Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Το μάθημα των Θρησκευτικών βρίσκεται υπό διωγμόν. Το Υπουργείο Παιδείας και -κατ επίφαση Θρησκευμάτων- επιτίθεται κατά τῆς Ορθοδόξου πίστεως, καταργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ συγχρόνως με διάφορα προσχήματα και με αδικαιολόγητες δικαιολογίες εμπαίζει και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς -με πόνο ψυχής- απευθυνθήκαμε στον ἐξαίρετο μεν άνθρωπο, αλλά και τραγικό τώρα Υπουργό της Παιδείας κύριο Στυλιανίδη με το παρακάτω ἔγγραφο, επισημαίνοντας σοβαρές ἐκτροπές και παραβιάσεις του ισχύοντος Συντάγματος.
Παραδίδουμε, λοιπόν, στην δημοσιότητα το έγγραφο αυτό και αφήνουμε την κρίση στον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. Από τήν συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ἀλλα περιμέναμε.
Θέτουμε το ερώτημα: με ποιά κριτήρια και με ποιό δικαίωμα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει χαρακτηρίσει τό θρἠσκευμα ως απόρρητο προσωπικό δεδομένο; Σε ποιές διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας στηρίζεται η Ἀπόφαση της Αρχής; Και επίσης σε ποιές διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκῆς Ενώσεως; Όποιος γνωρίζει, παρακαλώ, ας μου απαντήσει στο e-mail: mkka@otenet.gr.
Δώστε, παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, δώστε ένα χεράκι για να γκρεμίσουμε την αυθαιρεσία τῆς Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μιᾶς Αρχής, η οποία αυθαιρετεί! Μιάς Αρχής η οποία παραβιάζει τό Σύνταγμα. Μιάς Αρχής η οποία αθετεί τις υπ'αριθμ. 3533/1986 καί 2176/1998 Αποφάσεις του Σ.τ. Ε (βλ. άρθρα κ. Αναστ. Μαρίνου στην εφημερίδα "Εστία" της 11ης, 12ης και 13ης Αυγούστου 2008). Μιάς Αρχής η οποία εκδίδει αποφάσεις που είναι αντίθετες πρός τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και πρός τις επιταγές ης Συμβάσεως της Ρώμης. Οι Αρχές και οι Παραδόσεις μας πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Αγαπητοί Έλληνες και συν-έλληνες ξυπνήστε!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟς
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2008
(Ο Μετρητής μας τώρα δείχνει 53.459 επισκέψεις))

******************************

Εξοχώτατον Κύριον
Ευρυπίδην Στυλιανίδην
Υπουργόν Εθνικῆς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργεῖον Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου, 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ


Αγαπητέ μοι Κύριε Ὑπουργέ,
Εμελέτησα μετά προσοχῆς το περιεχόμενον των Ἐγκυκλίων με αριθμ. Πρωτ. 91109/Γ2. 10.07.08 και 104071/Γ2.04.08.2008 και με τίτλον «Ρύθμιση μαθη-τικών θεμάτων», το οποίον και ημάς τους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταγούς ουδόλως ικανοποίησεν, αλλά και υφ’ολοκλήρου σχεδόν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου κατεκρίθη. Η πρώτη Εγκύκλιος ηρμηνεύθη, ότι δι΄αυτής το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται πλέον προαιρετικόν «γιά όλους». Άλλα δημοσιογραφικά έντυπα εθεώρησαν ότι διά της Εγκυκλίου εισάγεται «απαλλαγή... για όλους από τα Θρησκευτικά». Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν εις τα φύλλα τους: «καταργούν τα Θρησκευτικά από τα σχολεία!...» Γενικώς διά της πρώτης Εγκυκλίου εθεωρήθη, ότι πλήττεται το μάθημα των Θρη-σκευτικών.
Η είδησις αύτη ήλθεν ως κεραυνός εν αιθρίᾳ! Όλες οι εφημερίδες της 31ης Ιουλίου ε.έ. εθεώρησαν τα διά της Εγκυκλίου οριζόμενα ως πλήγμα κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Την ανησυχίαν μας διεσκέδασεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφερεν εις τα Μέλη της συνεδριαζούσης Ιεράς Συνόδου την διαβεβαίωσιν Υμών, ότι διά νεωτέρας Εγκυκλίου θα θεραπευθή η εμφιλοχωρήσασα παρερμηνεία, διότι η Κυβέρνησις δεν προτίθεται να πλήξῃ το μάθημα των Θρησκευτικών!
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος ανεμένομεν την νεωτέραν-διορθωτικήν- Εγκύκλιον, της οποίας όμως το περιεχόμενον όχι μόνον μας απογοήτευσεν, αλλά και επλήρωσεν τας καρδίας μας αγανακτήσεως. Διότι αντί να επανορθώση τα πράγματα, κατέστησε ταύτα έτι μάλλον τραγικώτερα. Το Υπουργείον Παιδείας διά της Εγκυκλίου ταύτης φέρεται ως να εμπαίζη τον Ελληνικόν Λαόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του.
Τι νέον προσέφερεν η Εγκύκλιος αύτη, Κύριε Υπουργέ; Ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....»; Μα αυτό είναι αυτονόητον! Το εγνωρίζομεν και ουδέποτε ηγέρθη αμφισβήτησις περί αυτού. Οι Καθηγηταί και οι Διδάσκαλοι θα διδάξουν ασφαλώς τα μαθήματα, ως ταύτα ορίζονται διά των αναλυτικών Προγραμμάτων. Αλλά εις ποίους θα το διδάξουν, εφ’ όσον καθ’ υπόθεσιν έκαστος μαθητής δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του; Το ερώτημα, όθεν, όπερ έχει τεθῆ ενώπιόν μας είναι: ο Ορθόδοξος μαθητής τι θα κάμη; Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήση το μάθημα των Θρησκευτικών, να βαθμολογηθή κλπ. ή είναι ελεύθερος με μίαν απλήν δήλωσιν του ιδίου ή του γονέως του να απαλλαγή; Με άλλα λόγια το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τα τέκνα των Ορθοδόξων οικογενειών;
Εκ του συνδυασμού του περιεχομένου αμφοτέρων των Εγκυκλίων συνάγεται ακριβώς το αντίθετον συμπέρασμα. Άρα και τα δημοσιεύματα των Εφημερίδων απέδωσαν την πραγματικότητα και αι των Σεβ. Ιεραρχών ανησυχίαι είχον βάσιν!
Το πρόβλημα θα ελύετο, εάν εις το κείμενον της δευτέρας -διορθωτικής- Εγκυκλίου προσετίθετο μία και μόνη λέξις, η λ. «υποχρεωτικώς», οπότε το κείμενον θα είχε ως εξής: «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται υποχρεωτικώς εις τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις σχολικές μονάδες τῆς .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....». Τότε οι Ετερόδοξοι, οι Αλλόδοξοι και οι άθεοι μόνον –και μόνοι αυτοί- διά τινος δηλώσεώς των θα ηδύναντο να απαλλαγούν εκ του μαθήματος. Άρα ούτως εχόντων των πραγμάτων επί των ημερών σας η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ένα εισέτι πλήγμα!

Κύριε Υπουργέ,
Ημείς σἠμερον επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν σας εις μίαν άλλην παράμετρον τοῦ προβλήματος: Διά της επιχειρουμένης ρυθμίσεως παραβιάζετε το Σύνταγμα της Ἑλλάδος! Το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον προσδιορίζει και επιβάλλει τον χαρακτηρα της Παιδείας, ήτις μάλιστα τελεί υπό την προστασίαν του Κράτους.
Το άρθρον 16 διαλαμβάνει τα εξής:
«2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Καθισταμένου, λοιπόν, προαιρετικού του μαθήματος των Θρησκευτικών τίνι τρόπω θα αναπτυχθή η θρησκευτική συνείδησις εις τους μαθητάς;

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει ψηφισθή υπό του Ελληνικού Λαού! Ουδείς έτερος δύναται να είναι υπέρτερος αυτού, ούτε το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον, ούτε οι παράγοντες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως και η οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή εις την Χώραν μας. Παν ό,τι αντιστρατεύεται το Σύνταγμα είναι εξ αρχής και εξ ορισμού άκυρον!
Όθεν ως Έλλην πολίτης διαμαρτύρομαι διά την επιχειρουμένην αλ-λοίωσιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και σας παρακαλώ να ακυρώσετε αμέσως πάσαν εναντίαν πράξιν.
Επί δε τούτοις διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς ενημέρωσιν.
*************************
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Παράρτημα Νομού Τρικάλων
Κονδύλη & Σολωμού
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24310 26549

Τρίκαλα 12-8-08
Αριθμ. Πρωτ: 3

Προς τον αξιότιμο κύριοΕυριπίδη ΣτυλιανίδηΥπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με της εγκυκλίους υπ΄ αριθ. 91109/Γ2/10-7-2008 και 104071/Γ2/4-8-2008, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε μαθητής με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ,η του κηδεμόνα του, χωρίς να υποχρεούται καν να δηλώνει τον λόγο, κάτι που συνέβαινε έως τώρα. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και το σκεπτικό της εγκυκλίου. Πολλοί γνωστοί κύκλοι θριαμβολόγησαν γιατί η εγκύκλιος αυτή όπως πιστεύουν θα οδηγήσει, επί τέλους, στην κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν και αιφνιδιαστικά, τα κέντρα που πολεμούν την Ορθοδοξία και προωθούν τον αποχριστιανισμό, προσπαθούν να απογυμνώσουν την ελληνική νεολαία από την Ορθόδοξη πολιτισμική της κληρονομιά.
Το υπουργείο μιλάει για εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, τροφοδοτώντας για μια ακόμη φορά έντονες αντιπαραθέσεις για την αναγκαιότητα και τη μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Εν όψει τούτων και για να γίνει γνωστή η προσπάθεια παραπληροφόρησης κρίναμε ότι θα έπρεπε να παραθέσουμε την είδηση όπως αυτή πέρασε - δημοσιεύθηκε σε κάποιες εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων:
1. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση (ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 31-07-2008.
2. Εκτός Θρησκευτικών με μια δήλωση . Η είδηση αρχίζει : Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση θα απαλλάσσονται, πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=89671
3. Με δήλωση η εξαίρεση από τα Θρησκευτικά . Με μία απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξαιρεθούν από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα απαλλάσσονται πλέον από το συγκεκριμένο μάθημα.
"http://ant1online.gr/Society/Education/Pages/20087/67ef10a3-829e-4a9a-ba46-5468373a7ec2.aspx" .
4. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση και χωρίς κάποια παραπάνω διαδικασία, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή. "http://zougla.gr/news.php?id=5698" .
5. Προαιρετικά τα Θρησκευτικά. Απλούστερη γίνεται η διαδικασία απαλλαγής όσων μαθητών δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, αφού στο εξής θα απαιτείται μια απλή δήλωση των γονέων, χωρίς αιτιολόγηση. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31-07-08 .
6. Εύκολη απαλλαγή από Θρησκευτικά Πιο εύκολη γίνεται η απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31-07-08.
7. «Προαιρετικά τα θρησκευτικά» Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας (στις 10 Ιούλη) το μάθημα των θρησκευτικών θεωρείται προαιρετικό. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1-8-08.
8. «Έρχεται μαζική φυγή από τα Θρησκευτικά». TA NEA 1- 8 – 08.
Για όλα αυτά θέλουμε να καταγράψουμε κάποιες σκέψεις μας.
-Αυτή την αρνητική εντύπωση για το μάθημα την δημιούργησε η συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιος που είναι δοσμένη έτσι ώστε να δημιουργεί πρόβλημα , ευκαιρία για παραπληροφόρηση και πόλεμο για μια ακόμη φορά κατά του μαθήματος . Πως η Ελληνική Πολιτεία υιοθετεί χωρίς σοβαρή σκέψη μία απλή σύσταση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη; Όταν υπάρχουν η εγκύκλιος Γ2/61723-13/6/2002 και το δελτίο Τύπου 24/2/2005, δεν νομίζουμε ότι υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή.
-Τι εξυπηρετεί, η νέα εγκύκλιος όταν είναι γνωστό ότι η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ισχύει για τους μαθητές που ήταν αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι ( αν βέβαια το επιθυμούν και οι ίδιοι);Το μάθημα εκπληρώνει παιδαγωγικούς και όχι εκκλησιαστικούς σκοπούς. Γι΄ αυτό και η απαλλαγή από το μάθημα εσφαλμένα θεωρείται ως προστασία της συνειδήσεως και της ανεξιθρησκίας των μαθητών .Τα παιδιά με βάση τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάσκονται το φαινόμενο της θρησκείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον υπαρκτό θρησκευτικό πολιτισμό και παράδοση της χώρας.
-Αν το μάθημα των Θρησκευτικών γίνει προαιρετικό τότε θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ίδια αρχή και για άλλα μαθήματα. Στα σχολεία, εκτός από παιδιά θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχουν και παιδιά εθνικών μειονοτήτων! Μήπως δεν είναι τυχαία η αλλοίωση της εθνικής μας ιστορίας τα τελευταία χρόνια;
-Στο Σύνταγμα που ακόμα ισχύει και δεν άλλαξε, σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης είναι: ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» ΑΡΘΡΟ 16,2. Προβλέπει δηλαδή ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης».Στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος δεν υπάρχει κεντρικός σκοπός της παιδείας;
-Κατά πόσο εφαρμόζεται η επιταγή του συντάγματος , που ορίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία της χώρα μας πρέπει να διακατέχεται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, άρθρο 1);
-Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει , χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην κοινωνική του ζωή .Το ζητούμενο είναι εάν την αρχή αυτή την παραβιάζει ένα σχολικό μάθημα. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών δεν κινδυνεύουν από ένα μάθημα. Κινδυνεύουν από τόσους άλλους παράγοντες που πολλοί από αυτούς υπάρχουν και στα σχολεία.
-Το μάθημα ουσιαστικά καταργείται , εφόσον όσοι απαλλάσσονται από αυτό δεν το αναπληρώνουν με κάποιο άλλο π.χ. Ηθικής . Μήπως ωθούμε τους μαθητές με κίνητρο την τεμπελιά, να ζητούν απαλλαγή από το μάθημα και έτσι αφού απαξιωθεί και συρρικνωθεί στη συνέχεια να καταργηθεί;
-Το Υπουργείο Παιδείας αντιφάσκει όταν από την μια πλευρά προωθεί μεθόδους διδασκαλίας όπως η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα και από την άλλη ουσιαστικά υποβαθμίζει το μάθημα των θρησκευτικών σε προαιρετικό.
Για τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ, το Παράρτημα Νομού Τρικάλων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα και ζητά την ανάκληση της απόφασης που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιοτου Παραρτήματος Νομού Τρικάλων
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ο Πρόεδρος

Ιερεύς Απόστολος Μανώλης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αξιότιμο κ. Κων. Καραμανλή Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
2. Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3. Αξιότιμο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
4. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
5. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιο
6. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ
7. Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Ν. Τρικάλων
8. Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
**************
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με το έγγραφο 91109/Γ2/10.7.08 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζει το θέμα της απαλλαγής των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των Θρησκευτικών. Με τη ρύθμιση αυτή τα Θρησκευτικά καθίστανται ουσιαστικά μάθημα επιλογής, αφού «για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής».
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, την αγανάκτησή μας και την πλήρη αντίθεσή μας στη ρύθμιση αυτή. Κατανοούμε απολύτως την απαλλαγή αλλοθρήσκων και ετεροδόξων μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε τη λογική απαλλαγής των ομοδόξων. Αν το ΥΠΕΠΘ ήθελε να είναι συνεπές με τον εαυτό του θα έπρεπε να δέχεται απαλλαγή των αλλοεθνών μαθητών και στα μαθήματα της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας κλπ. Δεν το κάνει όμως και ορθά.
Η απαλλαγή ίσχυε μέχρι τώρα μόνο για δύο μαθήματα, τα θρησκευτικά και τη γυμναστική. Για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό από γιατρό, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί όμως ο μαθητής να ζητήσει απαλλαγή με μια απλή δήλωση, ούτε για τη γυμναστική ούτε για κανένα άλλο μάθημα, πλην των Θρησκευτικών. Με τον τρόπο αυτό τα Θρησκευτικά υποβαθμίζονται ακόμα και σε σχέση με το μάθημα της Γυμναστικής.
Η ρύθμιση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, διότι με παρόμοια λογική θα μπορούσαν και άλλα υποχρεωτικά μέχρι σήμερα μαθήματα να γίνουν προαιρετικά. Για παράδειγμα, οι ξένες γλώσσες με δεδομένο ότι το πλείστον των μαθητών διδάσκονται τις ξένες γλώσσες σε φροντιστήρια, όπου μάλιστα προετοιμάζονται για τη λήψη τίτλων (Lower, Proficiency κλπ.). Όλοι αυτοί οι μαθητές δικαιολογημένα θα ζητούσαν απαλλαγή από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ. Πολλοί μαθητές επίσης είναι αθλητές ή ασχολούνται ερασιτεχνικά με διάφορα αθλήματα. Γιατί οι μαθητές αυτοί να μη ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής; Ακόμη, με τη λογική αυτή θα έπρεπε τα μαθήματα που σχετίζονται με την κοινωνική αγωγή και την οργάνωση της πολιτείας να είναι προαιρετικά αφού υπάρχουν μαθητές με αναρχικά πολιτικά φρονήματα. Ανάλογο σκεπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με βασικά νομοθετήματα του ελληνικού κράτους:
1. Στο ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 16) αναφέρεται ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Γιατί λοιπόν η Πολιτεία παραβλέπει τους σκοπούς τους οποίους πρωτίστως η ίδια είναι ταγμένη να υπηρετεί;
2. Στο νόμο 1566/1985, άρθρο 1, αναφέρονται μεταξύ άλλων ως σκοποί της εκπαίδευσης και «να εμπνέονται οι μαθητές από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης». Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με μαθήματα κατά βάση ηθοπλαστικά όπως είναι τα θρησκευτικά. Όταν όμως τα θρησκευτικά γίνουν μάθημα επιλογής πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί;
Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης; Απάντηση στο ερώτημα δίνεται στο πόνημα του διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου κ.Γεωργίου Κρίππα «Η συνταγματική κατοχύρωσις του μαθήματος των θρησκευτικών παρ’ημίν και εν τη αλλοδαπή», το οποίο έχει δημοσιευθεί και στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» (τόμος 71, τεύχος 1ον, Ιανουάριος-Ιούνιος 2000). Δυστυχώς, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι πρωτοτυπούμε και δεν αντιγράφουμε τα καλά των Ευρωπαίων αλλά μόνο τα αρνητικά. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και άλλες τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σε ορισμένες δεν είναι απλά γνωσιολογικό αλλά κατηχητικό. Ακόμα και στην «άθεη» Γαλλία, όπου από το 1880 απαγορευόταν στα σχολεία κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε θρησκεία, τα τελευταία χρόνια επανήλθαν τα θρησκευτικά σαν μάθημα θρησκειολογίας.
Ελπίζουμε πως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν θα κωφεύσει στην έκκλησή μας και θα αποσύρει άμεσα τη σχετική ρύθμιση, η οποία μόνο κακό θα προκαλέσει στην κοινωνία μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ»

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στην Κοινωνία μας είναι πολυσχιδής και πολύπλευρη! ‘Ένα πλήθος ανθρώπων ευεργετούνται!
Κατ’ αρχήν είναι εκείνοι πού απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ευαγή Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας.
Είναι δηλ. οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες και οι γερόντισσες των δύο Γηροκομείων μας, το «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» ή (ΚΕΔΙΚ) στα Καλάβρυτα και το «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”» στο Αίγιο.
Είναι επίσης εκείνοι, που ανήμποροι πια να αυτοεξυπηρετηθούν, με περισσή στοργή προστατεύονται στις δύο Μονάδες Κατάκοιτων, που λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο Αίγιο, όσο και στα Καλάβρυτα.
Πρέπει να προστεθούν ακόμη όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα ζεστό και προ πάντων ένα εκλεκτό πιάτο φαγητού, αυτό που προσφέρεται από το Εστιατόριο «το Στέκι της Αγάπης» στο Αίγιο.
Είναι όσοι σε τακτά διαστήματα παραλαμβάνουν είδη διατροφής και καθαριότητος από το κατάστημα, που ονομάσαμε «το Κελάρι της Αγάπης».
Ας μνημονεύσουμε εδώ και τις ευεργετικές υπηρεσίες, που παρέχει στην Επαρχία Καλαβρύτων ιδιαίτερα το «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής», το πολύ γνωστό και με λαμπρή ιστορία «το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Καλαβρύτων», όπως λεγόταν μέχρι χθες.
Ευεργετούνται επίσης όσοι φοιτούν στις Σχολές μας και μαθαίνουν είτε τη Βυζαντινή Μουσική, είτε την Αγιογραφία και τη Ζωγραφική Τέχνη στις αντίστοιχες σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα προς το παρόν λειτουργεί μόνο η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε το Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο Αίγιο, όπου στεγάζονται οι παραπάνω Σχολές, αλλά και το “Interner Cafe”, το οποίο προσφέρεται στους αγαπητούς φοιτητές των ΤΕΙ Αιγίου.
Αλλά και το Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ) της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον λειτουργεί στο Αίγιο και διαθέτει Παράρτημα στα Καλάβρυτα.
Είναι τα παιδιά μας που φιλοξενούνται κάθε χρόνο το καλοκαίρι στις Κατασκηνώσεις μας στα μαρτυρικά, αλλά και μαγευτικά, Καλάβρυτα.
Ας προστεθούν επίσης και τα πλήθη των νέων από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που φιλοξενούνται ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι) στο Διεθνές Κέντρο Νεότητος «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», που λειτουργεί στα Καλάβρυτα.
Είναι οι ακροατές των ραδιοφωνικών εκπομπών, που παρέχονται από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μας «Διακονία και Μαρτυρία», από τη συχνότητα 102,3 στα FM στο Αίγιο και 92,1 FM στα Καλάβρυτα.
Είναι και εκείνοι, οι οποίοι χωρίς κόπο βρίσκουν ένα καλό βιβλίο πνευματικής οικοδομής στο βιβλιοπωλείο μας με τίτλο «Βιβλίο και Εικόνα».
Ας προσθέσουμε εδώ και τους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Stands, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μερικούς ιερούς Ναούς. Βρίσκουν εκεί, καθώς διαβαίνουν, ένα καλό βιβλίο, ένα περιοδικό ή ένα χριστιανικό έντυπο, είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για την ενημέρωσή τους ή την πνευματική οικοδομή τους.
Μια και έγινε λόγος για χριστιανικά έντυπα ας μνημονεύσουμε εδώ τα πληροφοριακά έντυπα της Μητροπόλεως «Διακονία και Μαρτυρία» και «Στοργή στα Γηρατειά, τις ρίζες της ζωής μας», που κυκλοφορούν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε μερικές χιλιάδες αντιτύπων και διανέμονται δωρεάν ταχυδρομικώς και όχι μόνο και ενημερώνουν για τη ζωή και τη δράση μας.
Τέλος πρέπει να μνημονευθoύν τόσο η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στη διεύθυνση web site www.im-ka.gr, όσο και οι ιστοσελίδες των διαφόρων τομέων δράσεως, όπως http://users.otenet.gr/¬kedikmh του ΚΕΔΙΚ, www.a-melathron.gr του Γηροκομείου «ο Άγιος Χαράλαμπος» Αλλά και ο ιστότοπος (blog), του οποίου επιμελείται προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:
Ένα πλήθος εθελοντών, κυρίως δε εθελοντριών κυριών, που σαν τις μέλισσες τριγυρίζουν γύρω από τις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ασκούν το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον τους.
Είναι εκείνοι που έρχονται είτε για να πλύνουν τους γέροντες, είτε για να τους συνοδεύσουν στις εξόδους τους, είτε για να υπηρετήσουν στην κουζίνα, είτε για να ψάλουν στις τακτικές ακολουθίες, που γίνονται στα παρεκκλήσια των Ιδρυμάτων μας κλπ.
Είναι οι μουσικοί, που έρχονται σε τακτά διαστήματα για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους των Γηροκομείων μας.
Είναι τα εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι διάφοροι φιλάνθρωποι, που προσφέρουν γεύματα στα Γηροκομεία μας.
Είναι οι καταστηματάρχες, που προσφέρουν δωρεάν είτε ένα γεύμα, είτε ένα καφέ στους γέροντες κλπ.
Είναι οι καθηγητές-καλλιτέχνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Σχολές μαθητείας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Είναι τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ευαγών Ιδρυμάτων μας, που τα διοικούν και τα οποία συνεδριάζουν τακτικά και επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των.
Είναι οι εθελόντριες κυρίες, που θυσιάζονται είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να καθαρίσουν, είτε για να εκτελέσουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες (όπως στο τηλεφωνικό κέντρο), είτε για να διδάξουν το λόγο του Θεού στους γέροντες και τις γερόντισσες των Γηροκομείων μας. Αυτές δηλ. που καθημερινά, αφήνουν για λίγο την οικογένειά τους, και έρχονται κοντά μας για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίας των στο όνομα του Χριστού μας. Ένα αληθινό μελίσσι τριγυρίζει εδώ και εκεί στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ευφραίνει την καρδιά μας.
Ανάμεσα στους εθελοντικώς κοπιάζοντες κοντά μας είναι διακεκριμένα πρόσωπα της Κοινωνίας μας, άνθρωποι του πνεύματος, λειτουργοί των γραμμάτων, οι οποίοι ταπεινά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο έργο του Θεού.
Μεταξύ των εθελοντριών μας αξίζει να μνημονεύσουμε την κυρία Α.Μ. στο Αίγιο έχει προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο της Εκκλησίας, τώρα δε διακονεί το έργο της αγάπης στο Παλατάκι της Αγάπης «ο άγ. Χαράλαμπος». Το πονάει περισσότερο από το σπίτι της και έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον.
Μεταξύ των εθελοντριών μας επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε και την κυρία Χ.Α. στα Καλάβρυτα προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο του Καλλιμανουλείου Ιδρύματος. Ξυπνάει πρώτη, κοιμάται τελευταία, φροντίζει τα πάντα, κρατάει τα κλειδιά, παρακολουθεί τα πάντα, έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον! Σήμερα είναι ογδόντα τεσσάρων ετών, μια γυναίκα-φαινόμενο αντοχής και αυτοθυσίας!
Είναι επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών ιερέων μας, οι οποίοι ανελλειπώς επισκέπτονται τα Ιδρύματά μας για να τελέσουν την θεία λειτουργία και τις άλλες ιεροτελεστίες.

ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
Υπάρχει και μια άλλη αθέατη όψη της προσφοράς της Μητροπόλεώς μας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η εργασία την οποία εξασφαλίζει και προσφέρει σε ένα πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι υπό την στέγη της τοπικής Εκκλησίας κερδίζουν τα προς το ζειν.
Στο σημείωμα αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την πτυχή της προσφοράς μας. Στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως απασχολούνται είτε με πλήρη απασχόληση, και λαμβάνουν κανονικές αμοιβές, είτε με μερική απασχόληση, οπότε λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! Για την πληρωμή των μισθών ή επιδομάτων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, κατά τον μήνα Ιούλιο, για την πληρωμή μισθών, επιδόματος αδείας και εισφορών Ι.Κ.Α. από την Ιερά Μητρόπολη εκταμιεύθηκαν συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ και ΕΝΑ ΕΥΡΩ (139.621,00 €) ή άλλως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (47.575.855) δραχμές, για να μη ξεχνάμε και τη δραχμούλα μας.
Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει να προστεθή ένας αριθμός τριάντα περίπου (30) εργαζομένων στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνος «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ», των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται μεν από τον εργοδότη-μισθωτή και πέντε (5) επίσης θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής του Μεγάλου Σπηλαίου «Grand Chalet”, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται επίσης από τον εργοδότη-μισθωτή. Οι θέσεις αυτές εδημιουργήθησαν από την Ιερά Μητρόπολη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ένας μικρός στρατός λοιπόν εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι κερδίζουν το ψωμί τους μέσα σε ένα πολιτισμένο χριστιανικό περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και αξιοπρέπεια.
130 άτομα (95+35) εργάζονται κοντά μας με σχέση αμειβομένης εργασίας.
200 περίπου άτομα εργάζονται κοντά μας ανιδιοτελώς και προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά.
Αυτή είναι μια άλλη όψη της Διακονίας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 16.682,43

2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»
42 ΝΗΠΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.970,13

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 100 ΠΑΙΔΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.436,00

4. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨
50 ΤΡΟΦΙΜΟΙ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 28 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 51.526,34

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 30- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 21
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 42- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 12
ΣΥΝΟΛΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 72 -ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 33 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 50.522,95

6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 35 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗΣΑΝ 534 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.847,00

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ¨ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 1700€
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.207,85

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ
(πρ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.894,00

9. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΒΙΒΛΙΟ & ΕΙΚΟΝΑ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.749,00

10. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
80 ΜΑΘΗΤΕΣ - 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 2.785,89
11. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
25 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

12. ΙΝΤΕRNET CAFÉ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

13. α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 30
β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ “GRAND CHALET
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 5


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13 Αυγούστου 2008,
Επέτειος της εκλογής μου ως Τιτουλαρίου Μητροπολίτου Ταλαντίου (1976)
Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 52.640/13.08.2008, ΩΡΑ 10.45 π.μ.

"ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της φιλανθρωπίας, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο σε συνεργασία με το Δήμο Αιγίου η δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων με την επωνυμία "το Κελάρι της Αγάπης". Η συγκεκριμένη ονομασία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα Στυλιανού Καπράλου, μας παραπέμπει στα κελάρια των μοναστηριών που πάντα προσέφεραν με αγάπη αυτά που είχαν για να ανακουφίσουν τον συνάνθρωπο. Ο πατέρας Στυλιανός, συνέχισε δηλώνοντας στον "Φ" ότι πρόκειται για ένα "κατάστημα" κάθε ανθρώπου που έχει ορισμένες ανάγκες και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, με σύμμαχό του την αγάπη.
Τα τρόφιμα που διατίθενται στο κελάρι προέρχονται από αγορές που κάνει η Μητρόπολη, από προσφορές επιχειρήσεων, καταστημάτων αλλά και ιδιωτών. Οι δικαιούχοι είναι εφοδιασμένοι με κάρτες τις οποίες προμηθεύονται από τον ιερέα της ενορίας τους, αφού υποβάλουν την σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα οποία είναι: α) εκκαθαριστικό Εφορίας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή του δήμου και της Μητρόπολης.
Αυτή τη στιγμή το "Κελάρι της Αγάπης" προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης. Όπως μας επισήμανε ο Πατήρ Στυλιανός, είναι σε άριστη κατάσταση και όλα τα τρόφιμα σε πακέτα. Ακόμα συμπλήρωσε ότι γίνεται διανομή τέσσερις φορές το μήνα σε εκατόν εβδομήντα οικογένειες. Τις ημέρες που δεν γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων, το "Κελάρι" μπορεί να δέχεται τις προσφορές του κόσμου, οι οποίες μπορεί να είναι σε είδος ή κάποιο χρηματικό ποσό στην μνήμη κάποιου.
"Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, ίσως γίνει και δυσκολότερη. Το κελάρι ευελπιστεί να είναι καθημερινά ανοιχτό προσφέροντας τα αγαθά και την αγάπη του προς όλους τους αδερφούς μας που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τις ημέρες των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και το Δεκαπενταύγουστο " τόνισε στον "Φ" ο Πατήρ Στυλιανός, στον οποίο μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες.
Το κελάρι βρίσκεται στην οδό Π. Χαραλάμπους 10 και είναι καθημερινά ανοιχτό, εκτός από τις ημέρες των μεγάλων εορτών, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Από πλευρά της Μητρόπολης, γενικός υπεύθυνος είναι ο Πατήρ Ιωακείμ Βενιανάκης και από την πλευρά του Δήμου η σύζυγος του δημάρχου κα Ρίτα Καραφωτιά.
Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γίνουμε αρωγοί στην φιλανθρωπικοί δράση της Μητρόπολής μας, βοηθώντας έτσι τις άπορες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Γιάννης Χρυσάνθου
johnchris@mail.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Καλάβρυτα, 09 Αυγούστου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξαναχτύπησαν πάλι καλοκαιριάτικα (τυχαία άραγε;) οι «σοφοί» ψευτοπροοδευτικοί εγκέφαλοι του υπουργείου Παιδείας. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε στις δυσάρεστες εκπλήξεις. Τη μια με τη Γλώσσα την άλλη με την Ιστορία (π.χ. «συνωστισμός» η Μικρα-σιατική καταστροφή) κ.ά Εσχάτως βάλανε στο στόχαστρο τη θρησκεία και το μάθημα των Θρησκευτικών.
Πέρυσι (Ιούλιο πάλι) κατήργησαν την ούτως η άλλως προαιρετική εξομολόγηση στα σχολεία. Φέτος προχώρησαν όχι ένα, αλλά δέκα βήματα περισσότερο, για να πάρουν το χρυσό έπαθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα … βλακείας.
Τέλη Ιουλίου, (λόγω κλειστών σχολείων και μειωμένων αντανακλαστικών), αιφνιδιαστικά, χωρίς ούτε τα προσχήματα διαλόγου και δημοκρατικών διαδικασιών να κρατήσουν -έχουν κόστος αυτές και αβέβαιο αποτέλεσμα - αποφασίζουν και διατάσσουν την ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (εκκλησιασμό κ.ά.) υπήρχε, σεβαστή καθ’ όλα και εφαρμοζόμενη χωρίς προβλήματα εδώ και χρόνια (Eγκύκλιος: Γ2/61723-13-6-2002). Σύμφωνα με αυτή, αρκούσε μια δήλωση των γονέων αν ο μαθητής ήταν ανήλικος ή του ιδίου του μαθητή (αν ήταν ενήλικος) ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση, για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Τώρα κάθε μαθητής έχει αυτό το δικαίωμα με μια απλή δήλωση και χωρίς καμιά αιτιολόγηση. Δηλαδή : « ζητώ απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και κάθε άλλη εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων.» Τελεία και παύλα. Το μάθημα παραμένει «υποχρεωτικό», εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά …αλλά «για όσους θέλουν», σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του συμπαθούς κατά τα άλλα Υπουργού Παιδείας.

Που είναι λοιπόν η κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών ;;;;
Στο γεγονός ότι, σκόπιμα δεν φρόντισαν να αντικαταστήσουν το μάθημα με αντίστοιχο ή παραπλήσιο μάθημα ανθρωπιστικής Παιδείας ,υποχρεωτικό, εξεταζόμενο, και βαθμολογούμε-νο, όπως τα Θρησκευτικά. Εδώ είναι ο δόλος και η σκοπιμότητα των φωταδιστών καρεκλοκένταυρων του ΥΠΕΠΘ. Τι θα κάνουν λοιπόν οι μαθητές;

Μα υπακούοντας φυσικά στη λογική της «ήσσονος προσπάθειας» θα ζητούν όλο και περισσότεροι την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, «σουλατσάροντας» στο προαύλιο των σχολείων με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, την ώρα που τα «κορόιδα» μέσα θα κάνουν μάθημα. Ποιος ήρωας μαθητής θα αντέξει για πολύ αυτή την κατάσταση; Πάει λοιπόν για κατάργηση το μάθημα ή όχι;
Θα ξεκινήσει άμεσα, πρώτα από το Λύκειο. Ποιος μαθητής π.χ. της Γ ΄Λυκείου, με τέτοιο φόρτο μαθημάτων και φροντιστηρίων (γιατί παρεμπιπτόντως έχουμε και δωρεάν παιδεία) δεν θα θελήσει να έχει ένα μάθημα λιγότερο χωρίς καμία επίπτωση ; Μετά θα επεκταθεί στο Γυμνάσιο και τέλος στο Δημοτικό. Βρήκαν δηλαδή ένα πολύ εύσχημο τρόπο να συρρικνώσουν αρχικά να απαξιώσουν και να καταργήσουν σταδιακά το μάθημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Προτείνουμε κι εμείς ταπεινά μέσα στο «πνεύμα της σεμνότητας και ταπεινότητας» που διακηρύττει η κυβέρνηση, υπακούοντας και στη δημοκρατική αρχή της ισότητας που επικαλούνται: Κάθε μαθητής που ζητάει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να επιλέγει υποχρεωτικά ένα μάθημα ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Ψυχολογία εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά όπως τα Θρησκευτικά ή κάποιας μορφής μάθημα Ηθικής όπως σε πολλές χώρες της Ε. Ένωσης, την οδηγία της οποίας επικαλούνται ότι εφαρμόζουν με τη συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιο. Τότε θα δείτε πραγματικά πόσα παιδιά θα ζητήσουν απαλλαγή …

Και δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργείται σοβαρή κοινωνική, οικογενειακή και εκπαιδευτική αναστάτωση.
Υπακούοντας σε ποια παιδαγωγική αρχή βρε αθεόφοβοι βάζετε τα παιδιά να τσακώνονται με τους γονείς, ζητώντας τους να υπογράψουν δήλωση απαλλαγής από το μάθημα όχι πια για λόγους συνειδησιακούς αλλά καθαρά για να «λουφάρουν μάθημα».
Γιατί αναστατώνεται τους γονείς που προσπαθούν να σώσουν ότι μπορούν ακόμα από τις αρχές της Ελληνικής οικογένειας, φέρνοντας τους σε σύγκρουση με τα παιδιά ή ακόμα και μεταξύ τους (αφού χρειάζεται η υπογραφή και των δύο γονέων για τους ανήλικους μαθητές);
Εξωθείτε όμως και τους μαθητές σε ιδεολογική και ρατσιστική αντιπαράθεση ενισχύοντας το ρατσισμό και την ξενοφοβία, αφού η μειοψηφία (αλλόδοξων και αλλόθρησκων μαθητών) έχει πλέον περισσότερα προνόμια απ΄ ότι η πλειοψηφία, αναστατώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην ίδια τη σχολική κοινότητα, ενώ υποτίθεται ότι αυτό ακριβώς θέλετε να απαλείψετε. Διακρίσεις τέτοιες δεν υπήρχαν. Τώρα θα δημιουργηθούν με τις… εξυπνάδες σας.

Και κάτι άλλο. Τους φοιτητές και τους υποψηφίους που βάζετε κάθε χρόνο στα τέσσερα τμήματα των Θεολογικών Σχολών, τι θα τους κάνετε; Tους ήδη υπηρετούντες θεολόγους καθηγητές και τις οικογένειές τους, τους σκεφτήκατε;

Ποιόν κοροϊδεύετε κύριοι; Γιατί υποτιμάτε την νοημοσύνη μας; Τι πολίτες θέλετε να φτιάξετε; Τι κοινωνία ονειρεύεστε; Zoύγκλας; Μας περνατε για «ζαλισμένο κοπάδι»; Οι «φαεινές ιδέες» των ακριβοπληρωμένων συμβούλων σας δεν έφτασαν μεχρι εκεί κ.Υπουργέ; Ξέχασαν το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει τους σκοπούς της Παιδείας και θυμήθηκαν μια οδηγία της Ε. Ένωσης;
Τα παιδιά μας, στην πιο κρίσιμη ηλικία τους, βρήκατε να βάλετε σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση των φωτοσβεστών εγκεφάλων του υπουργείου Παιδείας; Ότι αξίες ,θεσμούς και ιδανικά είχαν διασώσει οι πρόγονοί μας με αίμα και αγώνες, βαλθήκατε όχι μόνο να τα ισοπεδώσετε αλλά να τα ξεθεμελιώσετε όλα εκ βάθρων;……….

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : «… ότι χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοινωνία ούτε βασίλειον. Και πράγμα τζιβαϊρκόν [ η αρετή και η θρησκεία μας δηλαδή] πολυτίμητο, όπου το βάστηξαμεν εις την τυραγνία του Τούρκου, δεν το δίνομεν τώρα ούτε το καταφρονούμεν οι Έλληνες … »
Aυτή την απάντηση έδωσε ο προφητικός και πάντα επίκαιρος Μακρυγιάννης σε ένα ξένο περιηγητή το 1843 όταν του είπε ότι : «…ένα θα σας βλάψει εσάς το κεφάλαιον της θρησκείας όπου είναι αυτείνη η ιδέα σ’ εσάς πολύ τυπωμένη …» (Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, βιβλίο Γ ΄, κεφ. Έκτον).Πού είσαι καημένε Μακρυγιάννη να δεις τι «δίνομεν» και τι «καταφρονούμεν» σήμερα…….στην ελεύθερη (εδαφικά τουλάχιστον) Ελλάδα μας …
Θλίβομαι για την κατάντια του έθνους μου. Παραμένω θαυμαστής του Μακρυγιάννη, των αγωνιστών και ηρώων της πατρίδας μου. Αυτή την Ελλάδα μου δίδαξαν εμένα στο σχολείο, κι αυτήν αγάπησα.
Πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα διάλεξε όχι μόνο να πεθάνει, από πείνα και δίψα πνευματική, ξεπουλώντας ότι ιερό και όσιο της απέμεινε ακόμη, αλλά να αυτοκτονήσει ατιμωτικά….
Πάντως εμένα, όπως και πολλών χιλιάδων άλλων Ελλήνων ακόμα, «… όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκεία μου θα μιλήσω θα ’νεργήσω και ότι θέλουν ας μου κάμουν» (Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, βιβλίο Δ΄ ,κεφ. Τρίτον).

Θα τα πούμε στις Εκλογές……
Κόρινθος 4/8/2008
Έλληνας Κορίνθιος εκπαιδευτικός

----------------
ΑΠΟ ΤΟ http://www.zougla.gr/news.php?id=6000

Νέα εγκύκλιος για το μάθημα των Θρησκευτικών
6 Αυγούστου 2008, 03:19
Η νέα «διορθωτική» εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, που προσπαθεί να αμβλύνει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Εκκλησία, μάλλον κατάφερε το αντίθετο αφού εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας.
Στη νέα εγκύκλιο, το υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει ότι δεν είναι αναγκαία η αναγραφή της αιτιολογίας στην υπεύθυνη δήλωση για εξαίρεση από τα Θρησκευτικά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να απλουστεύσει την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα.
Παράλληλα, υπογραμμίζει, ότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το επίσημο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα. Η νέα εγκύκλιος θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας από τον Σεπτέμβριο.

ΑΠΟ ΤΟ ZOUGKLAPRESS
Σάββατο, 2 Αύγουστος 2008
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ! Μα και βέβαια κατάργηση των θρησκευτικών. Καταργώντας τα όμως, θα πρέπει να καταργηθούν και όλες οι ορθόδοξες θρησκευτικές γιορτές, μαζί με τις αργίες τους φυσικά. Τέρμα λοιπόν Χριστούγεννα, Πάσχα, 15Αύγουστο κλπ. Το κεφάλι κάτω και δουλειά.

marakos

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΓΜΑ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Επικροτούμε και συνυπογράφουμε το παρακάτω ανακοινωθέν της ενώσεως ""noiazomai" που μπορεί κάποιοσ να δη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.noiazomai.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ
Η κα Γιαννάκου, ως Υπουργός Παιδείας, απαγόρευσε την εξομολόγηση των Μαθητών στα Σχολεία! Αυτο δα την είχε μαράνει! Και όχι η ελεύθερη διακίνηση των ναρκωτικών στα σχολεία! Ή η αγραμματωσύνη των αποφοίτων από τα Λύκεια! Η παρουσία των Κληρικών-Εξομολόγων την είχε ενοχλήσει! Και απαγόρευσε την Εξομολόγηση στα Σχολεία!
Τώρα στην ουσία απαγορεύουν τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών! Άντε, λοιπόν, Υπουργοί μου όλων των παρατάξεων: Γκρεμίστε τα όλα στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Οι Μασσώνοι μας κυβερνούν! Κουράγιο, υπουργοί μου! Λίγο ακόμη και ........τελειώσατε! Κοντεύετε να κόψετε τελείως αυτό το ενοχλητικό δέντρο, που λέγεται Ορθοδοξία! Έχετε τώρα μια Εκκλησία ντροπαλή, σιγηλή, χωρίς λαλιά.... Ευκαιρία είναι. Χτυπάτε λοιπόν....
Όλα αυτά τα ενεργείτε στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Ποιός όμως εδίδαξε στην ανθρωπότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου! Χωρίς τον Χριστό ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν!
Χθές βράδυ κάποιος έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του.......με ένα τσεκούρι κι ύστερα το έδειχνε με υπερηφάνεια στό κοινό! Πλήν όμως ο εγκληματίας αυτός προηγουμένως είχε διώξει το Χριστό από την καρδιά του και από τη ζωή του.
Διώχνοντας το Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία μας κατασκευάζετε εν δυνάμει εγκληματίες! Επειδή "άνθρωπος χωρίς θρησκεία είναι επικίνδυνος", όπως είπε κάποτε ο Λεχ Βαλέσα, ένας λαϊκός αγωνιστής της Πολωνίας!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Δευτερα, 4 Αυγούστου 2008
***************************************
Ιδού τώρα η Ανακοίνωση:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ «ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ
ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
3/8/2008
Εγκληματούν όσοι θέλουν να βγάλουν τα Θρησκευτικά από τα Σχολεία, τόνισε στο φλογερό Κυριακάτικο κήρυγμά του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, από τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα!

Οι ενέργειες αυτές καθιστούν προαιρετικό τελικά το μάθημα, αφού επιτρέπουν την απαλλαγή χωρίς αιτιολογία, ακόμα και σε Ορθόδοξους Μαθητές, πράγματα που είναι αντίθετα και με το Σύνταγμα, συμπλήρωσε!

Ο πνευματικός πατέρας της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, υπογράμμισε τέλος ότι δεν μπορούν επιτέλους οι πολιτικοί να κάνουν ό,τι θέλουν οι ξένοι και η Ευρώπη, αλλά αυτό που θέλει ο λαός μας! Που είναι ανάστατος και ιδίως στη Θράκη, που παλεύει να κρατηθεί απέναντι στις ενέργειες του μουσουλμανικού Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής!

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Το ίδιο ανάστατοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι και πολλοί άλλοι Μητροπολίτες, Κληρικοί, Θεολόγοι, Εκπαιδευτικοί και γονείς, που διαβλέπουν μετά την αφαίρεση του Χ.Ο. από την ταυτότητα και την μη επαναφορά ακόμη της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος, όπως υπεσχέθη ρητά το 2004 η Ν.Δ. και μετά την απαγόρευση Εξομολόγησης στα Σχολεία για τους Ορθόδοξους Μαθητές τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, να έρχεται τώρα μια τελείως αψυχολόγητη Εγκύκλιος, που σίγουρα αδικεί τον Υπουργό Παιδείας. Διότι με την εγκύκλιο αυτή, νομιμοποιείται η «κοπάνα» όπως λέγεται κοινώς και δίδεται η δυνατότητα σε κάποιους ενήλικους μαθητές στην Γ΄ Λυκείου ή σε οποιονδήποτε γονέα, να ζητά αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογία και με ελαφρά τη καρδία, την απαλλαγή του παιδιού του από Θρησκευτικά, Προσευχή, Εκκλησιασμούς και άλλες Τοπικές Θρησκευτικές Εορτές, ακόμη και εάν το παιδί είναι Χριστιανός Ορθόδοξος!!!

Και αυτή ακριβώς είναι η αιτία της διαφωνίας. Διότι δεν απαλλάσσεται και δικαίως μόνο όποιος δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά δίνεται εν λευκώ η δυνατότητα να απαλλαχθεί και όποιος είναι! Ώστε να γλυτώσει το διάβασμα μιας ολόκληρης χρονιάς… επιβραβεύοντας και την πρακτική των «εξυπνάκηδων»…

ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Με την Εγκύκλιο αυτή, το Υποχρεωτικό, όπως όλα, μάθημα των Θρησκευτικών, καθίσταται αυτόματα Προαιρετικό, αφού εξαρτάται από τα κέφια μαθητών και γονέων! Έτσι παραβιάζεται το Σύνταγμα που:
1ον Αναγνωρίζει επίσημα και ρητά «επικρατούσα θρησκεία» την Ορθοδοξία στην Ελλάδα, στο Άρθρο 3,1!
2ον Προβλέπει ρητά ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της … θρησκευτικής συνείδησης», 16,2!
3ον Θεωρεί «υποχρεωτική» την 9χρονη φοίτηση, άρα και την παρεχόμενη κρατική παιδεία και τα μαθήματά της, 16,3!

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Επομένως οι μαθητές της επικρατούσας επισήμως θρησκείας, είναι υποχρεωμένοι να μετέχουν σε Μάθημα Ορθόδοξης Θρησκευτικής Αγωγής!
Εάν όμως το μάθημα αυτό αναφέρεται και σε άλλες θρησκείες ή δόγματα - όπως συμβαίνει σήμερα με τα «Θρησκευτικά» - τότε είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές! Και μόνο με αιτιολογημένη αίτηση και των δύο γονέων και τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του μαθητού να μπορούν να εξαιρεθούν!
Παραδείγματος χάριν, το Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού (βλ. εικόνες) αφιερώνει αρκετές σελίδες στους Ετερόδοξους και Αλλόδοξους (Λατίνους, Ευαγγελικούς-Προτεστάντες-Πεντηκοστιανούς, Εβραίους, Μωαμεθανούς) με αναλυτικές μάλιστα περιγραφές, έτσι που να υπάρχει σύγχυση τελικά στα παιδιά για το ποιος είναι ο «αληθινός Θεός» και η «αλήθεια», ενώ είναι διάχυτο ένα πνεύμα «πανθρησκείας» και αναζήτησης θεού και θρησκείας «κοινής συνισταμένης», ενώ ο μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μετά τον Μωάμεθ στην ύλη (!!!) και μόλις στο τέλος του Βιβλίου αναφέρεται το Άγιον Όρος και ο Πατρο-Κοσμάς, με αποτέλεσμα πολλά ελληνόπουλα να μην προφτάσουν να τα διδαχθούν ποτέ, μαθαίνοντας όμως τα πάντα για τις άλλες θρησκείες…

Έτσι είναι παραδεκτό πια, πως το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα είναι περισσότερο γνωσιολογικό, φιλολογικό, ιστορικό, θρησκειολογικό και εγκυκλοπαιδικό και όχι Κατηχητικό, όπως ζητούσε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος! Άρα δεν γίνεται Ορθόδοξη Κατήχηση με την πλατιά έννοια του όρου, επομένως δεν αιτιολογείται η αποχή από τη γνώση! Αιτιολογείται όμως από την Προσευχή και τον Εκκλησιασμό, μόνο του μη Ορθόδοξου μαθητού!
Η δε επίκληση «αθεΐας» των γονέων, πρέπει να αποτελεί όχι ανασταλτικό, αλλά μάλλον επιπρόσθετο παράγοντα για τη λήψη θρησκευτικών γνώσεων και πληροφοριών του παιδιού τους, αφού δεν βαθμολογείται στα σημερινά «Θρησκευτικά» ο «καλός χριστιανός», αλλά ο επιμελής μαθητής!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Το Νοιάζομαι, προτείνει υπό αυτές τις συνθήκες ο ευαίσθητος Υπουργός να ακυρώσει άμεσα την πρόσφατη Εγκύκλιο και στο μέλλον ή να γίνει το Μάθημα των Θρησκευτικών Κατηχητικό Μάθημα των Ορθοδόξων Ελληνόπουλων του 98% όπως ευχόμαστε, με την πνευματική ευθύνη, καθοδήγηση και περιεχόμενο της Εκκλησίας μας ή να παραμείνει ως έχει (μη γένοιτο) - χωρίς δηλαδή την ανάμιξη της Εκκλησίας (!) - όπου άρα θα μετέχουν γνωσιολογικά όλοι, όπως μετέχουν Ορθόδοξοι Μαθητές σε Μαθήματα για Ισλάμ, Ευαγγελικούς (!) και άλλους, κάτι το οποίο φυσικά δεν λέγεται «Ορθοδοξία»…

Επομένως στο εξής θα πρέπει να οριστεί άμεσα με νέα Εγκύκλιο, πως για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής, όπως είναι θεμιτό, θα πρέπει να υπάρχει η διπλή έγγραφη συγκατάθεση-αίτηση και των δύο γονέων και η συναίτηση του μαθητή στον Διευθυντή του Σχολείου, καθώς και η γραπτή αιτιολόγηση ότι «δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος»… Άλλως δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης από Προσευχή, Εκκλησιασμό και ιδίως από τα στρογγυλεμένα «Θρησκευτικά»…


Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κάλφας
http://www.noiazomai.net/
noiazomai@gmail.com
69790 85 538

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ "ΤΟ ΟΡΑΜΑ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΕΛΗΞΕ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Κατά την διάρκειά της, κοινός άξονας των δράσεων των παιδιών υπήρξε η ενημέρωσή τους και η υλοποίηση ποικίλων πρωτοβουλιών τους σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εξάσκηση για την εξοικονόμηση του νερού και ελήφθη μέριμνα για την ανακύκλωση των μπαταριών και του χαρτιού.
Στα πλαίσια των οικολογικών τους ανησυχιών τα παιδιά πρόθυμα υλοποίησαν και το πρόγραμμα που προέβλεπε τη φύτευση εκατό νέων φυτών εντός του κατασκηνωτικού τους χώρου.
Επί πλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της κατασκηνωτικής περιόδου πραγματο- ποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στην Αθήνα. Εκεί οι κατασκηνώτριές μας έλαβαν μέρος στην τελετή λήξης του κατασκηνωτικού του προγράμματος, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, και καταχειροκροτήθησα από το πολυπληθές κοινό.
Την ευθύνη της υλοποιήσεως του ΟΡΑΜΑΤΟΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για σύγχρονες κατασκηνώσεις με επίκαιρους προβληματισμούς ανέλαβαν:
Αρχηγός: η Φιλόλογος Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Μιχαλίτση-Πετροπούλου, Καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Αιγίου.

Ομαδάρχισσες οι δεσποινίδες: Χαρά Μαμάκη, Ζαμπία Μπραουδάκη και Ουρανία Πανούτσου. Υπεύθυνοι πνευματικοί πατέρες-κληρικοί ήσαν και φέτος:
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Βενιανάκης και
ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πετρόπουλος.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατον, 2 Αυγούστου 2008

ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΥΘΗΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ!....

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ!

Είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορθόδοξος χριστιανός, στην Κροατία. Ηλικίας μόλις 48 ετών! Είναι και άρρωστος! Έχει κάνει τέσσερα by-pass! Από το ζαχαροδιαβήτη του 'εκοψαν το πόδι. Ζεί μέ μόνη παρηγοριά την Μητέρα του ηλικίας 81 ετών. Την κατάστασή του περιγράφει ο ίδιος στο γράμμα του. Αυτό το γράμμα, που σας παραθέτω σε μετάφραση και στο πρωτότυπο, στην αγγλική. Είναι παήό τό γράμμα. ακλλά πάντοτε επίκαιρο. Λόγω της καταστάσεως της υγείας του παίρνει σύνταξη δηλ. το αστρονομικό ποσό των .........156 ευρώ μηνιαίως!Είναι φίλος μου. Έχει επισκεφθή την Ελλάδα και την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος!Η κατάστασή του είναι μια απαραμύθητη δυστυχία. Παρακαλώ να διδαχθούμε πόση δυστυχία υπάρχει ολόγυρά μας, να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά Του, πρό πάντων για το αγαθό της υγείας και να προσευχηθούμε για τον Κροάτη αδελφό μας Ζelico.
+ O ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΚΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Ο μετρηής μας δείχνει 50.700 επισκέψεις

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Καθηγητής Z.....J....................
10090 Zagreb Κροατία
Zagreb, 7 Απριλίου 2008

Σεβασμιώτατε, αγαπητέ Μητροπολίτη Αμβρόσιε, αγαπητέ μου και αξέχαστε φίλε,
Δεν έχεις λάβει γράμμα μου εδώ και καιρό. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από το τελευταίο γράμμα μου, αλλά δεν σε έχω ξεχάσει. Αντιθέτως, σε ενθυμούμαι, την καλοσύνη και τη φιλία σου πολύ συχνά. Προσεύχομαι για εσένα, τόσο για την υγεία σου και για την επιτυχία σου, όσο και για την ευλογία του Κυρίου σε κάθε δύσκολο και σοβαρό σου πόνημα. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε πάντα ενωμένοι. Η προσευχή και η αγάπη δεν γνωρίζουν όρια.Δεν έχεις λάβει γράμμα μου για δυο λόγους.Πρωτίστως, δεν ήθελα να σε ανησυχήσω με τα προβλήματα υγείας μου. Δεν είμαι καλά. Παρέμεινα ζωντανός έπειτα από την επίπονη συγκοπή καρδιάς που έπαθα και τις επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποστώ (τέσσερα by-pass). Όμως μετά την επέμβαση στην καρδιά, άρχισαν να παρουσιάζονται άλλα προβλήματα υγείας. Έπαθα διαβήτη κι άρχισε να συσσωρεύεται νερό στο σώμα μου. Όλα μου τα πλευρά έχουν κατ’ανάγκην κοπεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το δεξί μου πόδι έχει κοπεί επίσης. Αρκετά συχνά πονάω πολύ. Ακολούθησε στη συνέχεια το πρόβλημα της ομιλίας μου. Μιλάω με μεγάλη δυσκολία, και συχνά δεν μπορώ να προφέρω μια ολόκληρη πρόταση. Δεν είναι ότι ξεχνάω το τι έχω στο μυαλό μου, αλλά απλά δεν έχω τη δύναμη να προφέρω όλη την πρόταση. Επίσης δυσκολεύομαι πολύ να αναπνεύσω. Πνίγομαι στο στήθος μου, μερικές φορές τόσο πολύ που προσπαθώ να αρπάξω λίγο αέρα με τα χέρια μου. Με κάποιο τρόπο όμως, όλα τα αντέχω και ο Ύψιστος είναι πολύ καλός μαζί μου κι ας μην το αξίζω. Η όλη αυτή κατάσταση όμως δεν είναι κάτι που συνέβει και μετά πάει πέρασε. Υποφέρω συνεχώς, και η αδυναμία μου αποτελεί πια μόνιμη κατάσταση. Μερικές φορές είμαι καλά για μια εβδομάδα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και μετά ξαφνικά η κατάσταση της υγείας μου χειροτερεύει και είμαι πολύ αδύναμος για μερικές εβδομάδες. Εν συντομία έτσι περνώ τη ζωή μου. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για έναν άντρα 48 χρόνων όπως εγώ, αλλά τι να κάνει κανείς;Δεύτερον, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω γράφοντάς σου διότι απλά ντρεπόμουν. Εσύ πάντα με υποστηρίζεις, ηθικά, με την προσευχή σου, αλλά και οικονομικά. Νιώθω πολύ άσχημα όταν χρειάζεται να ζητώ βοήθεια. Γνωρίζω πως μπορώ πάντα να επικοινωνώ μαζί σου και να ζητώ τη βοήθειά σου, όπως ξέρω επίσης πως πολλά χέρια απλώνονται προς εσένα καθημερινά και πολλά μάτια σε κοιτούν παρακλητικά. Αυτός είναι και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν σου είχα γράψει για τόσο καιρό.Η κατάστασή μου επιβάλλει μια συνεχή φαρμακευτική αγωγή της οποίας τα έξοδα φτάνουν περίπου τα 220 ευρώ το μήνα. Η σύνταξη που παίρνω είναι 156 ευρώ το μήνα. Είναι προφανές πως δεν παίρνω αρκετά χρήματα ούτε για να αγοράσω τα φάρμακά μου. Πώς λοιπόν να κρατηθώ στη ζωή; Με ποια μέσα; Εκτός αυτού πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως η μητέρα μου που είναι 81 χρονών ζει μαζί μου. Πιστεύω πως έχεις τώρα μια ξεκάθαρη εικόνα του πώς ζούμε.Πρέπει να αγοράσω τα φάρμακά μου. Κάθε μήνα αγοράζω λίγη ζωή ακόμα. Ζητώ τη βοήθειά σου φίλε μου. Να αναφέρω εδώ ακόμα, πως πέρυσι χρειάστηκε να δανειστώ κάποια χρήματα κι έτσι τώρα έχω ένα χρέος 500 ευρώ.Σου ζητώ, εάν μπορείς, να με βοηθήσεις να ξεπληρώσω το χρέος μου και να συνεχίσω να ζω. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να αποκαλέσει κανείς τη ζωή που ζω αληθινή ζωή. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων με όλη μου την καρδιά!Σε παρακαλώ να με θυμάσαι στις προσευχές σου. Το Πάσχα θα έρθει πάλι σύντομα. Σου εύχομαι ειλικρινώς Καλό Πάσχα, και μέσα από την καρδιά μου ειρήνη, χαρά, καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου!Ειλικρινά δικός σου, με πολύ αγάπη
Καθηγητής Z. J.
Σημ. Αποσιωπώ το όνομα και την διεύθυνση του κ. Καθηγητού, διότι πρόθεσίς μου δεν είναι να διαπομπεύσω ένα ταλαίπωρο εργάτη του πνεύματος και της επιστήμης. Του αξίζει ο σεβασμός μας. Η διεύθυνσή του είναι στη διάθεσή σας. Ζητήστε την στο e-mail: mkka@otenet.gr.
ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ.
PROFESSOR Z.J. ................
10090 ZAGREB-CROATIA
Zagreb, April 07, 2008
Your Eminence, dear Metropolitan Ambrosios. my very dear and unforgotten friend,
Ι haven't written to you for a long time. A whole year has passed by since my last letter to you. but I haven't forgotten you. On the contrary. I remember you. your goodness and friendship very often. I pray for you personally, for your health and for your success and God's blessings in al! of your difficult and responsible tasks. In this way we are always connected. Prayer and love don't know of neither recognize any limits.I haven't written to you for two reasons.First of all 1 didn't want ίο burden you with my "healt bulletin". Ι am not well. After the painful heartfailure and even more painful heart surgery (four by-passes). I stayed alive. Some other health problems have begun after the heart surgery - I got diabetes and water started to accumulate in my body. All of my ribs have been sawn up during the surgery and my right leg has been cut out. Quite often I feel very strong pain, fhcre came the problem with my talking as well. I speak with great difficulties, and often cannot pronounce the whole sentence. I don't forget what I have on my mind, but I simply don't have the strength to pronounce the whole sentence. I have great difficulties with mv breathing. I'm suffocating in my chest, sometimes so strongly that 1 try to grab the air with my hands. But somehow I endure it all and dear God is still much better towards me than I deserve. This is not something that happened and passed by. This suffering is continuous, as well as my weakness. Sometimes Cm well for one week as if nothing has happened. And then suddenly mv health gels worse and I am very weak for a few weeks. Shortly this is how I spend my life. It's not much for a life of a 48 year old man as me. Bu. how can I help myself?Second - I didn't want to bother you by writing to you because I was simply ashamed. You always support me. moraly, by prayer and finances. I feel miserably when i have to ask for help. I know that I am always contact you and ask for your help, but I also know that many hands are stretched towards you and many eyes are fixed on you. This was the second reason why I haven't written to you for a long time. Ιmportant to me, I haven't to buy every month the medicament, that I need. This costs about 220 Euros every month. My retirement pay check is 156 Euros per month. So I don't get enough money even for my medicine. So how should I sustain my life? By which means? Besides this, my 81 year old mother lives with me. I think you got a clear picture of how we live. I have to buy my medicine. I buy life for myself each month. My friend help me. but I still hat to borrow some money last year. So have a debt of 500 Euros. If you can, I ask you to help me to pay this debt off and keep on living. Although, it's difficult to call the life I live a real life. Thank you in advance from all of my heart! I need your help in prayers as well - please, do not forgct me! Faster will soon come. I sincerely wish you a happy Easter, the holiday above all others, and I wish you peace, joy. goodness and blessings!Sincerely yours, with much love.
Yours
Υπογραφή
PROFESSOR Z. J.
-------------------------------------------------------------------------------
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Εν Αιγίω τη 10 Ιουλίου 2008

Professor
Mr. Z..... J.......................
10090 ZAGREB-CROATIA
Ἐλλογιμώτατε καί ἀγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,
Ἐγκαίρως ἔλαβον τήν ἀπό 7ης Ἀπριλίου 2008 καί ἀπό 11.06.2008 ἐπαναληφθεῖσαν ἀγαπητήν ἐπιστολήν Σας, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας ἐξόχως μέ συνεκίνησε. Δέν ἀπήντησα ἀμέσως, διότι η περιοχή μας εδοκιμάση ἀπό ἐκτεταμένης ἐντάσεως καί ἐκτάσεως πυρκαϊάν καί ἀπό σεισμικάς δονήσεις, αἵτινες μεγάλας ἐπέφερον καταστροφάς. Εἰς τά δεινά ταῦτα ἄς προστεθῆ καί μία περιωρισμένης χρονικῆς διαρκείας ἀσθένεια δική μου, ἥτις μέ ἠνάγκασε νά ἀπέχω τῶν καθηκόντων μου ἐπί 10ήμερον περίπου.Ἤδη εὑρίσκω τον χρόνον νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς. Τό πάσης φύσεως κακόν, τό ὁποῖον συμβαίνει εἰς τήν ζωήν μας, προέρχεται ἐκ τῆς ἐπηρείας τοῦ Διαβόλου καί μόνον. Διότι ἐκ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ μόνον ἀγαθά καί μόνον εὐεργεσίαι προέρχονται. Ἕνας ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει γράψει μίαν πραγματείαν μέ θέμα: «ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός». Ὁ Κύριος λοιπόν παραχωρεῖ τήν ἄδειαν εἰς τόν άντίδικον ἡμῶν Διάβολον νά πειράζῃ τούς δούλους Του, μάλιστα δέ τούς ἐκλεκτούς. Εἰς τήν διήγησιν τοῦ Ἰώβ φαίνεται καθαρά ἡ βλαπτική δρᾶσις τοῦ μισοκάλου Δαίμονος. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι καί Ὑμεῖς εὑρέθητε εἰς τό στόχαστρον τοῦ Διαβόλου καί οὔτως εἰσήλθετε εἰς περίοδον μεγάλης δοκιμασίας. Φάρμακον ἐν προκειμένῳ εἶναι ἠ ἐν ταπεινώσει ψυχῆς ὑποταγή εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας καί ἡ ἐν Χριστῷ ὑπομονή. Νά μή λησμονοῦμεν ὅτι «οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η. 18,) . Ἐπίσης: «καυχόμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐκ καταισχύνει» ( Ρωμ. ε΄, 3-4). Θά παραμείνωμεν λοιπόν ἐν κοινωνίᾳ προσευχῆς. Ὁλοψύχως εὔχομαι πρός τόν Κύριον νά Σᾶς καταστήσῃ ὑπέρτερον τῶν δοκιμασιῶν, γενναῖον ἀθλητήν τοῦ Χριστοῦ μας.
Πρός μικράν παραμυθίαν Ὑμῶν ἀποστέλλομεν διά τραπεζικῆς ἐπιταγῆς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τό ποσόν τῶν χ.. € ἐκ τοῦ προσωπικοῦ μου, περιωρισμένης ἄλλωστε δυνατότητος, βαλαντίου καί παρακαλῶ νά μᾶς ἐπιβεβαιώσετε τήν λῆψιν τῆς ἐπιταγῆς. Τάς εὐχάς μου εἰς τήν σεβαστήν Μητέρα Σας.
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Υμέτερος ευχέτης πρός τον Κύριον
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

--------------------------------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Έχει αλλάξει ο τρόπος της επικοινωνίας μας. Από καιρού εις καιρόν θα υπάρχουν μερικές αναρτήσεις, κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρος, αλλά δεν θα υπάρχει η δυνατότης αναγραφής και αναρτήσεως σχολίων. Τα σχόλια δεν επιτρέπονται, επειδή στα Καλάβρυτα ευρισκόμενος ούτε τον χρόνο έχω ούτε και τις τεχνικές προϋποθέσεις για να παρακολουθώ τό Blog και τα σχόλια. Με τη βοήθεια του Θεού θα επανέλθουμε την 10ην Οτωβρίου.
Ευχαριστώ για την ε μέρους σας κατανόηση.
+ Ο Κ & Αι. Α