου...
Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση στις καταγγελίες, ή σε λίγο όλα θα ξεχαστούν και δούμε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, μαζί με γήπεδο γκολφ να ξεπροβάλει στα πολυβασανισμένα πρώην μοναστηριακά κτήματα του Ελαιώνα ιδιοκτησίας της Μητρόπολης...
Όσο για τον δήμαρχο, αυτά παθαίνει όποιος θέλει να «γνωμοδοτήσει» κόντρα στις εισηγήσεις της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας για να τα έχει καλά με τον Μητροπολίτη και το «Χριστεπώνυμο» πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας, δηλαδή να μην χάσουμε τις ψήφους.. .Εκείνο δε το «εμάς μας αρέσει» μας έκανε ρεζίλι σ' όλη την Ελλάδα.
(Για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους που το ψήφισαν «χάριν της ενότητας» δεν αξίζει ούτε καν να αναφερθούμε...).

Ανώνυμος είπε...

Από aigio.org

«Ιερά» μπετά
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ


«Ιερά» μπετά σε ιστορικό ναό


Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ


Μπετά ετοιμάζει ο μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για την Παναγία την Τρυπητή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, που δεσπόζει στην πόλη του Αιγίου.Ο κυρίως ναός της Παναγίας της Τρυπητής έχει κατασκευαστεί το 1550
Η υπόθεση διχάζει τους κατοίκους, αλλά ο κ. Αμβροσιος δεν φαίνεται να πτοείται, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, παρά τη διαφορετική εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών. Εχει ξεκινήσει έρανο για τη συγκέντρωση 3,5 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για τις κατασκευές και έχει αρχίσει να αναζητά διαύλους επικοινωνίας με τα συναρμόδια υπουργεία Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ, που έχουν και τον τελικό λόγο. Από το πρώτο ευλεπιστεί σε συνηγορία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για παρεμβάσεις σε ένα μνημείο του 16ου αιώνα, ενώ από το δεύτερο περιμένει να αλλάξει τους όρους δόμησης και να επιτρέψει τον τριπλασιασμό των κτισμάτων σε ένα φυσικό τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας.

Από την τεχνική έκθεση, που έχει στη διάθεσή της η «Ε», προκύπτει ότι το προσκύνημα έχει χτιστεί σε οικόπεδο 20,2 στρεμμάτων, από τα οποία μόνον περίπου επτά στρέμματα βρίσκονται εντός σχεδίου. Ο κυρίως ναός έχει κατασκευαστεί περί το 1550 σε περίοπτη θέση, σε ένα σπήλαιο, όπου σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ένας ναυαγός στη διάρκεια θαλασσοταραχής στον Κορινθιακό κόλπο είδε μέσα στη νύχτα να λαμπυρίζει ένα φως. Επιστρατεύοντας όσες δυνάμεις διέθετε, έφτασε στο σημείο και βρέθηκε μπροστά μια εικόνα της Παναγίας. Ο επιβλητικός ναός συμπληρώθηκε το 1870 με μια μαρμάρινη σκάλα και πέτρινο τοιχίο, έργο του αρχιτέκτονα Αγγέλου Κορυζή. Από το 1933, με βασιλικό διάταγμα, η εορτή της Παναγίας της Τρυπητής καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκευτική γιορτή του Αιγίου. Το 1950 προστέθηκε στα δυτικά του ναού μια πτέρυγα που δεν θεωρείται ανάλογης αξίας με το αρχικό κτίσμα, όπου το 1955 χτίστηκαν και τουαλέτες.

Ο ναός, μαζί με τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, καλύπτει στο έδαφος 318 τετραγωνικά και έχει συνολική επιφάνεια 512 τετραγωνικά. Η πρόταση για τα νέα κτίρια, που προβλέπει την κατεδάφιση της δυτικής προσθήκης, αφορά την κάλυψη 830 τετραγωνικών και συνολική δόμηση 1.584 τετραγωνικών, δηλαδή τριπλασιασμό σε σχέση με τη σημερινή εικόνα. Θα κατασκευαστούν δύο επεκτάσεις εκατέρωθεν του ναού, μάλιστα η ανατολική είναι πιθανόν να απαιτήσει την κοπή δέντρων.

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν το υπέδαφος μπροστά από τον ναό, όπου σύμφωνα με τους υποστηρικτές των σχεδίων μπορεί να δημιουργηθούν βοηθητικοί και άλλοι χώροι για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Η πρόταση αξιοποιεί τη μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στην εκκλησία και τον δρόμο, ο οποίος αποτελεί τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών. Μπροστά στον ναό και σε μεγάλο βάθος που δεν προσδιορίζεται, θα δημιουργηθούν υπόσκαφοι χώροι τριών ορόφων με φυτεμένα δώματα. Προβλέπονται επίσης υπόγειες στοές για τη διέλευση τουριστικών λεωφορείων που μεταφέρουν τους πιστούς, κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ, καθώς επίσης πωλητήρια, αναψυκτήρια και χώροι για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Για να προχωρήσουν τα έργα, απαιτείται να δοθεί έγκριση από το ΚΑΣ, στο οποίο έχει παραπέμψει την υπόθεση η ΣΤ' Εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων. Οσο για την υπόθεση της δόμησης, τόσο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αιγίου όσο και η επιτροπή σχεδίου πόλης διατυπώνουν ενστάσεις για ορισμένες πλευρές του θέματος. Επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως ορίζει η οικιστική νομοθεσία (1337/85 και 2224/94) για ανέγερση κτιρίων δημοσίων, δημοτικών ή κοινής ωφέλειας σε εκτός σχεδίου περιοχές. Ζητούν επίσης τη γνωμάτευση του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, αφού οι παρεμβάσεις θα γίνουν μέσα στην ελεγχόμενη ζώνη των 500 μέτρων από τον αιγιαλό. Ειδικά για τα έργα σύνδεσης με την παλιά εθνική οδό, τονίζουν ότι πρέπει να υποβληθεί κυκλοφοριακή μελέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/07/2008
Αναρτήθηκε από Sleeper στις 22:53 0 σχόλια Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση
Ετικέτες Αίγιο, ΑΙΓΙΟ, Αμβρόσιος, Αυθαίρετα, Αχαΐα, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Μητροπολίτης Καλαβρύτων, Παναγία Τρυπητή
18 Οκτ 2008

Ανώνυμος είπε...

Aigio.org
Ιστολόγιο σχετικό με τα τεκταινόμενα στην πόλη του Αιγίου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο AigioCity@gmail.com

20 Οκτ 2008
Μαθήματα «δημοκρατίας»
Με μεγάλη μας λύπη παρακολουθήσαμε τον δήμαρχο Αιγίου Απόστολο Καραφωτια να εμφανίζεται στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολαου και να εμμένει στην λάθος απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγίου σχετικά με την θετική γνωμοδότηση για την εφαρμογή τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Παναγία Τρυπητή.
Εμφανίστηκε σαν να εκπροσωπεί όλους τους Αιγιωτες,πράγμα απαράδεκτο και αποπροσανατολιστικο μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των Αιγιωτων αντιτίθεται στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Ενώ αρχικά φέρεται να δηλώνει πως είναι γιατρός και όχι πολιτικός μηχανικός προκειμένου να γνωρίζει εάν είναι νόμιμη η παράνομη η εφαρμογή τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, όταν τον ρωτούν γιατί επέλεξε να ψηφίσει υπέρ της θετικής γνωμοδότησης ενώ η επιτροπή σχεδίου πόλης είχε αποφανθεί αρνητικά, η απάντηση που δίνει είναι ότι «εμάς μας αρέσει». Με αυτόν δυστυχώς τον τρόπο ο δήμαρχος αντιλαμβάνεται την έννοια της δημοκρατικότητας.. Αφού αρέσει σε εμένα η γνώμη του κόσμου είναι περιττή.
Κατανοούμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο δήμαρχος έναντι του Αμβροσιου για να λάβει τις πολύτιμες ψήφους του χριστεπώνυμου πλήθους, του υπενθυμίζουμε όμως ότι η αδυναμία εξασφάλισης των συμφερόντων όλων των Αιγιωτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τοπικοί νταβατζήδες δεν περνά απαρατήρητη από τον κόσμο.

Όσο για την σπείρα κομπιναδορων που λυμαίνονται την εκκλησιαστική περιουσία για να εξασφαλίσουν οικονομικά οφέλη για τους εαυτούς τους, τον λόγο έχει ο εισαγγελέας.
Aigio.org
Αναρτήθηκε από Sleeper στις 15:16
2 Ετικέτες Αίγιο, ΑΙΓΙΟ, Αμβρόσιος, Αχαΐα, Παναγία Τρυπητή

φώτης είπε...

Το παρόν απόσπασμα του άρθρου "Η ιδεολογία του καπιταλισμού"είναι του
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ και είναι απάντηση στον συνεπισκοπό του κ.Αμβρόσιο για τις επιχειρηματικές-οικονομικές δραστηριότητές του.
..............................
Πρέπει εμείς οι κληρικοί και οιμοναχοί να καταλάβουμε ότι κάθε νόμιμο δεν είναι και ηθικό, αλλά και κάθε ηθικό, με τους κανόνες της κοινωνικής ηθικής, δεν είναι ορθόδοξο, από την άποψη ότι η ορθόδοξη ευαγγελική ηθική διαφέρει από την κοσμική ηθική, και είναι στην πραγματικότητα ασκητική. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε μόνο τη συσσώρευση των υλικών αγαθών από τα ιδιαίτερα πρόσωπα, αλλά πρέπει να καταδικάζουμε και τη συγκέντρωση των υλικών αγαθών από «εκκλησιαστικές κοινότητες» για επίδειξη καθώς επίσης και να στιγματίζουμε τη συμμετοχή των εκκλησιαστικών προσώπων και κοινοτήτων στα παιχνίδια του καπιταλιστικού συστήματος και της φιλελεύθερης ή νεοφιλελεύθερης αγοράς.

Εμείς οι χριστιανοί, ιδίως οι κληρικοί και μοναχοί, πρέπει να φανερώνουμε στην πράξη αυτά που πιστεύουμε και κηρύττουμε, ειδάλλως θα είμαστε ανειλικρινείς και υποκριτές. Πρέπει να αποδιώκουμε τον πειρασμό να διακατεχόμαστε από ιδιότυπη χριστιανική καπιταλιστική ιδεολογία.
πηγή ΤΟ ΒΗΜΑ,Κυριακή 19-10-2008
από το blog

http://orthodox.tk/

Νίκος είπε...

Πρόστιμο 105000ευρώ στη Μητρόπολη από την Πολεοδομία,για το αυθαίρετο κτίριο στα "Γαλαξιδιώτικα".

ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 22-10-2008

Από δω και πέρα αρχίζει ο αγώνας και οι κομπίνες πως να μη πληρωθεί το πρόστιμο και να φτιχτεί και το κτίριο. Θα το παρακολουθήσουμε σιγά σιγά.
Ασφαλώς και δε θα πληρωθεί με τίποτα.
Ε! Τι τα φοράμε τα γαλόνια!

Ανώνυμος είπε...

Καταλαβαίνω τη λύπη σου αγαπητέ κλώνε.
Έτσι είναι. Όποιος δεν έχει τίποτε να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μόνο ΚΛΩΝΟΣ θα μπορούσε να γίνει.
Σου εύχομαι ψυχική ηρεμία, που τόσο μα τόσο σου λείπει!!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε Σεβασμ......εεε! ανώνυμε.
Τώρα ποιος έχει ή δεν έχει την ψυχική ηρεμία φαίνεται.
Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.

Ανώνυμος είπε...

Δε μου πέφτει και πολύς λόγος , αλλά το κλώνος είναι μια ονομασία π.χ.σαν το press
Αυτό πειράζει ή οι αλήθειες που λέει;

Μαίρη

mairi είπε...

Δε μου πέφτει και πολύς λόγος , αλλά το κλώνος είναι μια ονομασία π.χ.σαν το press
Αυτό πειράζει ή οι αλήθειες που λέει;

Ανώνυμος είπε...

Είπα και εγώ, θα τον αφήσουν έτσι ακάλυπτο τον Αμβρόσιο τα τσιράκια του; Μόνο ο Καρακάξας θα έβγαινε μπροστά να τον στηρίξει με επιστολή του; Δεν φθάνει, άλλωστε, είναι γνωστός τόσα χρόνια τώρα στο γλείψιμο...
Έσκασαν λοιπόν και οι άλλοι, παπάδες, τρόφιμοι, εθελοντές εξαρτούμενοι με σχέση εργασίας κ.λ.π. Με μια μόνιμη επωδό άπαντες: για όλα φταίνε τα ΜΜΕ, που έβαλαν στόχο τον Μητροπολίτη μας!...(Αυτό τους είπαν, αυτό λένε).
Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε ότι το «σκυλί εκεί που τρώει, γαβγίζει»; Νομίζω όχι....

Βήμα
26-10-2008

Ανώνυμος είπε...

26 Οκτ 2008
Αμβροσίου τεχνάσματα
Επικοινωνιακή αντεπίθεση επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες ο Αμβρόσιος μέσω του τοπικού τύπου προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά και να ρίξει στάχτη στα μάτια όσων πιστών του έχουν απομείνει.
Ύστερα από την την αποκάλυψη σειράς παρανομιών σε πανελλαδικό επίπεδο, αυτό που αποδεικνύεται με σιγουριά είναι η ροπή του να εκμεταλλευται τα παραθυράκια των νόμων, ακροβατώντας μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, αλλά και η συστηματική παραμέληση των πνευματικών του καθηκόντων.
Συμπαραστάτες σε όλες τις δραστηριότητες του (νόμιμες και παράνομες) είναι το 90% του τοπικού τύπου αλλά και οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες με τον δήμαρχο Αιγίου να ξεχωρίζει για την εξόφθαλμα προκλητική στήριξη που του προσφέρει.
Ο τοπικός τύπος, με μια δυο εξαιρέσεις, έχει καταστεί υποχείριο του, μιας και είναι βασικός αιματοδοτης του μέσω διαφημίσεων σε ένα ούτως η άλλως στενό οικονομικό περιβάλλον.
Οι Αιγιωτες το έχουν αντιληφθεί αυτό εδώ και αρκετό καιρό και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να ακυρώνουν τις συνδρομές τους σε εφημερίδες που είναι επικίνδυνα μονόπλευρες και τα παίρνουν ώστε να στηρίξουν απροκάλυπτα ορισμένα συμφέροντα. Ίσως μερικές δεκάδες ακυρώσεις συνδρομών τους επαναφέρουν στην αντικειμενικότητα.
Με επιλεκτική ενημέρωση ο Αμβρόσιος προσπαθεί να μας πείσει για το θεάρεστο έργο που συντελείται υπό την εποπτεία του δίνοντας στην δημοσιότητα καταστάσεις πληρωμών που αφορούν έναν συγκεκριμένο μήνα και όχι ένα ολόκληρο έτος. Δεν αναφέρεται καθόλου στα έσοδα της μητρόπολης παρα μόνο στα έξοδα.
Γιατί άραγε?
Ίσως τελικά θα ήταν προτιμότερο για όλους ,και μιας ο Αμβρόσιος πλέον θεωρείται ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ,να μας ενημέρωναν διεξοδικά για την οικονομική κατάσταση της μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων ώστε να πάψουν οι όποιες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις .
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ενημερωθούν όλοι οι Αιγιωτες εάν πραγματικά τα χρήματα που δίνουν από το υστέρημά τους καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Aigio.org

Ανώνυμος είπε...

Η εφημ. “ΕΡΕΥΝΑ”, οι Εργαζόμενοι στο ΣΗΜΑΝΤΡΟ

και ο Αμβρόσιος


Πώς να χαρακτηρίσει κανείς τον Διευθυντή

της εφημ. “ΕΡΕΥΝΑ”, που το παίζει αντικειμενικός

και κάνει πλάτες, φανερά πλέον, στον Αμβρόσιο;

Πώς να χαρακτηρίσει και τους εργαζόμενους,

που βγήκαν να υποστηρίξουν αυτόν που τους…χαντάκωσε,

δίνοντάς τους δουλειά σε ξενοδοχείο που δεν είχε …άδεια;

Κι αυτοί, αντί να τον καταγγείλουν τον εκθειάζουν!

Όμως, ο Δεσπότης τόσο άσχετους νομίζει τους Αιγιώτες;

Τόσο πολύ υποτιμά την νοημοσύνη τους ο κ. Αμβρόσιος;

Ούτε τώρα έχει τη δύναμη να ψελλίσει ένα συγγνώμη;

Πόσο ακόμα νομίζει πως θα κουκουλώνει

τις παρανομίες που του αποδίδονται;

xanthos είπε...

Άρχισε την διόρθωση της καταρρακωμένης εικόνας του ο Καλαβρύτων με επισκέψεις σε σχολεία ,δημοσιεύσεις φτιαχτές από υπαλλήλους-μισθοφόρους του, από ιερείς ,αμειβόμενα άρθρα κ.λ.π.
Πάλι όμως θα παρεκτραπεί και θα τα χαλάσει όλα, διότι το πρόβλημα είναι το ίδιο πάντα.
Το ποίμνιό του δεν κοροϊδεύεται πλέον. Τον έμαθε.
Συμβουλή.
Ας κάνει μια έγκαιρη έξοδο για να περισώσει ό,τι μπορεί. Αλλιώς θα τα χάσει όλα.Άρχισε η κατρακύλα.

Ανώνυμος είπε...

Οι πληροφοριες λενε οτι σκαει και αλλο αυθαιρετο του σεβασμιοτατου..τεραστιων διαστασεων

Ανώνυμος είπε...

http://AndreasPapandreou.com/

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Μόλις άνοιξα το blog σου αγαπητέ Κλώνε και είδα ότι με έκανες και Σεβασμ.....ο!!??
Κάνεις λάθος λοιπόν.
Καταλαβαίνω πόσο θα το ήθελες αλλά δυστυχώς για 'σένα είμαι άλλος ένας serfer που σπαταλά τον ελεύθερο χρόνο του στα Blogs.
Δεν είχα καμία πρόθεση να επικοινωνείσω μαζί σου, απλά μου έκανε εντύπωση πόσα πολλά κοινά σχόλια έχεις αναρτήσει, γεγονός που δείχνει ότι μόνος σου τα γράφεις, μόνος σου τα διαβάζεις και μόνος σου τα πιστεύεις.(συγνώμη υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επίσης πολλά αποθημένα!!)
Κ Ρ Ι Μ Α!!!!!!!
Ξέρεις γιατί λέω κρίμα.
Γιατί δεν έχεις τα κότσια...(άλλά ναι και αυτό που φαντάζεσαι)να δημιουργήσεις ένα δικό σου Blog στο οποίο να λές ποιός εισαι όπως λέει και αυτός ο παπά-Αμβρόσιος, και από εκεί να του τα χώνεις.
Μεχρι να το κάνεις αυτό θα είσαι και θα παραμένεις άλλος ένας Κλωνάκος χωρίς...ναι αυτό που φαντάζεσαι!!
Και όπως είπε και ο Μεγάλος Ηγέτης, για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι: ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Μόλις άνοιξα το blog σου αγαπητέ Κλώνε και είδα ότι με έκανες και Σεβασμ.....ο!!??
Κάνεις λάθος λοιπόν.
Καταλαβαίνω πόσο θα το ήθελες αλλά δυστυχώς για 'σένα είμαι άλλος ένας serfer που σπαταλά τον ελεύθερο χρόνο του στα Blogs.
Δεν είχα καμία πρόθεση να επικοινωνείσω μαζί σου, απλά μου έκανε εντύπωση πόσα πολλά κοινά σχόλια έχεις αναρτήσει, γεγονός που δείχνει ότι μόνος σου τα γράφεις, μόνος σου τα διαβάζεις και μόνος σου τα πιστεύεις.(συγνώμη υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επίσης πολλά αποθημένα!!)
Κ Ρ Ι Μ Α!!!!!!!
Ξέρεις γιατί λέω κρίμα.
Γιατί δεν έχεις τα κότσια...(άλλά ναι και αυτό που φαντάζεσαι)να δημιουργήσεις ένα δικό σου Blog στο οποίο να λές ποιός εισαι όπως λέει και αυτός ο παπά-Αμβρόσιος, και από εκεί να του τα χώνεις.
Μεχρι να το κάνεις αυτό θα είσαι και θα παραμένεις άλλος ένας Κλωνάκος χωρίς...ναι αυτό που φαντάζεσαι!!
Και όπως είπε και ο Μεγάλος Ηγέτης, για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι: ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

@Ανώνυμε 8.19,
εγώ σε χειροτόνησα . Μίλησα ως ιδιοκτήτης του Κλώνου και σε μπέρδεψα.Λάθος μου.
Είμαι κι εγώ ένας σέρφερ, όπου γράφω περιστατικά στο εξόχως επινοητικό blog του Κλώνου και δεν έχω χρόνο να φτιάχνω blog, ούτε το χρόνο ούτε τα χρήματα να τρέχω στα δικαστήρια από τις μηνύσεις που θα μου έκανε ο υποστηριζόμενός σου. Και σιγά μην έβρισκα δίκιο.
Έχω το ίδιο θάρρος που έχεις και εσύ που γράφεις ανώνυμα.
Σημασία έχει αν είναι αλήθεια αυτά που γράφονται, που δυστυχώς ο ελεγχόμενος(σχεδον όλος) τοπικός Τύπος (με τρόπο …το κατι τις) από τον παπά-Αμβρόσιο σου δεν τα δημοσιεύει. Οι δε πιέσεις που ασκεί ως εξουσία κλείνουν το στόμα ακόμη και των πολιτικών, που να σταθώ εγώ ; Εδώ κοτζάμ Χατζηνικολάου πίεσε.
Απηχώ όμως νομίζω το πνεύμα της πλειοψηφίας της επαρχίας του . Όσο για σένα να σε χαίρεται. Το ποιόν σου ( βωμολοχίας ) δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε γιατί εσύ απηχείς το περιβάλλον του .
Καλύτερα η ανωνυμία!!! Καλύτερα η ανωνυμία!!!

Ο συνώνυμος σου

Ανώνυμος είπε...

@Ανώνυμε 8.19,
και συνώνυμέ μου
και κάτι ακόμα.
Αυτά που γράφονται εδώ στο φιλόξενο blog του Κλώνου (ευτυχώς που υπάρχει)με την ίδια θεματολογία, είναι για να διαβάζονται και από τον Μητροπολίτη κι αν θέλει ας τα λάβει υπ'όψιν μια και δεν προέρχονται από κόλακες(π.χ.Ντίνα κλπ.)και λένε αλήθειες, έστω και τσουκτές.
Ε! από ότι φαίνεται από σένα διαβάζονται.
Αυτό είναι θετικόν.

Ανώνυμος είπε...

Χειροτόνησα??, (βωμολοχίας)??, θετικόν???
Γειά σας κ. Καθηγητά

Ανώνυμος είπε...

@ συνώνυμέ μου

Μακάρι να ήμουν με εξασφαλισμένο καρβέλι.Θα είχα χρόνο που τόσο μου λείπει και θα τον αξιοποιούσα όπως εσύ.
Χαίρομαι όμως που το παρακολουθείς. Εδώ Θα μαθαίνεις αλήθειες απο τον παλμό της επαρχίας μας, έστω και με κάποια αυστηρότητα, όχι σαν το γλίψιμο της Ντίνας και λοιπών και τα εμετικά άρθρα σαν των αρχιερατικών επιτρόπων-Ιερέων.
Λίγη αξιοπρέπεια. Ιερείς είναι αυτοί;
Δε συμφωνείς;

Ανώνυμος είπε...

Κουίζ
Πότε πήγε
πάει
θα πάει

δεν πήγε
δεν πάει
δεν θα πάει

ο M.Αμβρόσιος
στις ΗΠΑ;;;

Ανώνυμος είπε...

Να μου το θυμηθείτε ότι ο Αμβρόσιος θα «καθαρίσει» για τα δύο από τα τρία «φάουλ» που έκανε στα επιχειρηματικά του σχέδια: Στο μεν «Σήμαντρο» θα επαναχορηγηθεί νέα άδεια (μετά από επανέλεγχο του φακέλου που ήδη γίνεται), στη δε «Επισκοπική κατοικία» του Αγ. Ανδρέα θα μετατρέψει την άδεια της Ναοδομίας με την οποία επιχείρησε να κτίσει το σπίτι του, σε νόμιμη και θα το ολοκληρώσει (πληρώνοντας μόνο το πρόστιμο, αν και αυτό «παίζεται»...)•
Εκεί που δεν θα κάνει τίποτα είναι η μετατροπή της Τρυπητής σε τουριστικό αξιοθέατο όπως οραματιζόταν, Ακόμα καν αν περάσει η ανάπλαση της Τρυπητής το σκόπελο του ΚΑΣ, οι πολεοδομικές παραβάσεις είναι τέτοιες που ούτε ο ίδιος ο Θεός να κατέβαινε στη γη δεν θα τις ξεπέρναγε... Δεν είναι και άσχημα πάντως τα 2 στα 3...

ΒΗΜΑ 16-11-2008

Ανώνυμος είπε...

Μια και δεν το δημοσίευσε ο μητροπολίτης (πώς να στενοχωρήσει τον Ιωάννη!!!, ποιος άλλος θα τον λιβανίζει έτσι;) το δημοσιεύουμε εδώ.

Δέσποτά μου
μη δέχεστε τόσο εμετικά κείμενα όπως του κ. Σωτηρίου!
Σας κάνουν κακό!

τυπος είπε...

Απάντηση στην Ντίνα
(μιας και δεν το δημοσίευσε ο κ.Αμβρόσιος)


Τετάρτη, 19 Νοέμβριος 2008
Ασαφής ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής (για “θησαυρό Χριστόδουλου”)
Με μια ασαφή ανακοίνωση που δημιουργεί σειρά ερωτημάτων αντέδρασε το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο προχθεσινό, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Espresso» με τίτλο «Στο έλεος διαρρηκτών ο θησαυρός του Χριστόδουλου».

Στην απάντηση της Αρχιεπισκοπής αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει “θησαυρός του Χριστόδουλου” και ούτε βέβαια ποτέ υπήρξε. Τα όσα δε σχετικά αναγράφονται στο δημοσίευμα όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνιστούν, μέσω της καλλιέργειας εσφαλμένων εντυπώσεων στην κοινή γνώμη, έμμεση προσβολή της μνήμης του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Άλλωστε η καταγραφή των εντός της οικίας πάσης φύσεως αντικειμένων ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου και επίκειται η υπογραφή των σχετικών εγγράφων».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Για όσους δεν κατανόησαν τη λέξη «θησαυρός», αποσαφηνίζουμε: δεν εννοούμε ούτε και γράψαμε ότι υπάρχουν λίρες ή πολύτιμοι λίθοι, αλλά αναφερθήκαμε στα αντικείμενα που υπάρχουν εντός της οικίας και έχουν αξία
.
Ένα πλήρες σετ αρχιερατικών αμφίων κοστίζει από 10.000 ευρώ τουλάχιστον, η τιμή μιας μίτρας ξεκινά από 3.000 ευρώ, ενός εγκολπίου από 2.000 ευρώ, μίας πατερίτσας από 1.000 ευρώ κλπ.

Και στο σπίτι υπάρχουν πολλά άμφια, μίτρες, εγκόλπια και πατερίτσες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Επίσης, υπήρχαν και πρέπει να υπάρχουν πολλές εικόνες, πολλά ασημικά, βιβλία σπάνιων εκδόσεων (όπως ο μακαριστός αναφέρει στη διαθήκη του), έπιπλα και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Χριστόδουλου, όλα αξίας.

Αυτά αποτελούν το θησαυρό και αυτά αναφέρονταν στο σχετικό δημοσίευμα. Άλλωστε, αν κάποιος κοστολογήσει τα αντικείμενα, θα φθάσει σε αρκετά υψηλό νούμερο.

Η καταγραφή των αντικειμένων διήρκησε περισσότερο από τρεις μήνες. Ο κοινός νους, λοιπόν, συμπεραίνει ότι υπήρχαν πολλά αντικείμενα προς καταγραφή.

ΠΗΓΗ:
www.espressonews.gr

Αγαπητέ κ. Γιώργο, χαίρετε!
Ο P. MICHALOPOULOS άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτηση


"ΣΠΙΤΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (2)":


Αγαπητέ κ. Γιώργο, χαίρετε!

Γιατί να μην είναι αλήθεια! Δεν τον γνωρίζατε τον Χριστόδουλο; Δεν είχατε αντιληφθεί πόσο επιδειξιμανής ήταν; Δεν ακούσατε για τις χλιδάτες διακοπές που έκανε στο εξωτερικό;

Αλλά σχετικά, ρωτήθηκε και ο μητροπολίτης Αμβρόσιος που ήταν κοντά στον Χριστόδουλο, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό, και το επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς όπως λένε, αφού επικαλέστηκε τη μαρτυρία του διάκου του Χριστόδουλου που ήταν παρών όταν ξεσφραγίστηκε το δωμάτιο, και ο οποίος διάκος αποχώρησε λέει λυπημένος όταν είδε τους καταμετρητές να κάνουν ειρωνικά σχόλια για το αχόρταγο αφεντικό του!

Το μέηλ λοιπόν είναι αληθινό, διότι όσα περιγράφει είχαν πράγματι δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο, και από ό,τι θυμάμαι έγραψε σχετικά το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, αλλά υπήρχε και πλήρες ρεπορτάζ με όλα αυτά που διαβάσατε στο μέηλ, από την κ. Άντζυ Σταθάτου.

Ο έκδοτης της Ιεράς Παρακαταθήκης, είναι ένας παλαίμαχος αγωνιστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, είναι ο κ. Οδυσσέας Τσολογιάννης (θεολόγος – δημοσιογράφος) από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτά.

Φιλικότατα,
Παναγιώτης


Ανάρτηση από τον P. MICHALOPOULOS στο XAIRETE τη 16 Νοέμβριος 2008 11:30 μμhttp://xairete.blogspot.com/search/label/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

Φώτης είπε...

Τι παιχνίδι παίζει ο Καλαβρύτων με την αλλαγή στάσης του με τον οικουμενισμό;
Τι σκοπιμότητα κρύβει;
Ο χρόνος θα δείξει.
Φυσικά και ....δεν τον πιστεύουμε.

Ανώνυμος είπε...

Παρέμβαση για το πρόσφατο κείμενο του Καλαβρύτων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: info@romfea.gr, alopsis@gmail.com, “ooderg”@yahoogroups.com,
misha@orthodox.tk, info@orthodoxia.gr, info@orthodoxosagon.gr.


Προς “Ορθόδοξον Τύπον” και
Φίλτατον εν Χριστώ αδελφόν κ. Ζερβό

Φαντάζομαι, πως θα έπεσε στην αντίληψή σας η νέα επίθεση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (http://mkka.blogspot.com/, 20 /11/2008). Και, αν μεν τα λεγόμενα του Μητροπολίτη ήσαν ειλικρινή, θα εχαίρομεν και ημείς οι ελάχιστοι, διότι ανένηψε επιτέλους ο Επίσκοπος. Αλλ’ όμως, ο Ιεράρχης, στην ίδια καταχώρηση του προσωπικού του Ιστολογίου με «Ετικέτα “Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ”», στην οποία επικαλούμενος τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας κατηγορεί τον Πατριάρχη, ότι παραβαίνει τους Ι. Κανόνας συμπροσευχόμενος και συλλειτουργών μετά του Πάπα, στην ίδια ανάρτηση α λ λ ο ι ώ ν ε ι τους Ιερούς Κανόνες και τις θεόπνευστες Αποστολικές και Πατερικές Εντολές, τις οποίες …λίγο πριν υπερασπιζόταν!
Συγκεκριμένα: κατηγορεί τον Πατριάρχη (ορθώς) για «τις υπερβάσεις που παρατηρούνται κατά την διεξαγωγή του Θεολογικού Διαλόγου», τις επισκέψεις του στο Βατικανό «και την παρουσία Του στη Σύνοδο των Επισκόπων του Βατικανού… Η συμμετοχή του σεπτού Πατριάρχου μας στη λατρεία των Καθολικών και η συμ-προσευχή Του με τον Πάπα προκαλεί όχι μόνο ανησυχία, αλλά και μεγάλη θλίψη σε πολλούς. Από τους ιερούς Κανόνες δεν επιτρέπεται!... Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη επαφής των Προκαθημένων…. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι την υπέρβαση των ορίων, τα οποία έθεσαν οι Πατέρες» γράφει ο Μητροπολίτης και ως εδώ είναι σαφέστατος και μας ικανοποιεί αφάνταστα.
Προσέξτε, όμως, τώρα το διάλογο με την «επισκέπτρια» του ιστολογίου του, την Ντίνα (22/11/2008 6:29 μμ).
Η Ντίνα, επικροτώντας την θέση που διετύπωσε για τις συμπροσευχές, του γράφει: Σεβασμιώτατε, «αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι αποφάσεις τους ισχύουν και θα ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, κάτι που υποδηλώνει ότι τις αποφάσεις τους πρέπει να τις σέβονται όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Επομένως και για το θέμα αυτό των συμπροσευχών, εφόσον είναι ξεκαθαρισμένο με τις Οικουμενικές Συνόδους, για κάθε Ορθόδοξο πιστό και για κάθε Ορθόδοξο Ιεράρχη είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα αν κατάλαβα καλά...Αν δεν κατάλαβα εξηγήστε μου».
Ο Σεβ. κ. Αμβρόσιος, της απαντάει ότι δεν …κατάλαβε καλά. Και αναλαμβάνει να κάνει κατήχηση σ’ αυτή και όσους παρακολουθούν την ιστοσελίδα του. Αλλά με την «κατήχησή» του στρέφεται εναντίον των Ιερών κανόνων, τους παρερμηνεύει και σκοτώνει στην ψυχή της την ορθή θέση που είχε για το θέμα. Και βέβαια, διορθώνοντάς τη …πέφτει στο ίδιο λάθος με εκείνο που κατηγορεί στον Πατριάρχη, υποστηρίζοντας κάτι που «από τους ιερούς Κανόνες δεν επιτρέπεται»! Και το χειρότερο είναι, πως ενώ καινοτομεί, νομίζει πως ορθοδοξεί!
Απαντώντας στη «Ντίνα», διαστρεβλώνει τα πράγματα, περιπλέκει ένα ξεκαθαρισμένο για την Εκκλησία θέμα, λέγει πως πρέπει να το …ξανασυζητήσουμε και υποστηρίζει ξεκάθαρα την αντιπατερική θέση, πως συμπροσευχή λογίζεται μόνο εκείνη που γίνεται στην Θ. Λειτουργία! Μπλέκει δηλαδή τη συμπροσευχή με την «δια-κοινωνία»!
Αυτή λογίζεται ως ορθόδοξη κατήχηση Επισκόπου ή ως προπαγάνδα των Οικουμενιστικών και Παπικών θέσεων;
Γράφει: «Πρέπει, έπειτα από διεξοδική έρευνα και συζήτηση, να διευκρινήσουμε τι ακριβώς σημαίνει "ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ". Εάν π.χ. βρεθούμε σε ένα δείπνο και στο τραπέζι παρακάθηνται ένας ή περισσότεροι Ρωμαιοκαθολικοί, θα κάνουμε προσευχή προ του φαγητού; Ναι, θα απαντήσω. Αυτό όμως λογίζεται "ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΉ" με την έννοια των ιερών κανόνων; Θα έλεγα: είναι συμπροσευχή, αλλά δεν λογίζεται ως συμπροσευχή με την έννοια των Αγίων Πατέρων. Συμπροσευχή λοιπόν είναι και λογίζεται η συμμετοχή μας στην τέλεση της θείας λειτουργίας των Ρωμαιοκαθολικών και η συμμετοχή μας στο Μυστήριο της ζωής, δηλ. την θεία Ευχαριστία»!!!
Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα. Δεν πρέπει, όμως, να αφήσω απαρατήρητο, πως στο ίδιο κείμενο κατηγορεί και «τους Αγιορείτες Πατέρες…που δεν έχουν αντιταχθή, όπως θα περιμέναμε» (όπως σημειώνει) στις ενέργειες αυτές του Πατριάρχη!!!
Πώς όμως τους κατηγορεί, αφού «εν τω αυτώ κρίματι εισί»; Δεν αποτελεί ευθύνη των Επισκόπων πρωτίστως να αντιτάσσονται στις παραβιάσεις των Ι. κανόνων; Η κατηγορία του θα είχε βαρύτητα, αν, μετά την δική του (ή των άλλων συνεπισκόπων του) επέμβαση, συνέχιζαν οι Αγιορείτες να σιωπούν. Τώρα αυτή η επίθεση του εκ των πρώτων …υπεύθυνου, μήπως δείχνει μόνο λαϊκισμό; Ξέχασε ο Σεβ/τος, πως και αυτός χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν «είχε αντιταχθή» δημοσίως στα τεκταινόμενα από Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και Πατριάρχη, αλλά υποδεχόταν και προσφωνούσε τους εκπροσώπους Π.Σ.Ε. και Πάπα (τον Raiser και τον Kasper) ως Εκλαμπρότατους!

Έχουν κι άλλα μαργαριτάρια οι απαντήσεις του, γι’ αυτό ας προσέξουν, όσοι λησμονούν τις κατά καιρούς αδιάκριτες δημόσιες θρησκευτικο-πολιτικο-εθνικές παρεμβάσεις του και δημοσιεύουν τα κείμενα σκοπιμότητας που εξαπολύει, ως να πρόκειται για κείμενα υπερασπιστή της Ορθοδοξίας!

Ανώνυμος είπε...

Από http://orthodox.tk/

oικουμενιστικά παραλειπόμενα φαναριωτών επισκόπων:Αιμιλιανός Τιμιάδης
2
23 Νοε 2008 Πριν μερικά χρόνια ένας γνωστός πνευματικός των Αθηνών είχε καλέσει τον υπέργηρο ,τότε,μητροπολίτη Σηλυβρίας να μιλήσει στον ναό όπου υπηρετεί.


Στην προαναγγελία της ομιλίας είπε ότι ο μητρ.Σηλυβρίας Αιμιλιανός Τιμιάδης είναι σοφός άνθρωπος και άλλα κολακευτικά.

Εξ αφορμής αυτής τής σύναξης έψαξα λίγο να δω περί τίνος πρόκειται και...έφριξα!!!

ο ,ήδη συχωρεμένος ,μητρ.Αιμιλιανός υπήρξε πρωτοπαλλήκαρο του αιρετικού ,κατά τον όσιο γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς,πατριάρχη Αθηναγόρα και μοναχός της παπικο-οικουμενιστικής κοινότητας του Bose στην Ιταλία.

"Depuis octobre 1995 il avait decide de vivre a Bose, comme un frere de la communaute, lui qui avait connu fr. Enzo depuis 1968."

http://www.monasterodibose.it/index.php/content/view/2002/122/lang,fr/

ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι εύχομαι ολόψυχα ο καλός Θεός να έχει αναπαύσει την ψυχή του μητρ.Αιμιλιανού αλλά αυτή η ολοκάρδια επιθυμία δε μπορεί να με κάνει να τον δω ως ορθόδοξο επίσκοπο παρά μόνο κατ όνομα.


ωραία λόγια και ορισμένες φορές σοφά λεγουν και μουσουλμάνοι,ινδουιστές,λαμαϊστές κλπτι θα γίνει~με αφορμή αυτά τα ωραία λόγια θα κάνουμε μια διαθρησκευτική σύμπραξη πότε σε ορθόδοξο χώρο,πότε σε θιβετανικό ναό,πότε σε ινδουιστικό άσραμ και πότε σε σουφικό τεκέ~

ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ~Η ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ~


*Χριστουγεννα του 2006 O μητρ.Αιμιλιανός ,πρώτος από αριστερα, στην τραπεζαρία της οικουμενιστικής κοινότητας του Βοse όπου διέμενε επί πολύ καιρό κάθε χρόνο ,
στη μέση ο καρδινάλιος Etchegaray και δεξιά ο ηγούμενος της κοινότητας Enzo Bianchi


παραθέτω ένα κείμενο που έστειλε στο ιστολόγιο μας ένας διαδικτυακός φίλος και σάς αφήνω να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ― ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ!

Του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννου Κορναράκη


ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΕΝ προσφάτως «Εγκόλπιον Εορτολόγιον» (ημερολόγιον) του Έτους 2005 της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αφιερώνεται στον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας (του Οικουμενικού Πατριαρχείου), κ. Αιμιλιανό (Τιμιάδη). Του μηνολογίου, του εν λόγω ημερολογίου, προτάσσεται τιμητική «ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ» του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου και Προλογικό σύντομο τιμητικό επίσης κείμενο του ίδιου με τίτλο· Το Εορτολόγιόν μας, ενώ ακολουθεί εκτενέστερο κείμενο, με τίτλο· «Σταθμοί και διαλογισμοί μέσα εις τον χρόνον», στο οποίο ο κ. Αιμιλιανός εκθέτει το ιστορικό οδοιπορικό της προσωπικής του ζωής, την αυτοβιογραφία του. Και το τελευταίο αυτό κείμενο κατακλείεται επίσης με έτερο σύντομο τιμητικό για τον κ. Αιμιλιανό κείμενο του κ. Αμβροσίου!

Ο αναγνώστης των τιμητικών, υπέρ του κ. Αιμιλιανού κειμένων, του κ. Αμβροσίου, εντυπωσιάζεται, για την επιπολαιότητα με την οποίαν οι τιμές αυτές αποδίδονται, απορεί και προβληματίζεται, κυρίως για το ύφος των τιμητικών χαρακτηρισμών και τίτλων. Ο τιμώμενος από τον κ. Αμβρόσιο κ. Αιμιλιανός κατακοσμείται με ουρανομήκεις τιμητικές προσαγορεύσεις, που ανυψώνουν το πρόσωπο του υπεράνω του ύψους μεγάλων αγίων Ιεραρχών της Ορθοδοξίας μας!

Έτσι ο Σεβ. κ. Αιμιλιανός, κατά τον κ. Αμβρόσιο, είναι:

-Καύχημα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

-Καύχημα και κόσμημα της Ιεράς Μητροπόλεως του.

-Υψηλόν Πνευματικόν Ανάστημα και Άγιος Γέροντας.

-Εκείνος ο οποίος υπηρέτησεν επί τεσσαράκοντα -40- έτη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών προσφέροντας «Λόγον Ορθόδοξον».

-Εκείνος «ο οποίος διεξήλθεν αγωνιζόμενος πνευματικά και αγιογραφικά προς τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα και λοιπά θρησκεύματα».

-Μεγάλη μορφή-Αστήρ της Εκκλησίας πολύφωτος!!!

-Πνευματικόν Κεφαλαίον και κόσμημα της Ορθοδοξίας.

-Φάρος τηλαυγής του ποιμνίου της Ι. Μητροπόλεως του.

-Άσβεστος κανδήλα της Εκκλησιαστικής Αλήθειας!!!

* * *

Από τους τιμητικούς αυτούς χαρακτηρισμούς και τίτλους προκύπτει ότι ο Σεβ. κ. Αιμιλιανός είναι, κατά τον κ. Αμβρόσιο, σπανία περίπτωση αγίου και φωτισμένου ταγού της Ορθοδοξίας, μάρτυρας της Αληθείας της Ορθοδόξου Πίστεως και ακάματος αγωνιστής, επί τεσσαράκοντα έτη, προσφοράς ορθοδόξου λόγου στο χώρο των οικουμενιστικών διαλόγων.

Ήδη όμως η πληθώρα των τιμητικών χαρακτηρισμών αλλά και η άκρατος τάση του κ. Αμβροσίου για την προέκταση του λόγου του στην υπερβολή και στο απόλυτο, προϊδεάζουν, ακόμα και τον απληροφόρητο σχετικώς, μέχρι τώρα, αναγνώστη για ένα εξωπραγματικό καλλωπισμό του τιμωμένου προσώπου. Όντως η υπερβολικώς ορθοδόξως εξωραϊσμένη εικόνα του κ. Αιμιλιανού μοιάζει, στο φόντο των επιπόλαιων χαρακτηρισμών, πλαστή και μη πραγματική και άρα ψευδής!!

* * *

Αλλά η κατασκευή της πλαστής και ψευδούς αυτής εικόνας του κ. Αιμιλιανού, που ο κ. Αμβρόσιος χαλκεύει, αποβαίνει ασφαλώς εις βάρος μεν της επισκοπικής του αξιοπιστίας, δίνει δε αφορμή να παρουσιασθεί πλέον και δημοσίως η πραγματική «ορθόδοξη» εικόνα του κ. Αιμιλιανού!

Όπως ο ίδιος σημειώνει στην αυτοβιογραφία του, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας (ο μέγιστος των οικουμενιστών), τον επέλεξε και τον στράτευσε ως ορθόδοξο εκπρόσωπο στο Π.Σ.Ε. λόγω, μεταξύ άλλων προσόντων, και της «οικουμενικής του συνειδήσεως» (σ. 36), δηλ. των οικουμενιστικών του φρονημάτων, τα οποία ο κ. Αιμιλιανός απέκτησε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη. Εκεί του «εδημιουργήθη μια ευρύτητα αντιλήψεως δια τον Χριστιανισμόν», όπως ο ίδιος ομολογεί (σ. 40). Εξάλλου η ευρύτητα αυτή, πού σημαίνει πέρασμα του κ. Αιμιλιανού στον οικουμενισμό, βεβαιώθηκε στην πορεία της θητείας του στο Π.Σ.Ε. με όσα καταγράφονται στην ιστορία της οικουμενιστικής του δραστηριότητος, ως κάτωθι:

1. Το έτος 1960 συστήθηκε στις ΗΠΑ Αμερικανικό ίδρυμα, με το όνομα «Ναός της κατανόησης, Ιnc», ως ένα είδος Συνδέσμου των ενωμένων θρησκειών. Ο ορθόδοξος Μητροπολίτης Αιμιλιανός έγινε μέλος της «Διεθνούς Επιτροπής του Ναού». Ανέλαβε δηλ. διαθρησκειακή δράση στα πλαίσια των στόχων του εν λόγω ιδρύματος, το οποίο, στη δεύτερη διάσκεψη ηγετών διαφόρων θρησκειών (Γενεύη, 1970) ετέλεσε υπερομολογιακή λειτουργία και προσευχή, κατά την οποία ήσαν παρόντες και ορθόδοξοι αντιπρόσωποι. Κατά τον π. Γ. Μεταλληνό, οι ηγέτες των θρησκειών, που έλαβαν μέρος στη λειτουργία αυτή, εκλήθησαν «να συνυπάρξουν στη λατρεία του ίδιου Θεού». «Πρόκειται όμως, για πιστή εφαρμογή της μασονικής μεθόδου της υπερβάσεως κάθε ιδεολογίας και πίστεως, για να επιτευχθεί η ενότητα, και μάλιστα υπό τον άρχοντα του κόσμου τούτου»!

Αν όμως ο κ. Αιμιλιανός υπηρέτησε επί σαράντα χρόνια στο Π.Σ.Ε., στο χώρο αυτό, δεν «διεξήλθεν αγωνιζόμενος πνευματικά και αγιογραφικά προς τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα και λοιπά θρησκεύματα», όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο κ. Αμβρόσιος. Ως μέλος της «Διεθνούς επιτροπής του Ναού», υπηρέτησε πιστά τα οικουμενιστικά οράματα του οικουμενιστού Πατριάρχου Αθηναγόρα, ο οποίος τον εστράτευσε για την πραγμάτωση των οραμάτων του αυτών.

2. Ο χαρακτηρισμός του κ. Αμβροσίου, περί του κ. Αιμιλιανού, ως «θεολογικής κορυφής της Ανατολικής Εκκλησίας» διαψεύδεται από τον ίδιο τον τιμώμενο. Αν έχει κάποια θεολογία ο κ. Αιμιλιανός, αυτή εναρμονίζεται με τά οικουμενιστικά οράματα της κοινωνικής διαθρησκειακής συνυπάρξεως και άρα τελικά δεν είναι καν θεολογία!

Ο κ. Αιμιλιανός, ως αφορμή ή αιτία της απορρίψεως των δογματικών όρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, εκ μέρους των αντιχαλκηδονίων, φέρει επιχείρημα όχι θεολογικό άλλα κοινωνικό. Σημειώνει στο αυτοβιογραφικό του· «Όταν έλαβε χωράν η Δ' Οικουμενική Σύνοδος, εις την Χαλκηδόνα το 453, οι τότε ΚΟΠΤΑΙ ενόμισαν ότι είχαν να κάνουν με μίαν Σύνοδον συσταθείσαν από Βυζαντινούς, οι οποίοι δυστυχώς τότε τους καταπίεζαν. Μέσα εις την ψυχήν των υπήρχεν ιερά αγανάκτησις, επειδή αυτοί ήσαν υποτελείς και οι άλλοι κυρίαρχοι. Είπαν, λοιπόν, το "όχι" των εις τας αποφάσεις και της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, επειδή επεθύμουν να εύρουν ένα έρεισμα» (σ. 46)!!!

3. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αρχιμ. π. Σπ. Μπιλάλης, στο βιβλίο του· Ορθοδοξία και Παπισμός (τόμ. Β', 368-371), ο κ. Αιμιλιανός απεδείχθη περιφρονητής και πολέμιος δύο βασικών Αποστολικών Κανόνων· του ΜΕ'· «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω. ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς, ενέργησαι τι καθαιρείσθω» και του ΞΕ' «Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθει εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών προσεύξασθαι και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω». Επειδή, όπως φρονεί, δεν συμβιβάζονται οι κανόνες αυτοί με την εποχήν μας, χρήζουν κάποιας μεταρρυθμίσεως, εφόσον περιορίζουν τους πιστούς «εις επιφυλακτικότητα μετά άλλων μη χριστιανών και μη ορθοδόξων»!

4. Ο κ. Αιμιλιανός φαίνεται να εμφορείται από αντιπαραδοσιακό πνεύμα και δεν είναι δυνατόν για κανένα πραγματικό πιστό να είναι· «καύχημα Ορθοδοξίας». Ομιλεί περιφρονητικώς και με έντονη απέχθεια για δύο βασικούς στύλους της ορθοδόξου Παραδόσεως: το Άγιον Όρος και τον Ορθόδοξο λαό!!

Α. Αποδίδει την αποτυχία της ενωτικής προσπάθειας με τους αντιχαλκηδονίους στο Άγιον Όρος, επειδή εκυκλοφόρησε· «ένα βιβλίον ογκώδες, με το οποίον προσεπάθησε και κατώρθωσε ν' ανατρέψη από την αρχήν μέχρι τέλους, με βεβιασμένα επιχειρήματα, τας εργασίας του Συνεδρίου και των Διαλόγων. Το Άγιον Όρος είπε· «Όχι» αυτοί (οι προχαλκηδόνιοι) είναι αιρετικοί, είναι Μονοφυσίτες, είναι Νεστοριανοί». Και διερωτάται ο κ. Αιμιλιανός· (η «κορυφή της Ορθοδοξίας»!!). «Πώς δύναται η Ορθοδοξία να προχώρηση με αυτόν τον τρόπον, όταν έχωμε αντιδραστικούς, οι οποίοι κινούμενοι από μονόχνωτα κίνητρα, ασεβούν προς την πλειονότητα των Ορθοδόξων; (...). Αυτοί λοιπόν οι μεμονωμένοι Αγιορείτες αγνοώντας όλους τους αγώνας, όλην την κοπιώδη προσπάθειαν έρχονται και τα γκρεμίζουν όλα! Έτσι εναυάγησεν η προσπάθεια» (σ. 47) της ενώσεως των αντιχαλκηδονίων με τους ορθοδόξους!!!

Β. Ο κ. Αιμιλιανός δεν βρίσκει τον ορθόδοξο λαό επιδεκτικό συγκρητιστικών-διαθρησκειακών ανοιγμάτων, γι' αυτό τον κακοχαρακτηρίζει. «Ο λαός μας είναι δεκτικός; (εννοεί τέτοιων ανοιγμάτων). Ο λαός μας είναι δύσκολος. Είναι λαός, ο οποίος, δυστυχώς, δεν αφήνει εύκολα χώρον εντός του να εισέλθει η χάρις του Θεού, ο Λόγος του Θεού» (σ. 55). Είναι φανερό ότι ως Χάριν και Λόγον του θεού εννοεί ο κ. Αιμιλιανός, το διαχριστιανικό και διαθρησκειακό-συγκρητιστικό πνεύμα. Οπωσδήποτε, όμως, ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο αποδοκιμάζεται συλλήβδην ο ορθόδοξος λαός, αποκαλύπτει το αντορθόδοξο και οικουμενιστικό πνεύμα του κ. Αιμιλιανού!

5. Το αυτοβιογραφικό κείμενο του κ. Αιμιλιανού κατακλείεται με το μικρό κεφάλαιο, πού φέρει τον τίτλο· ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ. Πρόκειται για την οικοδομή ενός Συνεδριακού Κέντρου στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Αιγιαλείας, η κατασκευή του οποίου βαίνει προς την ολοκλήρωση του. Το Κέντρο αυτό το οραματίζεται ο Σεβ. κ. Αιμιλιανός σαν «έναν χώρον εις τον οποίον θα ενώνωνται καρδίαι, θα γεφυρώνωνται χάσματα, θα μεταδίδεται η αγάπη του Χριστού, θα ετοιμάζεται μια καλύτερη κοινωνία... Οι κίνδυνοι της Εκκλησίας σήμερον δεν είναι εξωτερικοί (!!), είμεθα αγκιστρωμένοι εις τας θέσεις μας και έχομεν εξοικειωθεί με την ακινησίαν» (σ. 7).

Να υποθέσουμε ότι η εμπειρία της θητείας του κ. Αιμιλιανού στις διαθρησκειακές δραστηριότητες του «Ναού της κατανόησης», θα διαμορφώσει ανάλογα και το καταστατικό της λειτουργίας του οραματισθέντος Συνεδριακού Κέντρου; Θα αποκτήσει η Ιερά Μητρόπολη ένα συνεδριακό χώρο για τη γεφύρωση χασμάτων; Και ποιών χασμάτων; Οι φήμες από την περιοχή, πού κτίζεται το εν λόγω Κέντρο, μιλάνε για χώρο συγκρητιστικής-διαθρησκειακής δραστηριότητος!!

Οι φήμες αυτές πρέπει να έχουν κάποια πρόδηλη βάση, δηλ. το πρόβλημα της πηγής των χρημάτων, με τα οποία ο Σεβ. Αιμιλιανός επιχορηγεί, εδώ και χρόνια, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις κ.ά. και τώρα κτίζει ένα πολυδάπανο οικοδόμημα. Από το βιογραφικό του δεν προκύπτει ότι απεδύθη σε ωνάσειες οικονομικές δραστηριότητες. Είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η πηγή των χρημάτων πρέπει να καθορίζει τους διαθρησκειακούς στόχους του Συνεδριακού Κέντρου, πού κτίζει ο κ. Αιμιλιανός!!

* * *

Κατόπιν των πιο πάνω στοιχείων, που βεβαιώνουν την στράτευση του κ. Αιμιλιανού στην πραγμάτωση οικουμενιστικών στόχων, ο φιλοξενών τον κ. Αιμιλιανό, μαζί με τα οράματα του, Σεβ. κ. Αμβρόσιος, αποδεικνύεται λίαν εκτεθειμένος απέναντι στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεως του. Η πρόσκληση του· «να εκμεταλλευθούν τα πνευματικά του τέκνα την παρουσία, στην Μητρόπολη του» «του Αγίου Γέροντος Μητροπολίτου Σηλυβρίας» (σ. , τα σκανδαλίζει, όσο και η γνωστή ανόσια ειρωνεία του προς το Άγιον Πνεύμα!

Απορούμε, εκπληττόμεθα αλλά και θλιβόμεθα για τη χαλαρή επισκοπική συνείδηση του κ. Αμβροσίου! Μήπως και ο ίδιος έχει ήδη «ωφεληθεί» από την «ακένωτον πηγήν διδαγμάτων» (σ. 6), οικουμενιστικής και διαθρησκειακής λογικής, του φιλοξενουμένου του Αγίου Γέροντος; Κύριος οίδε!

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», φ. 1579, 7/1/2005, σ. 1,7

Ανώνυμος είπε...

Ο κατευθυνόμενος Φλώρος προετοιμάζει το έδαφος, με δημοσιεύματα στον τύπο, της εορτή για τα 30 χρόνια του Μητροπολίτη.
Μια λέξη ταιριάζει.
ΚΑΤΑΝΤΙΑ

Ανώνυμος είπε...

Χωρίς το σχόλιό μου να είναι υβριστικό αλλά κριτικό, ο Σεβασμιώτατος blogger, δείχνοντας την αντικειμένικότητά του ούτε καν το ανέφερε.
Ποιος ξέρει πόσα πάνε έτσι;
Για την ιστορία όμως, το δημοσιεύω εδώ στο φιλόξενο Κλώνο.

Τι δηλαδή θα πούμε;
Ή Σήμαντρον ή χάος!
Αν δεν υπήρχε το Σήμαντρον ήταν χαμένος από χέρι ο γιος της ( κάθε ) κυρά Ελένης;
Λες και δούλευε 20 χρόνια και έκλεισε; Άνεργος ήταν πριν 5 μήνες άνεργος είναι και τώρα.
Ίσως άνεργος να ήταν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απασχόλησης.
Η μόνη διέξοδος είναι η Μητρόπολις ;
Μην αποπροσανατολίζετε τον κόσμο.
Ο Χατζηνικολάου φταίει ή οι παραβάσεις σας;
Αφήστε μας να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.
Αρκετά περάσαμε αυτές τις ημέρες.
Έλεος!

Φώτης είπε...

Μετά τις κατευθυνόμενες δημοσιεύσεις στον τύπο υπέρ του, ο δεσπότης πηρε τα πάνω του κι αρχισε να μιλά πάλι για το Σήμαντρο λες και άθωώθηκε για τις παρανομίες του.
Χρειάζεται πάλι να τα φρεσκάρουμε φαίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Σοβαρές καταγγελίες για τον ΑμβρόσιοΑπο τοhttp://agiooros.freeforums.org/topic-t2529.html#7697


Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
antonios
Site Admin


Συμμετάσχουν: 08 Ιαν 08
Δημοσιεύσεις: 4797

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιαν 03, 2009 11:31 am Θέμα δημοσίευσης: Σοβαρές καταγγελίες για τον Αμβρόσιο

--------------------------------------------------------------------------------

Σοβαρές καταγγελίες για τον Αμβρόσιο


_________________

alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Δευ Ιαν 05, 2009 4:58 am Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Αυτός είναι ο Καλαβρυτων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ.
Χθες εστειλα στην ιστοσελιδα του ένα μικρο κειμενακι και περιμενα να το δημισιευση. Αλλοίμονο! Ανεφερα το ονομα ΣΗΜΑΤΗΣ που τον αφωρισε ο κυριος Αμβροσιος!!! Διοτι απλά ο κυριος Σηματης διαμαρτυρηθηκε εναντιον του που ειχε αποφασισει να δωση ένα ορθοδοξο ναο στους ….λυκους τους Παπικούς!!!
Εγηραψα ότι θελω διαλογο μαζι του, αλλά εκείνος δεν τον θελει, ως αποδεικνυεται γιατι το θέμα κανει ΤΖΙΖ.
Λοιπόν, για να δητε ποιος είναι ο Αμβροσιος, θα δωσω συνεχεια.
Σήμερα εστειλα δυο φορες ένα άλλο κειμενο, το παρακάτω. Για να δουμε….Όπως βλεπετε, φιλοι μου, ημουνα …προφητικος.
Το κειμενο που σας εστειλα χθες, δεν έγινε δεκτο από τον οικοδεσποτη αυτου του ιστολογιου γιατι κανει ΤΖΙΖ.
Ως φαινεται ο οικοδεσποτης του φοβαται μηπως ….σας χαλασω την εικόνα του.
Γι αυτό σας ειπα ότι όλοι μας εχουμε γυρω μας ΧΟΥΝΤΕΣ που δεν τολμανε να αφησουν ανοικτές τις πορτες τους για να μας ….φιλοξενησουν.
Μολις ο Αμβροσιος ειδε το ονομα ΣΗΜΑΤΗΣ ….λακισε και κλωτσησε αγρια!!!
Αυτός είναι ο ψευδοαντιπαπιστης και ψευδοοικουμενιστης Αμβροσιος ο Καλαβρυτων. Έχει κοτσια ο …γενναιος να συνδιαλεχθη μαζι μας; Δεν το βλέπω!!!

Μικρός Αλεξανδρος ο Μακεδων.

Επιστροφή στην κορυφή


alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Δευ Ιαν 05, 2009 7:24 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Πατερ Αμβροσιε Την ευχη του Χριστου να εχουμε όλοι μας.

1.Χασατε βλέπω την ψυχραιμια σας και απειλειτε δικαστηρια.
Μα καλα πριν πω οτιδηποτε για σας, - μονο για τα αυτονοητα μιλησα – και εσεις συγχυσθηκατε;

2.Βλεπετε, πατερ «α γ ι ε» , ψευδη, υβρεις και συκοφαντιες. Απορω, που τα ειδατε όλα αυτά; Η Αληθειες, αυτές τις προσωνυμιες εχουν για σας;
Ετσι προσπαθειτε να αποδειξετε ότι εσεις δεν ειστε μικρος, όπως εγω, - διαλεξα τον τιτλο Αλεξανδρος ο Μικρός και τον κανατε λογοπαιγνιο- αλλά εσεις ειστε Μεγάλος.
Ούτε μικροψυχος όπως εγω, αλλά μεγαλοψυχος. Η δικη σας λογικη ετσι ερμηνευει τα πράγματα. Δεσποτικα. Γι αυτό και , αστυνομικω τω τροπω, απειλειτε. Δεν εχετε ούτε το θαρρος, ούτε τη δυναμι να συνομιλησετε μαζι μου. Η δικη σας «χωρα», έχει ιδιομορφο καθεστως «δημοκρατιας». Αβδουλχαμιτικο. Εγώ σας ξερω. Ας τα βλεπουν, οι κολακες και οι εγκωμιασται σας, για να δουν ποιον κολακευουν και ποιον εγκωμιαζουν!!!

3. Αφηστε τις ταπεινολογιες, αγιε πατερ, εμενα δεν με πειθετε. Σας αρεσουν τα εγκωμια και οι επαινοι, αφού σε εκείνους που σας τα αποδιδουν, όχι μονο δεν τους αποβαλετε, αλλά τους τα καταχωρειτε στην ιστοσελιδα σας ευχαριστα και μεγαλοκαρδα. Ας είναι και ανωνυμοι. Ενώ εμενα που δεν σας παραχωρησα ευθυς εξ αρχης ευσημα για το παρελθον σας, αφού με αποβαλατε αγενο-ευγενως, δανειζεσθε όσα εσεις θέλετε, για να με απαντησετε. Είναι πονηρα, η εν τη πραξει, λογικη σας, πατερ, δεσποτα και αυθεντα.

4. Πιστευετε ότι το καθεστως του Σεραφείμ δεν ήταν σαπιο; Τι ήταν; Ο χρυσους αιων της Εκκλησιας; Το καθεστως του, λέγω, γι αυτό μιλησα εγω και όχι για τον ιδιο, όπως το θέλετε εσεις, αν και στα τελευταια του και ο ίδιος σαν σαπιος φαινονταν, ειχε …καταμαυρισει !!! Αυτός δεν σας εξελεξε δεσποτη; Μήπως κανω λαθος; Έχει γραφτει η ιστορία σας. Και δεν μυριζει αρωμα.
Και για το παρομοιο καθεστως του Χριστοδούλου τα ιδια ειπα. Με εκεινον στα φιλοπαπικα και σε αλλα πολλά, εισαστε ομοφρονες και ομοχνωτοι. Γι αυτό δεν θα μας «τουμπαρετε» με τον οψιμο …αντιπαπισμο σας!!!

5. Και ποιος σας γνωριζε εκει στο Αιγιο; Πως, λοιπόν, ανεβηκατε στο σβερκο αυτου του λαου; Μα, με το στανιο; Με το ετσι θελω! Ούτε θεοπροβλητα, ούτε λαοπροβλητα. Καπως αλλοιως. Που δεν θελω να το πω.

6. Πως γνωριζετε πριν να με ακουσετε ότι θα σας υβρισω και θα σας συκοφαντησω και δεν επιτρεπετε την εισοδο μου στο ιστολογιο σας, εσεις ο κλειδοκρατορας του ;
Επαναλαμβανω, τους ανωνυμους κολακες σας πως δεχεσθε τις κολακειες τους, ενώ εμενα πριν καν αρχισω να γραφω, με αποπεμψατε;
Και πώς να βγαλουν οι αναγνωστες σας τα συμπερασματα τους, αφού δεν τους το επιτρεπετε ετσιθελικα; Μα, απλουστατα, δεν αντεχετε τον διαλογο.

Παντως,αν μου το επιτρεψετε, θα επανελθω δριμυτερος. Θα το αντεξετε; Αμφιβαλλω.
Ο Μικρός Αλεξανδρος ο Μακεδων.
Επιστροφή στην κορυφή


alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Δευ Ιαν 05, 2009 8:47 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Ο/Η ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ και ΓΡΑΦΩ...... είπε...
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ "ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ"

Αγαπητέ, Αυτή είναι η τελευταία μου απάντηση στην αγάπη σας. Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Αν θέλετε να συνομιλήσουμε υπεύθυνα, εξέλθετε από την ανωνυμία. Ελάτε να τα πούμε διά ζώσης, αν το προτιμάτε. Έτσι κάνουν οι χριστιανοί. Έτσι συμπεριφέρονατι και οι γενναίοι. Παίρνουν επάνω τους την ευθύνη των πράξεών τους. Όσοι υβρίζουν, κρυπτόμενοι πίσω από την μάσκα της ανωνυμίας, αυτοί είναι .....
Κρατήστε την γνώμη σας για το πρόσωπό μου. Δικαίωμά σας είναι. Αλλά δεν είναι ιπποτικό να με υβρίζετε μέσα στο χώρο μου! Μεγαλώστε λιγάκι....
Καλή χρονιά και ευλογημένη. + Ο Κ & Αι ΑΠατερ Αμβροσιε. Μιλατε για τελευταια απαντησι. Μα δεν μου δωσατε καμμια απαντησι. Μονο απειλες.
Δεν είναι ευκολο να τα πουμε δια ζωσης. Στην ανδρεια Μακεδονια κατοικω. Επιμενετε να ζητατε το ονομα μου ενώ δεν το κανετε από τους ανωνυμους, που είναι σχεδον όλοι, κολακες και εγκωμιαστες σας. Δυο μετρα και δυο σταθμα εχετε, πατερουλη Αθανασιε; Αυτό σας επιτασσει η ηθική σας;
Μεσω της ιστοσελιδας σας συνομιλειτε με όλους. Για μενα γιατι δεν το επιθυμειτε; Μονο να καυχιεστε ότι ειστε δημοκρατης θέλετε; Και για τους …..κολακευτας σας πως εχετε χρονο για χασιμο, ενώ για μενα όχι;
Παλι μιλατε για …..υβρεις. Καλα το λετε το παραμυθι. Νομιζετε ότι το χαφτουμε; Ε, όχι, Θαναση. Εδώ και τώρα διαλογο, αν θέλετε. Δημόσια. Και παλληκαρισια. Να δουν και οι άλλοι τον ψευδοπαλληκαρισμο σας.
Οι ξιφομαχοι παλευουν στα Αλωνια. Αν τολματε, ανοιξτε την ιστοσελιδα σας για να συνομιλησουμε, ίσως και να λογομαχισουμε. Τα περισσοτερα θα αφορουν το προσωπο σας.
Είναι σιγουρο ότι εσεις θέλετε να τα μαθετε, αλλά φοβαστε την φθορα που θα υποστητε στους κολακες και εγκωμιαστες σας. Σας κατανοω. Αλλά βγητε να το πητε. Έτσι κανουν οι γενναιοι, δεν το γνωριζετε;
Καλη χρονια και καλη μετανοια και φωτισμο. Και σε σας πατερ τεως Αθανασιε. Θα επανελθω. Ο Μικρός Αλεξανδρος ο Μακεδων.


Επιστροφή στην κορυφή


saint118
Τακτικό μέλος


Συμμετάσχουν: 28 Μάϊ 08
Δημοσιεύσεις: 168

Δημοσιεύθηκε: Δευ Ιαν 05, 2009 10:58 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Αντί να κάτσει να κάνει κύρηγμα στον Άμβωνα μπαίνει στο ίντερνετ και περνάει πολιτικές και άλλες θέσεις του στον κοσμάκι που διψάει να ακούει για θεό.Καθοδηγεί και απειλεί όλη την Σύνοδο μονίμως και φέρεται ως κοινώς κοσμικός.Για αυτό τα τσεπώνει;για να μας χειραγωγεί και να μοιράζει μυνήσεις;NTΡΟΠΗ TOY

Επιστροφή στην κορυφή


antonios
Site Admin


Συμμετάσχουν: 08 Ιαν 08
Δημοσιεύσεις: 4797

Δημοσιεύθηκε: Δευ Ιαν 05, 2009 11:10 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Απίστευτοι χαρακτηρισμοί Αμβρόσιου

για το νυν Αρχιεπίσκοπο

Είδα στο μπλόγκ σας την ανάρτηση «Σοβαρές καταγγελίες για τον Αμβρόσιο» και στέλνω το παρακάτω κείμενο (Υπ όψιν και για «Μικρός Αλεξανδρος ο Μακεδων».

Πρόκειται για μια Επιστολή του Αιγιαλείας Αμβρόσιου με «απίστευτους» χαρακτηρισμούς για τον νυν Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από την θρησκ. Αθην. εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞ. ΤΥΠΟΣ», αριθ. φύλ. 1240, 19/9/1997, σελίδα 6η. Κι όμως ο κ. Αμβρόσιος ήταν πρώτος-πρώτος στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου και στο ιστολόγιό του εκθείαζε κολακευτικά, αυτόν που πριν 10 χρόνια έβριζε! Στη συνέχεια, άρχισε πάλι τον κλεφτοπόλεμο εναντίον του.

Σήμερα στο μπλόγκ του (http://mkka.blogspot.com) κατατάσσει τον Αρχιεπίσκοπο πολιτικά στον αριστερό χώρο, ασφαλώς για να τον πλήξη. Τόση συνέπεια και αδελφοσύνη! Διαβάστε τι γράφει: «Μόνο ο Αρχιεπίσκοπός μας διαπίστωσε ότι οι αριστεροί είναι πιό θρήσκοι από τους δεξιούς. Με τον τρόπο αυτό όμως αυτοπροσδιορίστηκε!».

Να όμως και το δημοσίευμα στον «Ορθοδοξ. Τύπο»:

«Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή, που την έστειλε στον συνάδελφό του Μητροπολίτη Θηβών Ιερώνυμο. Στην επιστολή αυτή περιέχονται σκληρότατες κρίσεις για τον κ. Ιερώνυμο. Μεταξύ άλλων γράφεται: “Αλήθεια, πώς κατώρθωσες και έκρυβες ένα τόσον απαίσιον χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια; Έχεις γίνει αγνώριστος! Κάτω από ένα προσωπείον, με πολλήν τέχνην πράγματι, έκρυβες ένα μοχθηρόν πρόσωπον και ένα αδίστακτον χαρακτήρα! Δοξάζω τον Θεόν, διότι με ηξίωσε εγκαίρως να εννοήσω τι έκρυβες μέσα εις την ψυ-χήν σου και να σου το δηλώσω ευθαρσώς με την από 24.7.1995 επιστολήν μου… Όταν ένας Ιεράρχης ψεύδεται, συκοφαντή, συλλαμβάνεται επί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, νέμεται την Εξουσίαν, δέχεται αντιπαροχάς από τους επενδυτάς, πραγμα-τοποιεί κρουαζιέρας μαζί των, υποκρίνεται, ωθεί εις πλαστο-γραφίας, συνομολογεί χαριστικάς συμβάσεις, χωρίζει τους Αρχιερείς εις ημετέρους και μη, διορίζει τα μέλη Επιτροπών κατά βούλησιν, αναθέτει εις ταύτα άνευ διαγωνισμού Μελέτας έργων της τάξεως των 4 δισεκατομμυρίων δρχμ., διασπαθίζει το χρήμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζει τον Λαόν του Θεού εις τι διαφέρει από τους κοσμικούς ανθρώπους, οι οποίοι λατρεύουν το χρήμα και διοικούν τον τόπον χωρίς φόβον Θεού;”».
_________________
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ

Επιστροφή στην κορυφή


alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Τρι Ιαν 06, 2009 5:29 am Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοι φιλοι

Ο Αμβροσιος, που επιλεχτηκε και χειροτονηθηκε από τον Σεραφείμ σαν μητροπολιτης Αιγιου ήταν αρχιγραμματεας, γραφιας δηλαδη, της «Σεπτης» παρακαλω, και «Ιερας» παρακαλω, Συνοδου των…. πονηρευομενων.
Έτσι γινονται σημερα οι δεσποταδες. Κυκλωνουν τα γραφεια της Ιερας Συνοδου χειροφιλουν και προσκυνουν με χιλιες μετανοιες την ημερα τους «σεπτους» αρχιερείς και προωθουνται στα υπατα αξιωματα
Ποσα χειροφιληματα εκανε ο κ. Αμβροσιος δεν γνωρίζω. Ο ίδιος ας μας το πη.
Η μηπως αποτελεί περιπτωσι και δεν χειροφιλησε κανεναν και προωθηθηκε από το …αγιο πνευμα; Θα περιμενουμε να δουμε τα πειστηρια.
Αιφνιδια δε και ξαφνικα, χωρις να τον περιμενουν, εμφανιζονται στην α΄ ή στην β΄ μητροπολι σαν μητροπολιτης της Ιερας μητροπολεως ταδε και αυτοανακηρυττονται ποιμεναρχες της, δηλαδη τσομπανηδες των λογικων ή των αλογων ή των αδιαφορων προβατων ή των προβατοειδων.
Και υστερα κομπορημονουν και καυχησιολογουν ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΑ, ότι τους εξελεξε το Αγιο Πνευμα. Ποιο «αγιο» πνευμα; Το επουρανιο, το επιγειο ή το καταχθονιο;

Ουδείς, ούτε ο κ. Αμβροσιος Λενης, εισηγηθηκε ποτε να αλλαξη αυτό το φαυλο και διεφθαρμενο συστημα της εκλογής των επισκοπων και ετσι διαιωνιζεται μια αθλια και παναθλια καταστασι εκλογής των αρχιερεων, κατά το «υστερον επικρατησαν φαυλο συστημα», όπως λεει σχετικα ιερός πατηρ. Δεν το θελουν να αλλαξη, τους αρεσει ετσι όπως είναι, γιατι εξυπηρετει τις ….φαυλοτητες τους!!!
Και ετσι επιλεγουν αχρηστους ή ανικανους ή φθορους ανθρωπους και τους τοποθετουν στους επισκοπικους θρονους για να …θυσουν και να απωλεσουν ως λυκοι βαρεις μη φειδομενοι του ποιμνιου, για 50 ή και περισσοτερα χρονια, αφού οι άνθρωποι με την καλοζωϊα και την απουσια προβλημάτων, ζουν καλα και πολυχρονα.
Σπανια, σπανιοτατα να τους ξεφυγη κανενας καλος και να επιλεγη σε κανενα τυχερο επισκοπικό θρονο.

Έτσι δυστυχως έχει η καταστασι. Μήπως πρόκειται να αλλαξη; Μήπως βλέπουμε φως μπροστά μας;
Αθλιοτης, αθλιοτητων, τα πάντα διακατεχει η αθλιοτης!!!
Τι θα ειχε αραγε να μας πη ο απειλων και αφριζων κυριος Αμβροσιος Λενης, που κατοικοεδρευει στο Αιγιο; Ευχαριστως να τον ακουσουμε. Αλλά αμφιβαλλουμε.
Μονο απειλες στελλει, στους μη κολακευοντας αυτόν.

Επιστροφή στην κορυφή


alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Τρι Ιαν 06, 2009 12:08 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Ο/Η vasiliskos είπε...
Χρόνια πολλά και καλή χρόνια σε όλους.
Αφιερωμένο στο blogger με το ψευδώνυμο "Ο Μικρός Αλεξανδρος ο Μακεδων".
Σε μια από τις πολλές δύσκολες εκστρατείες διάδοσης πολιτισμού, ο Μέγας Αλέξανδρος συνέλαβε έναν συνώνυμο με αυτόν στρατιώτη ο οποίος δείλιαζε μπρος στο μέτωπο της επίθεσης. Καθώς η επίθεση τελείωσε ο Μ. Αλέξανδρος ζήτησε από τον στρατιώτη με το όνομα Αλέξανδρος να παρουσιαστεί εμπρός του και με λίγα λόγια του είπε ότι ή θα πολεμούσε στο εξής με γενναιότητα ή θα άλλαζε το όνομά του. Αγαπητέ μου, μάλλον δεν αξίζετε το όνομα (ψευδώνυμο) Αλέξανδρος...

5/1/2009 9:09 μμ

Ο/Η Ντινα είπε...
Ναι αγαπητέ μου vasiliske,έτσι ακριβώς είχε πεί,ή θα αλλάξεις το όνομά σου ή τη διαγωγή σου...Κάτι που εν πολλοίς ισχύει για εμάς τους χριστιανούς σήμερα,είμαστε χριστιανοί στα λόγια μόνο η εφαρμόζουμε έστω κάτι από όσα δίδαξε ο Χριστός ?Διαχρονικό και επίκαιρο το ερώτημα,χωρίς να διαφωνώ με όσα είπες στο συνομιλητή μας.Την ευχή Σας Σεβασμιώτατε !

5/1/2009 10:41 μμ

Επιστροφή στην κορυφή


saint118
Τακτικό μέλος


Συμμετάσχουν: 28 Μάϊ 08
Δημοσιεύσεις: 168

Δημοσιεύθηκε: Τρι Ιαν 06, 2009 12:18 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

alexandros έγραψε:

Ο/Η Ντινα είπε...
Ναι αγαπητέ μου vasiliske,έτσι ακριβώς είχε πεί,ή θα αλλάξεις το όνομά σου ή τη διαγωγή σου...Κάτι που εν πολλοίς ισχύει για εμάς τους χριστιανούς σήμερα,είμαστε χριστιανοί στα λόγια μόνο η εφαρμόζουμε έστω κάτι από όσα δίδαξε ο Χριστός ?Διαχρονικό και επίκαιρο το ερώτημα,χωρίς να διαφωνώ με όσα είπες στο συνομιλητή μας.Την ευχή Σας Σεβασμιώτατε !

5/1/2009 10:41 μμ
Nτίνα δεν πας να καθαρίσεις καμμια πατάτα;Ζητάς και την ευχή του χουντικού παπικού ψευτο ιντερνετ απόστολου;Διαγωγή να αλλάξεις εσύ κυράτσα άξεστη προσκυνήτρια όλων των κακόδοξων

Επιστροφή στην κορυφή


alexandros
Απλό Μέλος


Συμμετάσχουν: 13 Δεκ 08
Δημοσιεύσεις: 115

Δημοσιεύθηκε: Τρι Ιαν 06, 2009 12:35 pm Θέμα δημοσίευσης:

--------------------------------------------------------------------------------

Βλεπετε τα παραπανω; Είναι παρμενα από το μπλοκ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ.
Ενώ αυτά που του στελνω εγω δεν τα βαζει για να δουν και αυτοί που τον κολακευουν τι του γραφω, αυτά που γραφουν οι ΑΝΩΝΥΜΟΙ υβριστες μου (έχει και αλλους), τα καταχωρει ευχαριστως.
Αυτός είναι ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ, ο Σεραφειμικος μητροπολιτης Καλαβρυτων και Αιγιαλειας.
Η δημοκρατια στα μετρα του.
Πατερ ΑΜΒΡΟΣΙΕ (Θαναση), από σας δεν περιμενα και καλυτερη μεταχειρισι. Είναι αληθεια…Ότι είναι κανενας αυτό και δειχνει…

Υ.Γ. Ειδατε και την Κωνσταντινα μας; Αυτην, του Χριστοδουλου; Τώρα έγινε και του Αμβροσιου. Ως φαινεται ενταχθηκε στην γυναικεια αδελφοτητα της ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙ ΣΤΟΝ ΣΕΒ.ΑΜΒΡΟΣΙΟ
http://www.apotixisi.blogspot.com/

Καποιος επισκεπτης μας γνωστοποιησε το παρακάτω απαντητικο κειμενο του μητροπολιτη Αμβροσιου.
Ο/Η ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ και ΓΡΑΦΩ...... είπε...ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Δεν υπάρχει λόγος, αγαπητοί μου, να επιμένετε τόοοοοσο πολύ στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων! Μπορείτε να έχετε τις απόψεις σας. Μπορεί και να είναι απόλυτα σωστές αυτές οι αποψεις. ΑΛΛΑ α) Δεν μπορείτε να με υβρίζετε. Καιβ) Είσθε εκτός θέματος. Τό θέμα μας είναι ο αείμνηστος Χριστόδουλος. γ) Σας υπεσχέθην, ότι θα διαβιβάζω το ερώτημα πρός την Ιεράν Σύνοδον. Έως τότε πρέπει να περιμένετε. Μη μου θυμίζετε αρτηριοσκληρωτικά άτομα. Συνέλθετε από το παραλήρημα. Άλλοιώς κτυπήστε αλλού πόρτα. Στο Blog έχω το δικαίωμα να επιλέγω τους συνομιλητές μου. Να το καταλάβετε. Με εντιμότητα + Ο Κ & Αι Α 1/2/2009 3:27 μμΔεν γνωριζουμε αν αναφερεται στην απαντησι μας.

Λυπουμεθα παντως με την ανταπαντησι του αυτη.
Μας λεει ότι κακως επιμενουμε τόοοοοσο πολύ στο ζήτημα των μεταμοσχευσεων. Γι αυτόν δεν είναι μειζον ηθικό, μειζον εκκλησιαστικό, μειζον κοινωνικο ζήτημα. Γιατί ανησυχουμε, λοιπόν ;

Κάθε μερα, σφαζονται εκατονταδες ζωντανοι ασθενεις και οι εκδοροσφαγεις γιατροι, αφού τους ναρκωσουν, - αληθεια αφού δεν είναι ζωντανοι, γιατι τους ναρκωνουν ; ποιος θα μας απαντηση ; - τους αφαιρουν τα εξης οργανα : ηπαρ, σπληνα, παγκρεας, 2 πνευμονες, 2 νεφρους, καρδια, 2 ματια, 2 κερατοειδεις οφθαλμου, οστα, μυελο οστων, δερμα, κλπ.. και τον εγκαταλειπουν ένα σκελεθρο με καποιες πετσες. Σφαγειο πραγματικο, καννιβαλισμος πραγματικος. Αυτά γινονται από τους χασαπηδες γιατρους καθημερινα και μολις παρουν το οκέϋ, όχι από τον ιδιο, αλλά από τους συγγενεις καποιου ασθενους.

Και γι αυτά τα καθημερινα ωμα και αποτροπαια εγκληματα δεν ανησυχει ο πατηρ Αμβροσιος, ούτε αισθανεται κανενα ελεγχο συνειδησεως.


Λεει ότι τον υβριζουμε. Μα που τον υβριζουμε; Γιατί αρνειται να μας αναφερει τις υβρεις μας για να ανακαλεσουμε ;


Μεγαλυτερο θέμα για τον σεβ. π. Αμβροσιο είναι ο Χριστοδουλος που πηγε να μεταμοσχευθη το συκωτι καποιου ασθενους αμερικανου. Το μνημοσυνο του . Αυτό είναι το μεγαλυτερο γεγονος των ημερων. Γιατί παραληρουμε για τις μεταμοσχευσεις ; Πασχουμε από αρτηριοσκληρωσι !!!


Μας υποσχεθηκε να διαβιβαση ερωτημα προς την Ιερά Σύνοδο. Αυτό δεν μας αρκει ;

Ένα ερωτημα θα κανη ο π. Αμβροσιος. Έτσι για να μας ικανοποιηση.


Δεν θα κανη καποιο έγγραφο και να ζηταει να τεθη σαν πρωτο θέμα προς συζητησι στη Σύνοδο της Ιεραρχιας. Ούτε θα ζητηση να συνελθη η Ιεραρχια για να συζητηση αυτό το θεμα

Ούτε θα παη στη Σύνοδο να δωση τη μαχη της αληθειας.


Ουτε θα καμη σωστη ενημερωσι στους αλλους αρχιερείς για να λαβουν γενναιες αποφασεις.


Θα κανη απλά ένα ερωτημα.


Τι άλλο θελουμε; Πολύ απαιτητικοι δεν ειμαστε ;


Και επειδη έχει το δικαιωμα στο blog του να διαλεγη τους συνομιλητες του εμας δεν μας θελει για συνομιλητες του αφού δεν γραφουμε εγκωμια στο προσωπο του. Δεν το λεει, αλλά το εννοει.


Εκείνο που μενει είναι εμεις να το καταλαβουμε, εμεις οι αρτηριοσκληρωτικοι, που παραληρουμε . Αυτός επιμενει να σκεφτεται, να στοχαζεται και να γραφει.
Τον κανουμε ένα ερωτημα. Αφού θελει να στοχαζεται και να γραφει μονος του ή με τους εγκωμιαστες του, γιατι δεν καμνει το blog του κλειστο χώρο; Γιατί το αφηνει ανοικτό και αναποφευκτα μπορουν να το παρακολουθουν οι παντες και από τα περατα της γης και δεν επιτρεπει σε κανενα να τον παρατηρει ή να τον ελεγχει ή ακόμα και να τον συμβουλευεται;


Το έχει το blog του για να κανη διαλογο με τον εαυτο του;

Πολύ συγχρονο μυαλό ο μητροπολιτης Καλαβρυτων και Αιγιαλειας!!! Γι αυτό παει καλα η Εκκλησία μας!!!

Οντως, Χριστος καθευδει. Πυρσος ουδαμου.


Αναρτήθηκε από ΟΔΥΣΣΕΑΣ στις 6:18 μμ 0 σχόλια Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση

ΑΠΑΝΤΩ στον δεσποτη Αιγιου ΑΜΒΡΟΣΙΟ.


Ο Σεβασμιωτατος πατηρ Αμβροσιος κατασκευασε ένα δικο του blogs στο οποίο παρελαυνουν μονον οσοι ακουν, βλεπουν και ομιλουν κολακευτικα για το προσωπο του και ποτε επικριτικα.
Οσους τον επικρινουν τους ανακηρυττει εκ προοιμιου υβριστας και λασπολογους του, τους βαζει σε καραντινα και σπανια δημοσιευει τις επικρισεις τους. Όλοι είναι ανωνυμοι αλλά δεν ζητα ποτε την επωνυμια κανενος, εκτος μόνον από τους επικριτες του. Κατά τα αλλα αυτοσυστηνεται σαν «ΕΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ μέσα στον οικο του Κυριου». Ναι, καλα το ακουσατε. Έχει ταπεινωσι, όντως παροιμιωδη, ο δεσποτας! Αληθεια και ποιος επιτρεπεται να του την αμφισβητηση; Ουδείς!!!Ουτε τολμαει, ούτε επιτρεπεται να τολμηση. Γιατί οποιος τολμηση, τον απειλει με μηνυσεις και δικαστηρια.

Ο ίδιος στο blog του, εκανε εκκλησι αιμοδοσιας για μεταμοσχευσι, χωρις να διευκρινιζει το ειδος της μεταμοσχευσης διπλων ή μονών ανθρωπινων οργανων. Το ζήτημα στο ιστολογιο του το έχει αδιευκρινιστο και μπερδεμενο. Διοτι, ως γνωστον, αν η μεταμοσχευσι επιτρεπεται στα διπλα οργανα, απαγορευεται όμως στα μονα, γιατι συντελειται δολοφονικη πραξι. Μάλλον συντελειται κυριολεκτικα καννιβαλικη πραξι.

Ο ίδιος δηλωσε ότι είναι από ετων δωρητης οργανων. Όχι βεβαια δωρητης εν ζωή, αλλά μετα θανατον. Ναι αλλά μετα θανατον όλα, εκτος από τον κερατοειδη, είναι αχρηστα για μεταμοσχευσι. Και αναρωτιομαστε, τι σόϊ δωρητες είναι αυτοί οι δωρητες; Δωρεα σωματος κανουν ή δωρεα πτωματος;
Ίσως δηλωνουν δωρητες σε πιθανη τραυματικη καταστασι. Μα καλα ο άνθρωπος σε τραυματικη καταστασι είναι ΑΣΘΕΝΗΣ, είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Πως θα επιτραπη να ξεριζωσουν τα οργανα από έναν ζωντανο ασθενη; Αυτό λεγεται στην απλη ελληνικη ΦΟΝΟΣ και ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ.
Ζητησαμε να μας πη από ποτε έγινε δωρητης. Και ο αυτοχαρακτηριζομενος σαν «Σκουπιδι» μας ανακηρυξε στρεψοδικους, αρρωστημενες προσωπικοτητες και να ψαξουμε για γιατρο. Εμείς όμως το ρωτησαμε γιατι ειχαμε τον σκοπο μας που τον καταλαβε. Γι αυτό και μας υβρισε.
Θελαμε να δουμε την ημερομηνια της εγγραφης του, ως δωρητου. Γιατί μετα τα 60 (ο ίδιος ειναι ηδη 70) δεν μπορει να γινη κανενας δωρητης. Και αυτό οι περισσοτεροι το αγνοουν. Μπορουν όμως να φιγουραρουν ως …αλτρουιστες- δωρητες !!!

Μας ειπε στη συνεχεια και άλλες ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ που είναι προκλητικες. Και εξηγουμαι.
Μας ΕΙΠΕ:

1) Ότι η Εκκλησία δεν πηρε αποφασι που να καταδικαζεται η μεταμοσχευσι.

2) Συνεστησε την επιτροπη βιοηθικης.

3) Ο αρχιεπισκοπος Χριστοδουλος μετεβη στο Μαϊαμι για μεταμοσχευσι

4) Η ιατρικη δεν έχει καταδικασει τις μεταμοσχευσεις.

5) Οσα λεγονται ειτε από εμας ειτε από αλλους είναι απλες αποψεις, χρησιμες ίσως στο να ακουωνται, όχι όμως αυθεντικες.

6) Υποσχεται να θεση το ζήτημα υπο την κρισι της Ιερας Συνοδου

7) Μας εθεσε το ερωτημα: Αν το παιδί σας ειχε αναγκη π.χ. από ένα νεφρο και υπηρχε δυνατοτης καποιος εν ζωή ή μετα θανατον να το προσφερει, θα αφηνατε το παιδί σας να πεθανει;
Μου θυμιζετε, μας ειπε, τους Χιλιαστες, οι οποιοι δεν δεχονται την μεταγγισι αίματος.

8) Αρνειται ότι αλλαξε θέμα στο μπλοκ, αφού «λακισε». Μας χαρακτηρισε αυθαιρετους, κακοπιστους και φανατισμενους.

Πριν απαντησω σε όλα τα παραπανω, θεωρω απαραιτητο να καταχωρησω αποσπασμα της Συνοδικης εγκυκλιου. Λεει συγκεκριμμενα η εγκυκλιος την οποια και εμεις αγνοουσαμε και μας την γνωστοποιησε ενας συγχυσμενος υβριστης μας απο το blog του :

« Διο συνεστησε (Η Ιερά Συνοδος της Ιεραρχιας) στους πιστούς Της να γινουν δωρητες ειτε εν ζωή (εφοσον πρόκειται για ΔΙΠΛΑ οργανα που η αφαιρεσι ενός δεν ζημιωνει την υγεια του δοτη) ειτε μετα θανατον, διαπιστωμενον με τις τελευταιες εγγυησεις της ιατρικης επιστημης…».
Ο δεσποτης Αιγιου παρουσιαζεται απληροφορητος στο θέμα των μεταμοσχευσεων.
Έτσι μας εμφανιζεται.
Παλαιοτερα αγνοουσε ακόμα και το δογμα της Αγιας Τριαδος. Έτσι εμφανισθηκε.
Αν και ο ίδιος συνεχεια προκαλει, αποφευγουμε να βαλουμε τον κακο λογισμο και απλά εκθετουμε τα γεγονοτα.

Ενώ υπαρχει μέχρι και εγκυκλιος της Συνοδου, αυτός την αγνοει. Ενώ υπαρχει επιτροπη της συνοδου που συνεχώς εμφανιζεται να αποφαινεται και να γνωμοδοτει με ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ απο την Ιερά Σύνοδο, ο πατηρ Αμβροσιος αγνοει κάθε κινησι της.
Μα, είναι δυνατον; Και όμως για τον πατερα Αμβροσιο είναι, αλλά όλα αυτά τα αγνοει!

Μας λεει ότι ο παραδελφος του αρχιεπισκοπος Χριστοδουλος φθανει μέχρι το Μαϊαμι για να κανη μεταμοσχευσι.
Τι μεταμοσχευσι θα κανη μας το αποσιωπα. Μαλλον καποιον «λακο έχει η φαβα». Γιατί δεν θα κανη μεταμοσχευσι διπλου οργανου (το μονο που εγκρινει η Ιερά Συνοδος), αλλά ΣΥΚΩΤΙΟΥ που θα πρέπει να το παρη από «εγκεφαλικα νεκρο», δηλαδη ΑΣΘΕΝΗ ΖΩΝΤΑΝΟ, που δεν εγκρινει η Ιερά Συνοδος.
Αυτό το ΓΕΓΟΝΟΣ το αποκρυπτει αφελως ( ; ) ο πατηρ Αμβροσιος.
Ο πατηρ Αμβροσιος όμως, μας εμφανιζεται να μην εχη την περιεργεια εστω και εκ των υστερων να πληροφορηθη τα σχετικα με το ζήτημα των μεταμοσχευσεων. Είναι δυνατον ομως να μην τον απασχολησε ουδεποτε το ζήτημα; Και μεχρι και σημερα να εμφανιζεται να αγνοει τα πάντα; Περιεργα πράγματα συμβαινουν με τον πατερα Αμβροσιο!

Παρα ταυτα μας λεει ότι η ιατρικη δεν έχει καταδικασει τις μεταμοσχευσεις. Αφού δεν γνωριζει τιποτα για το ζήτημα, πως αυτό το γνωριζει ; Περιεργα πράγματα συμβαινουν με τον π. Αμβροσιο!
Δεν θελουμε να αδικησουμε τον π. Αμβροσιο. Εμείς απλά και ψυχρα περιγραφουμε και αναλυουμε τα γεγονοτα.

Ποια όμως είναι η αληθεια με τους επιστημονες γιατρους;
Η αληθεια είναι ότι υπαρχουν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ελλάδα (Κ.Καρακατσάνης 2001, Ε.Παναγόπουλος 1998, Μ.Βρεττός 1999, Ι.Κουντουράς 1999, Κ.Χριστοδουλίδης 1995, Ν.Μπαλαμούτσος 1999, Ν.Κωνσταντινίδης 1999, Μ.Γκιάλα 1999, A. Αβραμίδης 1995, Π.Κούγιας 1999, Α. Γουλιανός 1999, κ.α.) και στο εξωτερικό (R.D. Truog 1992, D.A.Shewmon 1997, R.M. Taylor 1997, κ.α.), που εχουν έλθει αντιμέτωποι με τον "Εγκεφαλικό Θάνατο" και εχουν εκφρασει σοβαρές επιστημονικές ενστάσεις ή και δεν διστάζουν να προτείνουν ακόμη και αυτήν την πλήρη εγκατάλειψη της έννοιας του " Εγκεφαλικού Θανάτου", διοτι «ο εγκεφαλικος θανατος» δεν είναι θανατος».

Στη συνεχεια ο σεβ. π. Αμβροσιος, μας λεει, ότι οσα λεγονται απο μας ή απο αλλους, είναι απλες αποψεις. Αληθεια π. Αμβροσιε; Μήπως καμνετε λαθος; Εμεις δεν ασχολουμεθα με αμπελοφιλοσοφικες αποψεις αλλά με μελετημενες αποψεις στηριγμενες στα σημερινα επιστημονικα δεδομενα σε ένα ζήτημα μειζονος σοβαροτητος, ζήτημα ζωής και θανατου, αν σκεφθη κανεις οτι ετοιμαζεται να διεξαχθη από τους πολιτικους των ημερών μας ΓΕΝΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ειλικρινα απορουμε, πως εσεις, π. Αμβροσιε, ακομα δεν το πηρατε χαμπαρι, ενω φερετε ενωπιον Θεου και ανθρωπων, και τις μεγαλυτερες ευθυνες; Και οφειλετε να ε-π-ι-σ-κ-ο-π-ε-ι-τ-ε τα παντα γυρω σας, να τα παρακολουθειτε, να ενημερωνεστε και να επιλαμβανεσθε των καυτων κοινωνικων και εκκλησιαστικων ζητηματων που αφορουν αμεσα το λαο του Θεου. Και όχι μόνον να εντοπιζετε τους δικαιολογημενους επικριτας των ολιγωριων σας και να φθανετε να τους απειλειτε με δικαστηρια και αφορισμους.

Στο ερωτημα σας για το νεφρο του παιδιου μας, δεν θα ειχαμε τον παραμικρο ενδυασμο να του το διναμε σημερα που ειμαστε ζωντανοι, το ένα νεφρο μας για να σωθη. Όμως τώρα, σημερα, όχι μετα θανατον αφού μετα θανατον θα σαπισει και δεν θα είναι καταλληλο για καμιά μεταμοσχευσι αλλά μονο για να ταφη κατω από τον «χουν» της γης.

Και βεβαιως αν χρειαζοταν να δωσουμε ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΜΑΣ, όπως εκανε ο μακαριτης ο Χριστοδουλος σας, δεν θα το διναμε ούτε και στο παιδί μας, γιατι θα επρεπε σαν δοτες να εκπνευσουμε το ζην με αυτην την μεταμοσχευσι και να αφηναμε τα αλλα παιδιά μας ορφανα, πραγμα ανεπιτρεπτο και ανηθικο και γι αυτο και η Εκκλησία μας δεν το επετρεψε.
Αρνουμεθα τις καννιβαλικες μεταμοσχευσεις, πατερ Αμβροσιε, των μη διπλων οργανων που ζημιωνουν την υγεια του δοτη, όπως μας συνιστα και η Ιερά Συνοδος.

Μα εδω μας γεννηθηκε και ενα ακομα αναπαντητο ερωτημα: Εσεις, σεβασμιωτατε πατερ, δεν συμμετειχατε σ’ εκεινη την Ιερα Συνοδο; Ειναι δυνατον να παθατε τοσο μεγαλη ….αμνησια ;

Στη συνεχεια μας παρομοιαζετε και με τους Χιλιαστας που αρνούνται να καμουν μεταγγισι αιματος.
Είναι τελείως αστοχος ο παραλληλισμος σας π. Αμβροσιε που υποκρυπτει δολον και κακοβουλιαν. ΤΟ ΑΙΜΑ είναι οργανο αναπληρωσιμο, κι αναπληρωνεται μονο του κι εξ ολοκληρου μέσα σε δυο μηνες και μάλιστα φρεσκαρισμενο. Δεν υπαρχει τιποτα το εφαμαρτον.

Εμείς πιστευουμε ότι αν υπηρχε σημερα ζωντανη Εκκλησία, θα επρεπε να αποδοθουν τα μεγαλυτερα ΕΠΙΤΙΜΙΑ σε καποιους ρασοφορους και μη που εγκρινουν, ειτε φανερα ειτε σιωπηλα, τις μεταμοσχευσεις των αθεων χασαπηδων και εκδοροσφαγεων της ιατρικης επιστημης των ημερών μας που λιανιζουν τους τραυματιες για να λαφυραγωγησουν οργανα, σκυλευοντας τους;

Εμείς πιστευουμε οσα πιστευουν οι ευσεβείς γιατροι και οι ευσεβείς Θεολογοι και οχι όπως το διεχάραξαν και το εδογμάτισαν οι άθεες (προτεσταντικές) αμερικανικές Επιτροπές του Χάρβαρτ και της Μιννεσότα.
Και αυτή η Πιστι μας είναι:
«Ότι η μεταμοσχευσι είναι φονος ανθρωπων και καννιβαλισμος. Χριστιανικα τελείως απαραδεκτη και εκκλησιαστικα καταδικαστεα τουλαχιστον με ισοβια ακοινωνησια».

Πατερ ΑΜΒΡΟΣΙΕ.

Στην ολη συζητησι μας υπαρχει και ενα φωτεινο σημειο που μας χαροποιησε. Ειναι η δηλωσι σας οτι το ζητημα θα το φερετε προς συζητησι στην Συνοδο. Εστω και εκ των υστερων, αφου σας πιεζει και η αποφασι της αθεης Πολιτειας να κανει αναγκαστικα ολους τους Ελληνες υποψηφιους δοτες αδιακριτα, ΟΛΩΝ των ανθρωπινων οργανων.

Στη συζητησι μας, μου φαινεται ότι δεν εγκυψατε βαθυτερα στο ζήτημα των Μεταμοσχευσεων και γι αυτο δεν το αναλυσατε καλως..

Ίσως επειδη ελεγχεσθε και από τον παραδελφο σας μακαριτη Χριστοδουλο που τον στειλατε στο Μαϊαμι για να βρη κανενα φουκαρα που οι αθεοι της Βαβυλωνας της Μεγαλης θα χαρακτηριζαν ως «εγκεφαλικα νεκρο» για να του ξεριζωναν το συκωτι και να του το μεταμοσχευαν. Πραξι, όπως προειπαμε, ανεπιτρεπτη, δολοφονικη, κυριολεκτικα καννιβαλικη.
Ευτυχως, που ο Αγιος Θεος, δεν επετρεψε να γινη αυτο το ανηκουστο.

Ισως επειδη αρνηθηκατε να πειθαρχησετε στην Ιερα Συνοδο της Ιεραρχιας με την σαφεστατη και κατηγορηματικοτατη θεσι της στο ζητημα των μεταμοσχευσεων.

Ισως…. Πολλα… ισως!!! Ολα περνουν απο το μυαλο μας. Και θα μπορουσαμε να πουμε και αλλα πολλα.

Πιστευουμε, σεβ. πατερ Αμβροσιε, ομως οτι εσεις σαν επισκοπος οφειλετε να διακηρυξετε – εν μεσω της σκολιας και διεστραμενης γενεας μας - την αληθεια της Εκκλησιας. Διοτι το ζητημα των μεταμοσχευσεων ειναι περισσοτερο ζητημα θεολογικο, και υστερα ιατρικο.
Το μειζον προβλημα ειναι να διακηρυχθη παντου, και ανευ φοβου ή παθους, το ποτε τελειωνει η ζωη του ανθρωπου. Και αυτο ειναι λελυμενο οριστικα και αμετακλητα μέσα στην Εκκλησια, απο τους θεοκινητους Αγιους και Πατερες Της.
Αφηνουμε, λοιπον, εσας, για να μας το διευκρινισετε καλυτερα. Και αληθεστερα. Καθοτι, χειλη ιερεως-και πολυ περισσοτερο αρχιερεως- ΟΥ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ .
Αναρτήθηκε από ΟΔΥΣΣΕΑΣ στις 12:25 μμ 7 σχόλια

Ανώνυμος είπε...

Τα εξαπτερυγα του συστηματος Αμβροσιου εχουν πιασει δουλεια και προσπαθουν με υβρεις και υπεκφυγες να αποπροσανατολισουν το κοινο απο τις τοσες αυθαιρεσιες.
Ολη η συζητηση εδω-->>
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2507656318102005865&postID=675264408680124925

Φώτης είπε...

Από το aigio.org

Ο ΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://apotixisi.blogspot.com/


Αίγιο, 19/2/2009

Προς την

Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ

mkka.blogspot.com του Μητροπολίτη Καλαβρύτων

Blog εκκλησιαστικής αληθείας και προβληματισμού

ή Blog πνευματικών σκουπιδιών, ύβρεων και αιρετικών θέσεων;
Οι Κανόνες της Εκκλησίας μας θέλουν τον Επίσκοπο να κηρύττει συνεχώς το λόγο του Θεού, εξαιρέτως δε κάθε Κυριακή. Ένας σύγχρονος τρόπος «κηρύγματος» είναι και αυτός που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ο Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος, όμως, απενεργοποίησε την επίσημη εκκλησιαστική ιστοσελίδα της Ι. Μ. Καλαβρύτων, μέσα από την οποία θα μπορούσε να προσφέρει αυθεντικό κήρυγμα και νηφάλιο θεολογικό λόγο μὲ σύγχρονο τρόπο, και επικοινωνεί με το λαό μόνο μέσω του προσωπικού του blog, με τρόπο εκκοσμικευμένο και μη εκκλησιαστικό. Βέβαια, θα δικαιολογηθεί, πως με το blog του κηρύττει με περισσότερο άμεσο τρόπο το θείο λόγο. Γράφει σε κάποια από τις αναρτήσεις του blog του: «Από αύριο το Blog μας θα ασχολείται κυρίως με πνευματικά θέματα. Δεν θα λείπουν σχόλια σε εθνικά ή εκκλησιαστικά ζητήματα... Προεχόντως θέλουμε να κηρύσσεται ο λόγος του Θεού». Δυστυχώς, όμως, το όποιο «κήρυγμά» του είναι ανακατεμένο με …ακαθαρσίες, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του τρόπου επικοινωνίας είναι -και το ήξερε πολύ καλά, το έμαθε δε καλύτερα μόλις το δημιούργησε- πως μόνο το αρχικό κείμενο κάθε θέματος είναι δικό του και άρα, μόνο αυτό μπορούσε να είναι θεολογικά προσεγμένο. Έτσι, η πλειονότητα από τα κείμενα του blog δεν είναι δικά του, (εκτός από λίγες παρεμβάσεις), αλλά είναι ανεξέλεγκτες απόψεις των επισκεπτών και φίλων του∙ οι οποίοι (μαζί με τους προβληματισμούς και γόνιμες απόψεις),
α) είτε τον εκθειάζουν και μεγαλύνουν, αυτός δε δέχεται τους επαίνους, ενώ αντίθετα, πολλούς από εκείνους που του κάνουν κριτική τους αποκλείει (όπως καταγγέλουν οι αποκλεισθέντες),
β) είτε κάποιοι (μέσω του blog) εκθέτουν ανόητες, υβριστικές, βλάσφημες και αιρετικές ακόμα απόψεις, χωρίς αυτός να τις ανασκευάσει (εκτός από ελάχιστες), ή να τις αποκλείει, όπως κάνει για όσους τον κριτικάρουν.
Μοιραίως, λοιπόν, το μπλόγκ του γίνεται (επιτρέπει να γίνεται) άμβων, από τον οποίο προφέρονται μαζί με αλήθειες και αηδείς πνευματικές ακαθαρσίες, ακόμα και …αιρετικό κήρυγμα!
Θα ισχυριστεί, ίσως, ότι αυτή είναι η δεοντολογία. Ποιός όμως, τον υποχρέωσε να κάνει αυτό το blog εις βάρος των ψυχών των πιστών; Και πώς να δεχθούμε, τυχόν τέτοια δικαιολογία, αφού ως οικοδεσπότης (όπως ισχυρίζεται) διαγράφει, κατά το δοκούν, κάποια απ’ αυτά τα σκουπίδια που γράφουν οι επισκέπτες του, άλλα όμως, τα αφήνει για να μολύνουν την ατμόσφαιρα; Δικαιολογείται κάπου λέγοντας: Δυστυχώς «δεν έχω χρόνον για να απαντώ στα σχόλια των αγαπητών μου επισκεπτών, τα οποία με προσοχήν διαβάζω...Η σιωπή μου δεν σημαίνει είτε αποδοχήν, είτε ανοχήν σε απόψεις. Μερικές θέσεις ευρίσκουν απάντηση από τη μεταξύ σας επικοινωνία».
Αν με προσοχή τα διαβάζει όλα, γιατί, έστω εκ των υστέρων, δεν αφαιρεί όλα τα βλάσφημα, και κυρίως τις αναρτήσεις 3-4 υβριστών, βωμολοχούντων και αιρετιζόντων;

Με τη δικαιολογία ότι δεν έχει χρόνο, αφήνει τους επισκέπτες του να διαλέξουν μόνοι τους το σωστό. Αν οι πιστοί είναι δυνατόν να γνωρίζουν το σωστό, τότε τι χρειάζεται ο καθοδηγητικός ρόλος ενός Επισκόπου; Ποιος άραγε είναι ο δικός του ο ρόλος;

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ερωτάται ή προκαλείται να απαντήσει αυτός στους επισκέπτες του, οι απαντήσεις του δεν είναι πάντα θεολογικά ακριβείς, εφ’ όσον, όπως φαίνεται, χάριν της αμεσότητας απαντά πρόχειρα και χωρίς βαθύτερη έρευνα του θέματος.

Επιλέγω κάποια παραδείγματα εκκοσμικευμένων, βλάσφημων και αιρετικών καταχωρήσεων από το πλήθος των αποθηκευμένων στα εκατοντάδες θέματα του blog. Για μερικά και ο ίδιος ο οικοδεσπότης-Μητροπολίτης έδειξε να ενοχλείται, δέχτηκε δε και τις διαμαρτυρίες επισκεπτών του. Κάποια υβριστικά και ασυνάρτητα, αφού διαβάστηκαν πρώτα από κάποιους και καταγράφηκαν, τα έσβησε και εδήλωσε ότι θα αποκλείσει από το μπλόγκ, αυτούς που γράφουν βλάσφημα και ασυνάρτητα. Όμως, παραδόξως, τους ξανα-επιτρέπει να γράφουν και να παρέχουν, αντί τροφής πνευματικής, δηλητήριο, τους αποκαλεί «αγαπητούς» του, και το κυριότερο βέβαια, ο Μητροπολίτης δεν ανασκευάζει τα αιρετικά μηνύματα.
Να σημειωθεί, πως σ’ έναν από τους τακτικούς επισκέπτες του, τον «ioanni eksomologiti» ή «vasilia tou dasous» -που εκφράζει μέσα στο blog φοβερές βλασφημίες κατά του Χριστού και της Παναγίας (συνήθως με λατινικούς χαρακτήρες), ασυναρτησίες και πλήθος άλλες αιρετικές καταχωρήσεις- επιτρέπει ο Μητροπολίτη Καλαβρύτων, όχι μόνο να καταχωρούνται τακτικότατα τα κείμενά του, αλλά επιτρέπει να έχει (μέσα στο ίδιο το Δεσποτικό blog) υποστηριχτές και οπαδούς-θαυμαστές! Τον επιτιμά κατά διαστήματα, του αφαιρεί δημοσιεύσεις και μετά πάλι του επιτρέπει να γράφει και τον αποκαλεί «αγαπητό» του. Κι ο Ιωάννης ή «vasilias tou dasous» δηλώνει πως είναι «βασιλεύς της εκκλησίας του χριστού εδώ στην γη… της εκκλησίας σου’’ Αμβρόσιε παιδί μου»!!! (σε μία από τις τελευταίες του καταχωρήσεις της 12/ΦΕΒ/2009) ή την παρακάτω (ως μικρό δείγμα γραφής): «kai tis poutanas pou pistevete eseis oi evraioi litourgoi tou theou miteras ''mou '' panagias… egw porni ekklisia tha se sintripso… 11 Μάρτιος 2008 12:18 μμ».

Ποιος ομφάλιος λώρος άραγε τους δένει; Ο Ιωάννης, υβρίζει, επίσης, αναπόδεικτα, όλους τους Επισκόπους και τον Πατριάρχη ως Μασσώνους. Κι αυτό έχει γίνει όχι μόνο μία φορά, για να δικαιολογηθεί ο Καλαβρύτων πως του ξέφυγε. Γράφει π.χ.: «Ορθοδοξος Πατριαρχης…τυγχανει τιμητικον μελος της Τουρκικης Μασωνικης Στοας…, η πλειονοτητα της Ιερας Συνοδου ειναι Μασονοι»!
Όχι μόνο δε ο «βασιλιάς του δάσους», αλλά και οι οπαδοί του δημοσιεύουν βλάσφημες και αιρετικές απόψεις μέσα στο μπλόγκ, του «βασιλιάς του δάσους "διδασκάλου" Ιωάννη» (που εκτός από απεσταλμένος του θεού αποκαλείται και «εωσφόρος»), οι οποίοι θεωρούν «πατέρα» τους και «γέροντα» τους -εκτός από τον Ιωάννη- και τον «Αμβρόσιο Αιγιαλίας» (ανορθόγραφα), χωρίς ο ίδιος να το αποποιείται και να τους αποκλείει από το blog του: «...Είμαστε οπαδοί του "διδασκάλου" Ιωάννη και ακόλουθοι του δρόμου που χαράζει η Θεία Χάρις …και σε μας τους οπαδούς του Ιωάννη, είναι ο πατέρας μας και γέροντας μας ο Αμβρόσιος Αιγιαλίας… ο Ιωάννης όσο ζούσε ηταν άγιος τώρα που πέθανε παραμένει να είναι πάλι ζώντανος, μα μπορούν να τον δούν μόνο όσοι φοράνε τα μάτια του σώματος του αίματος και του πνεύματος του Ιήσου μας Χριστού …ο Ιωάννης, είναι ο εωσφόρος… (4/12/08)» και «γνωριζω πως η πλειονοτητα της Ιερας Συνοδου ειναι Μασονοι».
Και παρακάτω οι οπαδοί του Ιωάννη απαντούν σε απορίες επισκεπτών του blog, όπως «Η nefeli» σε κάποιον που είχε την απορία: «Τίνος Ιωάννη "οπαδοί" μπορεί να είναι άνθρωποι που μπαίνουν εδώ και βρίζουν πρόστυχα ???? Πόθεν συνάγεται οτι ο Σεβασμιώτατος είναι οπαδός του Εωσφόρου-Ιωάννη?».
Και ο Καλαβρύτων, ενώ σε άλλες αναρτήσεις παρεμβαίνει και διαγράφει ή διαψεύδει, εδώ καμιά διάψευση. Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, που δεν διέψευσε ακόμη, ότι οι αιρετίζοντες οπαδοί του Ιωάννη, δεν είναι «παιδιά του» -όπως στο μπλόγκ του ισχυρίζονται; Αντίθετα συνομιλεί μαζί τους τόσο φιλικά. Γράφει: «Χάρηκα ιδιατέρως για την παρουσία σας, αγαπητέ μου Βασιληά του Δάσους. Ένα σημείωμα της Νεφέλης με είχε ανησυχήσει... Παρά ταύτα επέτρεψα την ανάρτηση του σχολίου σας, τιμώντας το έντιμο πρόσωπό σας + Ο & Αι Α 23.11.2008».
Κάποιους που στο παρελθόν τόλμησαν να επισημάνουν θεολογικά του λάθη, τους επιπλήττει και αφορίζει και τους θεωρεί «αιρετικούς» και διεστραμμένους! (mkka.blogspot, 19.01.08). Αντίθετα, κάποιους που υβρίζουν, βωμολοχούν, γράφουν παραληρηματικά, ανόητα και αιρετικά κείμενα στο blog του, που απείλησαν και την ζωήν θεολόγου (πάλι με ανάρτηση στο μπλόγκ του), όλους αυτους τους επιτρέπει να γράφουν και τους αποκαλεί «αγαπητούς του και έντιμους». Και το φοβερότερο βέβαια, προσφέρει βήμα σε ανθρώπους που υβρίζουν την Εκκλησία, προπαγανδίζουν για μια αόρατη «εκκλησία» δική τους εμπνεύσεως, υβρίζουν το Χριστό και την Παναγία, σπέρνοντας την σύγχυση στους πιστούς. (Και από την άλλη -τραγική ειρωνεία- κατακεραυνώνει τα Μ.Μ.Ε. και την τηλεόραση, όταν δημοσιεύουν παρόμοιες βλασφημίες). Έχω δίκιο, λοιπόν, να ερωτώ: «Ποιος ομφάλιος λώρος άραγε τον δένει με τους οπαδούς του “βασιλιά του δάσους”»;
Παραθέτω μέρος μόνο του οχετού που παρελαύνει από το δεσποτικό blog, όχι για να σκανδαλίσω με τη σειρά μου, αλλά να καταθέσω τα πειστήρια της δηλητηριώδους πνευματικής τροφής που παρέχει το blog του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιου. (Για τους αναγνώστες αυτού του κειμένου σημειώνω, πως αυτά τα λίγα εισαγωγικά που διαβάσατε φτάνουν, δεν χρειάζεται να χάσετε το χρόνο σας για τα υπόλοιπα. Φτάνουν, όχι μόνο για να αγανακτήστε, μα για να απαιτήσουμε να σταματήσει πιά αυτή η ντροπή. Τα πολλά ας τα εξετάσει η Ι. Σύνοδος. Και δεν νομίζω πως θα ισχυριστεί ο Μητροπολίτης, πως αν δεν μας αρέσει, να μην μπαίνουμε στο μπλόγκ του, γιατί κι αυτός κάνει το ίδιο, παρακολουθώντας κανάλια και blogs και ασκώντας κριτική ακόμα και σε πράγματα δευτερότερα. Εδώ, όμως, στο blog του, υβρίζονται αναπάντητα επί μήνες, πρόσωπα της πίστεώς μας. Και κάθε τόσο ο Καλαβρύτων μας πληροφορεί με καμάρι, ότι το blog το έχει υψηλή επισκεψιμότητα, ότι δηλαδή είναι πολλοί εκείνοι που γεύονται την ανάμεικτη αληθειών και δηλητηρίου «τροφή» που τους προσφέρει.
Τι λένε, Σεβασμιώτατοι, οι Ιεροί Κανόνες, το Ιερατικό ήθος και η εκκλησιαστική ποιμαντική πρακτική; Επιτρέπουν να προσφέρεται στο λαό του Θεού αυτή η τροφή από Επισκοπικό blog; Επιτρέπεται να δημοσιεύονται εκεί απειλές κατά της ζωής οποιουδήποτε ανθρώπου; Επιτρέπει η Ι. Σύνοδος να υβρίζονται από Δεσποτικό μπλόγκ όλοι οι ιερείς ως σατανάδες, όλοι οι Μητροπολίτες και ο Πατριάρχης ως Μασσώνοι; (Αλήθεια,οι ίδιοι αποδέχονται τον χαρακτηρισμό;). Επιτρέπεται να υβρίζονται θεία πρόσωπα; Ή μόνο όταν εκφράζονται βλάσφημα λόγια από ανθρώπους εκτός της Ιεράς Συνόδου (π.χ. Μίμης Ανδρουλάκης), τότε κινητοποιούνται οι Επίσκοποι;

Σημάτης Παναγιώτης, θεολόγος j


_______________________

j Υ.Γ. Δεν θα ασχολούμουν με το blog του Μητροπολίτη Καλαβρύτων, αν δεν με ανάγκαζε να ασχοληθώ με αυτό από τις πρώτες ημέρες τις λειτουργίας του, επιτρέποντας να γράψουν από αυτό εναντίον μου, συγκεκριμένοι «αγαπητοί» φίλοι του και επισκέπτες, οι οποίοι ξεκίνησαν από ύβρεις, συνέχισαν (να γράφουν) ξεσηκώνοντας εναντίον μου γονείς και μαθητές, κάνοντας αναφορές στην οικογένεια, και έφτασαν ακόμα και μέχρι απειλών για τη ζωή μου. Αναφέρω εδώ δυο τέτοιες καταχωρήσεις στο Δεσποτικό μπλόγκ:
Στην πρώτη φαίνεται η προτροπή να εκδιωχθώ από την υπηρεσία μου (και είναι σαν συνέχεια του εγγράφου που έστειλε ο ίδιος ο Καλαβρύτων προς το Υπουργείο Παιδείας για να με τιμωρήσει): Γράφει φίλος -επισκέπτης του μπλόγκ του: «Μήπως πρέπει να επιληφθεί άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης? Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ο Σύλλογος των καθηγητών» (εναντίον του Σημάτη;) (21/1/08 1:57 μμ).
Στη δεύτερη (26/1/08, 4:26 μμ) υπάρχουν απειλές για τη ζωή μου με λατινικούς χαρακτήρες:

«Ο/Η o vasilias tou dasous kai twn skoypidiwn twn thewn tis ghs.. είπε...
o…ergatis tou antixristou kirios kai theologos kirios panagiotis... metanoise panagioti

Ο…εργάτης του Αντιχρίστου κύριος και θεολόγος κύριος Παναγιώτης…μετανόησε Παναγιώτη
ilithie vlaka satana...egw eimai o pateras ris amartias.. ma kai o xristos toy geronta
ηλίθιε βλάκα σατανά…εγώ είμαι ο πατέρας της αμαρτίας… μα και ο Χριστός του γέροντα

se afto to sait... to spathi tis alithias tou laou... pros ton panagioti theologo kai se kathe
σε αυτό το σάϊτ… το σπαθί τις αληθείας του λαού προς τον Παναγιώτη θεολόγο και σε κάθε

theologo simati.. egw eimy o satanas... kathikia irodides to aima sas ta xeria tou ioannou

θεολόγο Σημάτη εγώ είμαι ο σατανάς… καθήκια Ηρώδιδες το αίμα σας τα χέρια του Ιωάννου
tha vapsi sto kentro tis omonias… opos sfazete ton xristo san arni.... etsi sto telos…
θα βάψει στο κέντρο της Ομόνοιας… όπως σφάζετε το Χριστό σαν αρνί…έτσι στο τέλος…
tha einai kai o therismos tis sporas sas.. porne esei tha rixthis... oyeeee … dioti eimai edw.

θα είναι και ο θερισμός της σποράς σας… πόρνε εσύ θα ριχτείς… ουαί… διότι είμαι εδώ».
Μέρος εκείνου του πλήθους των ύβρεων το συγκέντρωσα και το έστειλα στην Ι. Σύνοδο (και με προσωπική επιστολή στον νυν Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες Θεσ/κης Άνθιμο, Σπάρτης Ευστάθιο, Τρίκκης Αλέξιο, Ηλείας Γερμανό, Κίτρους Αγαθόνικο, Άρτης Ιγνάτιο, Ναυπάκτου Ιερόθεο, Κονίτσης Ανδρέα, Μεσογαίας Νικόλαο, Πειραιώς Σεραφείμ, κ.ά. Αρχιερείς), περιμένοντας την επέμβασή τους και επισημαίνοντας ότι εγώ δεν έδωσα τροφή, δεν ενεπλάκην διόλου, δεν ανταπέδωσα τις ύβρεις, «δεν απέστειλα κανένα μήνυμα στο μπλόγκ του, ούτε έχω πρόθεση να στείλω».

Επειδή από Μητροπολίτες και Ι. Σύνοδο δεν υπήρξε ως τώρα -ένα χρόνο μετά- καμιά …απάντηση(!) και κατά διαστήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αναφορές στο πρόσωπό μου στο εν λόγω blog, και κυρίως, επειδή γράφονται όλα αυτά τα υβριστικά κατά της Εκκλησίας, επαναφέρω το θέμα αναμένοντας, Σεβασμιώτατοι, «τα καθ’ ημάς».


Posted by Sleeper at 26.2.09 37 comments Links to this post
Labels: Αίγιο, ΑΙΓΙΟ, Αμβρόσιος, Σημάτης

Ανώνυμος είπε...

Από aigio.org

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
.
ΘΕΜΑ: Παραπομπή Μητροπολιτών σε εκκλησιαστικό δικαστήριο
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς
Αποφράς ημέρα αποδείχτηκε για τη Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος η Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009. Έκπληκτος ο ελληνικός λαός και οι πιστοί, που έχουν στενότερους δεσμούς με την Εκκλησία, πληροφορήθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/3/2009), ότι επτά Μητροπολίτες αποφάσισαν την «αθώωση» του πρώην Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα, ο οποίος κατασκανδάλισε το πανελλήνιο και διέσυρε την Ελλαδική Εκκλησία παγκοσμίως. Το αυθαίρετο, αυταρχικό και εξουσιαστικό καθεστώς της Διοικούσης Εκκλησίας για πολλοστή φορά αποκάλυψε το αποκρουστικό πρόσωπό του και έδρασε απροκάλυπτα για να διασφαλίσει τα εξουσιαστικά συμφέροντά του και για να καλύψει τα ανομήματά του, αδρανοποιώντας και παρασύροντας και όσους Αρχιερείς έχουν την καλή διάθεση, αλλ’ όχι και την τόλμη της αντιδράσεως.


Δυστυχώς, η αθώωσή του προετοιμαζόταν από εκκλησιαστικούς, νομικούς και πολιτικούς κύκλους που είχαν συμφέρον να αθωωθεί. Την αθώωσή του, μάλιστα, ενθάρρυνε και ο...
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με την όλη στάση του. Τελικά το διέπραξαν οι επτά συνοδικοί με την απόφασή τους, υποκύπτοντας στους εκβιασμούς του Παντελεήμονα, κι αναρωτιόμαστε ποιούς λόγους είχαν να τον φοβούνται. Θα θυμούνται οι περισσότεροι ότι εκβιασμούς και έμμεσες απειλές εκτόξευε ο Παντελεήμων προς τους άλλους Αρχιερείς, από την εποχή που ζούσε ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα πάρω πολλούς στον λάκκο μαζί μου», τους είχε δημοσίως διαμηνύσει.

Έτσι δικαιολογούνται οι μεθοδεύσεις και οι προσπάθειες να «πέσει στα μαλακά» ο καταδικασθείς από τα ποινικά δικαστήρια σε 6 χρόνια κάθειρξη πρώην Αττικής Παντελεήμων, που εκτίει την ποινή του στον Κορυδαλλό. Πρώτα του επιβλήθηκε εξάμηνη αργία κι έπειτα αφαίρεση μόνον της διοικήσεως της Μητροπόλεως Αττικής.

Στο μεταξύ μια ανέντιμη και αντίχριστη πράξη προετοιμάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τους Ιεράρχες, που εκτοξεύουν από άμβωνος μύδρους κατά της ανηθικότητας και παρουσιάζονται ως φύλακες του ευαγγελικού νόμου. Ζήτησε η ίδια η Ιερά Σύνοδος τη βοήθεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μπορούν κάποιοι Επίσκοποι ―παρά την ομοφυλοφιλία τους― να παραμένουν Επίσκοποι!!! Στο έγγραφο που απέστηλε προς την Αρχή η Ιερά Σύνοδος, υποστήριζε ότι πρέπει να ισχύει για τους Επισκόπους ό,τι και για τα λοιπά δημόσια πρόσωπα. Άρα «δεδομένα που αφορούν “αυστηρώς προσωπικήν (ομοφυλοφιλικήν) συμπεριφοράν” είναι άσχετα με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος. Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων (που τότε αντέδρασε) ζητεί η Σύνοδος … με έκτακτο διάγγελμά της να καταδικάσει την ομοφυλοφιλία και να διακηρύξει ότι ο βίος των Μητροπολιτών και εν γένει των κληρικών οφείλει να είναι διάφανος» (Καθημερινή 04-01-2006).

Στη συνέχεια, και μετά την καταδίκη του και τον εγκλεισμό του Παντελεήμονα στη φυλακή ―και κατά παράβαση της ίσης μεταχείρισης― προσπάθησαν να επιτύχουν την παραχώρηση μοναστηριού γιὰ τὴ φιλοξενία του καταδίκου, αντί της φυλακής, στο οποίο πρότειναν να εκτίσει την ποινή του ο πρώην Αττικής. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός, ευχαρίστως παραχώρησε για «φυλακή» ένα μοναστήρι-θέρετρο. Η ενέργεια αυτή κατακρίθηκε και έπεσε στο κενό.

Ακολούθησε άλλη προσπάθεια. Σύμφωνα με το πρακτορείο RNN, πέντε μητροπολίτες της «Ιεράς» Συνόδου, προωθούσαν την επιστροφή του Παντελεήμονα. Αυτοί ήσαν κατά το δημοσίευμα, «ο Τρίκης κ. Αλέξιος, ο θερμότερος υποστηρικτής του, και ακολούθησαν οι Μητροπολίτες Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος και ο προεδρεύων Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Προκόπιος».

Όμως καμμία απ’ όλες αυτές τις μεθοδεύσεις δεν επηρέασε τους δικαστές ―κατά την προσφιλή μέθοδο εκκλησιαστικών παραγόντων― για την αθώωση του πρώην Αττικής. Ακόμα και το πόρισμα του εκκλησιαστικού ανακριτή, Μητροπολίτη Καρυστίας Σεραφείμ, ήταν εναντίον του, αφού τον έκρινε ένοχο για 4 αδικήματα, ζητώντας την παραπομπή του σε δίκη ―και μάλιστα χωρίς να λάβει καθόλου υπ’ όψιν την ανεπίτρεπτη για κληρικό ομοφυλοφιλική δραστηριότητα, τουλάχιστον όπως την παρουσίαζαν οι γνωστές κασέτες.

Έτσι, έπρεπε να βρεθεί ο πιο αδύνατος κρίκος για να επιτύχει ο Παντελεήμων το πρώτο βήμα, ώστε να επανέλθει στον θρόνο «του» θριαμβευτής, με τους φίλους του (όπως ήδη ψιθυρίζεται) να απειλούν από τώρα τους ιερείς της Μητροπόλεώς του για αντίποινα! Και ο πιο αδύνατος κρίκος ήταν κάποια μέλη της Ιεράς Συνόδου που δεν είχαν το ψυχικό σθένος και το ηθικό ανάστημα να απορρίψουν τις απειλές και τους εκβιασμούς του εγκλείστου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα μὲ τὴν κατάπτυστη απόφασή τους: «Η Ιερά Σύνοδος θεώρησε ότι δεν υπήρχε καν λόγος να προσαχθεί σε εκκλησιαστικό δικαστήριο ο πρώην. Δηλαδή, όχι απλώς τον θεώρησε a priori αθώο, αλλά και την καταδίκη του από Εφετείο την είδε ως "δημοσιογραφικό θόρυβο". Ο συντεχνιασμός και ο αυτισμός στο αποκορύφωμά του!... Δεν θα περίμενα όμως τίποτα καλύτερο από μητροπολίτες όπως ο Μηθύμνης Χρυσόστομος και ο Νέας Ιωνίας Κωνσταντίνος, που έχουν κατ' επανάληψη βαρύτατα σκανδαλίσει το ποίμνιό τους. Ή από τον Μυτιλήνης Ιάκωβο, ενεργούμενο του Φαναρίου, το οποίο είχε δει "ευμενώς" την προσφυγή σ' αυτό του πρώην Αττικής και μάλιστα είχε "επιτιμήσει" την Εκκλησία της Ελλάδος για το "αντικανονικό" της απομάκρυνσής του από τον θρόνο», όπως διαβάσαμε στο blog «a-ergodes.com».

Αναφέρουμε αυτό το σύντομο ιστορικό, για να φανεί ότι οι Ιεράρχες που τον αθώωσαν, δεν ενήργησαν εξ συναρπαγής, αλλά ενώ ήσαν γνώστες όλων όσων προηγήθηκαν. Και τούτο ―βάσει των Ιερών Κανόνων, τους οποίους παρέβησαν― επισύρει βαριά τιμωρία στους ίδιους, ως παραβάτες εκκλησιαστικών διατάξεων και σκανδαλισμό συνειδήσεων.


Για τους λόγους αυτούς,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

τους επτά Μητροπολίτες που παρανόμως αθώωσαν τον Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη και παρακαλούμε τους νηφάλιους και πραγματικούς Επισκόπους ―ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος απέδειξε ότι υπάρχουν― α) να ακυρώσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο είναι αυτό εφικτό την κατάπτυστη απόφαση και β) να παραπέμψουν σε δίκη ως καταφρονητές του Δικαίου της Εκκλησίας, για σκανδαλισμό των πιστών και ευτελισμό της Ὀρθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τους παρακάτω επτά Μητροπολίτες:
1. Ιερισσού Νικόδημο2. Λαρίσσης Ιγνάτιο3. Μυτιλήνης Ιάκωβο4. Μηθύμνης Χρυσόστομο5. Διδυμοτείχου Νικηφόρο6. Ν. Ιωνίας Κωνσταντίνο7. Φωκίδος Αθηναγόρα

Ταυτόχρονα πληροφορούμε τὴν Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι θα συγκεντρώσουμε υπογραφές, ώστε σε περίπτωση που η Διοικούσα Εκκλησία δεν ενεργήσει άμεσα και με βάση τους Ιερούς Κανόνες, να καταθέσουμε μήνυση ως έχοντα έννομο συμφέρον μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Για την Φιλορθόδοξο Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος
ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο, εκδότης, πρ. παπικός ο Γραμματέας Παναγιώτης Σημάτης, θεολόγος-εκπαιδευτικός

Posted by Sleeper at 13.3.09 4 comments Links to this post
Labels: Αττικής Παντελεήμων

Ανώνυμος είπε...

Από το aigio.org

8.3.09
Μια δήλωση για το Μητροπολίτη
Αίγιο, 6/3/2009

Προς το aigio.org

Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του aigio.org, σε ποιον να απευθυνθώ. Όμως, στις 26/2/09 δημοσιεύσατε κείμενό μου, που γράφτηκε πριν τη έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, αφορούσε το Μητροπολίτη Καλαβρύτων και απευθυνόταν στην Ι. Σύνοδο. Το κείμενο εκείνο, δεν σας το έστειλα εγώ, ούτε φρόντισα να σας το στείλουν κάποιοι δικοί μου, και -όπως δηλώσατε- το πήρατε από το blog «apotixisi».

Το ίδιο κείμενο που εσείς δημοσιεύσατε, κάποιος άγνωστος σε μένα, το είχε δημοσιεύσει στο blog του Μητροπολίτη (19/2/2009). Ο Μητροπολίτης το σχολίασε, χωρίς όμως να …απαντήσει σε κανένα σημείο εξ εκείνων που τον αφορούσαν. Και όπως στο δικό σας ιστολόγιο, έτσι και στο blog του Μητροπολίτη, οι «φίλοι» του έσπευσαν αμέσως και δημοσίευσαν -ανωνύμως βεβαίως- ύβρεις και υποτιμητικά σχόλια, αντί να αντικρούσουν με επιχειρήματα τα καταγγελλόμενα. Με προκαλούσαν να απαντήσω, αλλά αρνήθηκα να απαντήσω σε ανώνυμους υβριστές. Τις όποιες απόψεις μου τις καταθέτω επώνυμα, γνωρίζοντας ότι κάθε φορά μαζί με την κριτική, θα ακολουθούν οι ύβρεις, όσων δεν έχουν επιχειρήματα.

Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στο Μητροπολίτη, ο οποίος στις 6/3/2009 επέτρεψε να δημοσιευθεί πάλι, για δεύτερη φορά στο blog του, το ίδιο κείμενό μου. Ποια, άραγε, σκοπιμότητα υπαγορεύει αυτή την κίνηση; Δεν έχει σημασία αν αυτό είναι ενέργεια κάποιου «φίλου» του. Το ότι το δέχτηκε, δεν το διέγραψε και επέτρεψε κατόπιν τις επιθέσεις των φίλων του εναντίον μου, δείχνει πως κάπου στοχεύει (πολλά άλλα κείμενα που τον θίγουν προσωπικά τα διαγράφει). Δημοσίευσε μάλιστα, ο ίδιος ο Μητροπολίτης, πάλι για δεύτερη φορά, τα ίδια σχόλια που πριν μερικές μέρες είχε ξαναδημοσιεύσει, με τη διαφορά πως τώρα, εχρέωσε σε μένα ή σε φίλους μου κάτι που δεν κάναμε, ισχυρίστηκε δηλαδή, ότι εγώ του…ξαναέστειλα το κείμενο!

Γράφει: «ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΝΕΡΧΕΣΘΕ; ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΝΕ; ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΗΡΤΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ. ΑΛΛΑ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΑΣ-ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΣΑΣ;».

Στη συνέχεια «επέτρεψε» στους φίλους του την δημοσίευση στο blog του υβριστικών σχολίων εναντίον μου, για τρίτη φορά μέσα σ’ ένα χρόνο: με χαρακτηρίζουν «φαιδρό, σαλταρισμένο, επικίνδυνο να διδάσκεις σε παιδιά, θλιβερό» κ.ά. Δυστυχώς, η Ι. Σύνοδος, στην οποία έχω στείλει δυο φορές αναφορά, καταγγέλλοντας την τακτική του Μητροπολίτη, που ανέχεται δια του blog του να με υβρίζουν και να απειλούν και για τη ζωή μου, δεν έχει πάρει ακόμα θέση.

Η τραγική δε ειρωνεία είναι, πως οι «φίλοι» του με εγκαλούν, διότι -λένε- τους …χαλάω την πνευματική ανάταση της Μ. Σαρακοστής με τα κείμενά μου, που δημοσιεύει στο blog του ο Μητροπολίτης. Κάποιος, μάλιστα, αποκαλύπτει, ανωνύμως πάντα (στο mkka.blogspot.com του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και στην ανάρτηση «Η ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!»), ότι είναι ένας απ’ αυτούς που δημοσίευσαν κείμενα εναντίον μου από το δικό σας ιστολόγιο (πιθανώς και ύβρεις).

Γράφει τα εξής: «Ο/Η Ανώνυμος προς άγνωστο κ Σηματη. σας έχω καταθέσει τις απόψεις μου στο καθόλου έγκυρο aigio.org πολλές φορές δεν σας τιμά καθόλου η στάση που κρατάτε στενοχωρείται - ενοχλείτε τον αμβροσιο, σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για μένα επαναλαμβάνω όμως ότι Αμβρόσιος δεν έχει ανάγκη από κανένα μας, (όμως η στάση σας με κάνει να γράφω αυτά) είναι μάγκας κ το έχει αποδείξει (6/3/2009 7:16 πμ:)» (βέβαια, το ύφος και η αφοσίωση που δείχνει προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη, φανερώνει ποιος είναι, ποιοι επιστρατεύονται για την υποστήριξή του).

Δηλώνω ότι: ούτε είπα σε οποιονδήποτε να στείλει το κείμενό μου στο blog του Μητροπολίτη, αλλά ούτε γνωρίζω ποιος το έστειλε. Υποπτεύομαι δε, ότι η όλη κίνηση αποτελεί προβοκάτσια εναντίον μου, και για τούτο αναγκάζομαι να δημοσιεύσω αυτή την δήλωση, ελπίζοντας ότι θα επιτρέψετε τη ανάρτησή της.

Σημάτης Παναγιώτης

ΣΧΟΛΙΟ Aigio.org

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι έμμισθοι ρασοφοροι υποστηρικτές του μητροπολίτη προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχυση διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και αποφεύγοντας να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.
Πέρα από τις κατάπτυστες για μητροπολίτη μεθόδους που χρησιμοποιεί για να αποδομήσει όποιον του ασκεί κριτική , μεγαλύτερη θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι εκτελεστικά όργανα είναι ρασοφοροι.

Αυτός είναι ο πραγματικός πνευματικός κατήφορος στον οποίο έχει οδηγήσει μια ολόκληρη πόλη.

Ανώνυμος είπε...

aigio.org 16.3.09
Γιατί ρίχνει λάδι στη φωτιά (εν μέσω Σαρακοστής) ο Καλαβρύτων;
Λυπάμαι, που αναγκάζομαι άλλη μια φορά να απαντήσω στον κ. Αμβρόσιο, δίνοντας αφορμή για σχόλια του τύπου «ξανάρχισε το σήριαλ του Μητροπολίτη Αμβρόσιου με το Σημάτη».

Αλλά δυστυχώς, ειδικά την περίοδο της Μ. Σαρακοστής προς το Πάσχα, έχει την τάση ο κ. Αμβρόσιος να επιτίθεται εναντίον μου, αν σκεφθεί κανείς ότι αυτή την περίοδο (Μ. Τετάρτη βράδυ του 2006) με αφόρισε και προσπάθησε να με βλάψει και επαγγελματικά καταγγέλλοντάς με στο Υπουργείο Παιδείας. Κι αυτό, γιατί δεν αντέχει το γεγονός ότι κάποιος τόλμησε να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και τις αντιρρήσεις του σε καταφανώς εσφαλμένες θεολογικές θέσεις του Μητροπολίτη, τις οποίες ο ίδιος δεν διορθώνει, αν και κατακρίθηκαν από Αρχιερείς, καθηγητές πανεπιστημίου, θεολόγους και Μ.Μ.Ε.

Προχθές, βρήκε άλλη μια αφορμή να στραφεί εμπαθώς εναντίον μου και να με διασύρει με δημοσίευση στο προσωπικό του blog (mkka.blogspot.com της 13/3/09), με τίτλο: «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΗΜΑΤΗ». Εκεί με εγκαλεί, όχι διότι έγραψα κάτι εναντίον του, αλλ’ επειδή σε Επιστολή που κυκλοφόρησε η Φιλορθόδοξη Ένωση «Κοσμάς Φλαμιάτος» (της οποίας είμαι γραμματέας), χρησιμοποιήσαμε μια Είδηση που αναφέρεται στο πρόσωπό του. Η Επιστολή, βέβαια, αυτή δεν απευθύνεται στον ίδιο, αλλά προς την Σύνοδο της Εκκλησίας, και με αυτή καταγγέλλεται η σκανδαλώδης ενέργεια μελών της Ι. Συνόδου να αθωώσουν τον Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα που κατηγορήθηκε για οικονομικά και ηθικά σκάνδαλα.

Και πού στηρίζει την επίθεση εναντίον μου ο κ. Αμβρόσιος; Στο ότι -γράφει- πριν χρησιμοποιήσουμε αυτή την Είδηση -που θεωρεί ότι τον θίγει- δεν ερωτήσαμε τον ίδιο, αν η Είδηση είναι …ακριβής! Αλλά, ποιος νόμος μας υποχρεώνει να εξετάζουμε την ακρίβεια μιας επώνυμα δημοσιευμένης Ειδήσεως; Αυτό είναι αποκλειστικά δικό του χρέος και όχι δική μας δουλειά: αν κάτι δεν αποδίδεται ορθά να το διορθώνει ή να το διαψεύδει.

Δεν αποκαλύπτει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια, που φαίνεται η αντικειμενικότητα των προθέσεων και των αναφορών της Ένωσής μας και η υποκειμενικότητα του ιδίου. Δεν αναφέρει δηλαδή, πως υπάρχουν στην Επιστολή μας (για την ανάπτυξη και κατοχύρωση των θέσεών της) δυο Ειδήσεις, στις οποίες αναφέρεται το πρόσωπό του, χωρίς κανένα δικό μας χαρακτηρισμό. Και για την πρώτη Είδηση που γίνεται αναφορά στο όνομά του, δεν ζητά, ούτε εξετάζει, αν την εξακριβώσαμε, διότι -φαίνεται- την θεωρεί ευνοϊκή και επαινετική γι’ αυτόν. Για την άλλη, όμως, που πάλι ουδέτερα (και χωρίς χαρακτηρισμό των προσώπων που εκεί αναφέρονται) παραθέτουμε, μας εγκαλεί, θεωρώντας ότι είχαμε χρέος να την εξακριβώσουμε, κι αυτό γιατί αυτή την δεύτερη, ο ίδιος φαίνεται πως την θεωρεί επιβαρυντική ή ανακριβή.

Διαβεβαιώνω εδώ, τους αναγνώστες του παρόντος, ότι σ’ εκείνους που συνέταξαν, διαμόρφωσαν, διόρθωσαν και καθαρόγραψαν την Επιστολή, δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό η σκέψη, ότι κάποια από τις δύο Ειδήσεις δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και η μία και η άλλη ήσαν δημοσιευμένες, δεν είχε υπάρξει καμιά διάψευση από τον ίδιο, άρα και οι δύο ήσαν αληθινές. Οι δύο Ειδήσεις, που εντός εισαγωγικών μεταφέραμε ήσαν οι εξής:

Η πρώτη από την εφημ. Καθημερινή (της 04-01-2006) και έλεγε: «Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων (που τότε αντέδρασε) ζητεί η Σύνοδος… με έκτακτο διάγγελμά της να καταδικάσει την ομοφυλοφιλία και να διακηρύξει ότι ο βίος των Μητροπολιτών και εν γένει των κληρικών οφείλει να είναι διάφανος» (Αυτή την ευνοϊκή αναφορά, δεν απαίτησε να την εξακριβώσουμε).

Η δεύτερη Είδηση (αυτή που τον ενόχλησε) ήταν η εξής: «Σύμφωνα με το πρακτορείο RNN: “Από τους 12 Μητροπολίτες οι πέντε στήριξαν τον κ. Παντελεήμονα. Ο Τρίκης κ. Αλέξιος ήταν ο θερμότερος υποστηρικτής του, και ακολούθησαν οι Μητροπολίτες Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος και ο προεδρεύων Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Προκόπιος”».

Μετά από αυτήν, την χωρίς χαρακτηρισμούς παράθεση των Ειδήσεων που είχαν σχέση με την ιστορία της μεθόδευσης για την αθώωση του Αττικής Παντελεήμονα, ποια έπρεπε να είναι -κατά την κοινή λογική- η σωστή αντίδραση του Μητροπολίτη; Εφ’ όσον διαπίστωσε, ότι η δεύτερη από τις ειδήσεις που αναφερόταν στο πρόσωπό του δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια, έπρεπε

1) να διαμαρτυρηθεί προς το εκκλησιαστικό πρακτορείο RNN και τον συντάκτη της Ειδήσεως Ανδρέα Λουδάρο, που είχει συντάξει και δημοσιεύσει επώνυμα την Είδηση από τις 5/12/2007, (ίσως και στα 5 με έξι ιστολόγια που την αναδημοσίευσαν κατά καιρούς) και -στη συνέχεια- να διαψεύσει την Είδηση, που ασφαλώς τώρα την πήρε …είδηση, εφ’ όσον ήταν ανακριβής.

2) Στην συνέχεια, (έπρεπε) να πληροφορήσει (και όχι να εγκαλέσει) την Φιλορθόδοξη Ένωση «Κοσμάς Φλαμιάτος», για την διάψευση στην οποία προέβη.

Έκανε κάτι απ’ αυτά ο Μητροπολίτης; Όχι. Αντίθετα, μόλις είδε και το όνομά μου στους συνυπογράφοντας την Επιστολή, θεώρησε πως βρήκε πάλι ευκαιρία, για να επιτεθεί, μόνο εναντίον μου, με ταπεινωτικούς, αλλά και υβριστικούς προς το πρόσωπό μου χαρακτηρισμούς. Με χαρακτηρίζει «ανευθυνο-υπεύθυνο Καθηγητή» και μου αποδίδει «απρέπεια». Οι συνήθεις δε ανώνυμοι επισκέπτες-φίλοι του blog του, πήραν το σήμα να ασχοληθούν πάλι μαζί μου περιφρονητικά και υβριστικά. Γράφει ένας φίλος του: «ΘΕΕ ΜΟΥ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΑΠ’ ΤΟΝ κ. ΣΗΜΑΤΗ;».

Ένα μόνο έχω να πώ: ας τον βοηθήσουν να καταλάβει, όσοι από τους φίλους του τον αγαπούν και δεν θέλουν να εκτίθεται άλλο και αυτός και η Εκκλησία, σε ποιον πραγματικά θα χρεώσει η κοινωνία αυτή την «απρέπεια».

Αίγιο, 15/3/09 Σημάτης Παναγιώτης

Υ.Γ.: Με άλλο σχολιό του ο Σεβασμιώτατος, προαναγγέλλει ότι: μέσα στην «εβδομάδα θα δημοσιοποιήσω ένα έγγραφο, το οποίο θα προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το κρίμα για τον σκανδαλισμό των πιστών μας θα βαρύνει τον κ. Σημάτη».

NEW-BYZANTIUM είπε...

ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΤΙ.. :

Μετά από 25 xρόνια έρευνας και ενώ οι ξένοι τα γνωρίζουν... (χαρακτηριστικά αναφέρουμε) :

1. Langdon J.S., John III Ducas Vatatzes’ Byzantine Imperium in Anatolian Exile, 1222-54: The Legacy of his Diplomatic, Military and Internal Program from Restitutio Orbis, Los Angeles 1979

2. Ostrogorsky G., Ιστορία του Bυζαντινού Κράτους, Γ´, Αθήνα 1981, Παναγόπουλος, Ι. (μτφρ.)

3. Heisenberg, August, 1869-1930, Subjects, Byzantine literature. Byzantine Empire - History


4. Κarl Praechter “Zum Enkommion auf Kaiser Johannes Batatzes der Barmherzige”, BZ 16 (1907) 143-48
5. Irmscher J., "Nikaia als Zentrum des griechischen Patriotismus", Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 8, 1970, 33-47


κ.λ.π.,

...εμείς οι Έλληνες αγνοούμε :


Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά.

Ποιός ήταν στην πραγματικότητα και τι κρύβεται από πίσω και αποσιωπάται;

Μετά από 25 χρόνια έρευνας αποκαλύπτεται ότι πρόκειται τεκμηριωμένα για τον ΄Αγιο Ιωάννη Βατάτζη και κακώς λέγεται ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Πρόσφατα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008, τέθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο Mαρμαρωμένος Βασιλιάς; Η σωστή απάντηση ήταν ο Ιωάννης Βατάτζης. Η έρευνα που ακολουθεί είναι άκρως αποκαλυπτική.

Δείτε την έρευνα στο :

http://www.marmaromenosautokratoras.gr/marmaromenos.pdf


www.new-byzantium.blogspot.com

Ανώνυμος είπε...

Απαντητική Επιστολή του ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΝΗ
(Στην πρόσκληση του Σεβασμ. Μητρ.
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,
Σαν ενεργό μέλος της εκκλησίας του Χριστού μας, έχοντας θρησκευτικές καταβολές από τους Γονείς μου, τους Δασκάλους μου, και την χάρης - ευλογίας του Προστάτη μου - Αγίου Αθανασίου, ανταποκρινόμενοι στο Δημόσιο κάλεσμά Σας, που μου στείλατε την Κυριακή 26/4/09 την ώρα της λειτουργίας (αφού ξεπεράσατε την ιερότητα των Μνημοσύνων) προκειμένου να συναντηθούμε, να συζητήσουμε για τις διάφορες επιστολές που κατά καιρούς έχω δημοσιεύσει, στις οποίες αναφέρονται κατ΄ εμέ πράξεις Αντίθετες του Λόγου του Χριστού από μερικούς εκπροσώπους, της Εκκλησίας μας θέλω να σας επισημάνω τούτα τα λόγια μου επειδή πιστεύω ότι: 0 ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ πρέπει να Στέκεται ψηλά στη Συνείδηση του Χριστού μας
Ως Δημόσιο πρόσωπο που είμαι, και δεν είμαι της Σχολής
"ΣΙΩΠΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ"
ούτε: Κλείσε το Στόμα σου. Αυτούς θα τους κρίνει ο ΘΕΟΣ.
0 καθένας μας επιτελεί κάποιο λειτούργημα από τη θέση που υπηρετεί και ως εκ τούτου είμαστε ευάλωτοι στην καλοπροαίρετη κριτική για τις πράξεις μας από τους άλλους. Η κριτική αυτή είναι Απαραίτητη για όλους μας, διότι μέσα από αυτή, μαθαίνουμε και διορθώνουμε τα λάθη μας. Αυτή την κριτική εγώ την θέλω. Δεν γνωρίζω εάν εσείς πίσω από τη ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΑΡΣΗ επειδή θέλετε να έχετε το Αλάθητο, ασπάζεσθε αυτή την κριτική;
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. Επειδή οι Σκανδαλώδεις πράξεις μερίδος Δεσποτάδων Συνοδικών, που έρχονται επί Δημοσιότητα, δεν ταυτίζονται με τις αρχές μου, όπως (Σεξουαλικά Σκάνδαλα, Οικονομικές ατασθαλίες, Συγκάληψη Σκανδάλων από Δεσποτάδες, Εμφύλιος μεταξύ Συνοδικών, Ίντριγκες Προκαθημένων, Βατοπαίδια, ΟFFSHORE εταιρείες, πρόσφατα ασέλγειες Ηγουμένου σε 10 παιδιά) με προσβάλλουν να τους βλέπω ως ποιμενάρχας μου, απογοητεύομαι και δικαίως αντιδρώ γι΄ αυτούς που εξευτελίζουν τον θείο Λόγο και Απορώ:
Πώς η Σεμνότητα και η ταπεινότητα του Αρχιεπισκόπου μας που τον διακρίνει ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ με αυτές τις Απαράδεχτες καταστάσεις και δεν προχωρά τάχιστα στην αλλαγή του Εκκλησιαστικού Δικαίου για να απομονώσει την Ιερά Σύνοδο από τους Ανάξιους Συναδέλφους του; Περιμένω πολλά από τον προκαθήμενο, εάν οι ίντριγκες τον βοηθήσουν και θα αναμείνω και τη Δική σας θέση, ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, για τα πιο πάνω.
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ: προσωπικά δεν μας χωρίζει τίποτα, οι πράξεις μας κρίνονται και επειδή ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ το έργο που παρουσιάζει η Μητρόπολή μας χάρις στις προσπάθειές σας, δεν θέλω να είμαι αγνώμων γι΄ αυτό, είμαι υποχρεωμένος αντί της συνάντησής μας, ΔΗΜΟΣΙΑ να σας κάνω μια ΕΞ0ΜΟΛ0ΓΗΣΗ ΜΟΥ, την οποία πιστεύω θα την λάβετε υπ΄ όψιν Σας, προκειμένου να επιστρέψει ο κόσμος στην εκκλησία.
- Σταματήστε να είστε ΕΥΡΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ και αρκεστείτε
στα ποιμαντικά σας καθήκοντα.
- Μην χτίζετε Ιερά Ντουβάρια, και πύργους του Βαβέλ), και
θεμελιώστε στις ψυχές του Ποιμνίου σας, ΑΓΑΠΗ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ -
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ.
- ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ τα Σχέδιά σας για το Ιερό Προσκύνημα,
θρησκευτική παρακαταθήκη μας της Παναγίας μας, που θέλετε
να την κάνετε Χρηματιστήριο και επισκευάσετε τον Ναό.

- Βάλτε χαλινάρι στο Δεσποτισμό Σας και παύστε να
εκσφενδονίζετε κεραυνούς από Άμβωνος.
- Αγαπήστε τους ταπεινούς Λευίτες συνεργάτες σας και μην
ασκείτε εξουσία.
- Δώστε πατρική συγχώρια στο κόσμο μέσα από το φως της
θείας Ευχαριστίας και μην διώχνετε, μην αφορίζετε όσους έχουν
αντίθετη άποψη με τη δική σας.
- Δέστε τον κόσμο μέσα από το Αναστάσιμο φως και όχι μέσα
από την εφήμερη Αίγλη του θρόνου σας και της ψεύτικης Λάμψης
της φανταχτερής Σχολής σας.
- Η ταπείνωση είναι στο πνεύμα του Χριστού μας.
Καιρός είναι, Σεβασμιώτατε, να κάνουμε όλοι μας την Αυτοκριτική μας, διότι όλοι έχουμε Ανάγκη Αγάπης, Συγχώρεσης, Μετάνοιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας όσο ψηλά και εάν φθάσουμε τις ρίζες μας, διότι αν τις ξεχάσουμε είμαστε ΕΝΑ ΜΗΔΕΝ, τα πάντα ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 30-4-2009

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Νίκο!

Ο μόνος πολιτικός που δε μασά τα λόγια του και δε φοβάται το πολιτικό κόστος.
Του πρέπει έπαινος δημόσια.
Όλοι οι πολιτικοί και πολιτευτές, ενώ κατ΄ιδίαν αντιδρούν καταδικάζοντας τις ενέργειες του μητροπολίτη , δημοσίως απαντούν με αφωνία και σιωπή.
Αυτοί δεν μετρούν τους ψήφους ή μήπως κάτι άλλο παίζει;
Και πάλι μπράβο!