Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Το μάθημα των Θρησκευτικών βρίσκεται υπό διωγμόν. Το Υπουργείο Παιδείας και -κατ επίφαση Θρησκευμάτων- επιτίθεται κατά τῆς Ορθοδόξου πίστεως, καταργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ συγχρόνως με διάφορα προσχήματα και με αδικαιολόγητες δικαιολογίες εμπαίζει και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς -με πόνο ψυχής- απευθυνθήκαμε στον ἐξαίρετο μεν άνθρωπο, αλλά και τραγικό τώρα Υπουργό της Παιδείας κύριο Στυλιανίδη με το παρακάτω ἔγγραφο, επισημαίνοντας σοβαρές ἐκτροπές και παραβιάσεις του ισχύοντος Συντάγματος.
Παραδίδουμε, λοιπόν, στην δημοσιότητα το έγγραφο αυτό και αφήνουμε την κρίση στον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. Από τήν συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ἀλλα περιμέναμε.
Θέτουμε το ερώτημα: με ποιά κριτήρια και με ποιό δικαίωμα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει χαρακτηρίσει τό θρἠσκευμα ως απόρρητο προσωπικό δεδομένο; Σε ποιές διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας στηρίζεται η Ἀπόφαση της Αρχής; Και επίσης σε ποιές διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκῆς Ενώσεως; Όποιος γνωρίζει, παρακαλώ, ας μου απαντήσει στο e-mail: mkka@otenet.gr.
Δώστε, παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, δώστε ένα χεράκι για να γκρεμίσουμε την αυθαιρεσία τῆς Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μιᾶς Αρχής, η οποία αυθαιρετεί! Μιάς Αρχής η οποία παραβιάζει τό Σύνταγμα. Μιάς Αρχής η οποία αθετεί τις υπ'αριθμ. 3533/1986 καί 2176/1998 Αποφάσεις του Σ.τ. Ε (βλ. άρθρα κ. Αναστ. Μαρίνου στην εφημερίδα "Εστία" της 11ης, 12ης και 13ης Αυγούστου 2008). Μιάς Αρχής η οποία εκδίδει αποφάσεις που είναι αντίθετες πρός τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και πρός τις επιταγές ης Συμβάσεως της Ρώμης. Οι Αρχές και οι Παραδόσεις μας πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Αγαπητοί Έλληνες και συν-έλληνες ξυπνήστε!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟς
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2008
(Ο Μετρητής μας τώρα δείχνει 53.459 επισκέψεις))

******************************

Εξοχώτατον Κύριον
Ευρυπίδην Στυλιανίδην
Υπουργόν Εθνικῆς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργεῖον Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου, 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ


Αγαπητέ μοι Κύριε Ὑπουργέ,
Εμελέτησα μετά προσοχῆς το περιεχόμενον των Ἐγκυκλίων με αριθμ. Πρωτ. 91109/Γ2. 10.07.08 και 104071/Γ2.04.08.2008 και με τίτλον «Ρύθμιση μαθη-τικών θεμάτων», το οποίον και ημάς τους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταγούς ουδόλως ικανοποίησεν, αλλά και υφ’ολοκλήρου σχεδόν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου κατεκρίθη. Η πρώτη Εγκύκλιος ηρμηνεύθη, ότι δι΄αυτής το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται πλέον προαιρετικόν «γιά όλους». Άλλα δημοσιογραφικά έντυπα εθεώρησαν ότι διά της Εγκυκλίου εισάγεται «απαλλαγή... για όλους από τα Θρησκευτικά». Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν εις τα φύλλα τους: «καταργούν τα Θρησκευτικά από τα σχολεία!...» Γενικώς διά της πρώτης Εγκυκλίου εθεωρήθη, ότι πλήττεται το μάθημα των Θρη-σκευτικών.
Η είδησις αύτη ήλθεν ως κεραυνός εν αιθρίᾳ! Όλες οι εφημερίδες της 31ης Ιουλίου ε.έ. εθεώρησαν τα διά της Εγκυκλίου οριζόμενα ως πλήγμα κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Την ανησυχίαν μας διεσκέδασεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφερεν εις τα Μέλη της συνεδριαζούσης Ιεράς Συνόδου την διαβεβαίωσιν Υμών, ότι διά νεωτέρας Εγκυκλίου θα θεραπευθή η εμφιλοχωρήσασα παρερμηνεία, διότι η Κυβέρνησις δεν προτίθεται να πλήξῃ το μάθημα των Θρησκευτικών!
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος ανεμένομεν την νεωτέραν-διορθωτικήν- Εγκύκλιον, της οποίας όμως το περιεχόμενον όχι μόνον μας απογοήτευσεν, αλλά και επλήρωσεν τας καρδίας μας αγανακτήσεως. Διότι αντί να επανορθώση τα πράγματα, κατέστησε ταύτα έτι μάλλον τραγικώτερα. Το Υπουργείον Παιδείας διά της Εγκυκλίου ταύτης φέρεται ως να εμπαίζη τον Ελληνικόν Λαόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του.
Τι νέον προσέφερεν η Εγκύκλιος αύτη, Κύριε Υπουργέ; Ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....»; Μα αυτό είναι αυτονόητον! Το εγνωρίζομεν και ουδέποτε ηγέρθη αμφισβήτησις περί αυτού. Οι Καθηγηταί και οι Διδάσκαλοι θα διδάξουν ασφαλώς τα μαθήματα, ως ταύτα ορίζονται διά των αναλυτικών Προγραμμάτων. Αλλά εις ποίους θα το διδάξουν, εφ’ όσον καθ’ υπόθεσιν έκαστος μαθητής δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του; Το ερώτημα, όθεν, όπερ έχει τεθῆ ενώπιόν μας είναι: ο Ορθόδοξος μαθητής τι θα κάμη; Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήση το μάθημα των Θρησκευτικών, να βαθμολογηθή κλπ. ή είναι ελεύθερος με μίαν απλήν δήλωσιν του ιδίου ή του γονέως του να απαλλαγή; Με άλλα λόγια το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τα τέκνα των Ορθοδόξων οικογενειών;
Εκ του συνδυασμού του περιεχομένου αμφοτέρων των Εγκυκλίων συνάγεται ακριβώς το αντίθετον συμπέρασμα. Άρα και τα δημοσιεύματα των Εφημερίδων απέδωσαν την πραγματικότητα και αι των Σεβ. Ιεραρχών ανησυχίαι είχον βάσιν!
Το πρόβλημα θα ελύετο, εάν εις το κείμενον της δευτέρας -διορθωτικής- Εγκυκλίου προσετίθετο μία και μόνη λέξις, η λ. «υποχρεωτικώς», οπότε το κείμενον θα είχε ως εξής: «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται υποχρεωτικώς εις τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις σχολικές μονάδες τῆς .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....». Τότε οι Ετερόδοξοι, οι Αλλόδοξοι και οι άθεοι μόνον –και μόνοι αυτοί- διά τινος δηλώσεώς των θα ηδύναντο να απαλλαγούν εκ του μαθήματος. Άρα ούτως εχόντων των πραγμάτων επί των ημερών σας η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ένα εισέτι πλήγμα!

Κύριε Υπουργέ,
Ημείς σἠμερον επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν σας εις μίαν άλλην παράμετρον τοῦ προβλήματος: Διά της επιχειρουμένης ρυθμίσεως παραβιάζετε το Σύνταγμα της Ἑλλάδος! Το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον προσδιορίζει και επιβάλλει τον χαρακτηρα της Παιδείας, ήτις μάλιστα τελεί υπό την προστασίαν του Κράτους.
Το άρθρον 16 διαλαμβάνει τα εξής:
«2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Καθισταμένου, λοιπόν, προαιρετικού του μαθήματος των Θρησκευτικών τίνι τρόπω θα αναπτυχθή η θρησκευτική συνείδησις εις τους μαθητάς;

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει ψηφισθή υπό του Ελληνικού Λαού! Ουδείς έτερος δύναται να είναι υπέρτερος αυτού, ούτε το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον, ούτε οι παράγοντες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως και η οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή εις την Χώραν μας. Παν ό,τι αντιστρατεύεται το Σύνταγμα είναι εξ αρχής και εξ ορισμού άκυρον!
Όθεν ως Έλλην πολίτης διαμαρτύρομαι διά την επιχειρουμένην αλ-λοίωσιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και σας παρακαλώ να ακυρώσετε αμέσως πάσαν εναντίαν πράξιν.
Επί δε τούτοις διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς ενημέρωσιν.
*************************
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Παράρτημα Νομού Τρικάλων
Κονδύλη & Σολωμού
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24310 26549

Τρίκαλα 12-8-08
Αριθμ. Πρωτ: 3

Προς τον αξιότιμο κύριοΕυριπίδη ΣτυλιανίδηΥπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με της εγκυκλίους υπ΄ αριθ. 91109/Γ2/10-7-2008 και 104071/Γ2/4-8-2008, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε μαθητής με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ,η του κηδεμόνα του, χωρίς να υποχρεούται καν να δηλώνει τον λόγο, κάτι που συνέβαινε έως τώρα. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και το σκεπτικό της εγκυκλίου. Πολλοί γνωστοί κύκλοι θριαμβολόγησαν γιατί η εγκύκλιος αυτή όπως πιστεύουν θα οδηγήσει, επί τέλους, στην κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν και αιφνιδιαστικά, τα κέντρα που πολεμούν την Ορθοδοξία και προωθούν τον αποχριστιανισμό, προσπαθούν να απογυμνώσουν την ελληνική νεολαία από την Ορθόδοξη πολιτισμική της κληρονομιά.
Το υπουργείο μιλάει για εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, τροφοδοτώντας για μια ακόμη φορά έντονες αντιπαραθέσεις για την αναγκαιότητα και τη μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Εν όψει τούτων και για να γίνει γνωστή η προσπάθεια παραπληροφόρησης κρίναμε ότι θα έπρεπε να παραθέσουμε την είδηση όπως αυτή πέρασε - δημοσιεύθηκε σε κάποιες εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων:
1. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση (ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 31-07-2008.
2. Εκτός Θρησκευτικών με μια δήλωση . Η είδηση αρχίζει : Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση θα απαλλάσσονται, πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=89671
3. Με δήλωση η εξαίρεση από τα Θρησκευτικά . Με μία απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξαιρεθούν από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα απαλλάσσονται πλέον από το συγκεκριμένο μάθημα.
"http://ant1online.gr/Society/Education/Pages/20087/67ef10a3-829e-4a9a-ba46-5468373a7ec2.aspx" .
4. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση και χωρίς κάποια παραπάνω διαδικασία, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή. "http://zougla.gr/news.php?id=5698" .
5. Προαιρετικά τα Θρησκευτικά. Απλούστερη γίνεται η διαδικασία απαλλαγής όσων μαθητών δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, αφού στο εξής θα απαιτείται μια απλή δήλωση των γονέων, χωρίς αιτιολόγηση. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31-07-08 .
6. Εύκολη απαλλαγή από Θρησκευτικά Πιο εύκολη γίνεται η απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31-07-08.
7. «Προαιρετικά τα θρησκευτικά» Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας (στις 10 Ιούλη) το μάθημα των θρησκευτικών θεωρείται προαιρετικό. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1-8-08.
8. «Έρχεται μαζική φυγή από τα Θρησκευτικά». TA NEA 1- 8 – 08.
Για όλα αυτά θέλουμε να καταγράψουμε κάποιες σκέψεις μας.
-Αυτή την αρνητική εντύπωση για το μάθημα την δημιούργησε η συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιος που είναι δοσμένη έτσι ώστε να δημιουργεί πρόβλημα , ευκαιρία για παραπληροφόρηση και πόλεμο για μια ακόμη φορά κατά του μαθήματος . Πως η Ελληνική Πολιτεία υιοθετεί χωρίς σοβαρή σκέψη μία απλή σύσταση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη; Όταν υπάρχουν η εγκύκλιος Γ2/61723-13/6/2002 και το δελτίο Τύπου 24/2/2005, δεν νομίζουμε ότι υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή.
-Τι εξυπηρετεί, η νέα εγκύκλιος όταν είναι γνωστό ότι η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ισχύει για τους μαθητές που ήταν αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι ( αν βέβαια το επιθυμούν και οι ίδιοι);Το μάθημα εκπληρώνει παιδαγωγικούς και όχι εκκλησιαστικούς σκοπούς. Γι΄ αυτό και η απαλλαγή από το μάθημα εσφαλμένα θεωρείται ως προστασία της συνειδήσεως και της ανεξιθρησκίας των μαθητών .Τα παιδιά με βάση τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάσκονται το φαινόμενο της θρησκείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον υπαρκτό θρησκευτικό πολιτισμό και παράδοση της χώρας.
-Αν το μάθημα των Θρησκευτικών γίνει προαιρετικό τότε θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ίδια αρχή και για άλλα μαθήματα. Στα σχολεία, εκτός από παιδιά θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχουν και παιδιά εθνικών μειονοτήτων! Μήπως δεν είναι τυχαία η αλλοίωση της εθνικής μας ιστορίας τα τελευταία χρόνια;
-Στο Σύνταγμα που ακόμα ισχύει και δεν άλλαξε, σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης είναι: ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» ΑΡΘΡΟ 16,2. Προβλέπει δηλαδή ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης».Στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος δεν υπάρχει κεντρικός σκοπός της παιδείας;
-Κατά πόσο εφαρμόζεται η επιταγή του συντάγματος , που ορίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία της χώρα μας πρέπει να διακατέχεται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, άρθρο 1);
-Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει , χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην κοινωνική του ζωή .Το ζητούμενο είναι εάν την αρχή αυτή την παραβιάζει ένα σχολικό μάθημα. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών δεν κινδυνεύουν από ένα μάθημα. Κινδυνεύουν από τόσους άλλους παράγοντες που πολλοί από αυτούς υπάρχουν και στα σχολεία.
-Το μάθημα ουσιαστικά καταργείται , εφόσον όσοι απαλλάσσονται από αυτό δεν το αναπληρώνουν με κάποιο άλλο π.χ. Ηθικής . Μήπως ωθούμε τους μαθητές με κίνητρο την τεμπελιά, να ζητούν απαλλαγή από το μάθημα και έτσι αφού απαξιωθεί και συρρικνωθεί στη συνέχεια να καταργηθεί;
-Το Υπουργείο Παιδείας αντιφάσκει όταν από την μια πλευρά προωθεί μεθόδους διδασκαλίας όπως η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα και από την άλλη ουσιαστικά υποβαθμίζει το μάθημα των θρησκευτικών σε προαιρετικό.
Για τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ, το Παράρτημα Νομού Τρικάλων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα και ζητά την ανάκληση της απόφασης που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιοτου Παραρτήματος Νομού Τρικάλων
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ο Πρόεδρος

Ιερεύς Απόστολος Μανώλης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αξιότιμο κ. Κων. Καραμανλή Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
2. Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3. Αξιότιμο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
4. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
5. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιο
6. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ
7. Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Ν. Τρικάλων
8. Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
**************
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με το έγγραφο 91109/Γ2/10.7.08 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζει το θέμα της απαλλαγής των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των Θρησκευτικών. Με τη ρύθμιση αυτή τα Θρησκευτικά καθίστανται ουσιαστικά μάθημα επιλογής, αφού «για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής».
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, την αγανάκτησή μας και την πλήρη αντίθεσή μας στη ρύθμιση αυτή. Κατανοούμε απολύτως την απαλλαγή αλλοθρήσκων και ετεροδόξων μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε τη λογική απαλλαγής των ομοδόξων. Αν το ΥΠΕΠΘ ήθελε να είναι συνεπές με τον εαυτό του θα έπρεπε να δέχεται απαλλαγή των αλλοεθνών μαθητών και στα μαθήματα της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας κλπ. Δεν το κάνει όμως και ορθά.
Η απαλλαγή ίσχυε μέχρι τώρα μόνο για δύο μαθήματα, τα θρησκευτικά και τη γυμναστική. Για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό από γιατρό, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί όμως ο μαθητής να ζητήσει απαλλαγή με μια απλή δήλωση, ούτε για τη γυμναστική ούτε για κανένα άλλο μάθημα, πλην των Θρησκευτικών. Με τον τρόπο αυτό τα Θρησκευτικά υποβαθμίζονται ακόμα και σε σχέση με το μάθημα της Γυμναστικής.
Η ρύθμιση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, διότι με παρόμοια λογική θα μπορούσαν και άλλα υποχρεωτικά μέχρι σήμερα μαθήματα να γίνουν προαιρετικά. Για παράδειγμα, οι ξένες γλώσσες με δεδομένο ότι το πλείστον των μαθητών διδάσκονται τις ξένες γλώσσες σε φροντιστήρια, όπου μάλιστα προετοιμάζονται για τη λήψη τίτλων (Lower, Proficiency κλπ.). Όλοι αυτοί οι μαθητές δικαιολογημένα θα ζητούσαν απαλλαγή από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ. Πολλοί μαθητές επίσης είναι αθλητές ή ασχολούνται ερασιτεχνικά με διάφορα αθλήματα. Γιατί οι μαθητές αυτοί να μη ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής; Ακόμη, με τη λογική αυτή θα έπρεπε τα μαθήματα που σχετίζονται με την κοινωνική αγωγή και την οργάνωση της πολιτείας να είναι προαιρετικά αφού υπάρχουν μαθητές με αναρχικά πολιτικά φρονήματα. Ανάλογο σκεπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με βασικά νομοθετήματα του ελληνικού κράτους:
1. Στο ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 16) αναφέρεται ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Γιατί λοιπόν η Πολιτεία παραβλέπει τους σκοπούς τους οποίους πρωτίστως η ίδια είναι ταγμένη να υπηρετεί;
2. Στο νόμο 1566/1985, άρθρο 1, αναφέρονται μεταξύ άλλων ως σκοποί της εκπαίδευσης και «να εμπνέονται οι μαθητές από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης». Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με μαθήματα κατά βάση ηθοπλαστικά όπως είναι τα θρησκευτικά. Όταν όμως τα θρησκευτικά γίνουν μάθημα επιλογής πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί;
Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης; Απάντηση στο ερώτημα δίνεται στο πόνημα του διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου κ.Γεωργίου Κρίππα «Η συνταγματική κατοχύρωσις του μαθήματος των θρησκευτικών παρ’ημίν και εν τη αλλοδαπή», το οποίο έχει δημοσιευθεί και στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» (τόμος 71, τεύχος 1ον, Ιανουάριος-Ιούνιος 2000). Δυστυχώς, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι πρωτοτυπούμε και δεν αντιγράφουμε τα καλά των Ευρωπαίων αλλά μόνο τα αρνητικά. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και άλλες τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σε ορισμένες δεν είναι απλά γνωσιολογικό αλλά κατηχητικό. Ακόμα και στην «άθεη» Γαλλία, όπου από το 1880 απαγορευόταν στα σχολεία κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε θρησκεία, τα τελευταία χρόνια επανήλθαν τα θρησκευτικά σαν μάθημα θρησκειολογίας.
Ελπίζουμε πως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν θα κωφεύσει στην έκκλησή μας και θα αποσύρει άμεσα τη σχετική ρύθμιση, η οποία μόνο κακό θα προκαλέσει στην κοινωνία μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ»

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στην Κοινωνία μας είναι πολυσχιδής και πολύπλευρη! ‘Ένα πλήθος ανθρώπων ευεργετούνται!
Κατ’ αρχήν είναι εκείνοι πού απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ευαγή Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας.
Είναι δηλ. οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες και οι γερόντισσες των δύο Γηροκομείων μας, το «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» ή (ΚΕΔΙΚ) στα Καλάβρυτα και το «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”» στο Αίγιο.
Είναι επίσης εκείνοι, που ανήμποροι πια να αυτοεξυπηρετηθούν, με περισσή στοργή προστατεύονται στις δύο Μονάδες Κατάκοιτων, που λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο Αίγιο, όσο και στα Καλάβρυτα.
Πρέπει να προστεθούν ακόμη όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα ζεστό και προ πάντων ένα εκλεκτό πιάτο φαγητού, αυτό που προσφέρεται από το Εστιατόριο «το Στέκι της Αγάπης» στο Αίγιο.
Είναι όσοι σε τακτά διαστήματα παραλαμβάνουν είδη διατροφής και καθαριότητος από το κατάστημα, που ονομάσαμε «το Κελάρι της Αγάπης».
Ας μνημονεύσουμε εδώ και τις ευεργετικές υπηρεσίες, που παρέχει στην Επαρχία Καλαβρύτων ιδιαίτερα το «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής», το πολύ γνωστό και με λαμπρή ιστορία «το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Καλαβρύτων», όπως λεγόταν μέχρι χθες.
Ευεργετούνται επίσης όσοι φοιτούν στις Σχολές μας και μαθαίνουν είτε τη Βυζαντινή Μουσική, είτε την Αγιογραφία και τη Ζωγραφική Τέχνη στις αντίστοιχες σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα προς το παρόν λειτουργεί μόνο η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε το Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο Αίγιο, όπου στεγάζονται οι παραπάνω Σχολές, αλλά και το “Interner Cafe”, το οποίο προσφέρεται στους αγαπητούς φοιτητές των ΤΕΙ Αιγίου.
Αλλά και το Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ) της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον λειτουργεί στο Αίγιο και διαθέτει Παράρτημα στα Καλάβρυτα.
Είναι τα παιδιά μας που φιλοξενούνται κάθε χρόνο το καλοκαίρι στις Κατασκηνώσεις μας στα μαρτυρικά, αλλά και μαγευτικά, Καλάβρυτα.
Ας προστεθούν επίσης και τα πλήθη των νέων από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που φιλοξενούνται ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι) στο Διεθνές Κέντρο Νεότητος «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», που λειτουργεί στα Καλάβρυτα.
Είναι οι ακροατές των ραδιοφωνικών εκπομπών, που παρέχονται από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μας «Διακονία και Μαρτυρία», από τη συχνότητα 102,3 στα FM στο Αίγιο και 92,1 FM στα Καλάβρυτα.
Είναι και εκείνοι, οι οποίοι χωρίς κόπο βρίσκουν ένα καλό βιβλίο πνευματικής οικοδομής στο βιβλιοπωλείο μας με τίτλο «Βιβλίο και Εικόνα».
Ας προσθέσουμε εδώ και τους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Stands, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μερικούς ιερούς Ναούς. Βρίσκουν εκεί, καθώς διαβαίνουν, ένα καλό βιβλίο, ένα περιοδικό ή ένα χριστιανικό έντυπο, είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για την ενημέρωσή τους ή την πνευματική οικοδομή τους.
Μια και έγινε λόγος για χριστιανικά έντυπα ας μνημονεύσουμε εδώ τα πληροφοριακά έντυπα της Μητροπόλεως «Διακονία και Μαρτυρία» και «Στοργή στα Γηρατειά, τις ρίζες της ζωής μας», που κυκλοφορούν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε μερικές χιλιάδες αντιτύπων και διανέμονται δωρεάν ταχυδρομικώς και όχι μόνο και ενημερώνουν για τη ζωή και τη δράση μας.
Τέλος πρέπει να μνημονευθoύν τόσο η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στη διεύθυνση web site www.im-ka.gr, όσο και οι ιστοσελίδες των διαφόρων τομέων δράσεως, όπως http://users.otenet.gr/¬kedikmh του ΚΕΔΙΚ, www.a-melathron.gr του Γηροκομείου «ο Άγιος Χαράλαμπος» Αλλά και ο ιστότοπος (blog), του οποίου επιμελείται προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:
Ένα πλήθος εθελοντών, κυρίως δε εθελοντριών κυριών, που σαν τις μέλισσες τριγυρίζουν γύρω από τις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ασκούν το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον τους.
Είναι εκείνοι που έρχονται είτε για να πλύνουν τους γέροντες, είτε για να τους συνοδεύσουν στις εξόδους τους, είτε για να υπηρετήσουν στην κουζίνα, είτε για να ψάλουν στις τακτικές ακολουθίες, που γίνονται στα παρεκκλήσια των Ιδρυμάτων μας κλπ.
Είναι οι μουσικοί, που έρχονται σε τακτά διαστήματα για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους των Γηροκομείων μας.
Είναι τα εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι διάφοροι φιλάνθρωποι, που προσφέρουν γεύματα στα Γηροκομεία μας.
Είναι οι καταστηματάρχες, που προσφέρουν δωρεάν είτε ένα γεύμα, είτε ένα καφέ στους γέροντες κλπ.
Είναι οι καθηγητές-καλλιτέχνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Σχολές μαθητείας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Είναι τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ευαγών Ιδρυμάτων μας, που τα διοικούν και τα οποία συνεδριάζουν τακτικά και επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των.
Είναι οι εθελόντριες κυρίες, που θυσιάζονται είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να καθαρίσουν, είτε για να εκτελέσουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες (όπως στο τηλεφωνικό κέντρο), είτε για να διδάξουν το λόγο του Θεού στους γέροντες και τις γερόντισσες των Γηροκομείων μας. Αυτές δηλ. που καθημερινά, αφήνουν για λίγο την οικογένειά τους, και έρχονται κοντά μας για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίας των στο όνομα του Χριστού μας. Ένα αληθινό μελίσσι τριγυρίζει εδώ και εκεί στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ευφραίνει την καρδιά μας.
Ανάμεσα στους εθελοντικώς κοπιάζοντες κοντά μας είναι διακεκριμένα πρόσωπα της Κοινωνίας μας, άνθρωποι του πνεύματος, λειτουργοί των γραμμάτων, οι οποίοι ταπεινά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο έργο του Θεού.
Μεταξύ των εθελοντριών μας αξίζει να μνημονεύσουμε την κυρία Α.Μ. στο Αίγιο έχει προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο της Εκκλησίας, τώρα δε διακονεί το έργο της αγάπης στο Παλατάκι της Αγάπης «ο άγ. Χαράλαμπος». Το πονάει περισσότερο από το σπίτι της και έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον.
Μεταξύ των εθελοντριών μας επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε και την κυρία Χ.Α. στα Καλάβρυτα προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο του Καλλιμανουλείου Ιδρύματος. Ξυπνάει πρώτη, κοιμάται τελευταία, φροντίζει τα πάντα, κρατάει τα κλειδιά, παρακολουθεί τα πάντα, έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον! Σήμερα είναι ογδόντα τεσσάρων ετών, μια γυναίκα-φαινόμενο αντοχής και αυτοθυσίας!
Είναι επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών ιερέων μας, οι οποίοι ανελλειπώς επισκέπτονται τα Ιδρύματά μας για να τελέσουν την θεία λειτουργία και τις άλλες ιεροτελεστίες.

ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
Υπάρχει και μια άλλη αθέατη όψη της προσφοράς της Μητροπόλεώς μας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η εργασία την οποία εξασφαλίζει και προσφέρει σε ένα πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι υπό την στέγη της τοπικής Εκκλησίας κερδίζουν τα προς το ζειν.
Στο σημείωμα αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την πτυχή της προσφοράς μας. Στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως απασχολούνται είτε με πλήρη απασχόληση, και λαμβάνουν κανονικές αμοιβές, είτε με μερική απασχόληση, οπότε λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! Για την πληρωμή των μισθών ή επιδομάτων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, κατά τον μήνα Ιούλιο, για την πληρωμή μισθών, επιδόματος αδείας και εισφορών Ι.Κ.Α. από την Ιερά Μητρόπολη εκταμιεύθηκαν συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ και ΕΝΑ ΕΥΡΩ (139.621,00 €) ή άλλως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (47.575.855) δραχμές, για να μη ξεχνάμε και τη δραχμούλα μας.
Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει να προστεθή ένας αριθμός τριάντα περίπου (30) εργαζομένων στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνος «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ», των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται μεν από τον εργοδότη-μισθωτή και πέντε (5) επίσης θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής του Μεγάλου Σπηλαίου «Grand Chalet”, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται επίσης από τον εργοδότη-μισθωτή. Οι θέσεις αυτές εδημιουργήθησαν από την Ιερά Μητρόπολη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ένας μικρός στρατός λοιπόν εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι κερδίζουν το ψωμί τους μέσα σε ένα πολιτισμένο χριστιανικό περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και αξιοπρέπεια.
130 άτομα (95+35) εργάζονται κοντά μας με σχέση αμειβομένης εργασίας.
200 περίπου άτομα εργάζονται κοντά μας ανιδιοτελώς και προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά.
Αυτή είναι μια άλλη όψη της Διακονίας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 16.682,43

2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»
42 ΝΗΠΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.970,13

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 100 ΠΑΙΔΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.436,00

4. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨
50 ΤΡΟΦΙΜΟΙ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 28 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 51.526,34

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 30- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 21
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 42- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 12
ΣΥΝΟΛΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 72 -ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 33 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 50.522,95

6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 35 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗΣΑΝ 534 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.847,00

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ¨ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 1700€
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.207,85

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ
(πρ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.894,00

9. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΒΙΒΛΙΟ & ΕΙΚΟΝΑ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.749,00

10. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
80 ΜΑΘΗΤΕΣ - 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 2.785,89
11. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
25 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

12. ΙΝΤΕRNET CAFÉ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

13. α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 30
β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ “GRAND CHALET
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 5


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13 Αυγούστου 2008,
Επέτειος της εκλογής μου ως Τιτουλαρίου Μητροπολίτου Ταλαντίου (1976)
Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 52.640/13.08.2008, ΩΡΑ 10.45 π.μ.

"ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της φιλανθρωπίας, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο σε συνεργασία με το Δήμο Αιγίου η δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων με την επωνυμία "το Κελάρι της Αγάπης". Η συγκεκριμένη ονομασία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα Στυλιανού Καπράλου, μας παραπέμπει στα κελάρια των μοναστηριών που πάντα προσέφεραν με αγάπη αυτά που είχαν για να ανακουφίσουν τον συνάνθρωπο. Ο πατέρας Στυλιανός, συνέχισε δηλώνοντας στον "Φ" ότι πρόκειται για ένα "κατάστημα" κάθε ανθρώπου που έχει ορισμένες ανάγκες και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, με σύμμαχό του την αγάπη.
Τα τρόφιμα που διατίθενται στο κελάρι προέρχονται από αγορές που κάνει η Μητρόπολη, από προσφορές επιχειρήσεων, καταστημάτων αλλά και ιδιωτών. Οι δικαιούχοι είναι εφοδιασμένοι με κάρτες τις οποίες προμηθεύονται από τον ιερέα της ενορίας τους, αφού υποβάλουν την σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα οποία είναι: α) εκκαθαριστικό Εφορίας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή του δήμου και της Μητρόπολης.
Αυτή τη στιγμή το "Κελάρι της Αγάπης" προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης. Όπως μας επισήμανε ο Πατήρ Στυλιανός, είναι σε άριστη κατάσταση και όλα τα τρόφιμα σε πακέτα. Ακόμα συμπλήρωσε ότι γίνεται διανομή τέσσερις φορές το μήνα σε εκατόν εβδομήντα οικογένειες. Τις ημέρες που δεν γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων, το "Κελάρι" μπορεί να δέχεται τις προσφορές του κόσμου, οι οποίες μπορεί να είναι σε είδος ή κάποιο χρηματικό ποσό στην μνήμη κάποιου.
"Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, ίσως γίνει και δυσκολότερη. Το κελάρι ευελπιστεί να είναι καθημερινά ανοιχτό προσφέροντας τα αγαθά και την αγάπη του προς όλους τους αδερφούς μας που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τις ημέρες των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και το Δεκαπενταύγουστο " τόνισε στον "Φ" ο Πατήρ Στυλιανός, στον οποίο μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες.
Το κελάρι βρίσκεται στην οδό Π. Χαραλάμπους 10 και είναι καθημερινά ανοιχτό, εκτός από τις ημέρες των μεγάλων εορτών, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Από πλευρά της Μητρόπολης, γενικός υπεύθυνος είναι ο Πατήρ Ιωακείμ Βενιανάκης και από την πλευρά του Δήμου η σύζυγος του δημάρχου κα Ρίτα Καραφωτιά.
Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γίνουμε αρωγοί στην φιλανθρωπικοί δράση της Μητρόπολής μας, βοηθώντας έτσι τις άπορες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Γιάννης Χρυσάνθου
johnchris@mail.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Καλάβρυτα, 09 Αυγούστου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξαναχτύπησαν πάλι καλοκαιριάτικα (τυχαία άραγε;) οι «σοφοί» ψευτοπροοδευτικοί εγκέφαλοι του υπουργείου Παιδείας. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε στις δυσάρεστες εκπλήξεις. Τη μια με τη Γλώσσα την άλλη με την Ιστορία (π.χ. «συνωστισμός» η Μικρα-σιατική καταστροφή) κ.ά Εσχάτως βάλανε στο στόχαστρο τη θρησκεία και το μάθημα των Θρησκευτικών.
Πέρυσι (Ιούλιο πάλι) κατήργησαν την ούτως η άλλως προαιρετική εξομολόγηση στα σχολεία. Φέτος προχώρησαν όχι ένα, αλλά δέκα βήματα περισσότερο, για να πάρουν το χρυσό έπαθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα … βλακείας.
Τέλη Ιουλίου, (λόγω κλειστών σχολείων και μειωμένων αντανακλαστικών), αιφνιδιαστικά, χωρίς ούτε τα προσχήματα διαλόγου και δημοκρατικών διαδικασιών να κρατήσουν -έχουν κόστος αυτές και αβέβαιο αποτέλεσμα - αποφασίζουν και διατάσσουν την ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (εκκλησιασμό κ.ά.) υπήρχε, σεβαστή καθ’ όλα και εφαρμοζόμενη χωρίς προβλήματα εδώ και χρόνια (Eγκύκλιος: Γ2/61723-13-6-2002). Σύμφωνα με αυτή, αρκούσε μια δήλωση των γονέων αν ο μαθητής ήταν ανήλικος ή του ιδίου του μαθητή (αν ήταν ενήλικος) ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση, για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Τώρα κάθε μαθητής έχει αυτό το δικαίωμα με μια απλή δήλωση και χωρίς καμιά αιτιολόγηση. Δηλαδή : « ζητώ απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και κάθε άλλη εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων.» Τελεία και παύλα. Το μάθημα παραμένει «υποχρεωτικό», εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά …αλλά «για όσους θέλουν», σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του συμπαθούς κατά τα άλλα Υπουργού Παιδείας.

Που είναι λοιπόν η κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών ;;;;
Στο γεγονός ότι, σκόπιμα δεν φρόντισαν να αντικαταστήσουν το μάθημα με αντίστοιχο ή παραπλήσιο μάθημα ανθρωπιστικής Παιδείας ,υποχρεωτικό, εξεταζόμενο, και βαθμολογούμε-νο, όπως τα Θρησκευτικά. Εδώ είναι ο δόλος και η σκοπιμότητα των φωταδιστών καρεκλοκένταυρων του ΥΠΕΠΘ. Τι θα κάνουν λοιπόν οι μαθητές;

Μα υπακούοντας φυσικά στη λογική της «ήσσονος προσπάθειας» θα ζητούν όλο και περισσότεροι την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, «σουλατσάροντας» στο προαύλιο των σχολείων με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, την ώρα που τα «κορόιδα» μέσα θα κάνουν μάθημα. Ποιος ήρωας μαθητής θα αντέξει για πολύ αυτή την κατάσταση; Πάει λοιπόν για κατάργηση το μάθημα ή όχι;
Θα ξεκινήσει άμεσα, πρώτα από το Λύκειο. Ποιος μαθητής π.χ. της Γ ΄Λυκείου, με τέτοιο φόρτο μαθημάτων και φροντιστηρίων (γιατί παρεμπιπτόντως έχουμε και δωρεάν παιδεία) δεν θα θελήσει να έχει ένα μάθημα λιγότερο χωρίς καμία επίπτωση ; Μετά θα επεκταθεί στο Γυμνάσιο και τέλος στο Δημοτικό. Βρήκαν δηλαδή ένα πολύ εύσχημο τρόπο να συρρικνώσουν αρχικά να απαξιώσουν και να καταργήσουν σταδιακά το μάθημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Προτείνουμε κι εμείς ταπεινά μέσα στο «πνεύμα της σεμνότητας και ταπεινότητας» που διακηρύττει η κυβέρνηση, υπακούοντας και στη δημοκρατική αρχή της ισότητας που επικαλούνται: Κάθε μαθητής που ζητάει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να επιλέγει υποχρεωτικά ένα μάθημα ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Ψυχολογία εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά όπως τα Θρησκευτικά ή κάποιας μορφής μάθημα Ηθικής όπως σε πολλές χώρες της Ε. Ένωσης, την οδηγία της οποίας επικαλούνται ότι εφαρμόζουν με τη συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιο. Τότε θα δείτε πραγματικά πόσα παιδιά θα ζητήσουν απαλλαγή …

Και δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργείται σοβαρή κοινωνική, οικογενειακή και εκπαιδευτική αναστάτωση.
Υπακούοντας σε ποια παιδαγωγική αρχή βρε αθεόφοβοι βάζετε τα παιδιά να τσακώνονται με τους γονείς, ζητώντας τους να υπογράψουν δήλωση απαλλαγής από το μάθημα όχι πια για λόγους συνειδησιακούς αλλά καθαρά για να «λουφάρουν μάθημα».
Γιατί αναστατώνεται τους γονείς που προσπαθούν να σώσουν ότι μπορούν ακόμα από τις αρχές της Ελληνικής οικογένειας, φέρνοντας τους σε σύγκρουση με τα παιδιά ή ακόμα και μεταξύ τους (αφού χρειάζεται η υπογραφή και των δύο γονέων για τους ανήλικους μαθητές);
Εξωθείτε όμως και τους μαθητές σε ιδεολογική και ρατσιστική αντιπαράθεση ενισχύοντας το ρατσισμό και την ξενοφοβία, αφού η μειοψηφία (αλλόδοξων και αλλόθρησκων μαθητών) έχει πλέον περισσότερα προνόμια απ΄ ότι η πλειοψηφία, αναστατώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην ίδια τη σχολική κοινότητα, ενώ υποτίθεται ότι αυτό ακριβώς θέλετε να απαλείψετε. Διακρίσεις τέτοιες δεν υπήρχαν. Τώρα θα δημιουργηθούν με τις… εξυπνάδες σας.

Και κάτι άλλο. Τους φοιτητές και τους υποψηφίους που βάζετε κάθε χρόνο στα τέσσερα τμήματα των Θεολογικών Σχολών, τι θα τους κάνετε; Tους ήδη υπηρετούντες θεολόγους καθηγητές και τις οικογένειές τους, τους σκεφτήκατε;

Ποιόν κοροϊδεύετε κύριοι; Γιατί υποτιμάτε την νοημοσύνη μας; Τι πολίτες θέλετε να φτιάξετε; Τι κοινωνία ονειρεύεστε; Zoύγκλας; Μας περνατε για «ζαλισμένο κοπάδι»; Οι «φαεινές ιδέες» των ακριβοπληρωμένων συμβούλων σας δεν έφτασαν μεχρι εκεί κ.Υπουργέ; Ξέχασαν το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει τους σκοπούς της Παιδείας και θυμήθηκαν μια οδηγία της Ε. Ένωσης;
Τα παιδιά μας, στην πιο κρίσιμη ηλικία τους, βρήκατε να βάλετε σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση των φωτοσβεστών εγκεφάλων του υπουργείου Παιδείας; Ότι αξίες ,θεσμούς και ιδανικά είχαν διασώσει οι πρόγονοί μας με αίμα και αγώνες, βαλθήκατε όχι μόνο να τα ισοπεδώσετε αλλά να τα ξεθεμελιώσετε όλα εκ βάθρων;……….

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : «… ότι χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοινωνία ούτε βασίλειον. Και πράγμα τζιβαϊρκόν [ η αρετή και η θρησκεία μας δηλαδή] πολυτίμητο, όπου το βάστηξαμεν εις την τυραγνία του Τούρκου, δεν το δίνομεν τώρα ούτε το καταφρονούμεν οι Έλληνες … »
Aυτή την απάντηση έδωσε ο προφητικός και πάντα επίκαιρος Μακρυγιάννης σε ένα ξένο περιηγητή το 1843 όταν του είπε ότι : «…ένα θα σας βλάψει εσάς το κεφάλαιον της θρησκείας όπου είναι αυτείνη η ιδέα σ’ εσάς πολύ τυπωμένη …» (Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, βιβλίο Γ ΄, κεφ. Έκτον).Πού είσαι καημένε Μακρυγιάννη να δεις τι «δίνομεν» και τι «καταφρονούμεν» σήμερα…….στην ελεύθερη (εδαφικά τουλάχιστον) Ελλάδα μας …
Θλίβομαι για την κατάντια του έθνους μου. Παραμένω θαυμαστής του Μακρυγιάννη, των αγωνιστών και ηρώων της πατρίδας μου. Αυτή την Ελλάδα μου δίδαξαν εμένα στο σχολείο, κι αυτήν αγάπησα.
Πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα διάλεξε όχι μόνο να πεθάνει, από πείνα και δίψα πνευματική, ξεπουλώντας ότι ιερό και όσιο της απέμεινε ακόμη, αλλά να αυτοκτονήσει ατιμωτικά….
Πάντως εμένα, όπως και πολλών χιλιάδων άλλων Ελλήνων ακόμα, «… όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκεία μου θα μιλήσω θα ’νεργήσω και ότι θέλουν ας μου κάμουν» (Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, βιβλίο Δ΄ ,κεφ. Τρίτον).

Θα τα πούμε στις Εκλογές……
Κόρινθος 4/8/2008
Έλληνας Κορίνθιος εκπαιδευτικός

----------------
ΑΠΟ ΤΟ http://www.zougla.gr/news.php?id=6000

Νέα εγκύκλιος για το μάθημα των Θρησκευτικών
6 Αυγούστου 2008, 03:19
Η νέα «διορθωτική» εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, που προσπαθεί να αμβλύνει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Εκκλησία, μάλλον κατάφερε το αντίθετο αφού εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας.
Στη νέα εγκύκλιο, το υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει ότι δεν είναι αναγκαία η αναγραφή της αιτιολογίας στην υπεύθυνη δήλωση για εξαίρεση από τα Θρησκευτικά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να απλουστεύσει την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα.
Παράλληλα, υπογραμμίζει, ότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το επίσημο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα. Η νέα εγκύκλιος θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας από τον Σεπτέμβριο.

ΑΠΟ ΤΟ ZOUGKLAPRESS
Σάββατο, 2 Αύγουστος 2008
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ! Μα και βέβαια κατάργηση των θρησκευτικών. Καταργώντας τα όμως, θα πρέπει να καταργηθούν και όλες οι ορθόδοξες θρησκευτικές γιορτές, μαζί με τις αργίες τους φυσικά. Τέρμα λοιπόν Χριστούγεννα, Πάσχα, 15Αύγουστο κλπ. Το κεφάλι κάτω και δουλειά.

marakos

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΓΜΑ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Επικροτούμε και συνυπογράφουμε το παρακάτω ανακοινωθέν της ενώσεως ""noiazomai" που μπορεί κάποιοσ να δη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.noiazomai.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ
Η κα Γιαννάκου, ως Υπουργός Παιδείας, απαγόρευσε την εξομολόγηση των Μαθητών στα Σχολεία! Αυτο δα την είχε μαράνει! Και όχι η ελεύθερη διακίνηση των ναρκωτικών στα σχολεία! Ή η αγραμματωσύνη των αποφοίτων από τα Λύκεια! Η παρουσία των Κληρικών-Εξομολόγων την είχε ενοχλήσει! Και απαγόρευσε την Εξομολόγηση στα Σχολεία!
Τώρα στην ουσία απαγορεύουν τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών! Άντε, λοιπόν, Υπουργοί μου όλων των παρατάξεων: Γκρεμίστε τα όλα στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Οι Μασσώνοι μας κυβερνούν! Κουράγιο, υπουργοί μου! Λίγο ακόμη και ........τελειώσατε! Κοντεύετε να κόψετε τελείως αυτό το ενοχλητικό δέντρο, που λέγεται Ορθοδοξία! Έχετε τώρα μια Εκκλησία ντροπαλή, σιγηλή, χωρίς λαλιά.... Ευκαιρία είναι. Χτυπάτε λοιπόν....
Όλα αυτά τα ενεργείτε στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Ποιός όμως εδίδαξε στην ανθρωπότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου! Χωρίς τον Χριστό ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν!
Χθές βράδυ κάποιος έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του.......με ένα τσεκούρι κι ύστερα το έδειχνε με υπερηφάνεια στό κοινό! Πλήν όμως ο εγκληματίας αυτός προηγουμένως είχε διώξει το Χριστό από την καρδιά του και από τη ζωή του.
Διώχνοντας το Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία μας κατασκευάζετε εν δυνάμει εγκληματίες! Επειδή "άνθρωπος χωρίς θρησκεία είναι επικίνδυνος", όπως είπε κάποτε ο Λεχ Βαλέσα, ένας λαϊκός αγωνιστής της Πολωνίας!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Δευτερα, 4 Αυγούστου 2008
***************************************
Ιδού τώρα η Ανακοίνωση:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ «ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ
ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
3/8/2008
Εγκληματούν όσοι θέλουν να βγάλουν τα Θρησκευτικά από τα Σχολεία, τόνισε στο φλογερό Κυριακάτικο κήρυγμά του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, από τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα!

Οι ενέργειες αυτές καθιστούν προαιρετικό τελικά το μάθημα, αφού επιτρέπουν την απαλλαγή χωρίς αιτιολογία, ακόμα και σε Ορθόδοξους Μαθητές, πράγματα που είναι αντίθετα και με το Σύνταγμα, συμπλήρωσε!

Ο πνευματικός πατέρας της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, υπογράμμισε τέλος ότι δεν μπορούν επιτέλους οι πολιτικοί να κάνουν ό,τι θέλουν οι ξένοι και η Ευρώπη, αλλά αυτό που θέλει ο λαός μας! Που είναι ανάστατος και ιδίως στη Θράκη, που παλεύει να κρατηθεί απέναντι στις ενέργειες του μουσουλμανικού Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής!

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Το ίδιο ανάστατοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι και πολλοί άλλοι Μητροπολίτες, Κληρικοί, Θεολόγοι, Εκπαιδευτικοί και γονείς, που διαβλέπουν μετά την αφαίρεση του Χ.Ο. από την ταυτότητα και την μη επαναφορά ακόμη της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος, όπως υπεσχέθη ρητά το 2004 η Ν.Δ. και μετά την απαγόρευση Εξομολόγησης στα Σχολεία για τους Ορθόδοξους Μαθητές τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, να έρχεται τώρα μια τελείως αψυχολόγητη Εγκύκλιος, που σίγουρα αδικεί τον Υπουργό Παιδείας. Διότι με την εγκύκλιο αυτή, νομιμοποιείται η «κοπάνα» όπως λέγεται κοινώς και δίδεται η δυνατότητα σε κάποιους ενήλικους μαθητές στην Γ΄ Λυκείου ή σε οποιονδήποτε γονέα, να ζητά αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογία και με ελαφρά τη καρδία, την απαλλαγή του παιδιού του από Θρησκευτικά, Προσευχή, Εκκλησιασμούς και άλλες Τοπικές Θρησκευτικές Εορτές, ακόμη και εάν το παιδί είναι Χριστιανός Ορθόδοξος!!!

Και αυτή ακριβώς είναι η αιτία της διαφωνίας. Διότι δεν απαλλάσσεται και δικαίως μόνο όποιος δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά δίνεται εν λευκώ η δυνατότητα να απαλλαχθεί και όποιος είναι! Ώστε να γλυτώσει το διάβασμα μιας ολόκληρης χρονιάς… επιβραβεύοντας και την πρακτική των «εξυπνάκηδων»…

ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Με την Εγκύκλιο αυτή, το Υποχρεωτικό, όπως όλα, μάθημα των Θρησκευτικών, καθίσταται αυτόματα Προαιρετικό, αφού εξαρτάται από τα κέφια μαθητών και γονέων! Έτσι παραβιάζεται το Σύνταγμα που:
1ον Αναγνωρίζει επίσημα και ρητά «επικρατούσα θρησκεία» την Ορθοδοξία στην Ελλάδα, στο Άρθρο 3,1!
2ον Προβλέπει ρητά ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της … θρησκευτικής συνείδησης», 16,2!
3ον Θεωρεί «υποχρεωτική» την 9χρονη φοίτηση, άρα και την παρεχόμενη κρατική παιδεία και τα μαθήματά της, 16,3!

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Επομένως οι μαθητές της επικρατούσας επισήμως θρησκείας, είναι υποχρεωμένοι να μετέχουν σε Μάθημα Ορθόδοξης Θρησκευτικής Αγωγής!
Εάν όμως το μάθημα αυτό αναφέρεται και σε άλλες θρησκείες ή δόγματα - όπως συμβαίνει σήμερα με τα «Θρησκευτικά» - τότε είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές! Και μόνο με αιτιολογημένη αίτηση και των δύο γονέων και τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του μαθητού να μπορούν να εξαιρεθούν!
Παραδείγματος χάριν, το Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού (βλ. εικόνες) αφιερώνει αρκετές σελίδες στους Ετερόδοξους και Αλλόδοξους (Λατίνους, Ευαγγελικούς-Προτεστάντες-Πεντηκοστιανούς, Εβραίους, Μωαμεθανούς) με αναλυτικές μάλιστα περιγραφές, έτσι που να υπάρχει σύγχυση τελικά στα παιδιά για το ποιος είναι ο «αληθινός Θεός» και η «αλήθεια», ενώ είναι διάχυτο ένα πνεύμα «πανθρησκείας» και αναζήτησης θεού και θρησκείας «κοινής συνισταμένης», ενώ ο μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μετά τον Μωάμεθ στην ύλη (!!!) και μόλις στο τέλος του Βιβλίου αναφέρεται το Άγιον Όρος και ο Πατρο-Κοσμάς, με αποτέλεσμα πολλά ελληνόπουλα να μην προφτάσουν να τα διδαχθούν ποτέ, μαθαίνοντας όμως τα πάντα για τις άλλες θρησκείες…

Έτσι είναι παραδεκτό πια, πως το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα είναι περισσότερο γνωσιολογικό, φιλολογικό, ιστορικό, θρησκειολογικό και εγκυκλοπαιδικό και όχι Κατηχητικό, όπως ζητούσε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος! Άρα δεν γίνεται Ορθόδοξη Κατήχηση με την πλατιά έννοια του όρου, επομένως δεν αιτιολογείται η αποχή από τη γνώση! Αιτιολογείται όμως από την Προσευχή και τον Εκκλησιασμό, μόνο του μη Ορθόδοξου μαθητού!
Η δε επίκληση «αθεΐας» των γονέων, πρέπει να αποτελεί όχι ανασταλτικό, αλλά μάλλον επιπρόσθετο παράγοντα για τη λήψη θρησκευτικών γνώσεων και πληροφοριών του παιδιού τους, αφού δεν βαθμολογείται στα σημερινά «Θρησκευτικά» ο «καλός χριστιανός», αλλά ο επιμελής μαθητής!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Το Νοιάζομαι, προτείνει υπό αυτές τις συνθήκες ο ευαίσθητος Υπουργός να ακυρώσει άμεσα την πρόσφατη Εγκύκλιο και στο μέλλον ή να γίνει το Μάθημα των Θρησκευτικών Κατηχητικό Μάθημα των Ορθοδόξων Ελληνόπουλων του 98% όπως ευχόμαστε, με την πνευματική ευθύνη, καθοδήγηση και περιεχόμενο της Εκκλησίας μας ή να παραμείνει ως έχει (μη γένοιτο) - χωρίς δηλαδή την ανάμιξη της Εκκλησίας (!) - όπου άρα θα μετέχουν γνωσιολογικά όλοι, όπως μετέχουν Ορθόδοξοι Μαθητές σε Μαθήματα για Ισλάμ, Ευαγγελικούς (!) και άλλους, κάτι το οποίο φυσικά δεν λέγεται «Ορθοδοξία»…

Επομένως στο εξής θα πρέπει να οριστεί άμεσα με νέα Εγκύκλιο, πως για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής, όπως είναι θεμιτό, θα πρέπει να υπάρχει η διπλή έγγραφη συγκατάθεση-αίτηση και των δύο γονέων και η συναίτηση του μαθητή στον Διευθυντή του Σχολείου, καθώς και η γραπτή αιτιολόγηση ότι «δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος»… Άλλως δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης από Προσευχή, Εκκλησιασμό και ιδίως από τα στρογγυλεμένα «Θρησκευτικά»…


Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κάλφας
http://www.noiazomai.net/
noiazomai@gmail.com
69790 85 538

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ "ΤΟ ΟΡΑΜΑ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΕΛΗΞΕ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Κατά την διάρκειά της, κοινός άξονας των δράσεων των παιδιών υπήρξε η ενημέρωσή τους και η υλοποίηση ποικίλων πρωτοβουλιών τους σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εξάσκηση για την εξοικονόμηση του νερού και ελήφθη μέριμνα για την ανακύκλωση των μπαταριών και του χαρτιού.
Στα πλαίσια των οικολογικών τους ανησυχιών τα παιδιά πρόθυμα υλοποίησαν και το πρόγραμμα που προέβλεπε τη φύτευση εκατό νέων φυτών εντός του κατασκηνωτικού τους χώρου.
Επί πλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της κατασκηνωτικής περιόδου πραγματο- ποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στην Αθήνα. Εκεί οι κατασκηνώτριές μας έλαβαν μέρος στην τελετή λήξης του κατασκηνωτικού του προγράμματος, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, και καταχειροκροτήθησα από το πολυπληθές κοινό.
Την ευθύνη της υλοποιήσεως του ΟΡΑΜΑΤΟΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για σύγχρονες κατασκηνώσεις με επίκαιρους προβληματισμούς ανέλαβαν:
Αρχηγός: η Φιλόλογος Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Μιχαλίτση-Πετροπούλου, Καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Αιγίου.

Ομαδάρχισσες οι δεσποινίδες: Χαρά Μαμάκη, Ζαμπία Μπραουδάκη και Ουρανία Πανούτσου. Υπεύθυνοι πνευματικοί πατέρες-κληρικοί ήσαν και φέτος:
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Βενιανάκης και
ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πετρόπουλος.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατον, 2 Αυγούστου 2008

ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΥΘΗΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ!....

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ!

Είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορθόδοξος χριστιανός, στην Κροατία. Ηλικίας μόλις 48 ετών! Είναι και άρρωστος! Έχει κάνει τέσσερα by-pass! Από το ζαχαροδιαβήτη του 'εκοψαν το πόδι. Ζεί μέ μόνη παρηγοριά την Μητέρα του ηλικίας 81 ετών. Την κατάστασή του περιγράφει ο ίδιος στο γράμμα του. Αυτό το γράμμα, που σας παραθέτω σε μετάφραση και στο πρωτότυπο, στην αγγλική. Είναι παήό τό γράμμα. ακλλά πάντοτε επίκαιρο. Λόγω της καταστάσεως της υγείας του παίρνει σύνταξη δηλ. το αστρονομικό ποσό των .........156 ευρώ μηνιαίως!Είναι φίλος μου. Έχει επισκεφθή την Ελλάδα και την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος!Η κατάστασή του είναι μια απαραμύθητη δυστυχία. Παρακαλώ να διδαχθούμε πόση δυστυχία υπάρχει ολόγυρά μας, να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά Του, πρό πάντων για το αγαθό της υγείας και να προσευχηθούμε για τον Κροάτη αδελφό μας Ζelico.
+ O ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΚΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Ο μετρηής μας δείχνει 50.700 επισκέψεις

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Καθηγητής Z.....J....................
10090 Zagreb Κροατία
Zagreb, 7 Απριλίου 2008

Σεβασμιώτατε, αγαπητέ Μητροπολίτη Αμβρόσιε, αγαπητέ μου και αξέχαστε φίλε,
Δεν έχεις λάβει γράμμα μου εδώ και καιρό. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από το τελευταίο γράμμα μου, αλλά δεν σε έχω ξεχάσει. Αντιθέτως, σε ενθυμούμαι, την καλοσύνη και τη φιλία σου πολύ συχνά. Προσεύχομαι για εσένα, τόσο για την υγεία σου και για την επιτυχία σου, όσο και για την ευλογία του Κυρίου σε κάθε δύσκολο και σοβαρό σου πόνημα. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε πάντα ενωμένοι. Η προσευχή και η αγάπη δεν γνωρίζουν όρια.Δεν έχεις λάβει γράμμα μου για δυο λόγους.Πρωτίστως, δεν ήθελα να σε ανησυχήσω με τα προβλήματα υγείας μου. Δεν είμαι καλά. Παρέμεινα ζωντανός έπειτα από την επίπονη συγκοπή καρδιάς που έπαθα και τις επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποστώ (τέσσερα by-pass). Όμως μετά την επέμβαση στην καρδιά, άρχισαν να παρουσιάζονται άλλα προβλήματα υγείας. Έπαθα διαβήτη κι άρχισε να συσσωρεύεται νερό στο σώμα μου. Όλα μου τα πλευρά έχουν κατ’ανάγκην κοπεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το δεξί μου πόδι έχει κοπεί επίσης. Αρκετά συχνά πονάω πολύ. Ακολούθησε στη συνέχεια το πρόβλημα της ομιλίας μου. Μιλάω με μεγάλη δυσκολία, και συχνά δεν μπορώ να προφέρω μια ολόκληρη πρόταση. Δεν είναι ότι ξεχνάω το τι έχω στο μυαλό μου, αλλά απλά δεν έχω τη δύναμη να προφέρω όλη την πρόταση. Επίσης δυσκολεύομαι πολύ να αναπνεύσω. Πνίγομαι στο στήθος μου, μερικές φορές τόσο πολύ που προσπαθώ να αρπάξω λίγο αέρα με τα χέρια μου. Με κάποιο τρόπο όμως, όλα τα αντέχω και ο Ύψιστος είναι πολύ καλός μαζί μου κι ας μην το αξίζω. Η όλη αυτή κατάσταση όμως δεν είναι κάτι που συνέβει και μετά πάει πέρασε. Υποφέρω συνεχώς, και η αδυναμία μου αποτελεί πια μόνιμη κατάσταση. Μερικές φορές είμαι καλά για μια εβδομάδα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και μετά ξαφνικά η κατάσταση της υγείας μου χειροτερεύει και είμαι πολύ αδύναμος για μερικές εβδομάδες. Εν συντομία έτσι περνώ τη ζωή μου. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για έναν άντρα 48 χρόνων όπως εγώ, αλλά τι να κάνει κανείς;Δεύτερον, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω γράφοντάς σου διότι απλά ντρεπόμουν. Εσύ πάντα με υποστηρίζεις, ηθικά, με την προσευχή σου, αλλά και οικονομικά. Νιώθω πολύ άσχημα όταν χρειάζεται να ζητώ βοήθεια. Γνωρίζω πως μπορώ πάντα να επικοινωνώ μαζί σου και να ζητώ τη βοήθειά σου, όπως ξέρω επίσης πως πολλά χέρια απλώνονται προς εσένα καθημερινά και πολλά μάτια σε κοιτούν παρακλητικά. Αυτός είναι και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν σου είχα γράψει για τόσο καιρό.Η κατάστασή μου επιβάλλει μια συνεχή φαρμακευτική αγωγή της οποίας τα έξοδα φτάνουν περίπου τα 220 ευρώ το μήνα. Η σύνταξη που παίρνω είναι 156 ευρώ το μήνα. Είναι προφανές πως δεν παίρνω αρκετά χρήματα ούτε για να αγοράσω τα φάρμακά μου. Πώς λοιπόν να κρατηθώ στη ζωή; Με ποια μέσα; Εκτός αυτού πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως η μητέρα μου που είναι 81 χρονών ζει μαζί μου. Πιστεύω πως έχεις τώρα μια ξεκάθαρη εικόνα του πώς ζούμε.Πρέπει να αγοράσω τα φάρμακά μου. Κάθε μήνα αγοράζω λίγη ζωή ακόμα. Ζητώ τη βοήθειά σου φίλε μου. Να αναφέρω εδώ ακόμα, πως πέρυσι χρειάστηκε να δανειστώ κάποια χρήματα κι έτσι τώρα έχω ένα χρέος 500 ευρώ.Σου ζητώ, εάν μπορείς, να με βοηθήσεις να ξεπληρώσω το χρέος μου και να συνεχίσω να ζω. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να αποκαλέσει κανείς τη ζωή που ζω αληθινή ζωή. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων με όλη μου την καρδιά!Σε παρακαλώ να με θυμάσαι στις προσευχές σου. Το Πάσχα θα έρθει πάλι σύντομα. Σου εύχομαι ειλικρινώς Καλό Πάσχα, και μέσα από την καρδιά μου ειρήνη, χαρά, καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου!Ειλικρινά δικός σου, με πολύ αγάπη
Καθηγητής Z. J.
Σημ. Αποσιωπώ το όνομα και την διεύθυνση του κ. Καθηγητού, διότι πρόθεσίς μου δεν είναι να διαπομπεύσω ένα ταλαίπωρο εργάτη του πνεύματος και της επιστήμης. Του αξίζει ο σεβασμός μας. Η διεύθυνσή του είναι στη διάθεσή σας. Ζητήστε την στο e-mail: mkka@otenet.gr.
ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ.
PROFESSOR Z.J. ................
10090 ZAGREB-CROATIA
Zagreb, April 07, 2008
Your Eminence, dear Metropolitan Ambrosios. my very dear and unforgotten friend,
Ι haven't written to you for a long time. A whole year has passed by since my last letter to you. but I haven't forgotten you. On the contrary. I remember you. your goodness and friendship very often. I pray for you personally, for your health and for your success and God's blessings in al! of your difficult and responsible tasks. In this way we are always connected. Prayer and love don't know of neither recognize any limits.I haven't written to you for two reasons.First of all 1 didn't want ίο burden you with my "healt bulletin". Ι am not well. After the painful heartfailure and even more painful heart surgery (four by-passes). I stayed alive. Some other health problems have begun after the heart surgery - I got diabetes and water started to accumulate in my body. All of my ribs have been sawn up during the surgery and my right leg has been cut out. Quite often I feel very strong pain, fhcre came the problem with my talking as well. I speak with great difficulties, and often cannot pronounce the whole sentence. I don't forget what I have on my mind, but I simply don't have the strength to pronounce the whole sentence. I have great difficulties with mv breathing. I'm suffocating in my chest, sometimes so strongly that 1 try to grab the air with my hands. But somehow I endure it all and dear God is still much better towards me than I deserve. This is not something that happened and passed by. This suffering is continuous, as well as my weakness. Sometimes Cm well for one week as if nothing has happened. And then suddenly mv health gels worse and I am very weak for a few weeks. Shortly this is how I spend my life. It's not much for a life of a 48 year old man as me. Bu. how can I help myself?Second - I didn't want to bother you by writing to you because I was simply ashamed. You always support me. moraly, by prayer and finances. I feel miserably when i have to ask for help. I know that I am always contact you and ask for your help, but I also know that many hands are stretched towards you and many eyes are fixed on you. This was the second reason why I haven't written to you for a long time. Ιmportant to me, I haven't to buy every month the medicament, that I need. This costs about 220 Euros every month. My retirement pay check is 156 Euros per month. So I don't get enough money even for my medicine. So how should I sustain my life? By which means? Besides this, my 81 year old mother lives with me. I think you got a clear picture of how we live. I have to buy my medicine. I buy life for myself each month. My friend help me. but I still hat to borrow some money last year. So have a debt of 500 Euros. If you can, I ask you to help me to pay this debt off and keep on living. Although, it's difficult to call the life I live a real life. Thank you in advance from all of my heart! I need your help in prayers as well - please, do not forgct me! Faster will soon come. I sincerely wish you a happy Easter, the holiday above all others, and I wish you peace, joy. goodness and blessings!Sincerely yours, with much love.
Yours
Υπογραφή
PROFESSOR Z. J.
-------------------------------------------------------------------------------
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Εν Αιγίω τη 10 Ιουλίου 2008

Professor
Mr. Z..... J.......................
10090 ZAGREB-CROATIA
Ἐλλογιμώτατε καί ἀγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,
Ἐγκαίρως ἔλαβον τήν ἀπό 7ης Ἀπριλίου 2008 καί ἀπό 11.06.2008 ἐπαναληφθεῖσαν ἀγαπητήν ἐπιστολήν Σας, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας ἐξόχως μέ συνεκίνησε. Δέν ἀπήντησα ἀμέσως, διότι η περιοχή μας εδοκιμάση ἀπό ἐκτεταμένης ἐντάσεως καί ἐκτάσεως πυρκαϊάν καί ἀπό σεισμικάς δονήσεις, αἵτινες μεγάλας ἐπέφερον καταστροφάς. Εἰς τά δεινά ταῦτα ἄς προστεθῆ καί μία περιωρισμένης χρονικῆς διαρκείας ἀσθένεια δική μου, ἥτις μέ ἠνάγκασε νά ἀπέχω τῶν καθηκόντων μου ἐπί 10ήμερον περίπου.Ἤδη εὑρίσκω τον χρόνον νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς. Τό πάσης φύσεως κακόν, τό ὁποῖον συμβαίνει εἰς τήν ζωήν μας, προέρχεται ἐκ τῆς ἐπηρείας τοῦ Διαβόλου καί μόνον. Διότι ἐκ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ μόνον ἀγαθά καί μόνον εὐεργεσίαι προέρχονται. Ἕνας ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει γράψει μίαν πραγματείαν μέ θέμα: «ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός». Ὁ Κύριος λοιπόν παραχωρεῖ τήν ἄδειαν εἰς τόν άντίδικον ἡμῶν Διάβολον νά πειράζῃ τούς δούλους Του, μάλιστα δέ τούς ἐκλεκτούς. Εἰς τήν διήγησιν τοῦ Ἰώβ φαίνεται καθαρά ἡ βλαπτική δρᾶσις τοῦ μισοκάλου Δαίμονος. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι καί Ὑμεῖς εὑρέθητε εἰς τό στόχαστρον τοῦ Διαβόλου καί οὔτως εἰσήλθετε εἰς περίοδον μεγάλης δοκιμασίας. Φάρμακον ἐν προκειμένῳ εἶναι ἠ ἐν ταπεινώσει ψυχῆς ὑποταγή εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας καί ἡ ἐν Χριστῷ ὑπομονή. Νά μή λησμονοῦμεν ὅτι «οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η. 18,) . Ἐπίσης: «καυχόμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐκ καταισχύνει» ( Ρωμ. ε΄, 3-4). Θά παραμείνωμεν λοιπόν ἐν κοινωνίᾳ προσευχῆς. Ὁλοψύχως εὔχομαι πρός τόν Κύριον νά Σᾶς καταστήσῃ ὑπέρτερον τῶν δοκιμασιῶν, γενναῖον ἀθλητήν τοῦ Χριστοῦ μας.
Πρός μικράν παραμυθίαν Ὑμῶν ἀποστέλλομεν διά τραπεζικῆς ἐπιταγῆς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τό ποσόν τῶν χ.. € ἐκ τοῦ προσωπικοῦ μου, περιωρισμένης ἄλλωστε δυνατότητος, βαλαντίου καί παρακαλῶ νά μᾶς ἐπιβεβαιώσετε τήν λῆψιν τῆς ἐπιταγῆς. Τάς εὐχάς μου εἰς τήν σεβαστήν Μητέρα Σας.
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Υμέτερος ευχέτης πρός τον Κύριον
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

--------------------------------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Έχει αλλάξει ο τρόπος της επικοινωνίας μας. Από καιρού εις καιρόν θα υπάρχουν μερικές αναρτήσεις, κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρος, αλλά δεν θα υπάρχει η δυνατότης αναγραφής και αναρτήσεως σχολίων. Τα σχόλια δεν επιτρέπονται, επειδή στα Καλάβρυτα ευρισκόμενος ούτε τον χρόνο έχω ούτε και τις τεχνικές προϋποθέσεις για να παρακολουθώ τό Blog και τα σχόλια. Με τη βοήθεια του Θεού θα επανέλθουμε την 10ην Οτωβρίου.
Ευχαριστώ για την ε μέρους σας κατανόηση.
+ Ο Κ & Αι. Α

ΤΟ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ" ΚΑΙ ΤΟ "ΨΕΥΔΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ"

ΟΙ "ΨΕΥΔΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ!Με χαρά προβαίνουμε στην ανάρτηση μιάς σειράς σκέψεων του αγαπητού μας φίλου Α. Χ, Δρος της Θεολογίας, τις οποίες θεωρήσαμε πολύ αξιόλογες. Στον καιρό των θερινών διακοπών, όπου ὀλοι μας προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, μπορούμε νά βρούμε με την ευκαιρία για στοχασμο καί ωριμώτερες σκέψεις. Το κείμενο που ακολουθεί μας περέχει πολλές αφορμές.


Καλάβρυτα, 24 Ιουλίου 2008


----------------------------------------------------------

ΤΟ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ" ΚΑΙ ΤΟ "ΨΕΥΔΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ"


Πολλές συζητήσεις γίνονται στίς ἡμέρες μας γιά διάφορα θέματα στά ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει διαφορετική ἄποψη ἀπό ἐκείνη τήν ὁποία ἀκολουθοῦν ὡρισμένοι συνάνθρωποί μας. Ἡ διαφορετικότητα τῆς γνώμης ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο χαρακτηριστικό μιᾶς δημοκρατικῆς συμβιώσεως σέ μιά κοινωνία καί στήν ἐποχή μας δικαιολογεῖται ἡ ἔκφραση ἀκόμη καί ἀκραίων θέσεων. Ἡ ἔκφραση ὅμως μιᾶς θρησκευτικῆς ἀπόψεως γιά κάποια κοινωνική συμπεριφορά προκαλεῖ «σάλο» ὄχι τόσο ὅσον ἀφορᾶ στήν ἄποψη αὐτήν καθ’ ἑαυτήν, ἀλλά ἐπειδή ἐνοχλεῖ αὐτούς πού θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ὅτι ἐμπίπτουν στήν περίπτωση πού ἀναφέρεται. Καί, περιέργως, τόν «σάλο» αὐτό τόν ἐγείρουν καί τόν τροφοδοτοῦν ἄτομα πού ἐκμεταλλεύονται κάθε γεγονός γιά δικούς τους ἐπαγγελματικούς, ἰδεολογικούς ἤ προσωπικούς λόγους.
Κάτι ὅμως τό ὁποῖο δέν λαμβάνεται καθόλου ἤ ἐλάχιστα ὑπ’ ὅψη εἶναι ὅτι ἡ Χριστιανική διδασκαλία, ὅπως καί κάθε ἄλλη θρησκευτική διδασκαλία, ἔχει ἕνα συγκεκριμένο σκοπό: τήν πνευματική καί ἠθική πρόοδο τῶν ἀνθρώπων, τήν «πραγματική» καί ὄχι τήν ψευδεπίγραφη «πρόοδο» πού ἐπικαλοῦνται πολλοί στήν ἐποχή μας, μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογήσουν τήν ὅποια περίεργη συμπεριφορά τους, πού συνήθως ξεκινάει ἀπό συμπλέγματα κάθε εἴδους.
Ἡ Χριστιανική διδασκαλία ἤ ὅπως «περιφρονητικά», κατά τήν γνώμη τους, τήν ἀποκαλοῦν «διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας», ἀπευθύνεται σέ ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν νά τήν ἀκολουθήσουν («Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...» ἐκήρυξε ὁ Χριστός) καί δέν ἐπιβάλλεται σέ κανένα. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἠθικό περιεχόμενο καί ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ἔχει τήν ὑποχρέωση νά τήν διδάξει καί νά τήν διαδώσει παντοῦ, ἀλλά δέν τήν ἐπιβάλλει. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «σχολεῖο» πού διδάσκει τήν ἠθική τήν ὁποία ἐκήρυξε ὁ Χριστός καί ὅποιος θέλει τήν ἀκολουθεῖ. Καί τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι ὑποχρεωμένος νά τήν βροντοφωνεῖ, ἐπειδή, ὅπως συνέστησε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του Τιμόθεο τόν ὁποῖο «κατέστησε» στήν Ἔφεσο Ἐπίσκοπο: «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Β’ Τιμ. 2,9).
Ἀντιθέτως, ἐκεῖνοι πού διαφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις πού ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία, προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν τήν γνώμη τους καί τίς συμπεριφορές τους σέ ὅλους τούς ἄλλους εἴτε συμφωνοῦν μ’ αὐτές εἴτε ὄχι. Καί δέν περιορίζονται σ’ αὐτό, ἀλλά καταφέρονται καί κατά τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας λέγοντας ὅτι εἶναι «παρωχημένη», «ὀπισθοδρομική», «μεσαιωνική» καί χρειάζεται «ἀλλαγή», νά συμμορφωθῆ δηλαδή μέ τήν ὅποια ἄποψη ἤ συμπεριφορά τους.
Ἄν ἐξετάσουμε τήν περίπτωσή τους, θά δοῦμε ὅτι στήν πραγματικότητα ἡ ὅλη αὐτή «ἀντιδραστική» συμπεριφορά τους δέν ὀφείλεται στό τί κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά στό τί πράττουν οἱ ἴδιοι. Ἀκολουθῶντας κάποια κοινωνική συμπεριφορά ἤ ζῶντας μέ ἕνα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται ὅτι ἐνοχλοῦνται καί οἱ ἴδιοι ἀπό αὐτό πού κάνουν, ἀπό τόν τρόπο πού ζοῦν, καί, ὑποσυνείδητα ἤ ἐνσυνείδητα, γιά νά μήν ἐνοχλοῦνται προσπαθοῦν νά «νομιμοποιήσουν» τήν συμπεριφορά τους, ὥστε ὅλα νά ἔχουν καλῶς.
Ἡ λογική τους αὐτή, ὅτι π.χ. ἐφ’ ὅσον στήν ἐποχή μας ὅλοι ἔχουν προγαμιαῖες ἤ ἐξωσυζυγικές σχέσεις (χωρίς νά ἐξετάζονται οἱ ἐπιπτώσεις τους στήν διατήρηση τῆς οἰκογένειας), ἄρα πρέπει νά «νομιμοποιηθοῦν», ὁδηγεῖ στήν διατύπωση τῆς ἀπορίας: ἐφ’ ὅσον στήν ἐποχή μας εἶναι τόσο διαδεδομένα ἡ φοροδιαφυγή, ἡ κλοπή ὁποιασδήποτε μορφῆς, ὁ φόνος καί τόσα ἄλλα ἀδικήματα, γιατί δέν ὑψώνουν τήν φωνή τους γιά τήν «νομιμοποίηση» καί τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς κλοπῆς καί τοῦ φόνου, ἀφοῦ ὑπάρχουν τόσο πολλοί ἀνθρωποι πού διαπράττουν τίς πράξεις αὐτές; Πιθανόν οἱ πράξεις αὐτές δέν τούς ἐνοχλοῦν, ἐπειδή ἀναφέρονται γενικῶς στήν κοινωνία καί ὄχι σ’ αὐτούς τούς ἴδιους καί στίς συμπεριφορές τους. Καί ἀσφαλῶς δέν θά πρέπει νά μᾶς παραξενέψη ἐάν κάποια ἡμέρα διεκδικήσουν τήν «νομιμοποίησή» τους οἱ φοροδιαφεύγοντες, οἱ κλέπτες, οἱ δολοφόνοι κ.λ.π., μέ μόνη αἰτιολογία ὅτι ὑπάρχουν πολλοί πού διαπράττουν τις πράξεις αὐτές!
Τό ἀστεῖο εἶναι ὅτι ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες βρίσκουν «συμπαραστάτες» ὄχι μόνο πολλούς, συνήθως «ἄσχετους», δημοσιογράφους (γιά νά κάνουν τήν δουλειά τους καί νά ἔχουν τηλεθέαση), ἀλλά καί πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς ποσῶς ἐνδιαφέρονται νά διορθώσουν τά τυχόν κακῶς κείμενα, ἀλλά τό μόνο πού ἐπιδιώκουν εἶναι, ἐμφανιζόμενοι ἀπό τηλεοράσεως, νά ἐξασφαλίσουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερους ψήφους.
Καί τό πιό ἀστεῖο εἶναι ὅταν βλέπει κανείς στήν τηλεόραση πολιτικούς ἤ ἄλλους, πού ἀποδεδειγμένα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν Χριστιανική Ἐκκλησία καί τό Ὀρθόδοξο βίωμά της, νά ἐκφράζουν τήν γνώμη τους ὅσον ἀφορᾶ στίς ἀλλαγές πού πρέπει νά γίνουν στήν «διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ», μέ καθαρά πολιτικούς ὅρους καί μέ κύρια αἰτιολογία τό ὅτι: στήν ἐποχή μας πολλοί δέν συμφωνοῦν μ’ αὐτή. Μπορεῖτε ὅμως νά φαντασθεῖτε τί θά γινόταν ἐάν κάποιος Ἐπίσκοπος ἔκρινε ἀπό τηλεοράσεως κάποιο πολιτικό κόμμα καί πρότεινε ἀλλαγές στό πολιτικό πρόγραμμά του, ἐπειδή ὁ ἴδιος ἤ καί πολλοί ἄλλοι δέν συμφωνοῦν μέ αὐτό! Ὅλοι μποροῦν νά κρίνουν καί νά κατακρίνουν τήν Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει ἐλεύθερα ὄχι μόνο τήν ἄποψή της ἀλλ’ οὔτε τήν διδασκαλία της, ἐπειδή «ἐνοχλεῖ» τούς γνωστούς «μερικούς».
Καί, δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι πού ὑπηρετοῦν τήν πολιτική, σέ ὁποιοδήποτε κόμμα καί ἄν ἀνήκουν, κατέχονται ἀπό σύμπλεγμα ἀνάλογο μέ ἐκεῖνο τοῦ «νεο-πλουτισμοῦ». Μόλις ἐκλεγοῦν βουλευτές θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ὅτι ἀμέσως ἔγιναν «κάτι, ὅτι ἔγιναν γνῶστες τῶν πάντων, ὅτι ἔχουν γνώμη γιά τά πάντα, ὅσο ἄσχετοι καί ἄν εἶναι καί ὅσο καί ἄν γελοιοποιοῦνται (ἐπειδή δέν διαθέτουν τό «γνῶθι σαυτόν») ἀκόμη καί ἀπό τηλεοράσεως μέ τίς «δηλώσεις» πού νομίζουν ὅτι πρέπει (ἤ ἐπιδιώκουν) νά κάνουν σέ κάθε περίπτωση ἤ τίς «ψευδο-προοδευτικές» ἀπόψεις πού ἐκφράζουν, τίς ὁποῖες μάλιστα καί «νομιμοποιοῦν» μόλις ἔχουν τήν ἐξουσία ἤ τούς δοθῆ ἤ εὐκαιρία μέ τό πρόσχημα τῆς «λύσεως» κάποιου κοινωνικοῦ προβλήματος, χωρίς νά λαμβάνεται τίποτε ἄλλο ὑπ’ ὄψη παρά μόνο τό μελλοντικό ἐκλογικό συμφέρον. Δυστυχῶς, ἡ «εὐκαιριακή» πολιτική εἶναι καί αὐτή σημεῖο τῶν καιρῶν μας, πολύ διαδεδομένο μάλιστα.
Ἀπό Χριστιανικῆς ἀπόψεως τό ὅλο πρόβλημα τίθεται σέ ἄλλη βάση μέ πολύ περισσότερο ἀνθρωπιστικό χαρακτῆρα ἀπό ἐκεῖνο πού περιέχουν οἱ διάφορες δῆθεν «λύσεις». Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν διδασκαλία της τήν ὁποία, ὅσο αὐστηρή καί ἄν φαίνεται, δέν προσπαθεῖ νά τήν ἐπιβάλη σέ κανένα. Τἠν παρουσιάζει, τήν συνιστᾶ καί δέν ἀποκλείει κανένα ἀπό αὐτήν. Ἐπί πλέον, κανένα δέν τιμωρεῖ γιά τήν μή τήρηση της, ἀλλά δέχεται τόν καθένα πού εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπὀ αὐτή καί ἐπιστρέφει ἀναγνωρίζωντας τό σφάλμα του.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ μία ἀπό τίς «Περί Μετανοίας» ὁμιλίες του (Μ. 49, 336) δείχνει ἀκριβῶς πῶς ἔχουν τἀ πράγματα. Λέγει ὅτι, ἐνῶ ἡ ἁμαρτία ἔχει τό ὄνειδος καί ἡ μετάνοια τήν παρρησία, ὁ ἄνθρωπος κατάντησε νά ντρέπεται γιά τήν μετάνοια καί νά καμαρώνη γιά τήν ἁμαρτία. Καί τοῦτο εἶναι ἔργο ἐκείνων πού ἀντιμάχονται τήν Χριστιανική διδασκαλία, οἱ ὁποῖοι γιά νά ἐξαπατήσουν τόν ἄνθρωπο ἀντιστρέφουν τήν τάξη τῶν πραγμάτων. Ἡ πρακτική αὐτή ἐφαρμόζεται ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας καί σ’ αὐτήν βασίζεται ἡ γενικώτερη «ψευδο-προοδευτική» προσπάθεια καταπολεμήσεως τῶν θρησκευτικῶν καί ἠθικῶν διδασκαλιῶν μέ τόν χαρακτηρισμό τους ὡς «ὀπισθοδρομικῶν» καί «παρωχημένων». Γι’ αὐτό ἀκριβῶς γίνεται καί ἐκτεταμένη προσπάθεια, μέσῳ καί δημοσίων ἀκόμη Ἀρχῶν, νά προστατευθοῦν τά δικαιώματα τῶν κλεπτῶν, τῶν ἐγκληματῶν κ.λ.π. σέ βάρος τῶν θυμάτων τῶν πράξεων αὐτῶν, ἐν ὀνόματι κάποιου δῆθεν «δικαιώματος».
Ἡ Χριστιανική διδασκαλία εἶναι μιά αἰώνια ἀλήθεια πού δέν ἔχει ἀνάγκη κάποιας «ἀλλαγῆς» ἤ «βελτιώσεως». Σκοπός της εἶναι νά ἀνυψώση πνευματικά καί ἠθικά τόν ἄνθρωπο πού τό ἐπιθυμεῖ. Ὁ ἐγωκεντρικός ὅμως ἄνθρωπος δέν παραδέχεται ὅτι οἱ πράξεις του μπορεῖ νά εἶναι καί ἐσφαλμένες. Ὁ ἐγωισμός του δέν τόν ἀφήνει νά παραδεχθῆ ὅτι, πέραν τῶν συνηθειῶν ἤ ἀρχῶν πού πρεσβεύει ὡς ἄτομο, ὑπάρχουν καί ἄλλες πού ἔχουν γενικώτερη παγκόσμια ἀναγνώριση, πού δέν ἔχουν ἀνάγκη «προστασίας» ἀπό ὁποιαδήποτε «Ἀνεξάρτητη Ἀρχή». Δέν χρειάζονται νά ἀλλάξουν οἱ γενικῶς παραδεδεγμένες ἀπό αἰώνων ἀξίες, ἀλλά χρειάζεται συναίσθηση ἀπό τό κάθε ἄτομο τῆς πραγματικῆς συμπεριφορᾶς του καί ἐπ’ οὐδενί λόγῳ προσπάθεια ἐπιβολῆς κάποιων συνηθειῶν, συμπεριφορῶν ἤ ἀπαιτήσεων «μερικῶν» στό κοινωνικό σύνολο, ἐπειδή αὐτοί οἱ «μερικοί» θέλουν νά αἰσθάνονται καλά σέ βάρος τῶν ἄλλων, τῶν πολλῶν, νοοτροπία εἰς τό ἔπακρον ἀντι-δημοκρατική. Καί εἶναι φανερό γιατί οἱ ὀλιγάριθμοι αὐτοί, πού συνήθως κόπτονται γιά «δημοκρατικές» λύσεις, δέν προτείνουν Δημοψήφισμα γιά τήν θέσπιση νόμων, ὅπως π.χ. γιά τόν πολιτικό γάμο, τό συμβόλαιο συμβιώσεως κ.λ.π., ἀλλά καταφεύγουν σέ ἄλλες «ψευδο-προοδευτικές» λύσεις, ἐπειδή ἀσφαλῶς φοβοῦνται τήν γενικώτερη ἀποδοκιμασία καί τήν πολιτική ἀποτυχία τους.
Ἡ Χριστιανική διδασκαλία προτείνει κάτι τό ἀληθινό, τό διαχρονικό καί σωτηριῶδες, τό πραγματικά «προοδευτικό», πού τό ἀκολουθεῖ «ὅστις θέλει ...». Καί τό ἀκολουθεῖ ἡ πλειονότης τῶν Ἑλλήνων. Ἀντιθέτως, οἱ ὀλιγάριθμοι «ψευδο-προοδευτικοί» ἀποβλέπουν στήν καθιέρωση μιᾶς «ἐλευθερωμένης» ἀπό κάθε ἀρχή ἡθικῆς κοινωνίας, τήν ὁποία προσπαθοῦν νά «νομιμοποιήσουν» καί νά ἐπιβάλουν μέ κάθε μέσο στούς πολλούς, βασιζόμενοι τίς δικές τους «ψευδο-προοδευτικές» ἰδέες, πού ἔχουν ἀπό καιρό χρεωκοπήσει, καί τίς δικές τους «περίεργες» προσωπικές ἐπιλογές.

Ἀνδρέας Στ. Χελιώτης, Δρ. Θ.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΩΦΕΥΟΥΝ.....

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ


Πολλές φορές ασχοληθήκαμε με την επικινδυνότητα της Ε.Ο Πατρών-Κορίνθου. Πολλές φορές παρακαλέσαμε να τοποθετηθή μια μπάρα ασφαλείας ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Από τήν ἐποχή ακόμη που Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ήταν ο κ. Κωνστ. Γείτονας. Κανείς όμως δεν ακούει την έκκλησή μας! Όλοι μας παραπέμπουν στην νέα Εθνική Οδό. Εν τω μεταξύ χάνονατι ζωές. Τελευταίο και τραγικόθύμα τό δεκάχρονο παιδάκι από την περιοχή μας, από τήν περιοχή του Μεϊντανά.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακαλύψαμε, ότι και άλλοι παράγοντες υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας. Από τό Blog "makelio" αλιεύσαμε την παρακάτω αναφορά, τηνοποία και αναδημοσιεύουμε.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΣΗΜ. Από σήμερα, για τους λόγους που έχουμε προαναγγείλει, διακὀπτουμε την δυνατότητα αναρτήσεως σχολίων. Θα επανέλθουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, μετά την 10ην Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ αναρτήσεις θεμάτων θα υπάρχουν, όσο ο χρόνος μας και οι τεχνικέςπροϋποθέσεις θα μας το επιτρέπουν. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

"Mια αναδρομή απο τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα μας δείχνει μέρα με τη μέρα το τι συμβαίνει στην φονική Πατρών Κορίνθου. (Στα στοιχεία που ακολουθούν δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραυματίες που υπέκυψαν έπειτα από τροχαίο στα τραύματά τους):
11/7/2008: Ένα 11χρονο παιδί ανασύρεται νεκρό από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα. Πρόκειται για τον 11χρονο Θανάση Δεληγιάννη...
04/07/2008: Θρήνος στο Ακταίο Ρίου για τον 22χρονο Σπύρο Πρεκετέ, που έχασε την ζωή του εξαιτίας μετωπικής σύγκρουσης στην αρχή της Εθνικής Οδού στο ύψος του Ρίου με όχημα που οδηγούσε 82χρονος.
24/06/2008: Τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του βρήκε ένας άνδρας από την Ηλεία, στην Εθνική Καρμανιόλα της Πατρών Αθηνών, όταν το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες, έπειτα από τροχαίο. Όλα συνέβησαν στο 148ο χιλιόμετρο της Πατρών Αθηνών, κοντά στην Ακράτα.
12/06/2008: Στις 5.30 το πρωί σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Πατρών και συγκεκριμένα στο 126 χιλιόμετρο της εθνικής οδού κοντά στο Ξυλόκαστρο.
21/03/2008: Ένας νεκρός και δυο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του νέου τροχαίου που σημειώθηκε στην Νέα Εθνική Οδό. Μια γυναίκα 65 ετών νεκρή, ένα κοριτσάκι 3,5 ετών και μια 37χρονη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός ενός ακόμα τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 15.15 στη χιλιομετρική θέση 182,200 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών &8211; Πατρών, στο ύψος των Σελιανιτίκων. Από τα συντρίμμια του ΙΧ ανασύρθηκε νεκρή η 65χρονη Μαρία Σκούρτη.
21/03/2008: Θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε στις 5.05 τα ξημερώματα, στο 169ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νέοι άνθρωποι, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο βυτιοφόρο υγρών καυσίμων, το οποίο ευτυχώς ήταν κενού φορτίου. Νεκρός είναι ο 33χρονος οδηγός του ΙΧ Χρονόπουλος Γιώργος του Φωτίου, μόνιμος κάτοικος Πύργου.
10/03/2008: Ο 27χρονος Ξενοφών Σταυρόπουλος, από τα Κρέστενα Ηλείας και μόνιμος κάτοικος εν ζωή Αθηνών, έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στις 09.50 το πρωί στη χιλιομετρική θέση 183,200 της ΝΕΟ Αθηνών &8211; Πατρών.
22/01/2008: Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος των Νικολέικων στο 170ο χλμ της νέας εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες εκ των οποίων ο ένας βαριά έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών.
15/01/2008 : Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου &8211; Πατρών, στο ύψος του Κιάτου. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο ζευγάρια με τα παιδιά τους και κατευθυνόταν προς Αθήνα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δύο φορτηγά.
14/01/2008 : Τραγικό θάνατο βρήκε στην Νέα Εθνική Οδό ένας 20χρονος από το Αίγιο, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα άλλο ΙΧ που κατευθυνόταν προς Αθήνα. Πρόκειται για τον 20χρονο Χρήστο Μερκούρη, κάτοικο εν ζωή Αιγίου.
13/01/08: Ένας 36χρονος νεκρός από τροχαίο στο 180ο χιλιόμετρο.
Από το "makelio.blogspot.com
Καί από τόν Τοπικό μας Τύπο:

Λίγη προσοχή στην... «καρμανιόλα»
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Ο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ «ΦΟΝΙΚΟ» ΤΗΣ ΕΡΓΟ...

Ο τραγικός θάνατος πoυ βρήκε πρόσφατα ένας 46χρονος από τον Πύργο Ηλείας στην εθνική οδό στο ύψος της Αίγειρος, όπου απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του, καθώς και άλλα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν λίγες μέρες πριν στο εθνικό οδικό δί­κτυο της Αχαίας καταδεικνύουν τον υπερβολικό βαθμό επικινδυνότητας της εθνικής. Η λίστα των θυ­μάτων της ασφάλτου στο εθνικό θυσιαστήριο (!) δυ­στυχώς μεγαλώνει... Τα εικονοστάσια αυξάνονται κα η αγωνία των οικογενειών κορυφώνεται από την διέ­λευση του επικίνδυνου οδικού δικτύου του νομού μας.
Στην εθνική καρμανιόλα της Πατρών - Κορίνθου πλη­ρώνουμε βαρύτατο φόρο αίματος και όπως κατά και­ρούς έχουν επισημάνει οι εκπρόσωποι αρχών και φο­ρέων της περιοχής, τα σημεία παγίδες είναι πάρα πολλά.
Οι φορείς του Νομού έχουν ζητήσει:
1) Την άμεση αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτοτάπητα στην Εθνική Οδό Πατρών -Κορίνθου και τοποθέτηση αντιολισθηρής στρώσης παράλληλα με την άμεση έναρξη των εργασιών για το νέο αυτοκινητόδρομο.
2} Την άμεση τοποθέτηση διαχωριστικών στηθαίων ασφαλείας στα διαπιστωμένα επικίν­δυνα τμήματα της Εθνικής Οδού.
Τον ηλεκτροφωτισμό των επικίνδυνων τμημάτων.
Την αναστολή της καταβολής διοδίων μέχρι της αποκατάστασης ασφαλών συνθηκών χρήσης των Οδών. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δρομολογήσει την ανακατασκευή της εθνικής οδού που διέρχεται από το Νομό στο πλαίσιο των εργασιών χάραξης της Ιόνιας Οδού, που αφορά στην ανακατασκευή του άξονα Κορίνθου - Πάτρας, Πύργου Τσακωνας, που κατασκευά­στηκε προ 25ετιας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,8 δισ. Ευρώ, με συμβολή του Δημοσίου 550 εκατ. Ευρώ.
Η προεπιλογή των ομίλων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2001, ενώ οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2006. Παραχωρησιούχος τελικά αναδείχθηκε η κοινοπραξία «Απιον Κλέος, η οποία θα αναλάβει την ανακατασκευή του άξονα, με αντάλλαγμα την εκμετάλ­λευση του για διάστημα 30 ετών. Ο άξονας έχει μήκος 365,1 χλμ. από τα οποία τα 283,7 χλμ. είναι νέος δρόμος, ενώ τα 81,7 βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου. Ειδικότερα, ο άξονας θα ακολουθήσει νέα χάραξη στις περιοχές Κιάτο, Γεληνιάτικα, Ξυλόκαστρο, Λυκοποριά, Μαύρα Λιθάρια, Αιγείρα, Πλάτανος, Ελίκη, Αίγιο, Σελιανίτικα, Αβυθος, Παναγοπούλα και Αραχωβίτικα. Στα υπόλοιπα τμήματα σημερινό πλάτος των 12,5 μέτρων θα γίνει 26,5 μέτρα και θα βελτιωθεί η χάραξη, ούτως ώστε να επιτρέπεται ασφαλής διέλευση με ταχύτητα 1 20χλμ/ώρα.
Όσον αφορα το χρονοδιάγραμμα, σε ένα έτος θα πρέπει να έχει βελτιωθεί η ασφάλεια στην υπάρχουσα εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, εντός 20 μηνών να αναβαθμι­στεί το τμήμα Ελευσίνα Κόρινθος, εντός 42 μηνών το τμήμα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος και εντός 70 μηνών το τμήμα Πύργος Τσάκωνα. Με την ολοκλήρωση ίου άξονα θα έχουν δημιουργηθεί τρεις σταθμοί σε Ζευγολατιό, Αίγιο και Ρίο (στο τμήμα έως Πάτρα) και τέσσερις σταθμοί σε Κάτω Αχαΐα, Αμαλιάδα, Ανεμοχώρι και Αητό (στο τμήμα έως Τσάκωνα).
Συνολικά η διαδρομή θα κοστίζει 7,5 ευρώ αντί 4,5 σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η υπάρχουσα εθνική οδός Πα­τρών Πύργου αποπερατώθηκε περίπου προ 25ετιας, με βάση τεχνικές μελέτες της περιόδου 1974 79, αλλά και με βάση μελέτη αναβάθμισης της τότε υφισταμένης πα­λαιάς εθνικής οδού. Ο δρόμος δέχθηκε μεγάλες βελτιωτικές επεμβάσεις στις αρχές της δεκαετίας του '80 και έκτοτε μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις.
Έκκληση της Τροχαίας
Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ο κυριότερος παράγοντας για την πρόκληση των ατυχημάτων, σύμφωνα με τους διοικητές των υπηρεσιών Τροχαίας στην περιοχή μας. Από τους ελέγχους της Αστυνομίας μπορεί κανείς να προβεί στη διαπίστωση ότι δεν τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ευθυνόμαστε για τα τροχαία ατυ­χήματα.
Παράλληλα, τα νούμερα δείχνουν οτι οι οδηγοί των IX δεν συμμορφώνονται με την υπόδειξη για χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων! Από τις στατιστικές έρευνες, προκύπτει πως τα θανατηφόρα δυστυχήματα σημειώνονται κυρίως Σάββατα και Κυριακές πρωί και όχι όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση και πέραν από τις συνθήκες του οδοστρώματος βασικός παράγων για τα τροχαία είναι η συμπεριφορά του οδηγού.
Ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας Ανδρέας Αποστολόπουλος απευθύνει συχνά - πυκνά έκκληση στους οδηγούς για συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Τροχαίας και για συνετή οδήγηση, καθώς είναι ο μοναδικός παράγων που μπορεί να αποτρέψει το τροχαίο.
"Ο κύριος και καθοριστικός παράγων για την πρόληψη και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων, είναι ο οδηγός. Ο δρόμος είναι γνωστός, οπότε έχουμε ευθύνη όταν οδηγούμε. Χρειάζεται να επιδείξει σωστή συμπεριφορά, κυρίως να μην τρέχει και να τηρεί τον Κ.Ο.Κ. και τις υποδείξεις της Τροχαίας για τα μέτρα
ασφάλειας, σημειώνει.
βλ. "ΤΑ ΝΕΑ της Αιγιάλειας" 02.07.2008

ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ..... "ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ" ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1) ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο/Η Πάνος είπε...
Σεβασμιότατε,
θα πρέπει να πείτε δυο λόγια για το δημοσίευμα των εφημερίδων περί του προστίματος που σας επεβλήθη από την πολεοδομία των 70000Ευρώ. Νομίζω το οφείλετε στους επισκέπτες σας.
11 Ιούλιος 2008 11:53 μμ

2) ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΑΝΟ,

Δεν συνηθίζω να απαντώ επί προσωπικού χαρακτήρος ζητημάτων, αγαπητέ μοι Πάνο. Αφού όμως το επιθυμεἰς, "επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον".Ναί, είναι αλήθεια! Από την πολεοδομία Αιγίου μας επεβλήθη ένα πρόστιμο 70.000 περίπου χιλιάδων € για μια οικοδομή, που γίνεται στο Αίγιο, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως αυθαίρετη επειδή ....κτίζεται χωρίς οικοδομική άδεια.Εμείς όμως έχουμε εκδώσει ἀδεια οικοδομής από την Ναοδομία, μια Υπηρεσία εκκλησιαστική, η οποία νομίμως λειτουργεί καί η οποία εκδίδει ἀδειες για εκκλησιαστικά κτίρια. Η άδεια αυτή είναι καθόλα νόμιμη και μέχρι αυτή την ώρα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΗ. Πρίν απευθυνθούμε στην Ναοδομία ἐπρεπε να απευθυνθούμε στην Πολεοδομία Αιγίου για να θεωρήσουμε τά σχέδια και για να βεβαιώσει (η Πολεοδομία) τούς όρους δομήσεως, όπερ και εγένετο. Η Πολεοδομία λοιπόν πάνω στο Τοπογραφικό, που ἐχει τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΙΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΤΟΑΙΓΙΟ" εθελώρησε τούς όρους Δομήσεως. Άρα εγνώριζε την ενέργειά μας και ώφειλε να σταματήσει την διαδικασία εκδόσεως οικοδομικής αδείας από την Ναοδομία, πράγμα που ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ! ¨ Από εκεί καί πέρα ελειτούρησε η σκοπιμότης. Το θέμα μας, λοιπόν, είναι κατ'αρχήν θέμα κύρους της Ναοδομίας. Οι παράγοντες της Ναοδομίας οφείλουν να αντιμετωπίσουν τό ζήτημα καί το προσπαθούν. Εμείς επίσης καταθέσαμε ένσταση. Αναμένεται το αποτέλεσμα. Αυτά εν ολίγοις. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση: Απευθυνθήκαμε σε ένα αρχιτεκτονικό Γραφείο καί αναθέσαμε την εκπόνηση σχεδίων κλπ. για μια οικοδομή. Το Αρχιετεκτονικό Γραφείο, ενεργώντας ΝΟΜΙΜΑ, ἐξέδωκε την οικοδομική ἀδεια από την Ναοδομία.Και αν ακόμη υπήρχε λάθος στη διαδικασία, με ποιά άραγε λογική ευθύνεται η Ιερά Μητρόπολις ἠ προσωπικά ο Μητροπολίτης, έαν και εφ'ὀδον, εππαναλαμβάνω, το αρχιτεκτονικό Γραφείο ενήργησε λανθασμένα; Δεν πρόκειται να επανέλθω επί του θέματος.
Με αγάπη Χριστού
+ Ο Κ & Αι. Α
12 Ιούλιος 2008 7:10 πμ

3) ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ

Μερικά ήδη είδατε παραπάνω. Για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσα να τα τοποθετήσω στη θέση αυτή. Είναι η Ἀδεια Οικοδομἠς, η θεώρηση του Τοπογραφικού και οι Όροι Δόμησης που δόθηκαν από την Πολεοδομία Αιγίου. Τώρα απορώ πως ένα νόμιμο κτίσμα με ἀδεια οικοδομής, που ετέθη υπ'ὄψιν της Πολεοδομίας πρίν καν αρχίσει καί ἐλαβε θεώρηση, πως λοιπόν χαρακτηρίζεται " αυθαίρετο'; Είναι να τρελλαίνεσαι!
4) Η Ένσταση της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
αριθμ. πρωτ. 387 Αίγιο, 3 Ιουλίου 2008


Πρός
τό Τμήμα Πολεοδομικῶν Έφαρμογῶν
Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων
Ρήγα Φερραίου, 78
251 00 ΑΙΓΙΟΝ

ΕΝΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.06.2008 ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
διά τῆς ὁποίας ἐχαρακτηρίσατε «αὐθαίρετη» τήν οἰκοδομήν μας μέ τίτλο «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ» διά τούς κάτωθι λόγους:


1. Ἡ εἰς τήν περιοχήν «ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ» ἀνεγειρομένη οἰκοδομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός χρῆσιν «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ» ἀνεγείρεται κατόπιν τῆς ὑπ’ἀριθμ. 3551/08.11.2006 οἰκοδομικῆς ἀδείας, ἐκδοθείσης ὑπό τοῦ Γραφείου Ναοδομίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
2. Διά τήν ἔκδοσιν τῆς ὠς ἄνω οἰκοδομικῆς ἀδείας πρό πάσης ἐνεργείας ἀπηυθύνθημεν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν σας πρός θεώρησιν τῶν τοπογραφικῶν Διαγραμμάτων, προσκομίζοντες τόν σχετικόν ὀγκώδη φάκελλον, ὠς πρός τούς ἰσχύοντας ὅρους δομήσεως κατ’ἐπιταγήν τοῦ Νόμου 590/1997.
3. Ἡ Ὑπηρεσία σας διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 1896/07.04.2006 ἐγγράφου της μᾶς ἐγνώρισε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «..για την ιδιοκτησία με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α).....ὅπως αὐτή ἀπεικονίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα ....που μας υποβάλατε, ισχύουν οι όροι δόμησης όπως αυτοί αναγράφονται στο συνημμένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία μας τοπογραφικό διάγραμμα».
4. Εἰς τό θεωρηθέν Τοπογραφικόν Διάγραμμα ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: «ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ. ΑΙΓΙΟ
ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 01

5. Κατά συνέπειαν τῶν ἀνωτέρω ἡ ἀνεγειρομένη τριόροφος οἰκοδομή οὔτε παράνομος, οὔτε αὐθαίρετος δύναται νά θεωρηθῆ. Ἄρα τό καθ’οὗ ἡ παροῦσα Ἔνστασις ἡμῶν ὑμέτερον ἔγγραφον δέν ἀποδί-δει τήν πραγματικότητα, ὅταν χαρακτηρίζῃ ταύτην ὡς «αὐθαίρετον κατασκευήν»! Κατ’ ἀκολουθίαν καί ὁ ὑπολογισμός ἀξίας τοῦ αὐθαιρέτου καί ἡ ἐπιβολή προστίμου ἐπί τῆς ἀξίας τῆς κατασκευῆς δέν ἔχουν ἔρεισμα.
6. Ἐγείρεται ὅθεν ἕνα ἠθικόν πρόβλημα: Καί ἐάν εἰσέτι ἤθελε θεωρηθῇ ὡς ἀληθής καί ἀκριβοδίκαιος ὁ χαρακτηρισμός «αὐθαίρετος κατασκευή», ὁ εἰς τό ὑμέτερον ἔγγραφον ἀναγραφόμενος, ποῖος εὐθύνεται; Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἥτις τηροῦσα τούς Νόμους, προσῆλθεν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν σας, ἐγνωστοποίησε τήν πρόθεσίν της δι’ἀνέγερσιν «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ», κατέθεσε τόν φάκελλον καί ἐζήτησεν τήν θεώρησιν, ἤ μήπως ἡ Ὑπηρεσία σας, ἡ ὁποία ὤφειλε νά γνωρίζει τό εὖρος τῶν ἀρμοδιοτήτων της καί ὡς ἐκ τούτου -ἐάν τό αἴτημα ἡμῶν παράνομον- νά μή προβῇ εἰς τήν θεώρησιν τῶν ὅρων δομήσεως; Καί διατί νά ἐπιβαρυνθῇ τό κόστος τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου ἡ ἀναίτιος Ἱερά Μητρόπολις καί οὐχί ἡ Ὑπηρεσία σας; Ἀσφαλῶς ἡ Ὑπηρεσία σας.
7. Ταῦτα μέν ὡς πρός τάς μεταξύ ὑμῶν καί ἡμῶν σχέσεις. Ὑπάρχει ὅμως καί μία εἰσέτι πλευρά, τήν ὁποίαν προτιθέμεθα να θέσωμεν ὑπ ὄψιν ὑμῶν.
Ὅταν ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Τσούκαλης ἔθεσε τό ἐρώτημα περί τῆς νομιμότητος τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὑμεῖς ἀπηυθύνθητε πρός τάς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας διά νά πληροφορηθῆτε «έαν νομίμως χορηγήθηκε από το Γραφείο Ναοδομίας της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος η υπ’αριθμ. 3551/8.11.2006 οικοδ. άδεια για την ανέγερση επισκοπικού οίκου της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας....».
Ἀκολούθως η Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ ἀπεφάνθη, ὅτι νομίμως ἡ Ναοδομία ἐκδίδει ἄδειες για την άνέγερση ἠ τήν επισκευή Μητροπολιτικῶν Μεγάρων κλπ. ἀλλά «δέν περιλαμβάνεται ἡ ἀνέγερσις ἐπισκοπικοῦ οἴκου μέ χρήση κατοικίας».
8. Ἡμεῖς διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 375/27.06.2008 ἡμετέρου ἀντικρούομεν τήν ἄποψιν ταύτην, καθ’ὅσον δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῶν ὅρων «Μητροπολιτικόν Μέγαρον» καί «Ἐπισκοπικός Οἶκος». Ἀμφότεροι δηλοποιοῦν τήν κατοικίαν τοῦ Μητροπολίτου. Τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον εἶναι ἕνας μεγαλόστομος ὅρος, ἐνῷ ὁ Ἐπισκοπικός Οἶκος μία ἀπόδοσις τοῦ ἰδίου ὅρου μέ σεμνότερον τρόπον. Ἐπί τοῦ ἐγγράφου τούτου ἀναμένομεν τήν ἀπάντησιν τοῦ Ὑπουργείου.
Ἀπό τοῦ ἔτους 1978 κατοικοῦμεν εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Αἰγίου, δηλ. τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, τό ὁποῖον κεῖται ἐπί τῶν ὁδῶν Μελετοπούλων, ἀριθμ. 44 καί Αἰγιαλέως. Διά λόγους ἀποφυγῆς μεγαλοστόμων ἐκφράσεων καί ὅρων τό ὀνομάζομεν Ἐπισκοπεῖον ἤ Ἐπισκοπικόν Οἶκον. Εἶναι ἡ κατοικία, ὅπου διημερεύομεν καί διανυκτερεύομεν. Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν εἰς ἕτερον ἀνεξάρτητον κτίριον ἐπί τῆς ὁδοῦ Ρωμανιώλη, ἀριθμ. 43.
Τό Ἐπισκοπεῖον, ὅπως συνηθίζομεν νά ὀνομάζωμεν τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ὡς κτίριον
a. ἔχει ἀνεγερθῆ κατά τό ἔτος 1954 ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ προπροκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας κυροῦ Ἀγαθονίκου,
b. ἔχει ἀνακηρυχθῇ ὡς «διατηρητέον» (βλ. Ἀπόφασιν 34471/20-10-95, ΦΕΚ 948Δ΄/10-11-95) καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐπιδέχεται προσθήκες καί βελτιώσεις, εἰ μή μόνον συντήρησιν,
c. έχει ὑποστῆ ζημίας ἀπό τόν σεισμόν τοῦ ἔτους 1995, τάς ὁποίας ἔχομεν ἀντιμετωπίσει, ἀλλ’ ἐν τούτοις ζῶμεν ὑπό τόν φόβον ἑνός νέου μεγάλου σεισμοῦ καί μιᾶς περαιτέρω ἐπιβαρύνσεως.

Εἰς τό Αἴγιον, ὅπως καλῶς γνωρίζετε, τό ὑπέδαφος σείεται συνεχῶς καί διαχρονικῶς!
Οὔτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἐκρίνομεν ἀναγκαῖον, ὅπως προβῶμεν εἰς ἀναζήτησιν μιᾶς ἀσφαλεστέρας κατοικίας. Θά διατηρήσωμεν τήν ὑφισταμένην κατάστασιν ὡς Μουσειακόν χῶρον καί ὡς συμπλήρωμα καί παρακολούθημα τοῦ ἤδη ἀνεγερθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν Μουσείου καί θά κατασκευάσωμεν μίαν νέαν κατοικίαν διά τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην, δηλ. ἕνα νέον Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ἤτοι τήν εἰς τήν περιοχήν «Γαλαξιδιώτικα» ἀνεγειρομένην οἰκοδομήν.
Ὅπως διά τῶν ἀνωτέρω ἀπεδείξαμεν ἀπό συγγνωστά λάθη καί παραλείψεις τῆς Ὑπηρεσίας σας προῆλθον πράξεις, αἱ ὁποῖαι ἠθικῶς μᾶς ἐζημίωσαν, διότι μίαν ἀπολύτως νόμιμον ἐνέργειάν μας τήν ἐνεφάνισαν ὡς παρανομίαν.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν παρακαλοῦμεν νά ἀναθεωρήσετε τήν ἀπόφασίν σας καί νά θεωρήσετε ὡς καλῶς ἔχουσαν τήν ὑπό τῆς Ναοδομίας ἐκδοθεῖσαν οἰκοδομικήν ἄδειαν, νά ἀκυρώσετε καί νά ἀποσύρετε τήν ἀπό 06.06.2008 Ἔκθεσιν αὐτοψίας, νά διαγράψετε τό εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ἐπιβληθέν πρόστιμον καί νά μᾶς χορηγήσετε τήν πολυπόθητον ἄδειαν συνεχίσεως τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ